Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1257

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1257, 11. juuli 2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist võimaldava ühtse süsteemi jaoks vajalikke tehnilisi standardeid ja vorminguid (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/4679

OJ L 179, 12.7.2017, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1257/oj

12.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/32


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1257,

11. juuli 2017,

milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist võimaldava ühtse süsteemi jaoks vajalikke tehnilisi standardeid ja vorminguid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2016/589 on muu hulgas sätestatud põhimõtted ja eeskirjad komisjoni ja liikmesriikide vahelise koostöö kohta vabu töökohti, töökohataotlusi ja CVsid käsitlevate kättesaadavate andmete vahendamisel.

(2)

Määruse (EL) 2016/589 artikliga 17 on ette nähtud sellise ühtse süsteemi loomine, mille abil viia liikmesriikide vabad töökohad ning töökohataotlused ja CVd EURESe portaalis kokku.

(3)

Selleks et kehtestada ühtne süsteem ning võimaldada esitatud andmete tõhusat otsimist ja sobitamist, on vaja kasutada andmete vahetamisel ühiseid standardeid ja vorminguid.

(4)

Need standardid ja vormingud peaksid põhinema võimalikult suures ulatuses kindlalt välja kujunenud valdkondlikel või riiklikel standarditel, mida kasutavad avalikud tööturuasutused ja muud tööturuettevõtjad, ning need tuleks vastu võtta liikmesriikidega peetud asjakohaseid konsultatsioone arvestades.

(5)

Standardeid ja vorminguid võib olla vaja aja jooksul kohandada, et võtta arvesse tehnoloogilisi või funktsionaalseid muutusi. Seetõttu on oluline luua juhtimismudel, et tagada enne standardite ja vormingute vastuvõtmist asjakohane konsulteerimine liikmesriikidega ja nende kaasamine.

(6)

Selleks et hõlbustada riiklike koordinatsioonibüroode tegevust teabe kooskõlastatud edastamisel EURESe portaali, kaitsta andmevahetusmehhanismi toimimist ning tagada teabe sisuline ja tehniline kvaliteet, on vaja kindlaks määrata ja kehtestada teatavad süsteemi loomise ja toimimise üldpõhimõtted ning asjaomaste osapoolte ülesanded ja kohustused.

(7)

Neis üldpõhimõtetes tuleks selgitada andmete valdajate ja andmete haldajate õigusi ja kohustusi ning seda, kuidas on andmeedastusahelas tagatud isikuandmete kaitse.

(8)

Selleks et toetada EURESe portaalis vabade töökohtade (sealhulgas praktikantide ja koolitatavate isikute ametikohad) ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist, pidades silmas määruse (EL) 2016/589 eesmärke, on oluline, et EURESe liikmed ja partnerid teevad läbipaistval viisil kättesaadavaks võimalikult palju nende käsutuses olevaid sobivaid vabu töökohti, töökohataotlusi ja CVsid.

(9)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, tuleks rakendada kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva liidu õigusega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (3) ning nende siseriiklike rakendusmeetmetega. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et järgitaks kindlalt piiratud eesmärgi, võimalikult väheste andmete kogumise, piiratud säilitamise, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas EURESe komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted

Käesoleva otsusega kehtestatakse tehnilised standardid ja vormingud, mida tuleb kasutada ühtse süsteemi jaoks, et viia EURESe portaalis kokku EURESe liikmete ja, kui see on asjakohane, EURESe partnerite saadetud vabad töökohad, töökohataotlused ja CVd; samuti kehtestatakse otsusega meetodid ja kord selleks, et kokku leppida täiendavad tehnilised ja funktsionaalsed määratlused.

