Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0568

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/568, 24. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses finantsinstrumentide reguleeritud turgudel kauplemisele lubamist käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (EMPs kohaldatav tekst )

C/2016/3017

OJ L 87, 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/117


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/568,

24. mai 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses finantsinstrumentide reguleeritud turgudel kauplemisele lubamist käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) eriti selle artikli 51 lõike 6 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vabalt võõrandavad väärtpaberid tuleks lugeda vabalt kaubeldavaks ainult siis, kui enne kauplemisele lubamist ei ole piiranguid, mis takistaksid nende väärtpaberite võõrandamist viisil, mis häiriks õiglase, nõuetekohase ja tõhusa turu loomist.

(2)

Direktiivis 2014/65/EL määratletud vabalt võõrandatava väärtpaberi reguleeritud turul kauplemisele lubamiseks peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ (2) kohase väärtpaberi puhul olema avalikkusele kättesaadav piisav teave, et selle finantsinstrumendi väärtust oleks võimalik hinnata ja seega sellega õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil kaubelda. Lisaks peaks aktsiate puhul saadaval olema piisav kogus aktsiaid avalikkusele turustamiseks ning väärtpaberistatud tuletisinstrumentide puhul peaks olema kehtestatud asjakohane arveldus- ja üleandmiskord.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/34/EÜ (3) kohaselt ametlikule noteerimisele lubamise nõuetele vastavaid vabalt võõrandavaid väärtpabereid tuleks lugeda vabalt kaubeldavaks ning õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil kauplemist võimaldavaks.

(4)

Vabalt võõrandavatesse väärtpaberitesse investeerimiseks loodud ühisinvesteerimisettevõtjate või alternatiivsete investeerimisfondide emiteeritud osakute reguleeritud turul kauplemisele lubamisel ei tohiks olla võimalik Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (4) ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL (5) asjaomaste sätete eiramine. Seega peab reguleeritud turu korraldaja kontrollima, et tema poolt kauplemisele lubatud osakud oleks pärit asjaomastele valdkondlikele õigusaktidele vastavalt ühisinvesteerimisettevõtjalt. Börsil kaubeldavate fondide puhul peab reguleeritud turu korraldaja tagama, et investorite jaoks on kehtestatud igal ajal kehtiv nõuetekohane tagasivõtmiskord.

(5)

Direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktides 4–10 osutatud tuletisinstrumentide kauplemisele lubamisel tuleks arvesse võtta, kas nii tuletisinstrumendi kui ka alusvara hindamiseks vajalik teave on piisavalt kättesaadav, ning natuuras arveldatavate lepingute puhul, kas olemas on sobiv arveldus- ja üleandmiskord.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ (6) kehtestatakse heitkoguste väärtpaberite suhtes teatavad tingimused, millega tagada nende vabalt kaubeldavus ja ühtlasi nende kaubeldavus õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil. Kõik direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punkti 11 kohased lubatud heitkoguste väärtpaberid, mis koosnevad direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele vastavatest ühikutest, peaks seega olema lubatud kauplemisele reguleeritud turgudel ja käesoleva määrusega ei tuleks lisanõudeid kehtestada.

(7)

Reguleeritud turgude kehtestatav kord, mille alusel kontrollida, kas emitendid täidavad liidu õigusest tulenevaid kohustusi, ja hõlbustada juurdepääsu liidu õiguse alusel avalikustatud teabele, peaks hõlmama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 596/2014, (7) direktiivis 2003/71/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/109/EÜ (8) kehtestatud kohustusi, kuna kõnealused õigusaktid sisaldavad põhi- ja kõige olulisemaid kohustusi, mida kohaldatakse emitentide suhtes pärast algselt reguleeritud turgudel kauplemisele lubamist.

(8)

Reguleeritud turud peaks paika panema nii emitentidele kui ka avalikkusele kättesaadavad protseduurid, mille alusel kontrollida, et vabalt võõrandatavate väärtpaberite emitendid täidavad liidu õigusest tulenevaid kohustusi. Strateegiaga tuleks tagada täitmiskontrollide tõhusus ning reguleeritud turud peaks emitentidele nende kohustused teada andma.

(9)

Reguleeritud turud peaks hõlbustama liikmetele ja osalistele juurdepääsu liidu õiguse alusel kehtestatud tingimustel avalikustatud teabele, kehtestades korra, millega tagatakse kõikidele liikmetele ja osalistele lihtne, õiglane ja mittediskrimineeriv juurdepääs. Kõnealuse eesmärgi jaoks asjakohane liidu õigus hõlmab muu hulgas direktiive 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ ning määrust (EL) nr 596/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 (9). Juurdepääsukorraga tuleks tagada kõikidele liikmetele ja osalistele võrdsetel tingimustel juurdepääs finantsinstrumendi hindamist mõjutada võivale ajakohasele teabele.

