EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2173

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2173, 20. november 2017, millega muudetakse otsuse 2008/185/EÜ II lisa seoses kontrollikava heakskiitmisega Aujeszky haiguse likvideerimiseks Lombardia maakonnas Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7587 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/7587

OJ L 306, 22.11.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2173/oj

22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/26


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2173,

20. november 2017,

millega muudetakse otsuse 2008/185/EÜ II lisa seoses kontrollikava heakskiitmisega Aujeszky haiguse likvideerimiseks Lombardia maakonnas Itaalias

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 7587 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on sätestatud liidus sigadega kauplemise eeskirjad. Kõnealuse direktiivi artiklis 9 on sätestatud, et liikmesriik, kellel on Aujeszky haiguse jaoks kohustuslik riiklik kontrolliprogramm, mida kohaldatakse kogu tema territooriumil või selle osas, võib esitada selle programmi komisjonile heakskiitmiseks. Samuti on sellega ette nähtud võimalikud sealiha liidusisese kaubanduse jaoks nõutavad lisatagatised.

(2)

Komisjoni otsuses 2008/185/EÜ (2) on sätestatud lisatagatised seoses sigade viimisega ühest liikmesriigist teise. Kõnealused tagatised on seotud sellega, milline staatus on liikmesriikidel seoses Aujeszky haigusega. Otsuse 2008/185/EÜ II lisas on loetletud liikmesriigid või piirkonnad, kus on rakendatud heakskiidetud riiklik kontrollikava Aujeszky haiguse likvideerimiseks.

(3)

Itaalia on esitanud komisjonile tugidokumendid Lombardia maakonnas Aujeszky haiguse likvideerimise kontrollikava heakskiitmiseks ja kõnealuse maakonna nõuetekohaseks kandmiseks otsuse 2008/185/EÜ II lisa loetellu. Esitatud tugidokumentide hindamise põhjal tuleks Lombardia maakond kanda otsuse 2008/185/EÜ II lisa loetellu. Otsuse 2008/185/EÜ II lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2008/185/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/185/EÜ II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977.

(2)  Komisjoni 21. veebruari 2008. aasta otsus 2008/185/EÜ Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta (ELT L 59, 4.3.2008, lk 19).


LISA

II LISA

Liikmesriigid või piirkonnad, kus on rakendatud heakskiidetud riiklik kontrollikava Aujeszky haiguse likvideerimiseks

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

ES

Hispaania

Kõik piirkonnad

IT

Itaalia

Friuli-Venezia Giulia maakond

Veneto maakond

Lombardia maakond

LT

Leedu

Kõik piirkonnad

PL

Poola

Alam-Sileesia vojevoodkond (województwo dolnośląskie): kõik maakonnad (powiaty);

Kujawy-Pomorze vojevoodkond (województwo kujawsko-pomorskie): kõik maakonnad (powiaty);

Lublini vojevoodkond (województwo lubelskie): kõik maakonnad (powiaty);

Lubuszi vojevoodkond (województwo lubuskie): kõik maakonnad (powiaty);

Łódzi vojevoodkond (województwo łódzkie): kõik maakonnad (powiaty);

Väike-Poola vojevoodkond (województwo malopolskie): kõik maakonnad (powiaty);

Masoovia vojevoodkond (województwo mazowieckie): kõik maakonnad (powiaty);

Opole vojevoodkond (województwo opolskie): kõik maakonnad (powiaty);

Podkarpacie vojevoodkond (województwo podkarpackie): kõik maakonnad (powiaty);

Podlaasia vojevoodkonna järgmised haldusüksused: Grajewo, Kolno, ja Łomża maakond, Łomża linn, Wysokie Mazowieckie ja Zambrówi maakond;

Pomorze vojevoodkond (województwo pomorskie): kõik maakonnad (powiaty);

Sileesia vojevoodkond (województwo śląskie): kõik maakonnad (powiaty);

Święty Krzyżi vojevoodkond (województwo świętokrzyskie): kõik maakonnad (powiaty);

Warmia-Masuuria vojevoodkond (województwo warmińsko-mazurskie): kõik maakonnad (powiaty);

Suur-Poola vojevoodkond (województwo wielkopolskie): kõik maakonnad (powiaty);

Lääne-Pomorze vojevoodkond (województwo zachodniopomorskie): kõik maakonnad (powiaty).


Top