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „töökohataotlus“– dokument või dokumendid, mille taotleja edastab tööandjale või tööturuasutusele, et teavitada tööandjat enda valmisolekust ja soovist töötada konkreetsel töö- või ametikohal;

b)   „CV“– isiku profiili kirjeldav dokument, milles on töökogemuse ja haridusliku tausta kokkuvõte ning muu asjakohane teave isiku saavutuste, oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja huvide kohta;

c)   „tööotsija profiil“– standardne andmevorm käesolevas otsuses sätestatud töötajate CVde ja töökohataotluste vahendamiseks;

d)   „andmete valdaja“– isik või üksus, kes lõi algsed andmed, mis on tehtud EURESe portaalis kättesaadavaks. Andmete valdajaks loetakse tööandjaid, kes on avaldanud teabe vabade töökohtade kohta, ning töötajaid, kes on loonud ja otsustanud avalikustada tööotsija profiili EURESe liikme või, kui see on asjakohane, EURESe partneri juures ning kes on andnud vajaliku nõusoleku teabe edastamiseks EURESe portaalis;

e)   „EURESe andmete haldaja“– isik või üksus, kellel on juriidiline õigus kontrollida, kellel peaks olema juurdepääs andmetele. EURESe andmete haldaja võib olla andmete valdaja või mõni muu andmete valdaja poolt volitatud ja tema nimel tegutsev isik;

f)   „lõppkasutaja“– isik või üksus, kes kogub ning kasutab vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide andmeid, mis on kooskõlas käesoleva otsusega koondatud EURESe portaali eesmärgiga leida vabu ametikohti, kuhu kandideerida, või leida kandidaate, kellele töövõimalusi pakkuda;

g)   „ühtne süsteem“– andmete määratlused ning andmete edastamise ja töötlemise funktsionaalsed kirjeldused, mis on sätestatud käesolevas otsuses ja mille eesmärk on vabade töökohtade ja CVde omavaheline sobitamine;

h)   „tehniline taristu“– kombinatsioon riistvarast, tarkvarast, võrkudest ja muudest vahenditest, mida on vaja selleks, et välja töötada, katsetada, tarnida, jälgida, kontrollida või toetada ühtse süsteemi kohaldamiseks vajalikke asjakohaseid IT-teenuseid;

i)   „ühtne koordineeritud kanal“– teenus, mis on loodud EURESe portaali ühenduspunkti ja liikmesriigis asuva ühenduspunkti vahel ning mis võimaldab edastada riiklikelt EURESe liikmetelt ja, kui see on asjakohane, EURESe partneritelt pärit andmeid EURESe portaali vastavalt ühtsele süsteemile ja kasutades asjakohast tehnilist taristut.

Artikkel 2

Andmeedastuse ja andmevahetuse üldpõhimõtted

1.   Iga liikmesriik loob ühtse koordineeritud kanali, mis võimaldab EURESe portaali edastada riiklikelt EURESe liikmetelt ja, kui see on asjakohane, EURESe partneritelt pärit andmeid vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide kohta, ning haldab seda kanalit.

2.   Selleks loob iga liikmesriik EURESe portaaliga seotud tehnilise taristu, millega EURESe liikmed ja, kui see on asjakohane, EURESe partnerid saavad liituda ja selle kaudu oma andmeid edastada.

3.   EURESe portaali ja sellega seotud IT-teenuseid haldab Euroopa Koordinatsiooniamet, et lõikes 1 osutatud taristu kaudu edastatud andmeid vastu võtta ja töödelda.

4.   Euroopa Koordinatsiooniamet teeb andmed EURESe portaalis otsingute tegemiseks ja sobitamiseks kättesaadavaks nii otse lõppkasutajatele kui ka rakendusliideste abil, mis võimaldavad EURESe liikmetel ja, kui see on asjakohane, EURESe partneritel teha teave kättesaadavaks nende vastavates süsteemides nende töötajatele ning nende tööotsinguportaalide ja teenuste kasutajatele.

5.   Kõik vajalikud mõisted, standardid, spetsifikatsioonid ja menetlused tuleb üksikasjalikult esitada dokumentides, mille kiidavad heaks riiklikud koordinatsioonibürood käesoleva otsusega ette nähtud juhtimisstruktuuri kaudu, ning teha kõigile asjaomastele isikutele kättesaadavaks EURESe portaali Extraneti jaotise selleks ette nähtud alljaotises.

