EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1279

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2017/1279, 14. juuli 2017, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa

C/2017/4883

OJ L 184, 15.7.2017, p. 33–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2017/1279/oj

15.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 184/33


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2017/1279,

14. juuli 2017,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 14 teise lõigu punkte c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast asjaomaste teaduslike nimetuste hiljuti avaldatud läbivaatamist käsitatakse nimetust Anoplophora malasiaca (Forster) direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jakku varem lisatud nimetuse Anoplophora chinensis (Thomson) sünonüümina. Seepärast tuleks nimetus Anoplophora malasiaca (Forster) direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaost välja jätta.

(2)

Seoses rahvusvahelise kaubanduse kasvuga ning pärast Euroopa ja Vahemere maade taimekaitseorganisatsiooni tehtud ja hiljuti avaldatud hinnanguid kahjuritest tuleneva riski kohta on taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitseks tehniliselt põhjendatud ja kooskõlas kahjuritest tuleneva riskiga lisada kahjulikud organismid Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius ja Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jakku.

(3)

Direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaost on tehniliselt põhjendatud välja jätta organism Xylella fastidiosa (Wells et al.) ning lisada see kõnealuse osa II jakku, sest teadaolevalt esineb seda kahjulikku organismi liidus.

(4)

Kahjuliku organismi Xanthomonas campestris (kõik perekonnale Citrus patogeensed tüved) esinemine põhjustab vastuvõetamatut riski taimede, taimsete saaduste ja muudele toodete tootmisele ja nendega kauplemisele. Peale selle on organismi Xanthomonas campestris tsitrustele patogeensed tüved uuesti klassifitseeritud. Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii on teatava tsitrustel esineva haiguse (citrus canker) tekitajad. Seepärast on teaduslikult põhjendatud ning kooskõlas kahjuritest tuleneva riskiga jätta direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa I jaost välja Xanthomonas campestris ning lisada see kõnealuse direktiivi I lisa A osa I jakku nimetustega Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. citri.

(5)

Pärast vastavate teaduslike nimetuste hiljuti avaldatud läbivaatamist nimetati tsitruste mustlaiksust põhjustav kahjulik organism Guignardia citricarpa Kiely (kõik perekonnale Citrus patogeensed tüved) ümber organismiks Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. Ka see organism põhjustab vastuvõetamatut riski taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootmisele ja nendega kauplemisele. Seepärast on tehniliselt põhjendatud ning kooskõlas kahjuritest tuleneva riskiga kanda kõnealune kahjulik organism direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa I jaost üle kõnealuse direktiivi I lisa A osa I jakku nimetusega Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Direktiivi 2000/29/EÜ vastavalt I lisa A osa I ja II jaos esitatud kahjulike organismide Phyloosticta solitaria Ell. ja Ev. ja Popilia japonica Newman ning II lisa A osa I jaos esitatud organismide Aleurocantus spp. ja Aonidella citrina Coquillet teaduslike nimetuste trükivead tuleks parandada ja asendada need vastavalt nimetustega Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. ja Aonidiella citrina Coquillet. Samuti tuleks parandada trükivead teaduslikus nimetuses Zea mays L. kõigis lisades, kus kõnealusele liigile viidatakse. Kõnealuse direktiivi V lisa B osa I jaos on trükiveaga teaduslik nimetus Amiris P. Browne, mis tuleks parandada ja asendada nimetusega Amyris P. Browne.

(7)

Pärast asjaomase teadusliku nimetuse hiljuti avaldatud läbivaatamist on organism Elm phlöem necrosis mycoplasm ümber nimetatud organismiks Candidatus Phytoplasma ulmi. Lisaks on tehniliselt põhjendatud jätta kõnealune organism välja direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaost (kus see on loetletud kui Elm phlöem necrosis mycoplasm) ning lisada see kõnealuse osa II jakku nimetusega „Candidatus Phytoplasma ulmi“, sest teadaolevalt esineb seda kahjulikku organismi liidus. See on kõnealuse kahjuri puhul kooskõlas Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt tehtud kahjurite kategoriseerimisega (2). Uus nimetus peaks kajastuma ka direktiivi 2000/29/EÜ IV lisas.

(8)

Direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaost on tehniliselt põhjendatud ning kooskõlas kahjuritest tuleneva riskiga välja jätta kahjulik organism kartuli värtnaviroid, sest kõnealune kahjulik organism on juba levinud ning suures osas liidust on tuvastatud selle esinemist mitmetel peremeestaimedel. See kahjur on lisatud kõnealuse direktiivi II lisa A osa II jakku, et kaitsta kaupu, mis on praegu sellest haigustekitajast vabad ning mille puhul selle esinemine oleks oluline risk ja põhjustaks suurt kahju.

(9)

Pärast vastava teadusliku nimetuse hiljuti avaldatud läbivaatamist tuleks kahjulik organism Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye ümber nimetada organismiks Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

Direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jaos puidu kohta esitatud erinõuded tuleks läbi vaadata, et viia need kooskõlla asjakohase rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardiga (ISPM 15) ja neid täiendavalt selgitada. Lisaks tuleks kõnealuses jaos ajakohastada puidust pakkematerjali puhul vabastust perekonna Platanus L. taimedelt pärit puidu erinõuetest, sest kõnealuse jao viimase muutmise ajal jäi see tegemata.

(11)

Arvestades teaduse ja tehnika arengut, on tehniliselt vastuvõetav lisada teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liitu sissetoomise jaoks erinõuded seoses tõenäosusega, et nad võivad edasi kanda põhjenduses 2 esitatud kahjulikke organisme. Seepärast tuleks asjaomased taimed, taimsed saadused ja muud tooted lisada direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osasse.

(12)

Tingituna teaduse ja tehnika arengust ning EFSA tehtud ja hiljuti kahjurite kohta avaldatud riskihinnangutest on vaja muuta põhjendustes 4, 5 ja 7 osutatud kahjulike organismidega seoses direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osas esitatud erinõudeid. Nõuete muutmise eesmärk on vähendada vastuvõetava tasemeni taimeterviseriski, mida põhjustab kõnealuste taimede, taimsete saaduste või muude toodete kolmandatest riikidest liitu sissetoomine.

