EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0078

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/78, 15. juuli 2016, millega kehtestatakse haldusnormid mootorsõidukitele ELi tüübikinnituse andmiseks seoses hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/758 ühtsed rakendustingimused seoses selliste süsteemide kasutajate eraelu puutumatuse ja andmekaitsega (EMPs kohaldatav tekst )

C/2016/4386

OJ L 12, 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 12/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/78,

15. juuli 2016,

millega kehtestatakse haldusnormid mootorsõidukitele ELi tüübikinnituse andmiseks seoses hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/758 ühtsed rakendustingimused seoses selliste süsteemide kasutajate eraelu puutumatuse ja andmekaitsega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrust (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbril 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 13 ja artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2015/758 on sätestatud üldine kohustus varustada alates 31. märtsist 2018 uued M1- ja N1-kategooria sõidukid hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega.

(2)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/79 (2) on sätestatud mootorsõidukite ELi tüübikinnituse konkreetsed tehnilised nõuded ja katsemenetlused seoses nende hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega, samuti hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eraldi seadmestike ja hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide osade ELi tüübikinnituse tehnilised nõuded ja katsemenetlused.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/46/EÜ (3) kehtestatakse mootorsõidukite ELi tüübikinnituse üldine raamistik ja määratletakse kõigi nende rollid ja vastutusalad, kes tüübikinnituse protsessi eri etappides osalevad. Peale selle on vaja sätestada hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega varustatud mootorsõidukite, hädaabinumbril 112 põhinevate eraldi seadmestike ja nende süsteemide osade ELi tüübikinnituse konkreetsed haldusnormid.

(4)

Selleks, et tagada ELi tüübikinnituseks vajalike katsemenetluste ühtsed rakendustingimused ning lihtsustada tüübikinnituse taotlemist, tuleks kehtestada standardne teabedokumentide komplekt, ELi tüübikinnitustunnistuste näidised ja ELi tüübikinnitustähise näidis.

(5)

Tootjad peaksid tagama, et hädaabinumbril 112 põhinevad sõidukisisesed eCall-süsteemid ei ole jälgitavad ja neid ei seirata pidevalt. Selleks tuleks tagada, et hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega ei saa tavaolukorras suhelda ning et nende sisemälus olevad andmed ei välju süsteemist enne automaatse hädaabikõne algatamist. Tootjad peaksid rakendama ka piisavad kaitsemeetmed, et kaitsta süsteemi sisemälus olevaid andmeid volitamata juurdepääsu või väärkasutuse eest.

(6)

Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu töödeldav teave peab olema piisav, asjakohane ja proportsionaalne selleks otstarbeks, milleks seda kogutakse ja töödeldakse.

(7)

Tarbijaile tuleks anda igakülgset ja usaldusväärset teavet hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi toimimise ning eriti selle kohta, kuidas andmeid selles süsteemis töödeldakse ja kuidas neid andmeid kaitstakse. Tarbijaid tuleks teavitada ka kõigist hädaabikõne-erateenuste eripäradest ja tunnusjoontest või muudest lisandväärtusega teenustest, kui mootorsõiduk on nendega varustatud.

(8)

Järjekindel lähenemisviis tarbijaile antavale teabele hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi toimimise kohta nõuab sellise tarbija teabevormi näidise kehtestamist, mis sisaldaks koos sõiduki tehnilise dokumentatsiooniga esitatavat miinimumteavet.

(9)

Sõidukitootjaile tuleks anda piisavalt aega hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide tüübikinnituse andmise tehniliste nõuetega kohanemiseks. Ka liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega automaatsete hädaabikõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks vajaliku häirekeskuste taristu kasutuselevõtmiseks nende territooriumil. Selleks peab käesoleva määruse kohaldamiskuupäev olema sama mis hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide kohustusliku kasutuselevõtmise kuupäev vastavalt määrusele (EL) 2015/758.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtavate meetmete asjus on konsulteeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (4) artikli 28 lõikele 2 Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite tehnilise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse haldusnormid uutele sõidukitüüpidele tüübikinnituse andmiseks seoses nimetatud sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud, hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega, samuti hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eraldi seadmestike seadmete ja hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide osadega.

Selles sätestatakse ka ühtsed tingimused määruse (EL) 2015/758 sätete rakendamiseks seoses hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide kasutajate eraelu puutumatuse ja andmekaitsega.

