Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/699, 18. aprill 2017, millega kehtestatakse liikmesriikides turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi arvutamise ühine metoodika ning liikmesriikides tekkinud elektroonikaromude koguse massi järgi arvutamise ühine metoodika (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/699,

18. aprill 2017,

millega kehtestatakse liikmesriikides turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi arvutamise ühine metoodika ning liikmesriikides tekkinud elektroonikaromude koguse massi järgi arvutamise ühine metoodika

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada liikmesriikidele ühetaolised tingimused elektroonikaromude minimaalse iga-aastase kogumismäära arvutamiseks kooskõlas direktiiviga 2012/19/EL, on vaja kehtestada ühine metoodika, mida liikmesriik kasutab kõnealuse kogumismäära arvutamiseks tema turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi alusel, ning ühine metoodika, mida kasutatakse liikmesriigis tekkinud elektroonikaromude üldkoguse arvutamiseks ning mida kohaldatakse juhul, kui liikmesriigil tekib võimalus seda kooskõlas direktiiviga 2012/19/EL kasutada.

(2)

On asjakohane määratleda käesolevas määruses konkreetsed parameetrid, sealhulgas mõisted „elektri- ja elektroonikaseadmete mass“ ning „tekkinud elektroonikaromud“, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi ja tekkinud elektroonikaromude üldkoguse arvutamise ühiseid metoodikaid oleks võimalik ühtlaselt kasutada.

(3)

Kõnealuste ühiste metoodikate kohaldamise toetamiseks on vaja, et metoodikad hõlmaksid iga liikmesriigi jaoks kohandatud kalkulaatorit.

(4)

Kui andmed, mida tootjad või nende volitatud esindajad peavad direktiivi 2012/19/EL artikli 16 ja X lisa B osa alusel esitama, puuduvad või need ei ole täielikud, võib liikmesriik koostada kõnealuses liikmesriigis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete koguse kohta tõendatud andmetel põhineva hinnangu. Selleks et tagada selliste hinnangute koostamiseks ühtsed andmete esitamise, seire ja hindamise tingimused, tuleks kasutada ühist metoodikat.

(5)

Turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta tõendatud andmetel põhineva hinnangulise koguse arvutamise ühises metoodikas tuleks silmas pidada seda, et liikmesriigi territooriumil turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogust tuleks arvestada kõnealuse liikmesriigi turul kättesaadavaks tehtud elektri- ja elektroonikaseadmete massina, välja arvatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mis on pärast nende turule laskmist liikmesriigi territooriumilt välja viidud. Seepärast ning kättesaadavat statistilist teavet silmas pidades peaks turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi arvutamisel lähtuma andmetest, mis käsitlevad selliste seadmete tootmist asjaomases liikmesriigis, importi kõnealusesse liikmesriiki muudest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest ning eksporti asjaomasest liikmesriigist teise liikmesriiki või kolmandasse riiki. Andmed tuleks võtta Eurostati andmebaasist (Eurobase), kus andmed eelkõige elektri- ja elektroonikaseadmete riigisisese tootmise kohta registreeritakse ühenduse tootmissüsteemi kohaselt PRODCOMi koodidega. Need koodid on seotud ka kaubandusstatistika koodidega (kombineeritud nomenklatuuri koodid). Kaubavahetuse statistika mõõdab liikmesriikide vahel vahetatud kaupade kogust (liidusisene kaubandus) ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel vahetatud kaupade kogust (liiduväline kaubandus).

(6)

Riiklikud andmed elektri- ja elektroonikaseadmete riigisisese tootmise ning impordi ja ekspordi kohta esitatakse vastavalt ühenduse tootmissüsteemile, kasutades PRODCOMi koode, mitte direktiivi 2012/19/EL I ja III lisas esitatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriaid. Siiski on tähtis, et liikmesriik kasutaks turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete koguste kohta hinnangute koostamisel ühtset klassifitseerimise meetodit riigisisese tootmise ning impordi ja ekspordi andmete teisendamisel kõnealuses liikmesriigis vastavalt direktiivi 2012/19/EL kohastele elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriatele turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi andmeteks.

