EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1218

Komisjoni otsus (EL) 2017/1218, 23. juuni 2017, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid pesumasinas kasutatavatele detergentidele (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4243 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/4243

OJ L 180, 12.7.2017, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1218/oj

12.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/63


KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/1218,

23. juuni 2017,

millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid pesumasinas kasutatavatele detergentidele

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 4243 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel võib ELi ökomärgise anda toodetele, mille keskkonnamõju kogu toote olelusringi jooksul on väike.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et iga tooterühma jaoks tuleb kehtestada konkreetsed ELi ökomärgise kriteeriumid.

(3)

Komisjoni otsusega 2011/264/EL (2) kehtestati pesumasinas kasutatavatele detergentidele ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, mis kehtivad 2016. aasta 31. detsembrini.

(4)

Selleks et võtta arvesse turu hiljutisi muutusi ja vahepealseid uuendusi, on asjakohane kehtestada kõnealuse tooterühma jaoks läbivaadatud ökoloogilised kriteeriumid.

(5)

Läbivaadatud kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded peaksid kehtima kuus aastat alates käesolevast otsusest teatamise kuupäevast, võttes arvesse kõnealuse tooterühma innovatsioonitsüklit. Nende kriteeriumide eesmärk on edendada tooteid, millel on väiksem mõju veekeskkonnale, mis sisaldavad ohtlikke aineid piiratud koguses ja on tõhusad madalal temperatuuril ning mille puhul tekib tänu pakendihulga vähendamisele võimalikult vähe jäätmeid.

(6)

Õiguskindluse huvides tuleks otsus 2011/264/EL kehtetuks tunnistada.

(7)

Tootjate jaoks, kelle toodetele on antud pesumasinas kasutatavate detergentide ELi ökomärgis vastavalt otsuses 2011/264/EL esitatud kriteeriumidele, tuleks ette näha üleminekuperiood, et neil oleks piisavalt aega oma toodete vastavusse viimiseks läbivaadatud kriteeriumide ja nõuetega.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooterühma „pesumasinas kasutatavad detergendid“ kuuluvad kõik pesumasinas kasutatavad detergendid ja eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldid, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 648/2004 (3) kohaldamisalasse, on tõhusad 30 °C või madalama temperatuuri juures ning mida turustatakse ja kasutatakse riideesemete pesemiseks peamiselt kodupesumasinates, kusjuures neid võib kasutada ka selvepesulates ja avalikes pesumajades.

Eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldeid kasutatakse riideesemete määrdunud kohtade otseseks töötlemiseks enne pesumasinas pesemist, kuid sellesse rühma ei kuulu plekieemaldid, mida doseeritakse pesumasinasse või kasutatakse muul otstarbel kui eeltöötlemiseks.

Sellesse tooterühma ei kuulu näiteks riidepehmendid, rättide, lappide või muu materjali abil pealekantavad tooted ega ilma järgneva pesemiseta kasutatavad puhastusvahendid, nagu vaipade ja mööblipolstri jaoks ettenähtud plekieemaldid.

Artikkel 2

1.   Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „koostisained“– tahtlikult lisatud ained, kõrvalsaadused ja toorainest pärinevad lisandid lõpptoote koostises (kaasa arvatud vees lahustuv kile, kui seda kasutatakse);

2)   „tugevatoimelised detergendid“– detergendid, mida kasutatakse valgete riideesemete tavapesuks mis tahes temperatuuril;

3)   „värvi säästvad detergendid“– detergendid, mida kasutatakse värviliste riideesemete tavapesuks mis tahes temperatuuril;

4)   „pehmetoimelised detergendid“– detergendid, mida kasutatakse õrnade kangaste jaoks;

5)   „müügipakend“

a)

enne kasutamist eemaldatavas ümbrises üksikdooside korral iga doosi ümbris ja pakend, mis on ette nähtud müügikohas lõppkasutajale või tarbijale müüdava väikseima kaubaüksuse pakendamiseks, kaasa arvatud etikett, kui see on olemas;

b)

kõigi teiste tooteliikide korral pakend, mis on ette nähtud müügikohas lõppkasutajale või tarbijale müüdava väikseima kaubaüksuse pakendamiseks, kaasa arvatud etikett, kui see on olemas;

6)   „mikroplast“– lahustumatu makromolekulaarse plasti osakesed suurusega alla 5 mm, mida saadakse ühel järgmistest protsessidest:

a)

polümerisatsiooniprotsess, nagu monomeeride või muude lähteainete polüliitumine või polükondensatsioon;

b)

looduslike või sünteetiliste makromolekulide keemiline modifitseerimine;

c)

mikroobne fermentatsioon;

7)   „nanomaterjal“– looduslik, juhuslikult tekkinud või tööstuslikult toodetud materjal, mis sisaldab osakesi, mis on sidumata olekus või esinevad kämbu või pahma kujul ning mille arvulisest suurusjaotusest [varem tõlgitud: lõimisest] vähemalt 50 % moodustab fraktsioon osakestest, mille üks või mitu välismõõdet on vahemikus 1–100 nm (4).