Artikkel 2

Sõidukite ELi tüübikinnitus seoses nende hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega

1.   Tootja esitab tüübikinnitusasutusele, nagu see on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 lõikes 29, sõiduki ELi tüübikinnituse taotluse seoses selle hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga.

2.   Lõikes 1 osutatud taotlus koostatakse vastavalt I lisa 1. osas esitatud näidisele.

3.   Kui on täidetud delegeeritud määruse (EL) 2017/79 artiklis 5 osutatud tehnilised nõuded, annab tüübikinnitusasutus ELi tüübikinnituse ja väljastab ELi tüübikinnitustunnistuse, mis on nummerdatud direktiivi 2007/46/EÜ VII lisas sätestatud süsteemi kohaselt.

Liikmesriik ei tohi anda sama numbrit ühelegi teisele sõidukitüübile.

4.   ELi tüübikinnitustunnistus koostatakse vastavalt I lisa 2. osas esitatud näidisele.

5.   Tootja esitab kasutusjuhendis teabe andmete töötlemise kohta hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu, järgides käesoleva määruse I lisa 3. osas esitatud näidist.

Artikkel 3

Hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eraldi seadmestike ja hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osade ELi tüübikinnitus

1.   Tootja esitab tüübikinnitusasutusele, nagu see on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 lõikes 29, hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku või hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa ELi tüübikinnituse taotluse.

2.   Lõikes 1 osutatud taotlus koostatakse vastavalt käesoleva määruse II lisa 1. osas esitatud näidisele.

3.   Kui osade ja eraldi seadmestike puhul on täidetud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/79 artiklites 6 ja 7 osutatud tehnilised nõuded, annab tüübikinnitusasutus ELi tüübikinnituse ning väljastab ELi tüübikinnitustunnistuse ja tüübikinnituse numbri, mis järgib direktiivi 2007/46/EÜ VII lisas sätestatud süsteemi.

Liikmesriik ei tohi anda sama numbrit ühelegi teisele eraldi seadmestiku või osa tüübile.

4.   ELi tüübikinnitustunnistus koostatakse vastavalt II lisa 2. osas esitatud näidisele.

Artikkel 4

ELi tüübikinnitustähis

Iga osa või eraldi seadmestik, mis vastab tüübile, mille kohta on käesoleva määruse kohaselt välja antud osa või eraldi seadmestiku ELi tüübikinnitus, kannab ELi tüübikinnitustähist vastavalt II lisa 3. osas esitatud näidisele.

Artikkel 5

Eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse

1.   Tootja võtab vajalikud meetmed tagamaks, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem või hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eraldi seadmestik ei ole jälitatav ega tavaolukorras pideva jälgimise all. Peale selle tagab tootja, et kõnealuse süsteemi või eraldi seadmestiku sisemälus olevat teavet kustutatakse automaatselt ja pidevalt ning et see ei ole väljaspool sõidukisisest süsteemi või eraldi seadmestikku enne automaatse hädaabikõne algatamist kellelegi kättesaadav.

2.   Tootja teavitab sõidukiomanikku määruse (EL) 2015/758 artikli 6 lõike 9 alusel võetud meetmetest, kasutades käesoleva määruse I lisa 3. osas esitatud näidist.

3.   Tootja võtab asjakohased meetmed (nagu krüpteerimistehnoloogiate kasutamine), et kaitsta hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi või hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku sisemälus olevaid isikuandmeid ning vältida seiret ja väärkasutamist. Sellised meetmed peavad olema asjakohased, rangelt proportsionaalsed ja eesmärgikohased.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 31. märtsist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 123, 19.5.2015, lk 77.

(2)  Komisjoni 12. septembri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/79, millega kehtestatakse mootorsõidukite ELi tüübikinnituse üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsemenetlused seoses hädaabinumbri 112 teenusel põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega, hädaabinumbri 112 teenusel põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide eraldi seadmestike ja osadega ning täiendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/758 erandite ja kohaldatavate standardite osas (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 44).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


I LISA

Haldusdokumendid, mis on vajalikud mootorsõidukite ELi tüübikinnituse jaoks seoses hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide paigaldamisega

1. OSA

Teabedokument

NÄIDIS

Teabedokument nr … mootorsõiduki ELi tüübikinnituse kohta seoses selle hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga.