Artikkel 3

Andmete sisu ja kvaliteedi üldpõhimõtted

1.   Vastavalt määrusele (EL) 2016/589 ja käesolevale otsusele EURESe portaali edastatud andmed indekseeritakse, salvestatakse ja tehakse kättesaadavaks üksnes otsimise ja sobitamise eesmärgil kehtivusaja jooksul, mille on kehtestanud andmete valdaja või individuaalsete andmete EURESe andmete haldaja. Anonüümseks muudetud andmeid võib salvestada ja edastada ka kolmandatele isikutele teadusuuringute ja statistika eesmärkidel isegi pärast kehtivusaja lõppu.

2.   Vastavalt seadustele, määrustele ja lepingutele, mida kohaldatakse kogu andmeedastusahelale alates andmete valdajast kuni EURESe portaalini, ei tohi andmete edastamine EURESe portaali mõjutada neid õigusi, mida omavad andmetele andmete valdajad või EURESe andmete haldajad.

3.   EURESe portaali edastatud ja sinna salvestatud isikuandmed võivad olla kättesaadavad vaid andmete valdaja nõusolekul. Neid võib avaldada ainult EURESe liikmetele ja partneritele või lõppkasutajatele, kes on registreerunud EURESe portaalis või EURESe liikme või partneri juures, mis tagab neile juurdepääsu andmetele artikli 2 lõikes 4 osutatud rakendusliideste kaudu, kui lõppkasutajad täidavad tingimusi, mis vastavad täielikult andmete valdajate tahteavaldusele ja kokkulepetele.

4.   Tööandjad võivad otseselt või kaudselt öelda lahti või loobuda õigustest vabade töökohtade alases teabes sisalduvatele andmetele, välja arvatud neis sisalduvad mis tahes isikuandmed. Töötaja säilitab õiguse oma isikuandmete kaitsele ning saab igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku teabe avalikustamiseks ja EURESe portaali edastatud kõiki või osa andmeid kustutada, muuta või muul viisil töödelda. Sama kehtib tööandjatele vabade töökohtade alases teabes sisalduvate mis tahes isikuandmete puhul.

5.   Riiklike koordinatsioonibüroode ning EURESe liikmete ja, kui see on asjakohane, EURESe partnerite ülesandeks on tagada, et nende kaudu EURESe portaali edastatav kogu teave on kooskõlas määrusega (EL) 2016/589, käesoleva otsusega ning mis tahes muude kohaldatavate seaduste ja õigusaktidega, eelkõige nendega, milles käsitletakse isikuandmete kaitset; samuti on nende ülesanne tagada, et andmete valdajad või EURESe andmete haldajad teavad, kuidas nende andmeid kasutatakse ja töödeldakse ning et kõik vajalikud nõusolekud ja load on saadud. Andmete päritolu ja nende muudatused ning antud nõusolek peavad olema jälgitavad kogu andmete valdaja ja EURESe portaali vahel toimuva andmeedastusahela jooksul.

6.   Isikuandmete säilitamisel EURESe portaalis peab Euroopa Koordinatsiooniamet olema nn kontrollija määruse (EÜ) nr 45/2001 tähenduses. Ta vastutab kõnealuse määruse alusel isikuandmete töötlemise eest, sealhulgas lõikes 1 osutatud anonüümseks muutmise protsessi eest, ning tehniliste ja korralduslike meetmete eest, millega tagada andmete piisav turvalisus, konfidentsiaalsus ja terviklikkus.

7.   Koordinatsioonirühm koostab ja lepib kokku isikuandmete kaitse avalduste ja tingimuste ühised miinimumnõuded, mida Euroopa Koordinatsiooniamet, riiklikud koordinatsioonibürood, EURESe liikmed ja, kui see on asjakohane, EURESe partnerid kohaldavad, et täita andmete valdaja või EURESe andmete haldaja teadliku nõusolekuga seotud nõudeid vastavalt määrusele (EL) 2016/589 ja tagada andmetele juurdepääsu ühtsed tingimused.