2.   Lõike 1 punktide 2 ja 3 tähenduses on detergent kas tugevatoimeline detergent või värvi säästev detergent, välja arvatud juhul, kui detergendi pakendil on selgesõnaliselt kinnitatud, et toode on ette nähtud kasutamiseks õrnade kangaste puhul (st on pehmetoimeline detergent).

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohase ELi ökomärgise saamiseks peab pesumasinas kasutatav detergent või eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldi kuuluma käesoleva otsuse artiklis 1 määratletud tooterühma „pesumasinas kasutatavad detergendid“ ning vastama lisas sätestatud kriteeriumidele ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuetele.

Artikkel 4

Tooterühmale „pesumasinas kasutatavad detergendid“ kehtestatud kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuus aastat alates käesolevast otsusest teatamise kuupäevast.

Artikkel 5

Haldusotstarbel omistatakse tooterühmale „pesumasinas kasutatavad detergendid“ kood „006“.

Artikkel 6

Otsus 2011/264/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

1.   Erandina artiklis 6 sätestatust hinnatakse tooterühma „pesumasinas kasutatavad detergendid“ kuuluvatele toodetele enne käesolevast otsusest teatamise kuupäeva esitatud ELi ökomärgise andmise taotlusi otsuses 2011/264/EL sätestatud tingimuste alusel.

2.   Tooterühma „pesumasinas kasutatavad detergendid“ kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise andmise taotlused, mis esitatakse kahe kuu jooksul pärast käesolevast otsusest teatamise kuupäeva, võivad olla koostatud kas otsuses 2011/264/EL või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumide alusel. Kõnealuseid taotlusi hinnatakse vastavalt kriteeriumidele, mille alusel taotlus on koostatud.

3.   ELi ökomärgise lubasid, mis on antud otsuses 2011/264/EL sätestatud kriteeriumide alusel, võib kasutada 12 kuud alates käesolevast otsusest teatamise kuupäevast.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. juuni 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. aprilli 2011. aasta otsus 2011/264/EL, millega kehtestatakse pesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 111, 30.4.2011, lk 34).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (ELT L 104, 8.4.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta soovitus 2011/696/EL nanomaterjali määratluse kohta (ELT L 275, 20.10.2011, lk 38).


LISA

RAAMTINGIMUSED

EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMID

Kriteeriumid ELi ökomärgise andmiseks pesumasinas kasutatavatele detergentidele

KRITEERIUMID

1.

Doseerimisalased nõuded

2.

Mürgine toime veeorganismidele

3.

Biolagunevus

4.

Palmiõli ja -tuumaõli ning nende derivaatide säästev hankimine

5.

Keelatud ja piiratud kasutusega ained

6.

Pakend

7.

Kasutuskõlblikkus

8.

Kasutajateave

9.

ELi ökomärgisel esitatav teave

HINDAMINE JA KONTROLL

a.   Nõuded

Iga kriteeriumi juures on esitatud konkreetsed hindamis- ja kontrollinõuded.

Kui taotlejalt nõutakse kõnealustele kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks pädevatele asutustele kinnituste, dokumentide, analüüsitulemuste, katsearuannete või muude tõendite esitamist, võivad need vajaduse korral pärineda taotlejalt ja/või tema tarnija(te)lt.

Pädevad asutused tunnustavad eelistatavalt kinnitusi, mille on välja andnud katse- ja kalibreerimislaborite asjakohase ühtlustatud standardi kohaselt akrediteeritud asutused, ning kontrollimist, mille on teinud tooteid, protsesse ja teenuseid sertifitseerivate asutuste jaoks kehtestatud asjakohase ühtlustatud standardi kohaselt akrediteeritud asutused. Akrediteerimine toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 765/2008 (1).