Alljärgnev teave esitatakse kolmes eksemplaris ja koos sisukorraga. Kõik sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikud joonised esitatakse A4-formaadis või A4-formaadis voldikul. Kui lisatakse fotod, peavad need olema piisavalt üksikasjalikud.

Kui käesolevas teabedokumendis osutatud süsteem, osad või eraldi seadmestikud on elektroonilise juhtimisseadisega, esitatakse andmed selle töötamise kohta.

0.   ÜLDINE

0.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

0.2.   Tüüp: …

0.2.1.   Kaubanimi/kaubanimed (võimaluse korral): …

0.3.   Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile (1): …

0.3.1.   Märgistuse asukoht: …

0.4.   Sõiduki kategooria (2): …

0.5.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

0.8.   Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id): …

0.9.   Tootja esindaja (kui on) nimi ja aadress: …

1.   SÕIDUKI EHITUSE ÜLDANDMED

1.1.   Representatiivsõiduki fotod ja/või joonised: …

9.   KERE

9.1.   Keretüüp (4): …

9.10.   Sisustuselemendid

9.10.2.   Juhtseadiste, märgutulede ja näidikute paigutus ning tähised

9.10.2.1.   Tähistuste ja juhtseadiste, märgutulede ja näidikute paigutuse fotod ja/või joonised, eelkõige need, mis näitavad tähistust ja märgutulede/näidikute (kui neid on) asukohta, või muu vahendi kirjeldus, mida kasutatakse sõitjate hoiatamiseks kriitilise tõrke puhul, mis võib põhjustada süsteemi suutmatust algatada automaatset hädaabikõnet numbrile 112: …

9.12.2.   Lisaturvasüsteemide laad ja asend (märkida on / ei ole / valikuline)

(L = vasakpoolne iste, R = parempoolne iste, C = keskmine iste)

 

Esiturvapadi

Külgturvapadi

Turvavööpinguti

Esimene istmerida

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teine istmerida (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Elektriliste/elektrooniliste osade (olemasolu korral) lühikirjeldus: …

12.   MUUD KOMPONENDID

12.8.   eCall-süsteem

12.8.1.   Olemasolu: jah/ei (3).

12.8.2.   Tehniline kirjeldus ja/või skemaatilised joonised: …

12.8.3.   Sõidukisisese eraldi seadmestiku tüübikinnituse number (kui on olemas): …

12.8.4.   Eraldi seadmestiku tüübikinnituseta eCall-süsteemi puhul:

12.8.4.1.   eCall-süsteemi üksikasjalik kirjeldus, fotod ja/või joonised sellest ja selle paigutusest sõidukis: …

12.8.4.2.   eCall-süsteemi peamiste koostisosade nimekiri: …

12.8.4.3.   Kõigi elektriühenduste skeem: …

12.8.5.   Kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi olemasolu: jah/ei (3).

12.8.6.   Muude lisandväärtusega teenuste olemasolu: jah/ei (3).

12.8.7.   Deklaratsioon vastavuse kohta määruse (EL) 2015/758 artikli 5 lõikes 8 osutatud standarditele: jah/ei (3).

Kuupäev, allkiri

Selgitavad märkused

(1)

Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad tärke, mis ei ole käesoleva teabedokumendiga hõlmatud sõiduki, osa või eraldi seadmestiku kirjeldamisel asjakohased, asendatakse dokumentides need tärgid sümboliga „?“ (nt ABC??123??).

(2)

Direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osas esitatud määratluse kohaselt.

(3)

Mittevajalik maha tõmmata.

(4)

Kasutage koode, nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisa C osas.