(13)

Pärast kahjuritest tuleneva riski hindamist on tehniliselt põhjendatud ning vastavuses kahjuliku organismiga Trioza erytreae Del Guercio seotud riskiga lisada Murraya J. Koenig ex L. kõnealuse kahjuliku organismi peremeestaimede loetellu direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I ja II jao asjaomastes punktides. Peale selle tuleks pärast kõnealuse organismi esinemise tuvastamist liikmesriikides lisada peremeestaimede loetellu ka rohelehik (Choisya Kunt). Seepärast tuleks muuta direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I ja II jao asjaomastes punktides esitatud erinõuded peremeestaimede liitu importimise ja liidusisese edasitoimetamise kohta.

(14)

Peale selle peaksid põhjendustes 10–13 osutatud taimed, taimsed saadused ja muud tooted läbima taimetervise kontrolli enne nende liitu sissetoomist või nende liidusisest edasitoimetamist. Seepärast tuleks kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud tooted loetleda direktiivi 2000/29/EÜ V lisa A või B osas.

(15)

Direktiivi 2000/29/EÜ V lisas puidu jaoks sätestatud CN-koode tuleks ajakohastada, et need oleksid kooskõlas praegu kasutatavate CN-koodidega, mis on esitatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87, (3) mida on muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1821 (4).

(16)

Vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 690/2008 (5) on teatavad alad tunnistatud teatavate kahjulike organismide eest kaitstavateks aladeks. Kõnealust määrust on hiljuti muudetud, et võtta arvesse viimaseid arenguid, mis on toimunud seoses liidu kaitstavate alade ja järgmiste kahjulike organismidega: Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza viirus (Euroopa tüved), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., tomati pronkslaiksuse viirus ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa vastavad nõuded tuleks ajakohastada, et tagada asjaomaste kahjulike organismide puhul ühtsed kaitstavate alade nõuded.

(17)

Peale selle ei vasta mitu ala, mis on tunnistatud liidus kahjuliku organismi suhtes kaitstavaks alaks, enam nendele nõuetele, sest kõnealused kahjulikud organismid esinevad seal püsivalt või on asjaomased liikmesriigid taotlenud kaitstava ala staatuse tühistamist. Kõnealused alad on järgmised: Ribatejo e Oeste piirkond Portugalis seoses organismiga Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid); Odemira maakond Alentejo piirkonnas Portugalis seoses Citrus tristeza viirusega (Euroopa tüved); Portugali territoorium seoses organismidega Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. ja Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; Andaluusia ja Madridi autonoomsed piirkonnad ja Segrià, Noguera, Pla d'Urgelli, Garriguesi ja Urgelli piirkonnad (comarcas) Lleida provintsis (Comunidad autonoma de Catalunya), Hispaanias; Milano and Varese provintsid (Lombardia) ning provintsi Cuneo (Piedmont) vallad Busca, Centallo ja Tarantasca Itaalias; Ballinran Upperi, Carrigenagh Upperi, Ballinrani ja Carrigenagh' omavalitsused Downi krahvkonnas ning Belfasti Dunmurry Crossi valimispiirkond Antrimi krahvkonnas, Põhja-Iirimaal, ning kogu Dunajská Streda maakond Slovakkias seoses organismiga Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; Guildfordi ja Wokingi omavalitsuste piirkond Ühendkuningriigis seoses organismiga Thaumetopoea processionea L. ja Soome territoorium seoses tomati pronkslaiksuse viirusega. Seda tuleks kajastada direktiivi 2000/29/EÜ I–IV lisa B osas.

(18)

Kahjuliku organismi Leptinotarsa decemlineata Say eest kaitstava ala piiride määramisel Soomes ja Rootsis tehtud vead tuleks parandada direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B osas ning viia kooskõlla määrusega (EÜ) nr 690/2008.

(19)

Taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootmise ja nendega kauplemise kaitseks on tehniliselt põhjendatud ja kooskõlas kahjuritest tuleneva riskiga lisada kahjulik organism Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B ossa ning kahjulikud organismid Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. kõnealuse direktiivi II lisa B ossa.

(20)

Portugali esitatud teabest selgub, et Assooride territooriumil ei esine kahjulikke organisme Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ja Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ning et Assoorid vastavad direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis h sätestatud tingimustele, mille alusel kehtestada kõnealuste kahjulike organismide suhtes kaitstav ala. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ I, II ja IV lisa B osa vastavalt muuta. Samuti tuleks muuta kõnealuse direktiivi IV lisa B osa ja V lisa A osa, et kehtestada teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitstavatele aladele sissetoomist käsitlevad nõuded.

(21)

Iirimaa, Malta ja Ühendkuningriigi esitatud teabest selgub, et nende liikmesriikide territooriumil ei esine kahjulikku organismi Paysandisia archon (Burmeister) ning et nende territoorium vastab direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis h sätestatud tingimustele, mille alusel kehtestada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstav ala. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II ja IV lisa B osa vastavalt muuta. Samuti tuleks muuta kõnealuse direktiivi IV lisa B osa ja V lisa A osa, et kehtestada teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitstavatele aladele sissetoomist käsitlevad nõuded.

(22)

Iirimaa ja Ühendkuningriigi esitatud teabest selgub, et nende liikmesriikide territooriumil ei esine kahjulikku organismi Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ning et nende territoorium vastab direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis h sätestatud tingimustele, mille alusel kehtestada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstav ala. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II ja IV lisa B osa vastavalt muuta. Samuti tuleks muuta kõnealuse direktiivi IV lisa B osa ja V lisa A osa, et kehtestada teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitstavatele aladele sissetoomist käsitlevad nõuded.

(23)

Ühendkuningriigi esitatud teabest selgub, et nende territooriumil ei esine kahjulikke organisme Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ning et see vastab direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis h sätestatud tingimustele, mille alusel kehtestada kõnealuste kahjulike organismide suhtes kaitstav ala. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II ja IV lisa B osa vastavalt muuta. Samuti tuleks muuta kõnealuse direktiivi IV lisa B osa ja V lisa A osa, et kehtestada teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitstavatele aladele sissetoomist käsitlevad nõuded.

(24)

Iirimaa esitatud teabest selgub, et selle territooriumil ei esine kahjulikku organismi Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ning et see vastab direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis h sätestatud tingimustele, mille alusel kehtestada kõnealuste kahjulike organismide suhtes kaitstav ala. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II ja IV lisa B osa vastavalt muuta.

(25)

Hiljutisest kahjuritest tuleneva riski analüüsist nähtub, et seoses taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liidu teatavatele kaitstavatele aladele sissetoomise ja seal edasitoimetamisega ei ole praegused nõuded kahjulike organismide Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) ning Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) osas piisavad selleks, et vähendada nendega seotud taimeterviseriski vastuvõetava tasemini. Need nõuded tuleks direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa B osas uuesti sõnastada.