Vajaduse korral võib kasutada ka muid katsemeetodeid kui need, mis on iga kriteeriumi jaoks esitatud, kui taotlust hindav pädev asutus aktsepteerib nende samaväärsust.

Vajaduse korral võib pädev asutus nõuda tõendavaid dokumente ning teha sõltumatuid kontrolle või kohapealseid külastusi.

Eeltingimusena peab toode vastama kõigile selles riigis või nendes riikides kohaldatavatele õiguslikele nõuetele, kus toode kavatsetakse turule lasta. Taotleja peab kinnitama toote vastavust sellele tingimusele.

ELi ökomärgise veebisaidil esitatud detergentide koostisainete andmebaas (DID-loend) sisaldab detergentides ja kosmeetikavahendites kõige laialdasemalt kasutatavaid koostisaineid. Seda andmebaasi kasutatakse kriitilise lahjendusmäära (CDV) arvutamiseks vajalike andmete saamiseks ja koostisainete biolagunevuse hindamiseks. DID-loendisse mittekuuluvate ainete jaoks on antud vajalike andmete väljaarvutamise või ekstrapoleerimise juhised.

Pädevale asutusele tuleb esitada kõigi koostisainete loend, näidates ära nende kaubanimed (kui on olemas), keemilised nimetused, CASi numbrid, DIDi numbrid, kasutatavad kogused, otstarbed ja vormid lõpptoote koostises (kaasa arvatud vees lahustuv kile, kui seda kasutatakse).

Säilitus-, lõhna- ja värvained näidatakse ära kontsentratsioonist olenemata. Muud koostisained märgitakse, kui nende kontsentratsioon on vähemalt 0,010 massiprotsenti.

Kõik nanomaterjali kujul esinevad koostisained märgitakse loendis selgelt, lisades sulgudes sõna „nano“.

Iga loetletud koostisaine kohta esitatakse ohutuskaart vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (2). Kui üksikaine kohta ei ole ohutuskaarti saadaval, sest aine on osa segust, esitab taotleja segu ohutuskaardi.

b.   Mõõtmispiirid

Kõigi koostisainete puhul nõutakse vastavust ökoloogilistele kriteeriumidele tabeli 1 kohaselt.

Tabel 1

Koostisainetele kohaldatavad piirnormid pesumasinas kasutatavatele detergentidele esitatavate kriteeriumide kohaselt (massiprotsentides)

Kriteeriumi nimetus

Pindaktiivsed ained

Säilitusained

Värvained

Lõhnaained

Muu (nt ensüümid)

Mürgine toime veeorganismidele

≥ 0,010

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

≥ 0,010

Biolagunevus

Pindaktiivsed ained

≥ 0,010

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Orgaanilised ained

≥ 0,010

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

≥ 0,010

Palmiõli säästev hankimine

≥ 0,010

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

≥ 0,010

Keelatud või piirangutega lubatud ained

Konkreetsed keelatud ja piirangutega lubatud ained

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Ohtlikud ained

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

Väga ohtlikud ained

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Piirnorm puudub (*1)

Lõhnaained

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Piirnorm puudub (*1)

Ei kohaldata

Säilitusained

Ei kohaldata

Piirnorm puudub (*1)

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Värvained

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Piirnorm puudub (*1)

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ensüümid

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Piirnorm puudub (*1)

STANDARDDOOS

ELi ökomärgise kriteeriumidele vastavuse dokumenteerimiseks ja puhastusvõime katsetamiseks tehtavates arvutustes võetakse standarddoosiks järgmine doos.

Tugevatoimeline detergent, värvi säästev detergent

Tootja soovitatud doos ühe kilogrammi normaalselt määrdunud kuiva pesu jaoks (esitatakse grammides või milliliitrites ühe kilogrammi pesu kohta, vastavalt g/kg või ml/kg), mille arvutamisel võetakse aluseks soovitatav doos 4,5 kg korraga pestava pesu jaoks, kui vee karedus on 2,5 mmol CaCO3/l.

Pehmetoimeline detergent

Tootja soovitatud doos ühe kilogrammi normaalselt määrdunud õrna pesu jaoks (esitatakse grammides või milliliitrites ühe kilogrammi pesu kohta, vastavalt g/kg või ml/kg), mille arvutamisel võetakse aluseks soovitatav doos 2,5 kg korraga pestava pesu jaoks, kui vee karedus on 2,5 mmol CaCO3/l.

