EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2075

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2017/2075, 4. september 2017, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) VII lisa (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/5963

OJ L 295, 14.11.2017, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/2075/oj

14.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 295/69


KOMISJONI DELEGEERITUD OTSUS (EL) 2017/2075,

4. september 2017,

millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) VII lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, (1) eriti selle artikli 43 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Läbilaskevõimet tuleks jaotada läbipaistvalt, võttes samas arvesse jaotamise tõhusust ja kõikide asjaomaste sidusrühmade talituslikke probleeme seoses raudteetaristu kasutamise ja hooldamisega.

(2)

Infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamisel peaks taotlejatel olema võimalus esitada läbilaskevõime asjaomasesse aastasesse liiklusgraafikusse lisamise taotlusi liiklusgraafiku kavandi koostamise tähtpäeva ja liiklusgraafiku muutmise vahelisel ajal.

(3)

Kui rongiliinid on juba jaotatud, peaks taotleja lepingulised õigused hõlmama õigust lükata tagasi raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tehtud ettepanek muuta liiklusgraafikut või nõustuda sellega.

(4)

Läbilaskevõime ajutine piiramine on vajalik infrastruktuuri ja selle seadmete hea seisukorra tagamiseks ja selleks, et infrastruktuur areneks kooskõlas turu vajadustega.

(5)

Taotlejad peaksid saama varajast teavet läbilaskevõime kavandatava piiramise kohta, et neil oleks võimalik kohandada oma tegevust ja transpordivajadusi vastavalt infrastruktuuri läbilaskevõime piirangutele. Kui juba enne seda, mil algab periood, mil saab esitada taotlusi rongiliinide lisamiseks aastasesse liiklusgraafikusse, avaldatakse teavet läbilaskevõime kavandatava piiramise kohta, väheneks vajadus muuta juba eraldatud rongiliine.

(6)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad peaksid läbilaskevõime piiramise alternatiive kaaludes arvesse võtma mitte ainult oma kulusid, vaid ka asjaomaste taotlejate ärilisi ja talitluslikke piiranguid ning riski, et transpordiks kasutatakse vähem keskkonnasäästlikke transpordiliike.

(7)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad peaksid kehtestama rongide ümbersuunamiseks ja piiratud läbilaskevõime eri transpordiliikide vahel jaotamiseks läbipaistvad kriteeriumid, need avaldama ja neid kohaldama. Läbilaskevõime piirangute puhul võivad nad seda teha koos või individuaalselt.

(8)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad peaksid viima võrgustiku teadaandeid ja liiklusgraafikut käsitlevad menetlused kooskõlla, et tagada käesoleva otsuse kohaste uute läbilaskevõime piiranguid käsitlevate eeskirjade õigeaegne järgimine.

(9)

Rohkem kui ühte võrgustikku läbiva rongiliikluse puhul peaksid asjaomased raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad oma tegevust kooskõlastama, et minimeerida läbilaskevõime piiramise mõju liiklusele, ning sünkroniseerima töid teataval marsruudil või vältima läbilaskevõime piiramist ümbersõidumarsruudil.

(10)

Selguse huvides ja võttes arvesse direktiivi 2012/34/EL VII lisasse tehtavate muudatuste arvu, tuleks kõnealune lisa täielikult asendada. Peale selle on õigusraamistiku lihtsustamiseks asjakohane õiguslik vahend delegeeritud otsus, sest sellega kehtestatakse selged ja üksikasjalikud eeskirjad, mida ei ole liikmesriikides vaja üle võtta ja mis tagab kiire ühetaolise kohaldamise kogu liidus.

(11)

Tulenevalt käesoleva otsuse lisa punkti 2 kohasest liiklusgraafiku muutmise ajast ning käesoleva otsuse lisa punktide 8–11 kohasest läbilaskevõime piirangute kooskõlastamisest, nende osas konsulteerimisest ja nende avaldamise ajast saavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad esimest korda täita punktide 8–11 kohaseid nõudeid liiklusgraafiku muutmise jõustumisel teise avaldamisvooru puhul 2019. aasta detsembris ja esimese avaldamisvooru puhul 2020. aasta detsembris ja punkti 12 nõudeid liiklusgraafiku muutmise jõustumisel 2018. aasta detsembris ning punktide 14–17 kohaseid nõudeid liiklusgraafiku muutmise jõustumisel 2018. aasta detsembris.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 2012/34/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2012/34/EL VII lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. september 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 32.