(26)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa vastavalt muuta.

(27)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembril 2017. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2018.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  EFSA PLH Panel (EFSA taimetervise komisjon), 2014. „Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm“ (Teaduslik arvamus organismi Elm phloem necrosis mycoplasm kahjurina kategoriseerimise kohta). EFSA Journal (2014), 12(7): 3773, 34 lk, doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(4)  Komisjoni 6. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1821, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 294, 28.10.2016, lk 1).

(5)  Komisjoni 4. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 690/2008, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (ELT L 193, 22.7.2008, lk 1).


LISA

Direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

I lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

rubriiki a muudetakse järgmiselt:

punkt 5 jäetakse välja;

punkti 6 järele lisatakse järgmine punkt:

„6.1.

Bactericera cockerelli (Sulc.)“

punkti 11.1 järele lisatakse järgmine punkt:

„11.2.

Keiferia lycopersicella (Walsingham)“

punkti 19.1 järele lisatakse järgmine punkt:

„19.2.

Saperda candida Fabricius“

punkti 25 järele lisatakse järgmine punkt:

„25.1.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)“;

rubriiki b muudetakse järgmiselt:

punkt 1 jäetakse välja;

pärast punkti 0.1 lisatakse järgmised punktid:

„2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri“;

rubriiki c muudetakse järgmiselt:

punkti 12 järele lisatakse järgmine punkt:

„12.1.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa“

punktis 13 asendatakse „Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.“ järgmisega „Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart“

rubriiki d muudetakse järgmiselt:

punkt 1 jäetakse välja;

punkti 2 alapunkt e jäetakse välja;

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

rubriigis a asendatakse punkt 8 „Popilia japonica Newman“ järgmisega „Popillia japonica Newman“

rubriiki b lisatakse punkti 2 järele järgmine punkt:

„3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)“

rubriiki d lisatakse punkti 2 järele järgmine punkt:

„2.1.

Candidatus Phytoplasma ulmi’“.

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

rubriiki a muudetakse järgmiselt.

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid)

IRL, P (Assoorid, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), UK, S, FI“

punkt 1.2 asendatakse järgmisega:

„1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK“

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Assoorid), SI, SK“

punkti 2 järele lisatakse järgmine punkt:

„2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Assoorid)“

punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza ja Menorca), IRL, CY, M, P (Assoorid ja Madeira), UK, S (Blekinge, Gotlandi, Hallandi, Kalmari ja Skåne lään), FI (Ålandi, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku ja Uusimaa piirkonnad)“

punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (välja arvatud järgmised kohaliku omavalitsuse piirkonnad: Barnet, Brent, Bromley, Camden, London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge'i ringkond, Epsomi ja Ewelli ringkond, Guildford, Hackney, Hammersmith ja Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington ja Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede'i ringkond, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne'i ringkond, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, Lääne-Berkshire ja Working)“;

ii)

rubriigis b punktis 2 asendatakse parempoolses veerus „S, FI“ järgmisega: „S“.

(2)

II lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

rubriiki a muudetakse järgmiselt:

punktis 2 asendatakse vasakpoolses veerus „Aleurocantus spp.“ järgmisega: „Aleurocanthus spp.“

punktis 5 asendatakse vasakpoolses veerus „Aonidella citrina Coquillet“ järgmisega: „Aonidiella citrina Coquillet“

rubriiki b muudetakse järgmiselt:

punktis 3 asendatakse parempoolses veerus „Liigi Zea mais L. seemned“ asendatakse järgmisega: „Liigi Zea mays L. seemned“

punkt 4 jäetakse välja;

rubriigist c jäetakse välja punkt 11;

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

rubriigis b punktis 8 asendatakse vasakpoolses veerus „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ järgmisega: „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“

rubriiki d lisatakse punkti 7 järele järgmine punkt:

„7.1.

Kartuli värtnaviroid

Liigi Solanum lycopersicum L. ja selle hübriidide, liikide Capsicum annuum L. ja Capsicum frutescens L. istutamiseks ettenähtud taimed (sh seemned) ning liigi Solanum tuberosum L. taimed“.

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

rubriiki a muudetakse järgmiselt:

pärast punkti 6 lisatakse järgmised punktid:

„6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Sugukonna Palmae istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning mis kuuluvad järgmistesse perekondadesse: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Sugukonna Palmae istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning, mis kuuluvad järgmistesse taksonitesse: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. ja Washingtonia Raf.

IRL, P (Assoorid), UK“

pärast punkti 9 lisatakse järgmine punkt:

„10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Perekonna Pinus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a viljad ja seemned

UK“

ii)

rubriiki b muudetakse järgmiselt:

punktis 1 kolmandas veerus jäetakse välja „P“;

punktis 2 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni, Extremadura, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised comarca'd: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Alicante provintsi comarca'd L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma ja Piacenza provints), Lazio, Liguuria, Lombardia (välja , Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo ja Tarantasca kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia, Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, kommuunid Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana Padova provintsis ja Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond)), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjsko piirkond ning Lendava ja Renče-Vogrsko omavalitsusüksused (kiirteest H4 lõuna pool)), SK (välja arvatud Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa: välja arvatud Ballinran Upperi, Carrigenagh Upperi, Ballinrani ja Carrigenagh' omavalitsusüksused Downi krahvkonnas ning Dunmurry Crossi valimispiirkond Belfastis Antrimi krahvkonnas; Mani saar ja Kanalisaared).“

pärast punkti 2 lisatakse järgmine punkt:

„3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Perekonna Prunus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned

UK“

iii)

rubriigis c asendatakse kolmandas veerus punktis 0.01 „UK“ järgmisega: „IRL, UK“

iv)

rubriiki d muudetakse järgmiselt:

punkti 1 ette lisatakse järgmine punkt:

„01.

