EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0953

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/953, 6. juuni 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selliste positsioone käsitlevate aruannete vormingu ja esitamise tähtajaga, mida kauplemiskohtades tegutsevad investeerimisühingud ja turukorraldajad peavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) esitama (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/3671

OJ L 144, 7.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/953/oj

7.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/953,

6. juuni 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selliste positsioone käsitlevate aruannete vormingu ja esitamise tähtajaga, mida kauplemiskohtades tegutsevad investeerimisühingud ja turukorraldajad peavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) esitama

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) eriti selle artikli 58 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et suurendada kaubatuletisinstrumentide, lubatud heitkoguse väärtpaberite ja nende tuletisinstrumentide turgude läbipaistvust, peaksid sellistes kauplemiskohtades tegutsevad investeerimisühingud ja turukorraldajad, kus kõnealuste finantsinstrumentidega kaubeldakse, avalikustama iganädalase aruande, milles esitatakse lepingut hoidvate isikute koguarv ja iga kaubatuletisinstrumendi, lubatud heitkoguse väärtpaberi või selle tuletisinstrumendi avatud kogupositsioon, mis ületab komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/591 (2) sätestatud künnist, ja edastama kõnealuse aruande Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA)

(2)

Vastavate kauplemiskohtade poolt varem avaldatud aruannete esitamine kindlaks ja ühtseks tähtajaks hõlbustab ESMA-l kõnealuste kogu liidust esitatavate aruannete iganädalast keskset avaldamist.

(3)

Ühtsuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesoleva määruse sätteid ja direktiivi 2014/65/EL sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast.

(4)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(5)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Aruande esitamise tähtaeg

Direktiivi 2014/65/EL artikli 58 lõikes 1 osutatud investeerimisühingud ja turukorraldajad saadavad ESMA-le kõnealuse artikli punktis a osutatud iganädalase aruande töönädala lõpu seisuga hoitavate koondpositsioonide kohta hiljemalt järgmise nädala kolmapäeval kl 17.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

Kui selle nädala esmaspäev, teisipäev või kolmapäev, mil aruanne tuleb esitada, ei ole esimeses lõigus osutatud investeerimisühingu või turukorraldaja tööpäev, esitab kõnealune investeerimisühing või turukorraldaja aruande võimalikult kiiresti ja hiljemalt kõnealuse nädala neljapäeval kl 17.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Komisjoni 1. detsembri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/591, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (ELT L 87, 31.3.2017, lk 479).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


Top