LISA

VII LISA

JAOTAMISGRAAFIK

(osutatud artiklis 43)

1)

Liiklusgraafik kehtestatakse üks kord kalendriaastas.

2)

Liiklusgraafikut muudetakse detsembrikuu teise laupäeva keskööl. Kui kohandus tehakse pärast talve, et võtta vajaduse korral eelkõige arvesse piirkondliku reisiliikluse graafiku muudatusi, tehakse seda juunikuu teise laupäeva keskööl ning nimetatud kuupäevade vahelisel ajal selliste ajavahemikega, nagu vaja. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad võivad kokku leppida muid kuupäevi ning teavitavad komisjoni, kui see võiks mõjutada rahvusvahelist liiklust.

3)

Liiklusgraafikusse lisatava läbilaskevõime taotluste vastuvõtmise tähtpäev ei ole varasem kui 12 kuud enne kõnealuse liiklusgraafiku muutmist. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kaalub ka pärast seda tähtpäeva saadud taotlusi.

4)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad tagavad, et hiljemalt 11 kuud enne liiklusgraafiku muutmist on koostöös teiste asjaomaste raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatega kehtestatud esialgsed rahvusvahelised rongiliinid. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad tagavad, et edasise menetluse käigus järgitakse neid võimalikult suurel määral.

5)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostab liiklusgraafiku kavandi ja avaldab selle hiljemalt neli kuud pärast punktis 3 osutatud tähtpäeva.

6)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teeb otsuse pärast punktis 3 osutatud tähtpäeva saadud taotluste kohta kooskõlas võrgustiku teadaandes avaldatud menetlusega.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võib eraldatud rongiliini muuta, kui see on vajalik kõikide rongiliini taotluste parima ühildumise tagamiseks ja kui selle kiidab heaks taotleja, kellele asjaomane rongiliin eraldati. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ajakohastab liiklusgraafiku kavandi hiljemalt üks kuu enne liiklusgraafiku muutmist, et lisada kõik pärast punktis 3 osutatud tähtpäeva eraldatud rongiliinid.

7)

Kui ühest võrgustikust teise liikuv rong hilineb eeldatavalt kuni 10 tundi ja alates 14. detsembrist 2019 kuni 18 tundi, ei käsita teise võrgustiku raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja asjaomast rongiliini tühistatuna ega taotle eraldamist teise rongiliini jaoks, kaasa arvatud juhul, kui ta otsustab eraldada erineva rongiliini, välja arvatud juhul, kui taotleja teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale, et ta ei läbi teist võrgustikku. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teatab viivitamata taotlejale ajakohastatud või uue rongiliini, kaasa arvatud kõnealuse rongiliini numbri ja tühistatud rongiliini numbri vahelise seose, juhul kui need erinevad.

8)

Kui rongiliinide läbilaskevõimet piiratakse ajutiselt sellistel põhjustel nagu infrastruktuuritööd ja nendest tulenevad kiiruspiirangud, piirangud teljekoormusele, rongi pikkusele ja kontaktvõrgu kasutusele või ehitusgabariidist tulenevad piirangud (läbilaskevõime piirangud) ja see kestab üle seitsme järjestikuse päeva ning seetõttu tühistatakse, suunatakse ümber või asendatakse muude transpordiliikidega üle 30 % raudteeliini eeldatavast päevasest liiklusmahust, avaldavad asjaomased raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad kõik läbilaskevõime piirangud ja taotlejatega toimunud konsulteerimise esialgsed tulemused esimest korda teadaolevas ulatuses, vähemalt 24 kuud ja teist korda ajakohastatud kujul vähemalt 12 kuud enne asjaomase liiklusgraafiku muutmist.