Candidatus Phytoplasma ulmi’

Perekonna Ulmus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned

UK“

punktis 1 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„EL (välja arvatud piirkondlikud üksused Argolida ja Chania), M, P (välja arvatud Algarve, Madeira ja Odemira maakond Alentejos)“

(3)

III lisa B osa muudetakse järgmiselt.

a)

Punkti 1 parempoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni, Extremadura, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised comarca'd: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Alicante provintsi comarca'd L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (v.a Galway linn), I (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma ja Piacenza provints), Lazio, Liguuria, Lombardia (välja , Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo ja Tarantasca kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia, Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, kommuunid Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana Padova provintsis ja Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond)), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjsko piirkond ning Lendava ja Renče-Vogrsko omavalitsusüksused (kiirteest H4 lõuna pool)), SK (välja arvatud Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa: välja arvatud Ballinran Upperi, Carrigenagh Upperi, Ballinrani ja Carrigenagh' omavalitsusüksused Downi krahvkonnas ning Dunmurry Crossi valimispiirkond Belfastis Antrimi krahvkonnas; Mani saar ja Kanalisaared).“

b)

punkti 2 parempoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni, Extremadura, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised comarca'd: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Alicante provintsi comarca'd L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma ja Piacenza provints), Lazio, Liguuria, Lombardia (välja , Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo ja Tarantasca kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia, Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, kommuunid Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana Padova provintsis ja Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond)), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjsko piirkond ning Lendava ja Renče-Vogrsko omavalitsusüksused (kiirteest H4 lõuna pool)), SK (välja arvatud Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa: välja arvatud Ballinran Upperi, Carrigenagh Upperi, Ballinrani ja Carrigenagh' omavalitsusüksused Downi krahvkonnas ning Dunmurry Crossi valimispiirkond Belfastis Antrimi krahvkonnas; Mani saar ja Kanalisaared).“

(4)

IV lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

punkti 2 parempoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„Puidust pakkematerjal peab olema:

kooritud puidust vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 „Regulation of wood packaging material in international trade“ (Puidust pakkematerjali reguleerimine rahvusvahelises kaubanduses) I lisale

kooskõlas ühega heakskiidetud töötlusviisidest, nagu on ette nähtud kõnealuse rahvusvahelise standardi I lisas ning

varustatud märkega, nagu on ette nähtud kõnealuse rahvusvahelise standardi II lisas, mis näitab, et puidust pakkematerjal on läbinud heakskiidetud fütosanitaartöötluse kooskõlas kõnealuse standardiga.“

punkti 5 vasakpoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„Perekonda Platanus L. kuuluv puit, muul kujul kui:

pilpad, hakkpuit, saepuru, laastud, puidujäätmed ja -jäägid,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

ent kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind ja mis on pärit Armeeniast, Šveitsist või USAst.“

pärast punkti 7.3 lisatakse järgmised punktid:

„7.4.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa B osa CN-koodide hulgas või mitte perekondade Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. puit, muul kujul kui:

tervenisti või osaliselt kõnealustest puudest saadud pilpad, saepuru, laastud,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

ent kaasa arvatud puit, mille looduslik kumer pind ei ole säilinud ja mis on pärit Kanadast ja USAst.

Ametlik kinnitus, et puit:

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Saperda candida Fabricius, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

või

b)

on asjakohaselt kuumtöödeldud, nii et läbi puidu kogu profiili on saavutatud miinimumtemperatuur 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul, mis tuleb märkida artikli 13 lõike 1 punkti ii kohases sertifikaadis,

või

c)

on asjakohaselt kiiritatud ioniseeriva kiirgusega, nii et puidu kogu ulatuses on selle minimaalne neeldumisdoos 1 kGy, mis tuleb märkida artikli 13 lõike 1 punkti ii kohases sertifikaadis.

7.5.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa B osa CN-koodide hulgas või mitte, pilbastatud puit, mis on saadud tervikuna või osaliselt perekondade Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. taimedelt, mis on pärit Kanadast ja USAst.

Ametlik kinnitus, et puit:

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Saperda candida Fabricius, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

või

b)

on tükeldatud kuni 2,5 cm paksuse ja laiusega tükkideks,

või

c)

on asjakohaselt kuumtöödeldud, nii et pilbaste kogu kogu profiili ulatuses on saavutatud miinimumtemperatuur 56 °C vähemalt 30 minuti jooksul, mis tuleb märkida artikli 13 lõike 1 punkti ii kohases sertifikaadis.“

punkti 14 parempoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktis 11.4 nimetatud taimede suhtes kohaldatavate sätete rakendamist ametlik kinnitus, et taimede kasvukohas või selle vahetus läheduses ei ole täheldatud kahjuliku organismi ’Candidatus Phytoplasma ulmi’ esinemise sümptomeid alates viimase täieliku vegetatsioonitsükli algusest.“

punkti 14 järele lisatakse järgmine punkt:

„14.1.

Perekondade Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L. istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud pookoksad, pistikud, koekultuurist saadud taimed, õietolm ja seemned, mis on pärit Kanadast ja USAst.

Ilma, et see piiraks III lisa A osa punktides 9 ja 18, III lisa B osa punktides 1 ja 2 või IV lisa A osa I jao punktides 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 ja 23.2 nimetatud taimede suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et taimed:

a)

on kogu eluaja jooksul kasvanud piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Saperda candida Fabricius, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

või

b)

on vähemalt kaks ekspordile eelnevat aastat, või alla kaheaastaste taimede puhul, on need kogu aeg kasvanud tootmisüksuses, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjurist Saperda candida Fabricius:

i)

mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon,

ning

ii)

kus on igal aastal asjakohasel ajal teostatud kahjuri Saperda candida Fabricius esinemise tuvastamiseks kaks ametlikku inspekteerimist,

ning

iii)

kus taimed on kasvatatud kasvukohas:

mis on olnud füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuri Saperda candida Fabricius sissetoomise eest,

või

kus on tehtud asjakohast ennetustõrjet ja mida ümbritseb vähemalt 500 m raadiusega puhvervöönd, kus igal aastal asjakohasel ajal tehtud ametlike vaatlustega on kinnitatud, et seal kahjurit Saperda candida Fabricius ei esine,

ning

iv)

vahetult enne eksporti on taimi, eriti nende tüvesid, põhjalikult kontrollitud kahjuri Saperda candida Fabricius esinemise suhtes, muu hulgas on vajaduse korral rakendatud destruktiivset proovivõttu.“

punkt 16.2 asendatakse järgmisega:

„16.2.