(10)

Järjepidevuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks tuleb käesoleva määruse sätteid ja vastavaid direktiivi 2014/65/EL üle võtvaid siseriiklikke sätteid hakata kohaldama samast kuupäevast.

(11)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille on komisjonile esitanud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.

(12)

ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (10) artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vabalt võõrandatavad väärtpaberid – vabalt kaubeldavad

1.   Vabalt võõrandatavaid väärtpabereid loetakse vabalt kaubeldavateks, kui pooled võivad nendega tehingu tegemiseks kaubelda ja seejärel need piiranguteta võõrandada, ning eeldusel, et kõik kõnealuse väärtpaberiga samasse liiki kuuluvad väärtpaberid on asendatavad.

2.   Vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mille suhtes kohaldatakse üleminekupiirangut, ei loeta lõike 1 kohaselt vabalt kaubeldavateks, välja arvatud juhul, kui on ebatõenäoline, et kõnealune piirang võiks turgu häirida. Vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mille eest ei tasuta täies ulatuses, võidakse lugeda vabalt kaubeldavateks, kui on ette nähtud kord, millega tagatakse, et kõnealuste väärtpaberite vabalt kaubeldavus ei ole piiratud ja avalikkusele on kättesaadav asjakohane teave selle kohta, et väärtpaberite eest ei ole täies ulatuses tasutud, ning selle kohta, milline on selle asjaolu mõju aktsionäride jaoks.

Artikkel 2

Vabalt võõrandatavad väärtpaberid – õiglane, nõuetekohane ja tõhus kauplemine

1.   Selle hindamisel, kas vabalt võõrandatava väärtpaberiga on võimalik kaubelda õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil, peab reguleeritud turg võtma arvesse direktiivi 2003/71/EÜ kohaselt koostatavat kohustuslikku teavet või muud avalikkusele kättesaadavat teavet, nagu

a)

varasem finantsteave;

b)

teave emitendi kohta;

c)

äritegevuse ülevaadet pakkuv teave.

2.   Lisaks lõikele 1 peab reguleeritud turg selle hindamisel, kas aktsia on õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil kauplemist võimaldav, võtma arvesse selliste aktsiate avalikkusele turustatust.

3.   Selle hindamisel, kas direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatava väärtpaberiga on võimalik kaubelda õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil, peab reguleeritud turg olenevalt kauplemisele lubatava väärtpaberi laadist arvesse võtma, kas täidetud on järgmised kriteeriumid:

a)

väärtpaberiga seotud tingimused on selged ja ühemõttelised ning võimaldavad väärtpaberi hinda võrrelda alusvara hinna või muu väärtusmõõduga;

b)

alusvara hind või muu väärtusmõõt on usaldusväärne ja avalikkusele kättesaadav;

c)

avalikkusele on kättesaadav piisavalt teavet, mis on vajalik väärtpaberi hindamiseks;

d)

väärtpaberi arveldushinna määramise korraga tagatakse, et asjaomane hind kajastab õigesti alusvara hinda või muid väärtusmõõte;

e)

kui väärtpaberi arvelduse puhul on nõutav või võimalik pigem aluseks oleva väärtpaberi või alusvara üleandmine kui sularahaarveldus, siis on kõnealuse alusvara jaoks olemas asjakohane arveldus- ja üleandmiskord ning asjakohane kord selle kohta asjakohase teabe saamiseks.

Artikkel 3

Vabalt võõrandatavad väärtpaberid – ametlik noteerimine

Vabalt võõrandatav väärtpaber, mis on kooskõlas direktiiviga 2001/34/EÜ ametlikult väärtpaberibörsil noteeritud ja mille noteerimine ei ole peatatud, loetakse vabalt kaubeldavaks ning kaubeldavaks õiglasel, korrektsel ja tõhusal viisil.

Artikkel 4

Ühisinvesteerimisettevõtjate osakud ja aktsiad

1.   Reguleeritud turg peab ühisinvesteerimisettevõtjate osakute ja aktsiate kauplemisele lubamisel tagama, et neid osakuid või aktsiaid on lubatud reguleeritud turu vastavas liikmesriigis turustada.

2.   Selle hindamisel, kas avatud tüüpi ühisinvesteerimisettevõtjate osakute või aktsiatega on võimalik kaubelda õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil, võtab reguleeritud turg arvesse järgmist:

a)

selliste osakute või aktsiate avalikkusele turustatus;

b)

kas on olemas asjakohane turutegemise kord või kas süsteemi fondivalitseja on investoritele ette näinud asjakohase alternatiivse aktsiate või osakute tagasivõtmise korra;

c)

börsil kaubeldavate fondide puhul, kas lisaks turutegemise korrale on investoritele ette nähtud asjakohane alternatiivne osakute või aktsiate tagasivõtmise kord või on see ette nähtud vähemalt juhtudeks, kui osakute või aktsiate väärtus erineb oluliselt vara puhasväärtusest;

d)

kas osakute või aktsiate väärtus on varade puhasväärtuse perioodilise avaldamise teel tehtud investoritele piisavalt läbipaistvaks.