Plekieemaldi (üksnes eeltöötluseks)

Tootja soovitatud doos ühe kilogrammi kuiva pesu jaoks (esitatakse grammides või milliliitrites ühe kilogrammi pesu kohta, vastavalt g/kg või ml/kg), mille arvutamisel võetakse aluseks kuus töötlemiskorda 4,5 kg korraga pestava pesu kohta.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab tooteetiketi või kasutusjuhendi, kus on esitatud doseerimisjuhised.

1. kriteerium – doseerimisalased nõuded

Standarddoos ei tohi ületada järgmisi koguseid.

Tooteliik

Doos

(g kg pesu kohta)

Tugevatoimeline detergent, värvi säästev detergent

16,0

Pehmetoimeline detergent

16,0

Plekieemaldi (üksnes eeltöötluseks)

2,7

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab doseerimisjuhiseid hõlmava tooteetiketi ja dokumendid, mis näitavad vedelate ja geeltoodete tihedust (g/ml).

2. kriteerium – mürgine toime veeorganismidele

Toote kriitiline lahjendusmäär CDVkrooniline ei tohi standarddoosi korral ületada järgmisi piirnorme.

Tooteliik

CDV piirnorm

(liitrit 1 kg pesu kohta)

Tugevatoimeline detergent, värvi säästev detergent

31 500

Pehmetoimeline detergent

20 000

Plekieemaldi (üksnes eeltöötluseks)

3 500

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab toote CDVkrooniline arvutuse. Tabel kriitilise lahjendusmäära CDVkrooniline arvutamiseks on esitatud ELi ökomärgise veebisaidil.

CDVkrooniline arvutatakse järgmise valemi abil, võttes arvesse toote iga koostisainet i:

Formula

kus

doos (i)

aine i mass (g) standarddoosis;

DF(i)

aine i lagunevustegur;

TFkrooniline(i)

aine i kroonilise mürgisuse tegur.

DF(i) ja TFkrooniline(i) väärtused tuleb esitada nii, nagu on näidatud DID-loendi kõige viimase versiooni A osas. Kui koostisainet A osas ei ole, annab taotleja hinnangulise väärtuse, toimides B osas kirjeldatud viisil, ja lisab sellekohased dokumendid.

3. kriteerium – biolagunevus

a.   Pindaktiivsete ainete biolagunevus

Kõik pindaktiivsed ained peavad kergesti (aeroobselt) biolagunema.

Kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (3) kohaselt veekeskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud pindaktiivsed ained ägeda mürgisuse 1. kategoorias (H400) või kroonilise mürgisuse 3. kategoorias (H412) peavad lisaks olema anaeroobselt biolagunevad.

b.   Orgaaniliste ühendite biolagunevus

Aeroobsetes tingimustes mittebiolagunevate (raskesti biolagunevate, aNBO) või anaeroobsetes tingimustes mittebiolagunevate (anNBO) orgaaniliste ainete sisaldus toote standarddoosis ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

 

aNBO

Tooteliik

aNBO

(g kg pesu kohta)

pulber/tabletid

aNBO

(g kg pesu kohta)

vedelik, kapslid, geel

Tugevatoimeline detergent, värvi säästev detergent

1,00

0,45

Pehmetoimeline detergent

0,55

0,30

Plekieemaldi (üksnes eeltöötluseks)

0,10

0,10

 

anNBO

Tooteliik

anNBO

(g kg pesu kohta)

pulber/tabletid

anNBO

(g kg pesu kohta)

vedelik, kapslid, geel

Tugevatoimeline detergent, värvi säästev detergent

1,10

0,55

Pehmetoimeline detergent

0,55

0,30

Plekieemaldi (üksnes eeltöötluseks)

0,10

0,10

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab dokumendid pindaktiivsete ainete lagunevuse kohta ning toote aNBO ja anNBO arvutuse. Tabel aNBO ja anNBO arvutamiseks on esitatud ELi ökomärgise veebisaidil.

Nii pindaktiivsete ainete lagunevuse kui ka orgaaniliste ühendite aNBO ja anNBO väärtuste puhul tuleb viidata DID-loendi viimasele versioonile.

DID-loendi A ossa mittekuuluvate koostisainete puhul esitatakse vastavalt selle loendi B osale kirjanduse või muude allikate või asjakohaste katsete tulemuste põhjal tõendatud teave selle kohta, et need ained on aeroobsetes ja anaeroobsetes tingimustes biolagunevad.