Perekondade Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. liikide ja nende hübriidide viljad, mis on pärit kolmandatest riikidest.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 ja 16.6 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et:

a)

viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikest organismidest Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikest organismidest Xanthomonas citripv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

viljad on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikest organismidest Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii, mis on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

või

d)

tootmisüksuses ja selle vahetus ümbruses rakendatakse asjakohast töötlust ja viljelustava, et hävitada kahjulikud organismid Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. Aurantifolii,

ning

vilju on töödeldud naatriumortofenüülfenolaadiga või muu tõhusa töötlusviisiga, mis on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

ning

asjakohase ajavahemiku vältel enne eksporti toimunud ametlike kontrollide tulemusel on leitud, et viljadel ei ole kahjulike organismide Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii esinemise sümptomeid,

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

e)

tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud viljade puhul on enne eksporti toimunud ametlike kontrollide tulemusel leitud, et viljadel ei ole kahjulike organismide Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii esinemise sümptomeid,

ning

tootmisüksuses ja selle vahetus ümbruses rakendatakse asjakohast töötlust ja viljelustava, et hävitada kahjulikud organismid Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

ning

edasitoimetamine, ladustamine ja töötlemine toimuvad tingimustes, mis on heaks kiidetud vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusele,

ning

vilju on transporditud üksikpakendites, millel on märgis jälgitavuskoodiga ning märkega, et viljad on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks,

ning

jälgitavusteave on lisatud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatidesse.“

punkt 16.3 asendatakse järgmisega:

„16.3.

Perekondade Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. liikide ja nende hübriidide viljad, mis on pärit kolmandatest riikidest.

Ilma, et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.2, 16.4 ja 16.5 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et:

a)

viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Cercospora angolensis Carv. et Mendes, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

viljad on pärit piirkonnast, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Cercospora angolensis Carv. et Mendes, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

viljade tootmisüksuses või selle vahetus läheduses ei ole viimase vegetatsiooniperioodi algusest täheldatud kahjuliku organismi Cercospora angolensis Carv. et Mendes esinemise sümptomeid, ning ühelgi vastavast tootmisüksusest koristatud viljal ei ole asjakohasel ametlikul kontrollil leitud kõnealuse organismi esinemise sümptomeid.“

punkt 16.4 asendatakse järgmisega:

„16.4.

Perekondade Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. liikide ja nende hübriidide viljad, mis on pärit kolmandatest riikidest, v.a liikide Citrus aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka viljad.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 ja 16.6 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et:

a)

viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

viljad on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

ning

vastavalt rahvusvahelistele standarditele määratletud representatiivse valimi ametliku kontrolli tulemusena on viljad vabad kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa esinemise sümptomitest,

või

d)

tootmisüksusest pärit viljade suhtes on kohaldatud asjakohast töötlust ja viljelustava kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa vastu,

ning

tootmisüksuses kasvuperioodil alates viimase täieliku vegetatsioonitsükli algusest tehtud ametlike kontrollide käigus ei ole viljadel kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa esinemise sümptomeid avastatud,

ning

vastavalt rahvusvahelistele standarditele määratletud representatiivse valimi ekspordieelse ametliku kontrolli tulemusel on leitud, et tootmisüksuses koristatud viljad on vabad kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa esinemise sümptomitest,

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

e)

tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud viljade puhul on vastavalt rahvusvahelistele standarditele määratletud representatiivse valimi ekspordieelse ametliku kontrolli tulemusel leitud, et viljad on vabad kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa esinemise sümptomitest,

ning

tootmisüksusest pärit viljade suhtes on asjakohasel ajal rakendatud asjakohast töötlust kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa vastu, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

ning

edasitoimetamine, ladustamine ja töötlemine toimuvad tingimustes, mis on heaks kiidetud vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusele,

ning

vilju on transporditud üksikpakendites, millel on märgis jälgitavuskoodiga ning märkega, et viljad on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks,

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides.“

punkti 16.5 järele lisatakse järgmine punkt:

„16.6.

Perekondade Capsicum (L.) ja Citrus L. viljad, v.a liikide Citrus limon (L.) Osbeck. ja Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch ja Punica granatum L. viljad, mis on pärit Aafrika kontinendilt, Cabo Verdest, Saint Helenalt, Madagaskarilt, Réunionilt, Mauritiuselt ja Iisraelist.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 ja 36.3 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjurist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

või

c)

on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ning jälgitavusteave on märgitud sertifikaatides, millele on osutatud artikli 13 lõike 1 punktis ii,

ning

on tootmiskohas kasvuperioodil asjakohasel ajal ametlikult kontrollitud (sh viljade representatiivse valimi visuaalne kontroll) ning tõendatud, et viljad on vabad kahjurist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

või

d)

on tehtud tõhus külmtöötlus, et tagada kahjurist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) vaba staatus, või muu tõhus töötlus, et tagada kahjurist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) vaba staatus, ning selle töötluse andmed on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.“

punkt 18.2 asendatakse järgmisega:

„18.2.

Perekondade Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L. taimed, v.a viljad ja seemned, mis on pärit kolmandatest riikidest.

Ilma, et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 18.1 ja 18.3 osutatud taimede suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus, et:

a)

taimed on pärit riigist, milles teadaolevalt ei esine kahjurit Trioza erytreae Del Guercio,

või

b)

taimed on pärit piirkonnast, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Trioza erytreae Del Guercio, ning see on näidatud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“.

või

c)

taimed on kasvanud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mis on kõnelause organisatsiooni järelevalve all,

ning

taimed on istutatud kohta, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuri Trioza erytreae Del Guercio sissetoomise eest,

ning

viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne edasitoimetamist on kahjuri Trioza erytreae Del Guercio esinemise sümptomite avastamiseks asjakohasel ajal kahel korral ametlikult kontrollitud, ilma et asjaomast kahjurit oleks avastatud selles tootmisüksuses ja seda ümbritseval alal laiusega vähemalt 200 m.“

punkti 18.3 järele lisatakse järgmine punkt:

„18.4.

Perekondade Microcitrus Swingle, Naringi Adans. ja Swinglea Merr. kolmandatest riikidest pärit taimed, v.a viljad ja seemned.

Ilma, et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 18.1, 18.2 ja 18.3 nimetatud taimede suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus, et taimed:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Xanthomonas citri pv. citri ja Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest kirjalikult komisjonile teatanud.“

punktis 19.2 asendatakse vasakpoolses veerus „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ järgmisega: „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“;

pärast punkti 25.7 lisatakse järgmised punktid:

„25.7.1.

Liikide Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L., taimed, v.a viljad ja seemned.

Ilma, et see piiraks III lisa A osa punktis 13 ning IV lisa A osa I jao punktides 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 ja 45.3 nimetatud taimede suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus, et taimed:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjurist Keiferia lycopersicella (Walsingham),

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Keiferia lycopersicella (Walsingham), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“.