2. OSA

ELi tüübikinnitustunnistus

NÄIDIS

Formaat: A4 (210 × 297 mm)

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Tüübikinnitusasutuse pitser

Teabedokument:

ELi tüübikinnitus (1)

ELi tüübikinnituse pikendamine (1)

ELi tüübikinnituse andmisest keeldumine (1)

ELi tüübikinnituse tagasivõtmine (1)

sõidukitüübile seoses hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide paigaldamisega

vastavalt määrusele (EL) 2015/758, viimati muudetud määrusega (EL) …/…

ELi tüübikinnitusnumber: …

Pikendamise põhjus: …

I JAGU

0.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

0.2.   Tüüp: …

0.2.1.   Kaubanimi/kaubanimed (võimaluse korral): …

0.3.   Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud sõidukile (2): …

0.3.1.   Märgistuse asukoht: …

0.4.   Sõiduki kategooria (3): …

0.5.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

0.8.   Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id) …

0.9.   Tootja esindaja (kui on) nimi ja aadress: …

II JAGU

1.   Lisateave (vajaduse korral): vt lisaleht.

2.   Katsete tegemise eest vastutav tehniline teenistus: …

3.   Katsearuande kuupäev: …

4.   Katsearuande number: …

5.   Märkused (kui on): vt lisaleht.

6.   Koht: …

7.   Kuupäev: …

8.   Allkiri: …

Lisatud dokumendid:

1.

Teabepakett.

2.

Katsearuanne.

Selgitavad märkused

(1)

Mittevajalik maha tõmmata.

(2)

Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad tärke, mis ei ole käesoleva teabedokumendiga hõlmatud sõiduki, osa või eraldi seadmestiku kirjeldamisel asjakohased, asendatakse dokumentides need tärgid sümboliga „?“ (nt ABC??123??).

(3)

Direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osas esitatud määratluse kohaselt.

Lisaleht

ELi tüübikinnitustunnistusele nr …

1.   Lisateave

1.1.   Sõidukisse paigaldatud eCall-süsteemi lühikirjeldus: …

1.2.   eCall-süsteemi asukoht: …

1.3.   eCall-süsteemi aktiveerimismeetodid: …

1.4.   eCall-süsteemi elektritoide: …

1.5.   Sõidukisse on paigaldatud kolmanda isiku teenuseid kasutav eCall-süsteem: jah/ei (1).

1.6.   Muud lisandväärtusega teenused: jah/ei (1).

2.   Sõidukisse määruse (EL) 2015/758 ja selle rakendusaktide nõuete täitmiseks paigaldatud hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku/osa (1) (kui neid on) ELi tüübikinnituse number: …

3.   Märkused (kui on): …

3. OSA

Kasutajateabe näidis

Koos sõidukiga üle antav tehniline dokumentatsioon (kasutusjuhend) peab sisaldama selget, arusaadavat ja lihtsalt leitavat teavet sõiduki hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja selle toimimise kohta, samuti võimalike sõidukisse paigaldatud kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi või muude lisandväärtusega teenuste ning süsteemi täiendavate funktsioonide kohta.

Kui on erinevusi hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi kaudu toimuva andmetöötluse vahel, siis tuleb neid selgesti kirjeldada.

Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse teavet tuleb anda hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi kohta eraldi enne nende kasutamist, et vältida segadust seoses nende eesmärgi ja andmetöötluse lisandväärtusega.

Käesolevas näidises sätestatakse miinimumnõuded teabe kohta, mida tuleb kasutajaile anda ning millele võib lisada vastavalt andmete kogumise või töötlemise konkreetsetele asjaoludele muud asjakohast teavet.

1.   SÕIDUKISISESE eCall-SÜSTEEMI KIRJELDUS

1.1.   Ülevaade hädaabinumbril 112 põhinevast sõidukisisesest eCall-süsteemist, selle toimimisest ja funktsionaalsusest: …

1.2.   Hädaabinumbril 112 põhinev eCall-teenus on tasuta kasutatav üldhuviteenus.

1.3.   Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem aktiveeritakse vaikimisi. See aktiveeritakse raske õnnetuse korral automaatselt tänu sõidukisisestele anduritele. Samuti aktiveeritakse see automaatselt juhul, kui sõiduk on varustatud kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemiga, mis ei toimi raske õnnetuse korral.

1.4.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi saab vajaduse korral aktiveerida ka käsitsi. Süsteemi käsitsi aktiveerimise juhend: …

1.5.   Süsteemi kriitilise tõrke korral, mis välistaks hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi toimimise, antakse sõitjaile järgmine hoiatus: …

2.   TEAVE ANDMETÖÖTLUSE KOHTA

2.1.   Igasugune isikuandmete töötlemine hädaabinumbril 112 põhinevas sõidukisiseses eCall-süsteemis peab toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 95/46/EÜ (2) ja 2002/58/EÜ (3) sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjadega ning selle aluseks peab olema vajadus kaitsta andmesubjekti elulisi huve vastavalt direktiivi 95/46/EÜ (4) artikli 7 punktile d.