Kui puuduvad eespool kirjeldatud, lagunevust kajastavad dokumendid, võib muu kui pindaktiivse koostisaine vabastada anaeroobse lagunevuse nõude täitmisest, kui on täidetud üks järgmisest kolmest tingimusest:

1)

koostisaine on kergesti lagunev ja pindadele nõrgalt adsorbeeruv (A < 25 %);

2)

koostisaine on kergesti lagunev ja pindadelt kergesti desorbeeruv (D > 75 %);

3)

koostisaine on kergesti lagunev ega ole bioakumuleeruv (4).

Adsorptsiooni-/desorptsioonikatsed tehakse vastavalt OECD juhendile 106.

4. kriteerium – palmiõli ja -tuumaõli ning nende derivaatide säästev hankimine

Toodete koostisained, mis saadakse palmiõlist või -tuumaõlist, tuleb hankida säästva tootmise sertifitseerimise kava nõuetele vastavatest istandustest, kusjuures sertifitseerimiskava põhineb mitmeid sidusrühmi hõlmavatel laiapõhjalise liikmeskonnaga (valitsusvälised organisatsioonid, tööstusharu ja riigi esindajad) organisatsioonidel ning käsitleb keskkonnamõjusid, sealhulgas mõjusid pinnasele, bioloogilisele mitmekesisusele, orgaanilise süsiniku varule ja loodusvarade kaitsele.

Hindamine ja kontroll: taotleja tõendab kolmandate isikute väljastatud sertifikaatide ja järelevalveahela abil, et koostisainete tootmiseks kasutatav palmiõli ja -tuumaõli on pärit säästvalt majandatavatest istandustest.

Tunnustatakse muu hulgas sertifikaati „Roundtable for Sustainable Palm Oil“ (RSPO) (tagatud päritolu, lahus hoidmise või massibilansi kohta) või mis tahes samaväärset või rangemat säästva tootmise kava.

Palmiõli keemiliste derivaatide ja palmituumaõli säästlikkust võib tõendada ka nn book-and-claim-süsteemi (nt GreenPalmi sertifikaadid) või samaväärsete süsteemide kaudu, esitades iga-aastases edenemisaruandes (Annual Communications of Progress, ACOP) deklareeritud hangitud ja väljalunastatud GreenPalmi sertifikaatide koguse viimasel aastasel kauplemisperioodil.

5. kriteerium – keelatud ja piiratud kasutusega ained

a.   Konkreetsed keelatud ja piiratud kasutusega ained

i.   Keelatud ained

Allpool esitatud aineid ei tohi toote koostisse lisada, kontsentratsioonist olenemata:

alküülfenooletoksülaadid ja muud alküülfenoolide derivaadid;

atranool;

kloroatranool;

dietüleentriamiinpentaäädikhape (DTPA);

etüleendiamiintetraäädikhape (EDTA) ja selle soolad;

formaldehüüd ja seda vabastavad ained (nt 2bromo-2nitropropaan-1,3diool, 5bromo-5nitro-1,3dioksaan, naatriumhüdroksüülmetüülglütsinaat, diasolidinüülkarbamiid), välja arvatud polüalkoksüülitud ühendite põhistes pindaktiivsetes ainetes leiduv formaldehüüdilisand kontsentratsioonis kuni 0,010 massiprotsenti koostisaines;

glutaaraldehüüd;

hüdroksüisoheksüül-3tsüklohekseen-karboksaldehüüd (HICC);

mikroplastid;

hõbeda nanoosakesed;

nitromuskusühendid ja polütsüklilised muskusühendid;

fosfaadid;

perfluoritud alkülaadid;

mitte kergesti biolagunevad kvaternaarsed ammooniumsoolad;

aktiivsed klooriühendid;

rodamiin B;

triklosaan;

3jodo-2propünüülbutüülkarbamaat.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnitusega, millest on näha, et toote koostises ei ole loetletud aineid, kontsentratsioonist olenemata.

ii.   Piiratud kasutusega ained

Allpool loetletud aineid ei tohi toote koostisse lisada suuremas kui näidatud kontsentratsioonis:

2metüül-2Hisotiasool-3oon: 0,0050 massiprotsenti;

1,2bensisotiasool-3(2H)oon: 0,0050 massiprotsenti;

5kloro-2metüül-4isotiasoliin-3oon/2metüül-4isotiasoliin-3oon: 0,0015 massiprotsenti.

Fosfori (P) üldsisaldus, arvutatud elementkujul fosforina, peab jääma järgmistesse piiridesse:

0,04 g kg pesu kohta pesumasinas kasutatavate detergentide korral;

0,005 g kg pesu kohta plekieemaldite korral.

