EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1870

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1870, 16. oktoober 2017, milles käsitletakse e-arveldamise Euroopa standardile osutava viite ja asjaomaste süntaksite loetelu avaldamist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/55/EL (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/6835

OJ L 266, 17.10.2017, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj

17.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 266/19


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1870,

16. oktoober 2017,

milles käsitletakse e-arveldamise Euroopa standardile osutava viite ja asjaomaste süntaksite loetelu avaldamist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/55/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/55/EL, mis käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2 ja artikli 11 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2014/55/EL eesmärk on edendada e-arveldamise kasutuselevõttu riigihangete puhul, tagades semantilise koostalitlusvõime ja parandades õiguskindlust. E-arveldamisest saadav kasu on maksimaalne siis, kui arve genereerimist, saatmist, edastamist, vastuvõtmist ja töötlemist saab täielikult automatiseerida. E-arveldamise ühtse Euroopa standardi kasutamine ja piiratud süntaksite loetelu kindlaksmääramine tagab selle kasu saavutamise siseturul.

(2)

Komisjon esitas vastavalt direktiivi 2014/55/EL artiklile 3 Euroopa standardiorganisatsioonile taotluse töötada välja e-arveldamise Euroopa standard ja sellega seotud standardimisdokumendid, mille hulgas kõige olulisem on süntaksite loetelu, mis põhineb 10. detsembri 2014. aasta standardimistaotlusel (C(2014) 7912 final) (2).

(3)

28. juunil 2017 avaldas Euroopa Standardikomitee (CEN) Euroopa standardi EN 16931-1:2017, E-arveldamine – Osa 1: E-arve põhielementide semantiline andmemudel ja süntaksite loetelu CEN/TS 16931-2:2017, E-arveldamine – Osa 2: standardile EN 16931-1 vastavate süntaksite loetelu kooskõlas CENi klassifitseerimissüsteemiga.

(4)

CENi väljatöötatud asjaomased standardimisdokumendid, mille eesmärk on toetada e-arveldamise Euroopa standardi rakendamist, on kättesaadavad CENi veebisaidil.

(5)

Komisjon testis e-arveldamise Euroopa standardi praktilist kohaldamist lõppkasutaja suhtes vastavalt direktiivi 2014/55/EL artikli 3 lõike 1 viiendale lõigule. Test näitas, et Euroopa standard EN 16931-1:2017 täidab oma eesmärki ja vastab direktiivi 2014/55/EL artikli 3 lõike 1 teises lõigus loetletud tingimustele, eelkõige praktilisuse, kasutajasõbralikkuse ja võimalike rakenduskulude kriteeriumile. Testitulemuste aruanne esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule 11. oktoobril 2017.

(6)

Tagamaks, et e-arveid hakatakse niipea kui võimalik vastu võtma ja töötlema vastavalt e-arveldamise Euroopa standardile ja asjaomastele süntaksitele, peaks käesolev otsus jõustuma esimesel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Viide standardile EN 16931-1:2017, E-arveldamine – Osa 1: E-arve põhielementide semantiline andmemudel ja viide süntaksite loetelule CEN/TS 16931-2:2017, E-arveldamine – Osa 2 tuleks seepärast avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Avaldatakse viide e-arveldamise Euroopa standardile „EN 16931-1:2017, E-arveldamine – Osa 1: E-arve põhielementide semantiline andmemudel“ ja viide süntaksite loetelule „CEN/TS 16931-2:2017, E-arveldamine – Osa 2: standardile EN 16931-1 vastavate süntaksite loetelu“ vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Direktiivi 2014/55/EL artikli 11 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud meetmete jõustamise lõpptähtaeg on 18. aprill 2019.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub esimesel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 16. oktoober 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 133, 6.5.2014, lk 1.

(2)  Komisjoni 10. detsembri 2014. aasta rakendusotsus C(2014) 7912 (final), milles käsitletakse standardimistaotlust (M/528), mis on esitatud Euroopa standardiorganisatsioonile e-arveldamise Euroopa standardi ja täiendavate standardimisdokumentide kavandamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1025/2012.


LISA

SÜNTAKSITE LOETELU

Direktiivi 2014/55/EL artikli 3 lõikes 2 nimetatud süntaksite loetelu on esitanud Euroopa Standardikomitee (CEN) 28. juunil 2017 avaldatud standardi CEN/TS 16931-2:2017 punktis 7.

2 süntaksit on järgmised:

1.

UN/CEFACT tööstusvaldkondade ülese arve XML-sõnum, nagu on määratletud XML-skeemides 16B (SCRDM – CII) (1).

2.

Universaalärikeelne arve ja kreeditarve sõnumid, nagu on määratletud standardis ISO/IEC 19845:2015 (2).


(1)  Need dokumendid on UNECE (ÜRO Euroopa Majanduskomisjon) avaldanud veebiaadressil http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index.

(2)  Need dokumendid on Oasis UBL (Universal Business Language) avaldanud veebiaadressil http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf.


Top