2.2.   Selliste andmete töötlemine piirdub rangelt automaatse hädaabikõne edastamisega Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112.

2.3.   Andmete liigid ja nende vastuvõtjad

2.3.1.   Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem võib koguda ja töödelda järgmisi andmeid.

Sõiduki tehasetähis

Sõiduki tüüp (sõiduauto või kerge tarbesõiduk)

Sõiduki kütuse tüüp (bensiin / diisel / maagaas / vedeldatud naftagaas / elekter / vesinik)

Sõiduki kolm viimast asukohta ja sõidu suund

Süsteemi automaatse aktiveerimise logifail ja selle ajatempel

Lisateave (kui on): …

2.3.2.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi töödeldud andmete vastuvõtjad on vastavad häirekeskused, mille on määranud vastava riigi asutused, mille territooriumil need asuvad, ning mis võtavad automaatsed hädaabikõned vastu ja edastavad need Euroopa hädaabinumbrile 112.

Lisateave (kui on): …

2.4.   Andmetöötluse kord

2.4.1.   Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem on konstrueeritud nii, et selle süsteemimälus olev teave ei oleks kättesaadav väljaspool süsteemi enne automaatse hädaabikõne aktiveerimist.

Lisateave (kui on): …

2.4.2.   Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem on konstrueeritud nii, et see ei oleks jälitatav ega oleks tavaolukorras pideva jälgimise all.

Lisateave (kui on): …

2.4.3.   Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem on konstrueeritud nii, et süsteemi sisemälus olevaid andmeid kustutataks automaatselt ja pidevalt.

2.4.3.1.   Sõiduki asukohaandmeid süsteemi sisemälus kirjutatakse pidevalt üle, et säilitada süsteemi nõuetekohase toimimise jaoks alati maksimaalselt kolm viimast ajakohast asukohta.

2.4.3.2.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi logiraamatu andmeid säilitatakse mitte kauem, kui see on hädavajalik automaatse hädaabikõne tegemiseks, ja igal juhul mitte kauem kui 13 tundi pärast automaatse hädaabikõne algatamist.

Lisateave (kui on): …

2.5.   Andmesubjekti õiguste teostamist käsitlevad tingimused

2.5.1.   Andmesubjektil (sõiduki omanikul) on andmetele juurdepääsu õigus ja õigus taotleda vajaduse korral selliste teda puudutavate andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, mille töötlemine ei ole kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ sätetega. Kolmandaid isikuid, kellele andmed on avalikustatud, tuleb teavitada kõigist kõnealuse direktiivi kohastest parandustest, kustutamistest või sulgemistest, kui see ei ole võimatu või kui sellega ei kaasne ülemääraseid jõupingutusi.

2.5.2.   Kui andmesubjekt on seisukohal, et ta õigusi on tema isikuandmete töötlemise tulemusena rikutud, on tal õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

2.5.3.   Juurdepääsutaotluste käsitlemise eest vastutav teenistus (kui on): …

3.   TEAVE KOLMANDA ISIKU TEENUSTE JA MUUDE LISANDVÄÄRTUSEGA TEENUSTE KOHTA (KUI NEID KASUTATAKSE)

3.1.   Kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi / lisandväärtusega teenuse toimimise ja funktsionaalsuse kirjeldus: …

3.2.   Igasugune isikuandmete töötlemine kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi / muu lisandväärtusega teenuse kaudu peab toimuma kooskõlas direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjadega.

3.2.1.   Kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi ja/või muu lisandväärtusega teenuse ja andmete nende kaudu töötlemise õiguslik alus: …

3.3.   Kolmanda isiku teenuseid kasutav eCall-süsteem ja/või muu lisandväärtusega teenus töötleb andmeid üksnes andmesubjekti (sõiduki omaniku/omanike) otsesel nõusolekul.

3.4.   Kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi ja/või muu lisandväärtusega teenuse kaudu andmete töötlemise üksikasjad, sh võimalik vajalik lisateave jälgimise, seire ja isikuandmete töötlemise kohta: …

3.5.   Lisaks hädaabinumbril 112 põhinevale sõidukisisesele eCall-süsteemile kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi ja/või muu lisandväärtusega teenusega varustatud sõiduki omanikul on õigus eelistada kasutada hädaabinumbril 112 põhinevat sõidukisisest eCall-süsteemi kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi ja muu lisandväärtusega teenuse asemel.