25.7.2.

Liikide Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L. viljad.

Ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjurist Keiferia lycopersicella (Walsingham),

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Keiferia lycopersicella (Walsingham), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“,

või

c)

on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on ekspordieelse viimase kolme kuu jooksul tehtud ametlike kontrollide ja vaatluste alusel tunnistanud vabaks kahjurist Keiferia lycopersicella (Walsingham), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“.“

punktis 52 asendatakse vasakpoolses veerus „Liigi Zea mais L. seemned“ järgmisega: „Liigi Zea mays L. seemned“

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

punkti 8 järele lisatakse järgmine punkt:

„8.1.

Perekonna Ulmus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned

Ametlik kinnitus, et taimede tootmiskohas või selle vahetus ei ole viimase täieliku vegetatsiooniperioodi algusest täheldatud kahjuliku organismi ’Candidatus Phytoplasma ulmi’ esinemise sümptomeid.“

punkt 10.1 asendatakse järgmisega:

„10.1.

Perekondade Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. liikide ja nende hübriidide ning perekondade Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. taimed, v.a viljad ja seemned.

Ametlik kinnitus, et taimed:

a)

on pärit piirkonnast, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Trioza erytreae Del Guercio,

või

b)

on kasvanud tootmiskohas, mille on registreerinud päritoluliikmesriigi pädev asutus ja mis on kõnealuse asutuse järelevalve all,

ning

on istutatud kohta, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuri Trioza erytreae Del Guercio sissetoomise eest,

ning

neid on viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne edasitoimetamist kahjuri Trioza erytreae Del Guercio esinemise sümptomite avastamiseks asjakohasel ajal kahel korral ametlikult kontrollitud, ilma et asjaomast kahjustajat oleks avastatud selles tootmisüksuses ja seda ümbritseval alal laiusega vähemalt 200 m.“

punktis 12 asendatakse parempoolses veerus „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ järgmisega: „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“;

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

punktis 6.4 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„IRL, UK“

ii)

punktis 12.1 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„IRL, UK“

iii)

punkti 16 järele lisatakse punkt 16.1:

„16.1.

Perekonna Pinus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a viljad ja seemned.

Ilma, et see piiraks III lisa A osa punktis 1, IV lisa A osa I jao punktides 8.1, 8.2, 9, 10, IV lisa A osa II jao punktides 4, 5 või IV lisa B osa punktides 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 16 loetletud taimede suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et:

a)

taimi on kogu nende eluaja vältel kasvatatud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus kahjurit Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller teadaolevalt ei esine,

või

b)

taimi on kogu nende eluaja vältel kasvatatud piirkonnas, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

või

c)

taimi on kasvatatud puukoolides (sh nende ümbrus), mis on asjakohasel ajal tehtud ametlike kontrollide ja ametlike vaatluste alusel tunnistanud vabaks kahjurist Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

või

d)

taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud kohas, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuri Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sissetoomise eest, ning neid on asjakohasel ajal kontrollitud ja nad on leitud olevat vabad kahjurist Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK“

iv)

punktis 20.3 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„FI, LV, P (Assoorid), SI, SK“

v)

pärast punkti 20.3 lisatakse järgmised punktid:

„20.4.

Avamaal kasvanud, istutatud või istutamiseks ettenähtud, juurtega taimed.

Tuleb tõendada, et taimed on pärit põllult, mis on vaba kahjurist Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Assoorid)

20.5.

Perekonna Prunus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned.

Ilma, et see piiraks III lisa A osa punktides 9 ja 18 või IV lisa A osa I jao punktides 19.2, 23.1 ja 23.2 või IV lisa A osa II jao punktides 12 ja 16 loetletud taimede suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et:

a)

taimi on kogu nende eluaja vältel kasvatatud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus kahjulikku organismi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. teadaolevalt ei esine,

või

b)

taimi on kogu nende eluaja vältel kasvatatud piirkonnas, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

või

c)

taimed on otseliinis pärit emataimedelt, mis on viimase täieliku vegetatsioonitsükli jooksul tunnistatud vabaks kahjuliku organismi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esinemise sümptomitest

ning

taimedel ei ole tootmisüksuses alates viimase täieliku vegetatsioonitsükli algusest täheldatud kahjuliku organismi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esinemise sümptomeid,

või

d)

liikide Prunus laurocerasus L. ja Prunus lusitanica L. taimedel, mille pakendi põhjal või muul viisil on võimalik järeldada, et need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale, kes ei tegele taimede tootmisega müügiks, ei ole tootmisüksuses taimedel viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates täheldatud kahjuliku organismi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esinemise sümptomeid.

UK“

vi)

punktis 21 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni, Extremadura, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised comarca'd: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Alicante provintsi comarca'd L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma ja Piacenza provints), Lazio, Liguuria, Lombardia (välja , Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo ja Tarantasca kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia, Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, kommuunid Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana Padova provintsis ja Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond)), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjsko piirkond ning Lendava ja Renče-Vogrsko omavalitsusüksused (kiirteest H4 lõuna pool)), SK (välja arvatud Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa: välja arvatud Ballinran Upperi, Carrigenagh Upperi, Ballinrani ja Carrigenagh' omavalitsusüksused Downi krahvkonnas ning Dunmurry Crossi valimispiirkond Belfastis Antrimi krahvkonnas; Mani saar ja Kanalisaared).“

vii)

punktis 21.1 asendatakse teise veeru tekst järgmisega:

„Ilma et see piiraks III lisa A osa punktis 15 nimetatud perekonna Vitis L. taimede, välja arvatud viljade, kolmandatest riikidest (v.a Šveits) liitu sissetoomise keeldu, ametlik kinnitus, et:

a)

taimed on pärit parempoolses veerus loetletud kaitstavatelt aladelt,

või

b)

taimi on asjakohaselt töödeldud, et tagada kahjurist Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) vaba staatus vastavalt spetsifikatsioonile, mis on heaks kiidetud vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusele.“

viii)

punktis 21.3 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni, Extremadura, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised comarca'd: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Alicante provintsi comarca'd L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (v.a Galway linn), I (Abruzzo, Apuulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma ja Piacenza provints), Lazio, Liguuria, Lombardia (välja , Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo ja Tarantasca kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia, Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, kommuunid Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana Padova provintsis ja Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond)), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjsko piirkond ning Lendava ja Renče-Vogrsko omavalitsusüksused (kiirteest H4 lõuna pool)), SK (välja arvatud Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa: välja arvatud Ballinran Upperi, Carrigenagh Upperi, Ballinrani ja Carrigenagh' omavalitsusüksused Downi krahvkonnas ning Dunmurry Crossi valimispiirkond Belfastis Antrimi krahvkonnas; Mani saar ja Kanalisaared).“

ix)

pärast punkti 21.3 lisatakse järgmised punktid:

„21.4.