(7)

Liikmesriigi territooriumil teataval aastal tekkinud elektroonikaromude üldkoguse arvutamisel on tähtis, et liikmesriigid kasutaksid ühist metoodikat, milles tuleks võtta arvesse varem igas liikmesriigis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogust, erinevate elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusiga vastavalt seadme liigile, liikmesriigi turu küllastumuse astet ning elektri- ja elektroonikaseadmete erinevat olelusringi liikmesriikides. Sellel metoodikal põhinev elektroonikaromude kalkulaator peaks olema liikmesriikidele kasutamiseks kättesaadav ning varustatud vajalike andmetega, et seda saaks vahetult kasutada. Liikmesriikidele tuleks anda võimalus ajakohastada viimastel aastatel turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete ja/või kasutusaja kohta kalkulaatoris kasutatud andmeid asjakohaste andmete ja sellist ajakohastamist toetavate tõendite põhjal.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (2) artikli 39 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse liikmesriigis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi arvutamise ühine metoodika ning liikmesriigis tekkinud elektroonikaromude üldkoguse massi järgi arvutamise ühine metoodika, mida liikmesriigid peavad asjakohasel juhul kasutama elektroonikaromude kogumise määra arvutamiseks. Selleks nähakse elektroonikaromude üldkoguse arvutamiseks lisaks ette iga liikmesriigi jaoks kohandatud kalkulaator, mille komisjon kehtestab ja teeb kättesaadavaks kõnealuste metoodikate lahutamatu osana.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „elektri- ja elektroonikaseadme mass“– direktiivi 2012/19/EL kohaldamisalasse kuuluva elektri- ja elektroonikaseadme brutomass, sealhulgas kõik elektri-ja elektroonikaseadmete tarvikud, välja arvatud pakendid, patareid/akud, juhendid, käsiraamatud, muud kui elektri- ja elektroonikaseadmete tarvikud ja tarbekaubad;

b)   liikmesriigis „tekkinud elektroonikaromud“– direktiivi 2012/19/EL kohaldamisalasse kuuluvatest ja liikmesriigis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest enne kogumist, korduskasutuseks ettevalmistamist, töötlemist, taaskasutamist (sh ringlussevõtt) või eksporti tekkinud elektroonikaromude kogumass.

Artikkel 3

Liikmesriigis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi arvutamine

1.   Kui liikmesriik arvutab kogumismäära tema turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete keskmise massi alusel, arvutab kõnealune liikmesriik tema turule teataval aastal lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi kõnealuste seadmete tootjate või vajaduse korral nende volitatud esindajate poolt kooskõlas direktiivi 2012/19/EL artikli 16 lõike 2 punktiga c ning sama direktiivi X lisa B osaga esitatud andmete põhjal.

2.   Kui liikmesriigil ei ole võimalik tema turule lastud elektri-ja elektroonikaseadmete massi kooskõlas lõikega 1 arvutada, esitab ta selle asemel asjaomasel aastal tema turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete massi kohta tõendatud andmetel põhineva hinnangu, mis põhineb liikmesriigi territooriumil aset leidnud elektri- ja elektroonikaseadmete tootmise, impordi ja ekspordi andmetel. Liikmesriik kasutab selleks käesoleva määruse I lisas esitatud metoodikat.

Artikkel 4

Liikmesriigis tekkinud elektroonikaromude üldkoguse arvutamine

Kui liikmesriik arvutab kogumismäära tema territooriumil tekkinud elektroonikaromude koguse põhjal, arvutab kõnealune liikmesriik tema territooriumil teataval aastal tekkinud elektroonikaromude üldkoguse II lisas esitatud metoodika alusel.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. aprill 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 197, 24.7.2012, lk 38.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).


I LISA

Liikmesriigis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete tõendatud andmetel põhineva hinnangulise massi arvutamise metoodika

1.

Liikmesriigis turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete tõendatud andmetel põhinev hinnanguline mass vaatlusalusel aastal arvutatakse ilmse tarbimise meetodi abil, mis põhineb järgmisel võrrandil:

turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed (t) = riigisisene tootmine (t) + import (t) – eksport (t)

kus

Riigisisene tootmine (t)

=

vaatlusalusel aastal t liikmesriigis toodetud elektri- ja elektroonikaseadmete valmistoodete mass (tonnides).

Import (t)

=

vaatlusalusel aastal t liikmesriiki teisest liikmesriigist või kolmandast riigist levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks sisse toodud elektri- ja elektroonikaseadmete mass (tonnides).