Artikkel 4

Riiklike koordinatsioonibüroode roll ja ülesanded

Riiklikud koordinatsioonibürood on vastavas liikmesriigis kohustatud korraldama kooskõlastatud ja turvalist vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide alase teabe edastamist EURESe portaali, eelkõige:

a)

korraldama tehnilise taristu loomist ja haldamist; tehnilist taristut on vaja selleks, et edastada ühtse koordineeritud kanali kaudu EURESe liikmete ja, kui see on asjakohane, EURESe partnerite vastavad andmed EURESe portaali;

b)

võimaldama kõigil EURESe liikmetel ja, kui see on asjakohane, EURESe partneritel luua ühendus ja edastada andmeid ühtse koordineeritud kanali kaudu;

c)

tagama pideva järelevalve EURESe portaali ning osalevate EURESe liikmete ja partnerite ühenduste üle, olema võimelised tegutsema kiiresti, et lahendada tehnilisi ja muid küsimusi, mis võivad tekkida seoses ühenduse või edastatavate andmetega;

d)

tagama, et kõik andmevahetuse ja andmete edastamisega seotud tegevused vastavad täielikult määrusele (EL) 2016/589 ja käesolevas otsuses sätestatud üldpõhimõtetele, ning sekkuma, kui see nii ei ole;

e)

tagama, et kõik edastatavad andmed vastavad kokkulepitud vormingutele ja standarditele, nagu on ette nähtud määrusega (EL) 2016/589 ja käesoleva otsusega;

f)

tagama, et on kehtestatud kord, millega tagatakse, et andmete valdajad oleksid täielikult informeeritud ja teadlikud sellest, kuidas nende andmeid kasutatakse ja töödeldakse;

g)

edastavad ja ajakohastavad korrapäraselt teavet meetmete ja süsteemide kohta, millega tagatakse andmete kvaliteet, turvalisus, terviklikkus, konfidentsiaalsus ja jälgimine, sealhulgas isikuandmete kaitse;

h)

osalema teabevahetuses ja koostöös, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2016/589 artikli 9 lõikega 5;

i)

hoidma Euroopa Koordinatsiooniametit vastavalt määruse (EL) 2016/589 artikli 17 kohaldamisele kursis vabade töökohtade või vabade töökohtade kategooriate väljajätmise poliitikaga;

j)

teatama ühtse kontaktpunkti nimetamisest, nagu on osutatud artiklis 9.

Artikkel 5

Euroopa Koordinatsiooniameti roll ja ülesanded

Euroopa Koordinatsiooniamet aitab EURESe võrgustikul viia ellu viimase ülesandeid seoses vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide alase teabe edastamisega EURESe portaali, eelkõige:

a)

töötab välja tehnilise taristu, mida on vaja selleks, et saada ühtse koordineeritud kanali kaudu liikmesriikidelt andmeid, ning haldab seda taristut;

b)

haldab ja arendab EURESe portaali ja sellega seotud IT-süsteeme, et pakkuda otsingu- ja töövahendusteenuseid EURESe võrgustikule ja EURESe portaali iseteeninduse kaudu lõppkasutajatele;

c)

töötab välja tehnilise taristu, mida on vaja selleks, et EURESe liikmetel ja, kui see on asjakohane, EURESe partneritel oleks EURESe portaalis juurdepääs vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide andmetele, et teha need kättesaadavaks ja võimaldada nende otsimist EURESe liikmete ja partnerite personalile ja kasutajatele ning nende tööotsinguportaalide kasutajatele, ning haldab seda taristut;

d)

tagab, et kõik andmevahetuse ja andmete edastamisega seotud tegevused vastavad täielikult määrusele (EL) 2016/589 ja käesolevas otsuses sätestatud üldpõhimõtetele, ning sekkub, kui see nii ei ole;

e)

esitab ja ajakohastab korrapäraselt teavet meetmete ja süsteemide kohta, millega tagatakse andmete kvaliteet, turvalisus, terviklikkus, konfidentsiaalsus ja jälgimine, sealhulgas isikuandmete kaitse;

f)

loob EURESe portaali Extraneti jaotise eraldi alljaotise ning muud vahendid ja vajaliku toe, et võimaldada riiklikel koordinatsioonibüroodel ning EURESe liikmetel ja partneritel tõhusalt vahetada teavet ja tegeleda kaebustega, nagu on ette nähtud määrusega ja käesoleva otsusega;

g)

koostab, ajakohastab ja teeb EURESe portaalis Extraneti jaotises kättesaadavaks kõik vajalikud tehnilised ja muud dokumendid, mida on vaja andmeedastuse ja andmevahetuse toimimiseks, eriti artikliga 8 ettenähtud dokumendid.