Sugukonna Palmae istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning, mis kuuluvad järgmistesse perekondadesse: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Ilma, et see piiraks III lisa A osa punktis 17 või IV lisa A osa I jao punktides 37 ja 37.1 või IV lisa A osa II jao punktis 19.1 loetletud taimede suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et taimi:

a)

on kogu nende eluaja vältel kasvatatud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus kahjurit Paysandisia archon (Burmeister) teadaolevalt ei esine,

või

b)

on kogu nende eluajal kasvatatud piirkonnas, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Paysandisia archon (Burmeister),

või

c)

on vähemalt kaks aastat enne eksporti või edasitoimetamist kasvatatud tootmiskohas:

mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon;

ning

taimed on istutatud kohta, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuri Paysandisia archon (Burmeister) sissetoomise eest,

ning

taimi on kolmel korral aastas asjakohasel ajal (sh vahetult enne edasitoimetamist) ametlikult kontrollitud, ilma et kahjuri Paysandisia archon (Burmeister) esinemise tunnuseid oleks avastatud.

IRL, MT, UK

21.5.

Sugukonna Palmae istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning, mis kuuluvad järgmistesse taksonitesse: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. ja Washingtonia Raf.

Ilma, et see piiraks III lisa A osa punktis 17 või IV lisa A osa I jao punktides 37 ja 37.1 või IV lisa A osa II jao punktis 19.1 nimetatud taimede suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et taimi:

a)

on kogu nende eluaja vältel kasvatatud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus kahjurit Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) teadaolevalt ei esine,

või

b)

on kogu nende eluaja kasvatatud piirkonnas, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

või

c)

on vähemalt kaks aastat enne eksporti või edasitoimetamist kasvatatud tootmiskohas:

mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon;

ning

kus taimi hoiti kohas, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuri Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sissetoomise eest,

ning

taimi on kolmel korral aastas asjakohasel ajal (sh vahetult enne edasitoimetamist tootmiskohast) ametlikult kontrollitud, ilma et kahjuri Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) esinemise tunnuseid oleks avastatud.

IRL, P (Assoorid), UK“

x)

punktides 24.1 ja 24.2 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„IRL, P (Assoorid, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), UK, S, FI“

xi)

punkt 24.3 asendatakse järgmisega:

„24.3.

Perekonna Begonia L. istutamiseks ettenähtud taimed, v. a seemned, mugulad ja mugulsibulad, ning perekondade Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ja Nerium oleander L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktis 45.1 loetletud taimede suhtes kohaldatavaid nõudeid, vajaduse korral ametlik kinnitus, et:

a)

taimed on pärit alalt, mis teadaolevalt on vaba kahjurist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid),

või

b)

tootmiskohas ei ole taimedel turustamisele eelnenud üheksa nädala jooksul vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlikel kontrollide käigus tuvastatud kahjuri Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatisoonid) esinemise tunnuseid,

või

c)

juhul kui tootmiskohast on leitud kahjur Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud taimi asjakohaselt töödeldud, et tagada kahjurist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) vaba staatus ning seejärel on tuvastatud, et kõnealune tootmiskoht leitud see olevat vaba kahjurist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohase toimingu rakendamise tulemusena nii edasitoimetamisele eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas tehtud ametlikel kontrollide kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul tehtud järelevalvemenetluste käigus,

või

d)

selliste taimede puhul, mille pakendi või õite arengu põhjal või muul viisil on võimalik järeldada, et need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale, kes ei tegele taimede tootmisega müügiks, on taimi vahetult enne nende teisaldamist ametlikult kontrollitud kahjuri Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) esinemise suhtes ja leitud need olevat vabad kõnealusest kahjurist.

IRL, P (Assoorid, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), UK, S, FI“

xii)

punktis 33 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„IRL, UK“

(5)

V lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

punkt 1.4 asendatakse järgmisega:

„1.4.

Perekondade Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. liikide ja nende hübriidide ning perekondade Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. ja Vitis L. taimed, v.a viljad ja seemned.“

punkti 1.7 alapunktis b esitatud tabel asendatakse järgmisega:

„CN-kood

Toote kirjeldus

4401 12 00

Lehtpuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 22 00

Lehtpuupuit, pilbaste või hakkpuiduna

4401 40 90

Puidujäätmed ja -jäägid (v. a saepuru), aglomeerimata

ex 4403 12 00

Lehtpuupuidust toorpuit, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4403 99 00

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), kask (Betula spp.), pappel ja haab (Populus spp.) või eukalüpt (Eucalyptus spp.) toorpuiduna; kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4404 20 00

Lehtpuupuidust lõhestatud teibad; lehtpuupuidust teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad

ex 4407 99

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.), saar (Fraxinus spp.), kask (Betula spp.) või pappel ja haab (Populus spp.) pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm“

punkt 2.1 asendatakse järgmisega:

„2.1.

Järgmiste perekondade/liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v. a seemned: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja nende hübriidid, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., perekonna Impatiens L. Uus-Guinea hübriidide kõik sordid, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. ning muud istutamiseks ettenähtud rohttaimed, välja arvatud sugukonda Gramineae kuuluvad taimed, välja arvatud sibulad, mugulsibulad, risoomid, seemned ja mugulad.“

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

punkt 1.2 asendatakse järgmisega:

„1.2.

Liigi Beta vulgaris L. ja perekondade Platanus L., Populus L., Prunus L. ja Quercus spp., välja arvatud Quercus suber ja Ulmus L., istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned.“

punkti 1.3 järele lisatakse järgmine punkt:

„1.3.1.