3.5.1.   Kontaktandmed kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-süsteemi deaktiveerimistaotluste saatmiseks: …


(*1)  Tabelit võib vajaduse korral pikendada, kui sõidukis on rohkem kui kaks istmerida või rohkem kui kolm istet ühes istmereas.

(1)  Mittevajalik maha tõmmata.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31)

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

(4)  Direktiiv 95/46/EÜ on tühistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1). Nimetatud määrust hakatakse kohaldama 25. maist 2018.


II LISA

Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku ja hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa ELi tüübikinnituse jaoks vajalikud haldusdokumendid

1. OSA

Teabedokument

NÄIDIS

Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku ja hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa ELi tüübikinnituse jaoks vajalik teabedokument nr … (3).

Alljärgnev teave esitatakse kolmes eksemplaris ja koos sisukorraga. Kõik sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikud joonised esitatakse A4-formaadis või A4-formaadis voldikul. Kui lisatakse fotod, peavad need olema piisavalt üksikasjalikud.

Kui käesolevas teabedokumendis osutatud eraldi seadmestik või osa on elektroonilise juhtimisseadisega, esitatakse andmed selle töötamise kohta.

0.   ÜLDINE

0.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

0.2.   Tüüp: …

0.3.   Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud eraldi seadmestikule (1): …

0.3.1.   Märgistuse asukoht: …

0.4.   Eraldi seadmestiku puhul – millise kategooria sõidukile see on mõeldud (2): …

0.5.   Tootjaettevõtte nimi ja aadress: …

0.7.   ELi tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis: …

0.9.   Tootja esindaja (kui on) nimi ja aadress: …

12.8.   eCall-süsteem

12.8.2.   Tehniline kirjeldus ja/või skemaatilised joonised: …

12.8.3.1.   Eraldi seadmestiku või osa äratundmiseks piisavalt üksikasjalikud ja sobivas mõõtkavas fotod ja/või joonised. Joonised peavad näitama eraldi seadmestiku või osa ettenähtud asukohta sõidukis ja ELi tüübikinnitustähise jaoks mõeldud kohta eraldi seadmestikul või osal: …

12.8.3.1.1.   Juhised sõidukisse paigaldamiseks, k.a hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa asukoht ja kinnitusviis: …

12.8.3.1.2.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku paigalduskoht sõidukis ja paigaldamismeetod: …

12.8.3.2.   Eraldi seadmestiku või osa peamiste koostisosade nimekiri: …

12.8.7.   Deklaratsioon vastavuse kohta määruse (EL) 2015/758 artikli 5 lõikes 8 osutatud standarditele: jah/ei (3).

Selgitavad märkused

(1)

Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad tärke, mis ei ole käesoleva teabedokumendiga hõlmatud sõiduki, osa või eraldi seadmestiku kirjeldamisel asjakohased, asendatakse dokumentides need tärgid sümboliga „?“ (nt ABC??123??).

(2)

Direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osas esitatud määratluse kohaselt.

(3)

Mittevajalik maha tõmmata.

2. OSA

ELi tüübikinnitustunnistus

NÄIDIS

Formaat: A4 (210 × 297 mm)

ELi TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

Tüübikinnitusasutuse pitser

Teabedokument:

ELi tüübikinnitus (1)

ELi tüübikinnituse pikendamine (1)

ELi tüübikinnituse andmisest keeldumine (1)

ELi tüübikinnituse tagasivõtmine (1)

hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eraldi seadmestik / hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCalli-süsteemi osa (1)

vastavalt määrusele (EL) 2015/758.

ELi tüübikinnitusnumber: …

Pikendamise põhjus: …

I JAGU

0.1.   Mark (tootja kaubanimi): …

0.2.   Tüüp: …

0.3.   Tüübi identifitseerimisandmed, kui need on märgitud eraldi seadmestikule/komponendile (2): …

0.3.1.   Märgistuse asukoht: …

0.4.   Eraldi seadmestiku puhul – millise kategooria sõidukile see on mõeldud (3): …

0.5.   Tootja nimi ja aadress: …

0.7.   ELi tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis: …

0.9.   Tootja esindaja (kui on) nimi ja aadress: …

II JAGU

1.   Lisateave (vajaduse korral): vt lisaleht.

2.   Katsete tegemise eest vastutav tehniline teenistus: …

3.   Katsearuande kuupäev: …

4.   Katsearuande number: …

5.   Märkused (kui on): vt lisaleht.

6.   Koht: …

7.   Kuupäev: …

8.   Allkiri: …

Lisatud dokumendid:

1.