Lõhnaained, mille suhtes kohaldatakse määruses (EÜ) nr 648/2004 sätestatud deklareerimisnõuet, ei tohi esineda koguses ≥ 0,010 massiprotsenti aine kohta.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab järgmised dokumendid:

a)

kui kasutatakse isotiasolinoone, siis allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnitusega, millest on näha, et toote koostises kasutatud isotiasolinoonide sisaldus on võrdne sätestatud piirnormiga või sellest väiksem;

b)

allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnitusega, millest on näha, et elementkujul fosfori (P) üldkogus on võrdne sätestatud piirnormiga või sellest väiksem. Kinnitusele lisatakse tootes sisalduva fosfori (P) üldkoguse arvutused;

c)

allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnitusega, millest on näha, et lõhnaaineid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 648/2004 sätestatud deklareerimisnõuet, ei esine sätestatud piirnormist suuremas koguses.

b.   Ohtlikud ained

i.   Lõpptoode

Lõpptoode ei tohi olla klassifitseeritud ja märgistatud kui ägedalt mürgine, mürgine sihtelundi suhtes, hingamisteid või nahka sensibiliseeriv, kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline ega veekeskkonnale ohtlik määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa tähenduses ja kooskõlas tabelis 2 esitatud loendiga.

ii.   Koostisained

Toode tohib lõpptootes sisaldada määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa ja tabelis 2 esitatud loetelu kohaselt mürgiseks, veekeskkonnale ohtlikuks, hingamisteid või nahka sensibiliseerivaks, kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks klassifitseerimise kriteeriumidele vastavaid koostisaineid alla 0,010 massiprotsendi.

Kui vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 10 on kindlaks määratud kontsentratsiooni rangemad, üldised või konkreetsed piirnormid, siis on need ülimuslikud.

Tabel 2

Ohupiirangute klassifikatsioon ja liigitus kategooriateks

Äge mürgisus

Kategooriad 1 ja 2

Kategooria 3

H300 Allaneelamisel surmav

H301 Allaneelamisel mürgine

H310 Nahale sattumisel surmav

H311 Nahale sattumisel mürgine

H330 Sissehingamisel surmav

H331 Sissehingamisel mürgine

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

EUH070 Silma sattumisel mürgine

Mürgisus sihtorgani suhtes

Kategooria 1

Kategooria 2

H370 Kahjustab elundeid

H371 Võib kahjustada elundeid

H372 Kahjustab elundeid pikaajalise või korduva kokkupuute korral

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalise või korduva kokkupuute korral

Hingamisteede ja naha sensibiliseerimine

Kategooria 1A/1

Kategooria 1B

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

Kantserogeensus, mutageensus või reproduktiivtoksilisus

Kategooriad 1A ja 1B

Kategooria 2

H340 Võib põhjustada geneetilisi defekte

H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte

H350 Võib põhjustada vähktõbe

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe

H350i Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe

 

H360F Võib kahjustada viljakust

H361f Arvatavasti kahjustab viljakust

H360D Võib kahjustada loodet

H361d Arvatavasti kahjustab loodet

H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet

H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

H360Fd Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

H362 Võib kahjustada rinnaga toidetavat last

H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust

 

Ohtlikkus veekeskkonnale

Kategooriad 1 ja 2

Kategooriad 3 ja 4

H400 Väga mürgine veeorganismidele

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

 

Ohtlikkus osoonikihile

H420 Ohtlik osoonikihile

 

Seda kriteeriumi ei kohaldata nende koostisainete suhtes, mida on käsitletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 7 punktides a ja b, milles on sätestatud kriteeriumid kõnealuse määruse IV ja V lisaga hõlmatud ainete väljaarvamiseks registreerimise, allkasutajate ja hindamise suhtes kohaldatavatest nõuetest. Selleks et teha kindlaks, kas selline väljaarvamine kehtib, peab taotleja tegema kindlaks kõik koostisained, mille kontsentratsioon ületab 0,010 massiprotsenti.

Tabelis 3 esitatud ainete ja segude suhtes tehakse erand 5. kriteeriumi punkti b alapunkti ii kohaldamisel.