Artikkel 6

EURESe liikmete ja partnerite roll ja ülesanded

1.   Kõik EURESe liikmed ja need EURESe partnerid, kes on võtnud kohustuse panustada vabade töökohtade ja/või tööotsijate profiilide kogumisse, edastavad käesoleva otsuse kohaselt loodud tehnilise taristu kaudu kooskõlastatud ja turvalisel viisil teavet vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide kohta EURESe portaali, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/589 artikli 12 lõikes 3 ja artikli 17 lõikes 1, eelkõige:

a)

töötavad välja tehnilise taristu, mida on vaja vastavas riigis ette nähtud ühtse koordineeritud kanali ühendamiseks;

b)

teostavad pidevat ühenduste järelevalvet ning suudavad tegutseda kiiresti, et lahendada tehnilisi ja muid küsimusi, mis võivad tekkida seoses ühenduse või edastatavate andmetega;

c)

tagavad, et kõik andmevahetuse ja andmeedastusega seotud tegevused vastavad täielikult määrusele (EL) 2016/589 ja käesolevas otsuses sätestatud üldpõhimõtetele, ning sekkuvad, kui see nii ei ole;

d)

tagavad, et kõik edastatavad andmed vastavad kokkulepitud vormingutele ja standarditele, nagu on ette nähtud määrusega (EL) 2016/589 ja käesoleva otsusega;

e)

tagavad, et andmete valdajad oleksid täielikult informeeritud ja teadlikud sellest, kuidas nende andmeid kasutatakse ja töödeldakse;

f)

edastavad ja ajakohastavad korrapäraselt teavet meetmete ja süsteemide kohta, millega tagatakse andmete kvaliteet, turvalisus, terviklikkus, konfidentsiaalsus ja jälgimine, sealhulgas isikuandmete kaitse;

g)

hoiavad riiklikku koordinatsioonibürood vastavalt määruse (EL) 2016/589 artikli 17 kohaldamisele selgel ja läbipaistval viisil kursis kõigi avalikult saada olevate vabade töökohtade alaste andmete edastamata jätmise poliitikaga;

h)

loovad kontaktpunkti selleks, et hõlbustada riikliku koordinatsioonibüroo poolset koordineerimist riiklikul tasandil. Kontaktpunkti teenuseid võib osutada kasutajatugi või samaväärne teenistus.

2.   Selleks et EURESe liikmete ja partnerite töötajatel, kes on kaasatud EURESe võrgustiku töösse, ja nende hallatavaid tööotsinguportaale kasutavatel lõpptarbijatel oleks kerge juurdepääs EURESe portaalile ning nad saaksid seal teha otsinguid ja sobitada vabu töökohti ja tööotsijate profiile, võivad EURESe liikmed ja partnerid ühendada oma süsteemid ning kasutada Euroopa Koordinatsiooniameti poolt sel eesmärgil ette nähtud tehnilist taristut.

Artikkel 7

Koordinatsioonirühma roll ja ülesanded

1.   Koordinatsioonirühm toetab ühtse süsteemi head toimimist ning korraldab kooskõlastatud ja turvalist vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide teabe edastamist EURESe portaali, aidates pidevalt kaasa süsteemi tõhustumisele. Koordinatsioonirühm jälgib tegevust lähedalt ning tegutseb foorumina, kus vahetada mõtteid ja parimaid tavasid, et ühtse süsteemi toimimist parandada.

2.   Koordinatsioonirühm vaatab kord aastas läbi käesoleva otsuse kohaldamise, mis on osa liikmesriikide panusest komisjoni tegevus- ja järelhindamisaruannetesse vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklitele 33 ja 35.