3.   Selle hindamisel, kas kinnist tüüpi ühisinvesteerimisettevõtja aktsiate või osakutega on võimalik kaubelda õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil, võtab reguleeritud turg arvesse järgmist:

a)

selliste osakute või aktsiate avalikkusele turustatus;

b)

kas aktsiate või osakute väärtus on fondi investeerimisstrateegia kohta teabe avaldamise või varade puhasväärtuse perioodilise avaldamise teel investoritele piisavalt läbipaistvaks tehtud.

Artikkel 5

Tuletisinstrumendid

1.   Selle hindamisel, kas direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktides 4–10 osutatud finantsinstrumentidega on võimalik kaubelda õiglasel, nõuetekohasel ja tõhusal viisil, peab reguleeritud turg kontrollima, et täidetud oleks järgmised nõuded:

a)

finantsinstrumendi lepingu tingimused on selged ja ühemõttelised ning võimaldavad korrelatsiooni finantsinstrumendi hinna ja alusvara hinna või muu väärtusmõõdu vahel;

b)

alusvara hind või muu väärtusmõõt on usaldusväärne ja avalikkusele kättesaadav;

c)

tuletisinstrumendi hindamiseks vajalik teave on avalikkusele piisavalt kättesaadav;

d)

lepingu arveldushinna määramise kord on selline, et hind kajastab õigesti alusvara hinda või muid väärtusmõõte;

e)

kui tuletisinstrumendi arvelduse puhul on nõutav või võimalik pigem aluseks oleva väärtpaberi või alusvara üleandmine kui sularahaarveldus, on kehtestatud asjakohane kord, mis võimaldab turuosalistel saada alusvara kohta asjakohast teavet, ning asjakohane alusvara arvelduse ja üleandmise kord.

2.   Käesoleva artikli lõike 1 punkti b ei kohaldata direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktides 5, 6, 7 ja 10 osutatud finantsinstrumentide suhtes, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

asjaomase finantsinstrumendi leping näeb ette tõenäoliselt piisavad vahendid, millega alusvara hind või muu väärtusmõõt turule avalikustada või võimaldada turul seda hinnata (kui alusvara hind või muu väärtusmõõt ei ole muul moel avalikkusele kättesaadav);

b)

reguleeritud turg tagab, et kehtestatud on asjakohane järelevalvekord kõnealuste finantsinstrumentidega kauplemise ja nende arvelduste jälgimiseks;

c)

reguleeritud turg tagab, et arveldust ja üleandmist (kas füüsilise üleandmise või sularahaarvelduse teel) saab teostada vastavalt asjaomaste finantsinstrumentide lepingutingimustele.

Artikkel 6

Lubatud heitkoguste väärtpaberid

Direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele vastavaid direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 11 osutatud lubatud heitkoguste väärtpabereid lubatakse kauplemisele reguleeritud turgudel ilma lisanõudeid kehtestamata.

Artikkel 7

Emitendi kohustuste kontrollimine

1.   Reguleeritud turud võtavad vastu ja avaldavad oma veebisaidil protseduurid, mille alusel nad kontrollivad, et vabalt võõrandatava väärtpaberi emitent täidab liidu õigusest tulenevaid kohustusi.

2.   Reguleeritud turud tagavad, et lõikes 1 osutatud kohustuste täitmist kontrollitakse tulemuslikult kooskõlas vaadeldava kohustuse laadiga ja võttes arvesse asjaomaste pädevate asutuste järelevalveülesandeid.

3.   Reguleeritud turud tagavad, et lõikes 1 osutatud protseduurides kirjeldatakse järgmist:

a)

lõikes 1 nimetatud tulemuse saavutamiseks reguleeritud turgude rakendatavad protsessid;

b)

kuidas emitent saab reguleeritud turule kõige paremini tõendada, et ta lõikes 1 osutatud kohustusi täidab.

4.   Reguleeritud turud tagavad, et emitendile antakse pärast tema vabalt võõrandatava väärtpaberi kauplemisele lubamist ja emitendi nõudmisel teada, millised kohustused emitendile lõikest 1 tulenevad.

Artikkel 8

Teabele juurdepääsu hõlbustamine

Reguleeritud turud kehtestavad lihtsalt juurdepääsetaval süsteemil põhineva tasuta korra ja avaldavad selle oma veebisaidil, et hõlbustada liikmete või osaliste juurdepääsu liidu õiguse alusel avalikustatud teabele.

Artikkel 9

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates direktiivi 2014/65/EL artikli 93 lõike 1 teises lõigus nimetatud kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. mai 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2001. aasta direktiiv 2001/34/EÜ, mis käsitleb väärtpaberite ametlikku noteerimist väärtpaberibörsil ja nende väärtpaberite kohta avaldatavat teavet (EÜT L 184, 6.7.2001, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


Top