Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2170

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2017/2170, 15. november 2017, N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

OJ L 306, 22.11.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2170/oj

22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/19


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2170,

15. november 2017,

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. mai 2005. aasta otsust 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) laiendatud teaduskomitee koostas eriistungil otsuse 2005/387/JSK kohaselt riskihindamisaruande uue psühhoaktiivse aine N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) kohta ja esitas selle aruande seejärel 24. mail 2017 komisjonile ja nõukogule.

(2)

Furanüülfentanüül on sünteetiline opioid, mis sarnaneb oma struktuurilt fentanüüliga, mis on kontrollitav aine ja mida kasutatakse laialdaselt meditsiinis üldanesteesias nii operatsioonide käigus kui ka valuravis. Samuti on furanüülfentanüül struktuuriliselt sarnane atsetüülfentanüülile ja akrüloüülfentanüülile, mida käsitleti vastavalt EMCDDA ja Europoli ühisaruannetes 2015. aasta detsembris ja 2016. aasta novembris.

(3)

Furanüülfentanüül on liidus olnud kättesaadav alates vähemalt 2015. aasta juunist ning seda on avastatud 16 liikmesriigis. Enamasti on seda konfiskeeritud pulbrilisel kujul, kuid samuti vedeliku ja tablettidena. Avastatud kogused on suhteliselt väikesed. Samas tuleks nende koguste puhul arvestada aine toimega.

(4)

Viis liikmesriiki on registreerinud kokku 22 surmajuhtumit, mis olid seotud furanüülfentanüüliga. Vähemalt kümnel juhul oli surma otsene või tõenäoline põhjus furanüülfentanüül. Peale selle teatasid kolm liikmesriiki 11st furanüülfentanüüliga seotud ägedast mürgistusest, mis ei lõppenud surmaga.

(5)

Puuduvad andmed, et teha järeldusi organiseeritud kuritegevuse võimaliku seotuse kohta furanüülfentanüüli liidus tootmise, levitamise (salakaubaveo) ja tarnimisega. Kättesaadavad andmed osutavad, et furanüülfentanüüli toodetakse Hiinas asuvates keemiaettevõtetes.

(6)

Furanüülfentanüüli müüakse interneti teel nii jae- kui ka hulgikogustes teadusuuringutes kasutatava kemikaalina peamiselt pulbrina, aga ka kasutusvalmis ninaspreina. Konfiskeeritud kogustest saadud andmed näitavad, et furanüülfentanüüli võib olla müüdud ka ebaseaduslikul opioidide turul.

(7)

Furanüülfentanüülil puudub liidus tunnustatud meditsiiniline kasutus inimtervishoius või veterinaarias. Miski ei viita sellele, et furanüülfentanüüli kasutataks muudel eesmärkidel kui analüütilise võrdlusstandardina ja teadusuuringutes.

(8)

Riskihindamisaruanne näitab, et mitmete furanüülfentanüüliga seotud küsimustele, mis tekivad andmete puudumise tõttu üksikisiku ja rahvatervise- ning sotsiaalsete riskide kohta, on võimalik vastata täiendavate uuringute abil. Siiski on ainest tervisele ja ühiskonnale tuleneva ohu kohta kättesaadavad tõendid ja andmed piisavad, et nende alusel kehtestada furanüülfentanüüli suhtes kogu liidus kontrollimeetmed, arvestades ka aine sarnasust fentanüüliga.

(9)

Furanüülfentanüül ei ole loetletud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni ega ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni alusel kontrollitava ainena. Aine suhtes ei ole käimas hindamist ÜRO süsteemis.

(10)

Arvestades, et kümme liikmesriiki on riiklikes uimastikontrolli õigusaktides kehtestanud furanüülfentanüüli suhtes kontrolli ning kolm liikmesriiki on kehtestanud furanüülfentanüüli suhtes kontrolli muude õigusaktide alusel, aitaks selle aine kontrollimeetmete kehtestamine kogu liidus vältida takistuste tekkimist piiriüleses õiguskaitses ja õigusalases koostöös ning aitaks kaitsta liitu ohtude eest, mida selle aine kättesaadavus võib põhjustada.

(11)

Otsusega 2005/387/JSK antakse nõukogule rakendamisvolitused, et liidu tasemel kiiresti ja eksperditeadmistele tuginedes reageerida liikmesriikide poolt avastatud ja teada antud uute psühhoaktiivsete ainete esilekerkimisele, kehtestades liidus nimetatud ainete suhtes kontrollimeetmeid. Kuna on täidetud selliste rakendamisvolituste teostamiseks vajalikud tingimused ja kord, tuleks võtta vastu rakendusotsus, et kehtestada furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmed kogu liidus.

(12)

Otsus 2005/387/JSK on Taani jaoks siduv ning seepärast osaleb Taani käesoleva otsuse (millega rakendatakse otsust 2005/387/JSK) vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(13)

Otsus 2005/387/JSK on Iirimaa jaoks siduv ning seepärast osaleb Iirimaa käesoleva otsuse (millega rakendatakse otsust 2005/387/JSK) vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(14)

Otsus 2005/387/JSK ei ole Ühendkuningriigi jaoks siduv ning seepärast ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse (millega rakendatakse otsust 2005/387/JSK) vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kogu liidus kehtestatakse kontrollimeetmed uue psühhoaktiivse aine N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastavalt oma riigisisesele õigusele hiljemalt 19. novembriks 2018 vajalikud meetmed, et kehtestada artiklis 1 osutatud uue psühhoaktiivse aine suhtes kontrollimeetmed ja kriminaalkaristused, mis on ette nähtud liikmesriikide õigusaktidega ja on kooskõlas kohustustega, mis tulenevad ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonist.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 15. november 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

J. AAB


(1)  ELT L 127, 20.5.2005, lk 32.

(2)  24. oktoobri 2017. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


Top