Teabepakett.

2.

Katsearuanne.

Lisaleht

ELi tüübikinnitustunnistusele nr …

1.   Lisateave

1.1.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku / hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa lühikirjeldus (3): …

1.1.1.   Juhised sõidukisse paigaldamiseks, k.a hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa asukoht ja orientatsioon: …

1.1.2.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku / hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa ELi tüübikinnitustähise näidis (3): …

1.2.   Eraldi eCall-seadmestiku paigalduskoht sõidukis ja paigaldamismeetod: …

1.3.   Aktiveerimismeetod: …

1.4.   Elektritoide: …

2.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa vastab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/79 I lisas sätestatud tehnilistele nõuetele. Peale selle vastab see tehnilistele nõuetele, mis on sätestatud:

2.1.   komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/79 IV lisas: jah/ei (3).

2.2.   komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/79 VI lisas: jah/ei (3).

2.3.   komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/79 VII lisas: jah/ei (3).

3.   Märkused (kui on): …

3. OSA

Eraldi seadmestiku ja osa ELi tüübikinnitustähis

1.   Osa ja eraldi seadmestiku ELi tüübikinnitusmärgil on:

1.1.   ristkülikuga ümbritsetud väiketäht „e“, millele järgneb/järgnevad osa või eraldi seadmestiku ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi eraldusnumber:

1

Saksamaa

12

Austria

26

Sloveenia

2

Prantsusmaa

13

Luksemburg

27

Slovakkia

3

Itaalia

17

Soome

29

Eesti

4

Madalmaad

18

Taani

32

Läti

5

Rootsi

19

Rumeenia

34

Bulgaaria

6

Belgia

20

Poola

36

Leedu

7

Ungari

21

Portugal

49

Küpros

8

Tšehhi Vabariik

23

Kreeka

50

Malta

9

Hispaania

24

Iirimaa

 

 

11

Ühendkuningriik

25

Horvaatia

 

 

1.2.   Ristküliku läheduses peab olema ka tüübikinnitusnumbri 4. jaos sisalduv „baas-tüübikinnitusnumber“, millele eelneb kaks numbrit, mis näitavad asjaomase määruse järjekorranumbrit. Käesoleva määruse järjekorranumber on „00“.

1.3.   Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi seadmestiku puhul eelneb järjekorranumbrile ristküliku lähedal sõna „ECALL“.

2.   ELi tüübikinnitustähis on kinnitatud hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eraldi või hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi osa põhiosale nii, et seda ei saaks eemaldada ja et see oleks selgesti ja kergesti loetav.

3.   Hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eraldi seadmestike ja hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide osade ELi tüübikinnitustähiste näidised on kujutatud joonistel 1 ja 2.

Joonis 1

Hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eraldi seadmestike ELi tüübikinnitustähise näidis

Image

Märkus

Selgitus

ELi eraldi seadmestiku tüübikinnituse väljastas Bulgaaria numbriga 0046. Esimesed kaks numbrit „00“ osutavad sellele, et asjaomasele eraldi seadmestikule on antud tüübikinnitus käesoleva määruse alusel.

Joonis 2

Hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide osade ELi tüübikinnitustähise näidis

Image

Märkus

Selgitus

ELi osa tüübikinnituse väljastas Saksamaa numbriga 00026. Kaks esimest arvu (00) näitavad, et tüübikinnitus on antud vastavalt käesolevale määrusele.


(1)  Mittevajalik maha tõmmata.

(2)  Kui tüübi identifitseerimisandmed sisaldavad tärke, mis ei ole käesoleva teabedokumendiga hõlmatud sõiduki, osa või eraldi seadmestiku kirjeldamisel asjakohased, asendatakse dokumentides need tärgid sümboliga „?“ (nt ABC??123??).

(3)  Mittevajalik maha tõmmata.


Top