Eksport (t)

=

vaatlusalusel aastal t liikmesriigist teise liikmesriiki või kolmandasse riiki levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks välja viidud elektri- ja elektroonikaseadmete mass (tonnides).

2.

Liikmesriigid kasutavad elektri- ja elektroonikaseadmete riigisisese tootmise massi andmeid, mis on esitatud ühenduse tootmissüsteemi klassifikatsiooni kohaselt PRODCOMi koodidega.

Liikmesriigid kasutavad elektri- ja elektroonikaseadmete impordi ja ekspordi massi andmeid, mis on esitatud kombineeritud nomenklatuuri koodidega (CN-koodid).

3.

Liikmesriigid kasutavad käesoleva määruse artiklis 1 osutatud elektroonikaromude üldkoguse arvutamise vahendit, et teisendada riigis toodetud ning imporditud ja eksporditud elektri- ja elektroonikaseadmete kogused, mis on esitatud CN-koodide alusel, turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogusteks, mis vastavad direktiivi 2012/19/EL I ja III lisas esitatud kategooriatele.


II LISA

Liikmesriigis tekkinud elektroonikaromude üldkoguse arvutamise metoodika

1.

Liikmesriigis teataval aastal tekkinud elektroonikaromude üldkogus arvutatakse kõnealuses liikmesriigis eelnevatel aastatel turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete koguse ning vastava toote kõrvaldamise määral põhineva toote hinnangulise kasutusea põhjal järgmise võrrandi alusel:

Formula

kus

W(n)

=

vaatlusalusel aastal n tekkinud elektroonikaromude kogus (tonnides);

POM(t)

=

mis tahes aastal t turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogus (tonnides);

t 0

=

aasta, mil elektri- ja elektroonikaseade esmakordselt turule lasti;

L (p) (t, n)

=

aastal t turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete partii kasutuselt kõrvaldamise andmetel põhinev kasutusaja profiil, mis näitab kõnealuste seadmete tõenäolist kõrvaldamise määra vaatlusalusel aastal n (kasutuselt kõrvaldatud seadmete protsentuaalne osakaal kogumüügis vaatlusalusel aastal n) ning mis arvutatakse vastavalt Weibulli jaotusfunktsioonile, mille määratlevad ajas varieeruv kujuparameeter α(t) ja skaalaparameeter β(t) järgmiselt:

Formula

Kui aja jooksul kasutatakse samu kasutusaja parameetreid, lihtsustatakse elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusaja jaotus vastavalt järgmisele valemile:

Formula

kus

α (alfa)

=

tõenäosusjaotuse „kujuparameeter“

β (beeta)

=

tõenäosusjaotuse „skaalaparameeter“

2.

Liikmesriigid kasutavad nende territooriumil teataval aastal tekkinud elektroonikaromude üldkoguse arvutamiseks käesoleva määruse artiklis 1 osutatud elektroonikaromude üldkoguse arvutamise vahendit, mis on välja töötatud punktis 1 kirjeldatud metoodika alusel.

3.

Elektroonikaromude üldkoguse arvutamise vahend on varustatud igas liikmesriigis ajavahemikul 1980–2014 turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete koguse andmetega, mis on arvutatud I lisas kirjeldatud ilmse tarbimise meetodi alusel, ning toote kasutusaja andmetega aastate 1980–2030 kohta. Punktis 1 nimetatud ja iga liikmesriigi jaoks määratud tõenäosusjaotuse kuju- ja skaala parameetrid lisatakse arvutusvahendisse vaikeväärtustena.

4.

Teataval aastal tekkinud elektroonikaromude massi arvutamiseks sisestavad liikmesriigid elektroonikaromude üldkoguse arvutamise vahendisse andmed igal aastal alates 2015. aastast kuni vaatlusalusele aastale eelneva aastani turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta.

5.

Liikmesriigid võivad ajakohastada andmeid turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete või punktis 3 kirjeldatud elektroonikaromude üldkoguse arvutamise vahendis kasutatud toote kasutusaja kohta. Enne ajakohastamist teatavad liikmesriigid sellest komisjonile ja esitavad sellise asjakohastamise aluseks olevad asjakohased tõendid, sealhulgas ametlikud turu-uuringud, auditi tulemused või asjakohaste sidusrühmadega peetud konsultatsioonidest saadud analüüsitud ja tõendatud andmed.


Top