EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0968

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/968, 8. juuni 2017, millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileedega ning toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileedega

C/2017/3823

OJ L 146, 9.6.2017, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/968/oj

9.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 146/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/968,

8. juuni 2017,

millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileedega ning toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileedega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 64 lõiget 6 ja artikli 66 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Cabo Verde on riik, mis saab kasu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 978/2012 (2) osutatud üldiste soodustuste kava (edaspidi „GSP“) kohaselt. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 439/2011 (3) anti Cabo Verdele erand komisjoni määrusest (EMÜ) nr 2454/93 (4) seoses üldise soodustuste kava raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratlusega. Kõnealune erand käsitleb toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileede 2 500 tonni suurust kogust ning toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileede 875 tonni suurust kogust. Taotletud erandi kohaselt ja kõnealuste koguste piires käsitataks kõnealuseid tooteid Cabo Verdest pärit toodetena isegi juhul, kui need on küll toodetud Cabo Verdes, aga päritolustaatuseta kalast. Pärast seda, kui erandi kehtivusaega kaks korda pikendati, lõppes see 31. detsembril 2016.

(2)

Cabo Verde esitas 27. septembri 2016. aasta kirjas taotluse kõnealuse erandi kehtivusaja pikendamiseks samade aastaste koguste kohta kaheks aastaks alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2018, kuni Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika riikide vahelise, 30. juunil 2014 parafeeritud uue majanduspartnerluslepingu (edaspidi „majanduspartnerlusleping“) jõustumiseni. Tulenevalt majanduspartnerluslepingus kehtestatud kumulatsioonireeglitest on Cabo Verde kalatöötlemissektoril kõnealuse uue lepingu alusel võimalik järgida sooduspäritolureegleid, kasutades muudest Lääne-Aafrika riikidest pärit kala.

(3)

Alates 2008. aastast Cabo Verdele määratud aastased erandiga hõlmatud üldkogused on olulisel määral aidanud parandada Cabo Verde kalatöötlemissektori olukorda. Tänu kõnealustele kogustele on teataval määral taaselustatud Cabo Verde väiksemahulise püügi laevastikku, mis on riigi jaoks eluliselt tähtis.

(4)

Taotluses esitatud argumentidest nähtub, et erandist ilmajäämine mõjutaks tunduvalt Cabo Verde kalatöötlemissektori võimet jätkata GSP alusel eksporti liitu, mis omakorda võib takistada Cabo Verde väikesemahuliseks pelaagiliste kalade püügiks ettenähtud laevastiku edasist arengut.

(5)

Lisaaega on vaja selleks, et Cabo Verde saaks kindlustada oma rannapüügilaevastiku taastamisel saavutatud tulemusi. Kõnealuse erandi mõte on anda Cabo Verdele piisavalt aega, et riik saaks teha ettevalmistusi sooduspäritolu omandamist käsitlevate reeglite täitmiseks.

(6)

Võttes arvesse päritolustaatusega toodete määratluse osas antud erandite ajutist laadi, tuleks erand anda kaheks aastaks alates 1. jaanuarist 2017 toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileede 2 500 tonni ja toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileede 875 tonni suurusele aastasele kogusele. Kui Lääne-Aafrika riikidega parafeeritud majanduspartnerlusleping jõustub enne 31. detsembrit 2018, peaks erandi kehtivusaeg lõppema kõnealuse lepingu jõustumise kuupäevale vahetult eelneval päeval.

(7)

Käesoleva määruse lisas esitatud koguseid hallatakse kooskõlas tariifikvootide haldamist reguleeriva komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (5) artiklitega 49–54.

(8)

Erand tuleks anda tingimusel, et Cabo Verde tolliasutused võtavad vajalikud meetmed erandiga hõlmatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks ning edastavad komisjonile selliseid koguseid käsitleva aruande, mille kohta on käesoleva määruse alusel välja antud päritolusertifikaadid vorm A, ning kõnealuste sertifikaatide järjekorranumbrid.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed peaksid jõustuma niipea kui võimalik pärast määruse avaldamist, et võtta arvesse Cabo Verde olukorda ja võimaldada riigil kõnealuse erandi kasutamist ilma edasise viivituseta. Samal põhjusel tuleks käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017.

(10)

Rakendusmäärus (EL) nr 439/2011 kaotas kehtivuse 31. detsembril 2016 ning põhines 1. mail 2016 kehtetuks tunnistatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklil 89, milles sätestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted. On asjakohane pikendada erandi kehtivusaega uue rakendusaktiga, mis võetakse vastu kooskõlas liidu tolliseadustiku artikli 64 lõikega 6.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina delegeeritud komisjoni määruse (EL) 2015/2446 (6) artikli 41 punktist b ja artiklist 45 käsitatakse Cabo Verdes päritolustaatuseta kalast toodetud CN-koodide 1604 15 11 ja 1604 19 97 alla kuuluvaid toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileesid või toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileesid kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 2, 3 ja 4 Cabo Verdest pärit tootena.

Artikkel 2

1.   Erandit kohaldatakse toodete suhtes, mis on eksporditud Cabo Verdest ja mis deklareeritakse Euroopa Liitu vabasse ringlusesse lubamiseks ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2017 kuni:

a)

31. detsembrini 2018 või

b)

kui Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika riikide vaheline, 30. juunil 2014 parafeeritud majanduspartnerlusleping jõustub 31. detsembril 2018 või enne seda, siis majanduspartnerluslepingu jõustumise kuupäevale vahetult eelneva päevani.

2.   Erandit kohaldatakse lisas loetletud toodete kuni aastase koguseni.

3.   Erandi kohaldamine peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 43 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

Käesoleva määruse lisas esitatud koguseid hallatakse kooskõlas tariifikvootide haldamist reguleeriva rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklitega 49–54.

Artikkel 4

Erand antakse järgmistel tingimustel:

1)

Cabo Verde tolliasutused võtavad tarvitusele artiklis 1 nimetatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks vajalikud abinõud.

2)

Cabo Verde pädevate asutuste poolt käesoleva määruse kohaselt väljaantud päritolusertifikaadi vorm A lahtrisse 4 tehakse järgmine märge: „Erand – delegeeritud määrus (EL) 2017/968“.

3)

Cabo Verde pädevad asutused edastavad komisjonile igas kvartalis aruande nende koguste kohta, millele käesoleva määruse alusel on välja antud päritolusertifikaadid vorm A, ning kõnealuste sertifikaatide seerianumbrid.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni 6. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 439/2011 erandi kohta määrusest (EMÜ) nr 2454/93 seoses üldise tariifsete soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratlusega, et võtta arvesse Cabo Verde eriolukorda teatavate kalandustoodete Euroopa Liitu eksportimisel (ELT L 119, 7.5.2011, lk 1).

(4)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(5)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(6)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).


LISA

Jrk-nr

CN-kood

Toote kirjeldus

Perioodid

Aastane kogus (netokaal tonnides)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

Makrelli (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias) fileed, toiduks valmistatud või konserveeritud

1. jaanuarist 2017 kuni kooskõlas artikli 2 lõike 1 punktidega a ja b kindlaksmääratud kuupäevani

2 500

09.1648

ex 1604 19 97

Makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni (Auxis thazard, Auxis rochei) fileed, toiduks valmistatud või konserveeritud

1. jaanuarist 2017 kuni kooskõlas artikli 2 lõike 1 punktidega a ja b kindlaksmääratud kuupäevani

875


Top