9)

Kui läbilaskevõime piirangute mõju ei piirdu ühe võrgustikuga, siis loovad asjaomased raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ka mehhanismi, et nende piirangute esmakordsel avaldamisel kõnealuseid läbilaskevõime piiranguid ühiselt arutada huvitatud taotlejatega, artikli 40 lõike 1 kohaste raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ühenduste ja asjaomaste teenindusrajatiste põhikäitajatega, välja arvatud juhul, kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja taotlejad lepivad kokku, et sellist mehhanismi ei ole vaja. Ühisarutelud on abiks liiklusgraafikute koostamisel, sealhulgas ümbersõidumarsruutide pakkumisel.

10)

Läbilaskevõime piirangute esmakordsel avaldamisel vastavalt punktile 8 algatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja taotlejate ja asjaomaste teenindusrajatiste põhikäitajatega konsultatsiooni läbilaskevõime piirangute kohta. Kui tegevust on vaja vastavalt punktile 11 koordineerida läbilaskevõime piirangute esmakordse ja teistkordse avaldamise vahepeal, konsulteerib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja taotlejate ja asjaomaste teenindusrajatiste põhikäitajatega teist korda kõnealuse koordineerimise lõpu ja läbilaskevõime piirangute teistkordse avaldamise vahepeal.

11)

Kui läbilaskevõime piirangute mõju ei piirdu ühe võrgustikuga, koordineerivad asjaomased raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, seal hulgas need raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, keda võib rongide ümbersuunamine mõjutada, omavahel läbilaskevõime piiranguid, mis võivad kaasa tuua tühistamise, ümbersuunamise või muu transpordiliigiga asendamise, enne läbilaskevõime piirangute avaldamist vastavalt punktile 8.

Läbilaskevõime piirangute teistkordse avaldamise eelne koordineerimine tuleb lõpule viia:

a)

hiljemalt 18 kuud enne liiklusgraafiku muutmist, kui üle 50 % raudteeliini eeldatavast päevasest liiklusmahust tühistatakse, suunatakse ümber või asendatakse muude transpordiliikidega ja selline olukord kestab üle 30 järjestikuse päeva;

b)

hiljemalt 13 kuud ja 15 päeva enne liiklusgraafiku muutmist, kui üle 30 % raudteeliini eeldatavast päevasest liiklusmahust tühistatakse, suunatakse ümber või asendatakse muude transpordiliikidega ja selline olukord kestab üle seitsme järjestikuse päeva;

c)

hiljemalt 13 kuud ja 15 päeva enne liiklusgraafiku muutmist, kui üle 50 % raudteeliini eeldatavast päevasest liiklusmahust tühistatakse, suunatakse ümber või asendatakse muude transpordiliikidega ja selline olukord kestab kuni seitse järjestikust päeva.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad kutsuvad vajaduse korral koordineerimises osalema asjaomastel liinidel tegutsevad taotlejad ja asjaomaste teenindusrajatiste põhikäitajad.

12)

Selliste kuni seitse päeva kestvate läbilaskevõime piirangute puhul, mida ei ole vaja punkti 8 kohaselt avaldada ning mille puhul üle 10 % raudteeliini eeldatavast päevasest liiklusmahust tühistatakse, suunatakse ümber või asendatakse muude transpordiliikidega ja mis leiavad aset järgmise liiklusgraafikuperioodi jooksul ja millest raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja saab teada hiljemalt 6 kuud ja 15 päeva enne liiklusgraafiku muutmist, konsulteerib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja asjaomaste taotlejatega läbilaskevõime kavandatavate piirangute üle ja edastab läbilaskevõime ajakohastatud piirangud vähemalt neli kuud enne liiklusgraafiku muutmist. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja esitab üksikasjad pakutavate rongiliinide kohta reisirongide puhul hiljemalt neli kuud ja kaubarongide puhul hiljemalt üks kuu enne läbilaskevõime piirangute algust, välja arvatud juhul, kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja asjaomased taotlejad lepivad kokku lühemas etteteatamisajas.