Tabel 3

Ained, mille suhtes on tehtud erand

Aine

Ohulause

Pindaktiivsed ained

H400 Väga mürgine veeorganismidele

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

Subtilisiin

H400 Väga mürgine veeorganismidele

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

Ensüümid (*2)

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

ε-ftaalimidoperoksüheksaanhape (PAP), mida kasutatakse pleegitusainena maksimaalse kontsentratsiooniga 0,6 g kg pesu kohta

H400 Väga mürgine veeorganismidele

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

NTA (trinaatriumnitrilotriatsetaat) lisandina MGDAs (metüülglütsiindiatsetaat) ja GLDAs (dikarboksümetüülglutamiinhape) (*3)

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe

Hindamine ja kontroll: taotleja tõendab vastavust nimetatud kriteeriumile lõpptoote ja kõikide selliste koostisainete puhul, mille kontsentratsioon lõpptootes on üle 0,010 massiprotsendi. Taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnituse või ohutuskaardiga, millest on näha, et ükski kõnealune aine tootes sisalduva(te)s vormi(de)s ja oleku(te)s ei vasta tabelis 2 esitatud ühe või mitme ohulausega klassifitseerimise kriteeriumidele.

Nende määruse (EÜ) nr 1907/2006 IV ja V lisas loetletud ainete puhul, mille suhtes ei kohaldata kõnealuse määruse artikli 2 lõike 7 punktides a ja b sätestatud registreerimiskohustust, piisab vastavuse tagamiseks taotleja sellekohasest kinnitusest.

Taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnituse või ohutuskaardiga, millest on näha erandi tingimustele vastavate koostisainete sisaldus.

c.   Väga ohtlikud ained (VOA)

Lõpptoode ei tohi sisaldada ühtegi koostisainet, mis on määratletud vastavalt määruse (EL) nr 1907/2006 artikli 59 lõikes 1 kirjeldatud korrale, mille kohaselt kehtestatakse väga ohtlike ainete kandidaatide loetelu.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnituse või ohutuskaardiga, millest on näha kandidaatloetellu kuuluvate ainete puudumine.

Viidata tuleb taotluse esitamise päeva seisuga kõige värskemale väga ohtlike ainete loetelule.

d.   Lõhnaained

Iga tootele koostisainena lisatava lõhnaaine valmistamisel ja käitlemisel tuleb järgida rahvusvahelise lõhnaainete assotsiatsiooni (IFRA) tegevusjuhendit (5). Valmistaja peab järgima IFRA standardites esitatud soovitusi ainete keelamise, piiratud kasutuse ja puhtuse kriteeriumide kohta.

Hindamine ja kontroll: tarnija või lõhnaaine valmistaja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta.

e.   Säilitusained

i.

Toode võib sisaldada üksnes toote säilitamiseks vajalikke säilitusaineid ainult selleks vajalikus koguses. See ei kehti pindaktiivsete ainete puhul, millel võivad olla biotsiidsed omadused.

ii.

Toode võib sisaldada säilitusaineid, kui need ei ole bioakumuleeruvad. Säilitusainet ei peeta bioakumuleeruvaks, kui selle BCF < 100 või log Kow < 3,0. Kui nii BCFi kui ka log Kow väärtus on teada, kasutatakse kõrgeimat mõõdetud BCFi väärtust.

iii.

Keelatud on pakendil või muul viisil väita või vihjata, et tootel on mikroobivastane või desinfitseeriv toime.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnituse ja iga lisatud säilitusaine ohutuskaardiga ning selle aine BCFi või log Kow väärtusega. Taotleja peab samuti esitama pakendi kavandi.

f.   Värvained

Tootes sisalduvad värvained ei tohi olla bioakumuleeruvad.

Värvainet ei peeta bioakumuleeruvaks, kui selle BCF < 100 või log Kow < 3,0. Kui nii BCFi kui ka log Kow väärtus on teada, kasutatakse kõrgeimat mõõdetud BCFi väärtust. Toidus kasutamiseks heakskiidetud värvainete puhul ei ole vaja esitada tõendeid võimaliku bioakumuleerumise kohta.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnituse ja iga lisatud värvaine ohutuskaardiga ning selle aine BCFi või log Kow väärtusega, või esitab taotleja tõendid selle kohta, et värvainet on lubatud kasutada toidus.

g.   Ensüümid

Kasutada tohib ainult kapseldatud (tahkel kujul) ensüüme ning ensüümvedelikke/suspensioone.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, vajaduse korral koos tarnija kinnituse ja iga lisatud ensüümi ohutuskaardiga.

6. kriteerium – pakend

a.   Massi/kasulikkuse suhe (weight-utility ratio, WUR)

Toote massi/kasulikkuse suhe arvutatakse ainult müügipakendi kohta ja see ei tohi standarddoosi korral ületada järgmisi väärtusi.