Sugukonna Palmae istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning, mis kuuluvad järgmistesse taksonitesse: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“

punkti 1.10 alapunktis b esitatud tabel asendatakse järgmisega:

„CN-kood

Toote kirjeldus

4401 11 00

Okaspuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 12 00

Lehtpuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 21 00

Okaspuupuit, pilbaste või hakkpuiduna

4401 22 00

Lehtpuupuit, pilbaste või hakkpuiduna

4401 40 90

Puidujäätmed ja – jäägid (v. a saepuru), aglomeerimata

ex 4403 11 00

Okaspuupuidust toorpuit, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4403 12 00

Lehtpuupuidust toorpuit, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4403 21

Okaspuupuit, mänd (Pinus spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 22 00

Okaspuupuit, mänd (Pinus spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 23

Okaspuupuit, nulg (Abies spp.) ja kuusk (Picea spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 24 00

Okaspuupuit, nulg (Abies spp.) ja kuusk (Picea spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 25

Okaspuupuit (v.a mänd (Pinus spp.), nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 26 00

Okaspuupuit (v.a mänd (Pinus spp.), nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 99 00

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), kask (Betula spp.), pappel ja haab (Populus spp.) või eukalüpt (Eucalyptus spp.) toorpuiduna; kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4404

Lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad

4406

Raudteede ja trammiteede puitliiprid

ex 4407

Okaspuupuit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

ex 4407 99

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.), saar (Fraxinus spp.), kask (Betula spp.) või pappel ja haab (Populus spp.) pikuti saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm“

punkt 2.1 asendatakse järgmisega:

„2.1.

Perekonna Begonia L. istutamiseks ettenähtud taimed, v. a mugulsibulad, seemned ja mugulad, ning perekondade Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ja Nerium oleander L. isutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned.“

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

punktis 1 asendatakse „Zea mais L.“ järgmisega „Zea mays L.“

punktis 2 asendatakse kümnendas taandes „Amiris P. Browne“ järgmisega „Amyris P. Browne“

punkti 3 muudetakse järgmiselt:

esimene taane asendatakse järgmisega:

„—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ja nende hübriidid, Momordica L., Solanum lycopersicum L., ja Solanum melongena L.“

lisatakse järgmine taane:

„—

Punica granatum L. Aafrika kontinendi riikidest, Cabo Verdest, Saint Helenalt, Madagaskarilt, Réunionilt, Mauritiuselt ja Iisraelist.“

punkti 6 muudetakse järgmiselt:

punkti a lisatakse järgmine taane:

„—

USAst ja Kanadast pärit taimede Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L., kaasa arvatud puit, mille looduslik kumer pind ei ole säilinud, välja arvatud saepuru või laastud;“

punktis b asendatakse tabel järgmisega:

„CN-kood

Toote kirjeldus

4401 11 00

Okaspuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 12 00

Lehtpuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 21 00

Okaspuupuit, pilbaste või hakkpuiduna

4401 22 00

Lehtpuupuit, pilbaste või hakkpuiduna

4401 40 10

Saepuru, aglomeerimata

4401 40 90

Puidujäätmed ja -jäägid (v. a saepuru), aglomeerimata

ex 4403 11 00

Okaspuupuidust toorpuit, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4403 12 00

Lehtpuupuidust toorpuit, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4403 21

Okaspuupuit, mänd (Pinus spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 22 00

Okaspuupuit, mänd (Pinus spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 23

Okaspuupuit, nulg (Abies spp.) ja kuusk (Picea spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 24 00

Okaspuupuit, nulg (Abies spp.) ja kuusk (Picea spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 25

Okaspuupuit (v.a mänd (Pinus spp.), nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike mis tahes läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 26 00

Okaspuupuit (v.a mänd (Pinus spp.), nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

4403 91 00

Tamme (Quercus spp.) puit toorpuiduna, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või teiste konservantidega töötlemata

4403 95

Kase (Betula spp.) puit toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

4403 96 00

Kase (Betula spp.) puit toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

4403 97 00

Papli ja haava (Populus spp.) puit toorpuiduna, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või teiste säilitusainetega töötlemata

ex 4403 99 00

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), kask (Betula spp.), pappel ja haab (Populus spp.) või eukalüpt (Eucalyptus spp.) toorpuiduna, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4404

Lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad

4406

Raudteede ja trammiteede puitliiprid

ex 4407

Okaspuupuit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4407 91

Tamme (Quercus spp.) puit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

ex 4407 93

Suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh) puit, pikuti saetud või lõhutud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4407 94

Kirsi (Prunus spp.) puit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4407 95

Saare (Fraxinus spp.) puit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4407 96

Kase (Betula spp.) puit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4407 97

Papli ja haava (Populus spp.) puit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

ex 4407 99

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.), saar (Fraxinus spp.), kask (Betula spp.) või pappel ja haab (Populus spp.), pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4408 10

Okaspuuspooni lehed vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal), vineeri ja samalaadse kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või -kooritud puit, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, servjätkatud või pikijätkatud või mitte, paksusega kuni 6 mm

4416 00 00

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, sh tünnilauad

9406 10 00

Monteeritavad puitehitised“

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

punkti 7 alapunktis b esitatud tabel asendatakse järgmisega:

„CN-kood

Toote kirjeldus

4401 11 00

Okaspuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 12 00

Lehtpuupuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 21 00

Okaspuupuit, pilbaste või hakkpuiduna

4401 22 00

Lehtpuupuit, pilbaste või hakkpuiduna

4401 40 90

Puidujäätmed ja -jäägid(v. a saepuru), aglomeerimata

ex 4403 11 00

Okaspuupuit toorpuiduna, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4403 12 00

Lehtpuupuit toorpuiduna, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4403 21

Okaspuupuit, mänd (Pinus spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 22 00

Okaspuupuit, mänd (Pinus spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 23

Okaspuupuit, nulg (Abies spp.) ja kuusk (Picea spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 24 00

Okaspuupuit, nulg (Abies spp.) ja kuusk (Picea spp.) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 25

Okaspuupuit (v.a mänd (Pinus spp.), nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 26 00

Okaspuupuit (v.a mänd (Pinus spp.), nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.)) toorpuiduna, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on 15 cm või enam, koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4403 99 00

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), kask (Betula spp.), pappel ja haab (Populus spp.) või eukalüpt (Eucalyptus spp.) toorpuiduna, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega töötlemata

ex 4404

Lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad

4406

Raudteede ja trammiteede puitliiprid

ex 4407

Okaspuupuit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

ex 4407 99

Lehtpuupuit (v.a troopiline puit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.), saar (Fraxinus spp.), kask (Betula spp.) või pappel ja haab (Populus spp.), pikuti saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4415

Puidust pakkekastid, karbid, salved, trumlid jms pakendid; puidust kaablitrumlid, puitalused, äärtega puitalused jm puidust kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred

9406 10 00

Monteeritavad puitehitised“


Top