13)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võib otsustada kohaldada rangemaid läbilaskevõime piirangute künniseid, võttes aluseks käesolevas lisas osutatud eeldatavast liiklusmahu määrast väiksema määra või lühema kestuse, või ta võib kohaldada lisaks käesolevas lisas osutatud kriteeriumidele täiendavaid kriteeriume lähtuvalt taotlejate ja rajatiste käitajatega peetud konsultatsioonidest. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad avaldavad oma võrgustiku teadaannetes künnised ja kriteeriumid läbilaskevõime piirangute koondamise kohta vastavalt IV lisa punktile 3.

14)

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja võib otsustada punktides 8–12 osutatud perioode mitte kohaldada, kui läbilaskevõimet piiratakse rongide ohutu käitamise tagamiseks, kui piirangu ajastus ei sõltu raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast või kui kõnealuste perioodide järgimine ei oleks majanduslikult mõttekas või kahjustaks vara põhjendamatult, võttes arvesse vara kasutusiga või seisukorda, või kui kõik asjaomased taotlejad sellega nõustuvad. Sel juhul ja muude selliste läbilaskevõime piirangute puhul, milles ei tule konsulteerida käesoleva lisa muude sätete kohaselt, konsulteerib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja asjaomaste taotlejate ja asjaomaste teenindusrajatiste põhikäitajatega viivitamata.

15)

Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tegutseb vastavalt punktile 8, 12 või 14, esitab ta järgmise teabe:

a)

kavandatav päev;

b)

päevaaeg ja, niipea kui see on võimalik kindlaks määrata, läbilaskevõime piirangu algus- ja lõppkellaaeg;

c)

piiranguga hõlmatud raudteeliini lõik ja

d)

vajaduse korral ümbersõiduliinide läbilaskevõime.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja avaldab kõnealuse teabe või lingi sellele võrgustiku teadaandes, nagu on sätestatud IV lisa punktis 3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ajakohastab seda teavet.

16)

Kui läbilaskevõime piirangud kestavad vähemalt 30 järjestikust päeva ja mõjutavad rohkem kui 50 % raudteeliini eeldatavast liiklusmahust, peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja taotlejatele vastava taotluse korral esitama kooskõlastamise esimeses voorus võrdluse, milles näidatakse vähemalt kahe läbilaskevõime piiramise alternatiivi tingimusi. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostab need alternatiivid koos taotlejatega ja võtab aluseks teabe, mille taotlejad taotlemise ajal esitasid.

Võrdlus sisaldab iga alternatiivi puhul vähemalt järgmist:

a)

läbilaskevõime piirangu kestus;

b)

ligikaudsed makstavad infrastruktuuritasud;

c)

ümbersõiduliinide saadaolev läbilaskevõime;

d)

olemasolevad alternatiivsed marsruudid;

e)

ligikaudsed sõiduajad.

Enne läbilaskevõime piiramise alternatiivide vahel valimist konsulteerib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja huvitatud taotlejatega ning võtab arvesse alternatiivide mõju kõnealustele taotlejatele ja teenuste kasutajatele.

17)

Kui läbilaskevõime piirangud kestavad üle 30 järjestikuse päeva ja mõjutavad rohkem kui 50 % raudteeliini eeldatavast liiklusmahust, kehtestab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kriteeriumid selle kohta, millised iga liiki teenust osutavad rongid tuleks ümber suunata, võttes arvesse taotleja ärilisi ja talitluslikke piiranguid, välja arvatud juhul, kui need talituslikud piirangud tulenevad taotleja juhtimis- või korralduslikest otsustest, ilma et see mõjutaks eesmärki vähendada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kulutusi vastavalt artikli 30 lõikele 1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja avaldab võrgustiku teadeandes need kriteeriumid koos allesjäänud läbilaskevõime esialgse jaotusega eri liiki rongiteenuste vahel, kui ta tegutseb punkti 8 kohaselt. Pärast konsulteerimise lõppu ja ilma et see mõjutaks raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja IV lisa punkti 3 kohaste kohustuste täitmist, esitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja asjaomastele raudteeveo-ettevõtjatele taotlejate tagasisidest lähtuvalt allesjäänud läbilaskevõime ligikaudse jaotuse veoteenuse liigi kaupa.


Top