3.   Artiklis 8 osutatud EURESe ühtse koordineeritud kanali spetsifikatsioonide vastuvõtmine ja nende mis tahes muudatused tuleb enne nende kohaldamist leppida kokku koordinatsioonirühmaga vastavalt artikliga 9 ette nähtud menetlusele.

4.   Koordinatsioonirühm võib luua konkreetse eksperdirühma, mis pakub tuge, nõu ja abi tema ülesannete täitmiseks.

Artikkel 8

Andmevahetuse tehnilised ja funktsionaalsed määratlused ja kirjeldused

1.   Euroopa Koordinatsiooniamet võtab artiklis 9 sätestatud korras vastu EURESe ühtse koordineeritud kanali spetsifikatsioonid, mis koosnevad järgmisest:

a)

„EURESe vormingute ja standardite spetsifikatsioon“, milles kirjeldatakse andmete vormingut, andmete määratlusi, kasutatavaid standardeid ja valideerimiseeskirju, mida tuleb järgida, kui EURESe portaali edastatakse ühtse süsteemi kaudu vaba töökoha või tööotsija profiili andmed;

b)

„EURESe funktsionaalse sõnumivahetuse spetsifikatsioon“, milles kirjeldatakse tehnilist taristut, mis tuleb tagada, ja vahetamise spetsifikatsioone, mida tuleb rakendada andmevahetuse tagamiseks;

c)

„EURESe koostalitlusvõime protsessi käsiraamat“, milles kirjeldatakse protsesse, meetmeid ja sekkumisi, millega hallata ühtset koordineeritud kanalit, korraldada muutuste juhtimist ning tagada kvaliteet, turvalisus, jälgitavus ja andmekaitse, sh isikuandmete kaitse.

2.   „EURESe ühtse koordineeritud kanali spetsifikatsioonid“ ja nende mis tahes ajakohastamised või muudatused tehakse kättesaadavaks EURESe portaali Extraneti jaotise selleks ette nähtud alljaotises.

Artikkel 9

Juhtimine

1.   Oma riiklike koordinatsioonibüroode kaudu määravad kõik liikmesriigid ühtse kontaktpunkti ja teatavad selle andmed Euroopa Koordinatsiooniametile; ühtsesse kontaktpunkti võib esitada kõik taotlused, päringud ja teatised, mis on seotud määruse (EL) 2016/589 kohaste IT-teenuseid käsitlevate sätete kohaldamisega ja käesoleva otsuse kohaldamisega.

2.   Et ühtse andmevahetussüsteemi, EURESe portaali ja sellega seotud IT-teenuste toimimine oleks sujuv, korraldab Euroopa Koordinatsiooniamet korrapäraseid kohtumisi, et tagada tõhusam teabevahetus lõikes 1 osutatud ühtsete kontaktpunktide vahel. Koordinatsioonirühm võib anda ühtsete kontaktpunktide rühmale ülesande valmistada ette konsultatsioone või anda suuniseid või soovitusi tehniliste ja infotehnoloogiliste küsimuste kohta vastavalt määrusele (EL) 2016/589.

3.   Enne kui Euroopa Koordinatsiooniamet võtab „EURESe ühtse koordineeritud kanali spetsifikatsioonid“ vastu või teeb neis hiljem mis tahes muudatusi, tuleb koordineerimisrühmaga ametlikult konsulteerida vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 14. Nendele konsultatsioonidele eelnevad vajaduse korral tehnilise tasandi konsultatsioonid EURESe võrgustiku raames ning teiste asjakohaste riiklike ja rahvusvaheliste ekspertidega, nagu vormingute ja standardite arendamisse kaasatud asutused.

Artikkel 10

Jõustumine

1.   Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Euroopa Koordinatsiooniamet avaldab „EURESe ühtse koordineeritud kanali spetsifikatsioonide“ esimese versiooni ning kõik muud asjakohased loetelud ja juhenddokumendid EURESe portaali Extraneti jaotises hiljemalt 1. detsembriks 2017.

Brüssel, 11. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 107, 22.4.2016, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31) ning alates 25. maist 2018 kohaldatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


Top