Tooteliik

WUR

(g kg pesu kohta)

Pulbriline detergent

Detergent tablettidena või kapslites

1,2

Vedel või geeljas detergent (mitte tabletid ega kapslid)

1,4

Plekieemaldi (üksnes eeltöötluseks)

1,2

Selle nõudega ei ole hõlmatud rohkem kui 80 % ulatuses taaskasutatud materjalist valmistatud müügipakendid.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab toote WUR-näitaja arvutuse. Kui toodet müüakse mitmesugustes pakendites (nt eri mahuga), esitatakse arvutus iga sellise pakendisuuruse kohta, millele ELi ökomärgis antakse.

WUR arvutatakse järgmiselt:

WUR = Σ [(Wi + Ui)/(Di * Ri)]

kus

Wi

:

müügipakendi i mass (g);

Ui

:

müügipakendis i kasutatud tarbimisjärgselt ringlussevõtmata pakendimaterjali mass (g); Ui = Wi, kui taotleja ei suuda tõendada vastupidist;

Di

:

müügipakendis i sisalduvate standarddooside arv;

Ri

:

taaskasutusindeks. Ri = 1 (pakendit ei kasutata samal eesmärgil uuesti) või Ri = 2 (taotleja tõendab dokumentidega, et pakendit saab samal eesmärgil uuesti kasutada ja müügil on täitepakendid).

Taotleja esitab koos asjakohaste dokumentidega allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, millest on näha tarbimisjärgselt ringlussevõetud materjali sisaldus. Pakend loetakse tarbimisjärgselt ringlussevõetud materjalist toodetuks, kui pakendi valmistamiseks kasutatud toormaterjal on pakenditootjatelt kogutud jaotus- või tarbimisetapis.

b.   Ringlussevõttu toetav disain

Plastpakend tuleb kavandada selliselt, et pakendit oleks lihtne ringlusse võtta, vältides võimalikke saasteaineid ja muid sobimatuid materjale, mis teadaolevalt takistavad ringlussevõetud materjali eraldamist või taastöötlemist või halvendavad selle kvaliteeti. Silt või ümbrissilt, sulgur ega kaitsekiht (kui see on olemas) ei tohi sisaldada tabelis 4 loetletud materjale ega komponente üksikult ega üheskoos. Pumbamehhanismidele (kaasa arvatud pihustites) tehakse selle nõudes suhtes erand.

Tabel 4

Pakendielementides välistatud materjalid ja komponendid

Pakendielement

Välistatud materjalid ja komponendid (*4)

Silt või ümbrissilt

PSist silt või ümbrissilt koos PETist, PPst või HDPEst pudeliga

PVCst silt või ümbrissilt koos PETist, PPst või HDPEst pudeliga

PETGst silt või ümbrissilt koos PETist pudeliga

Mis tahes muust plastist (tihedus > 1 g/cm3) ümbrissilt/silt koos PETist pudeliga

Mis tahes muust plastist (tihedus < 1 g/cm3) ümbrissilt/silt koos PPst või HDPEst pudeliga

Metalliseeritud või pakendi korpuse külge keevitatud silt (vormis märgistamine)

Sulgur

PSist sulgur koos PETist, HDPEst või PPst pudeliga

PVCst sulgur koos PETist, PPst või HDPEst pudeliga

PETGst sulgur või sulgemismaterjal, mille tihedus on üle 1 g/cm3, koos PETist pudeliga

Metall-, klaas-, EVA-sulgur, mida ei ole lihtne pudelist eraldada

Silikoonsulgur. Erand tehakse silikoonsulguritele tihedusega < 1 g/cm3 PETist pudelil ja silikoonsulguritele tihedusega > 1 g/cm3 PEHDst või PPst pudelil.

Pärast toote avamist pudeli või selle sulguri külge jääv metallfoolium või -tihend

Kaitsekihid

Polüamiidist, funktsionaalsest polüolefiinist, metalliseeritud ja kerged kaitsekihid

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta, milles on täpsustatud pakendi, sh mahuti, sildi või ümbrissildi, liimainete, sulguri ja kaitsekihi materjali koostis, ning müügipakendi fotod või tehnilised joonised.

7. kriteerium – kasutuskõlblikkus

Toode peab andma tootja soovitatud kõige madalama temperatuuri ja karedusastmele vastava doosi juures rahuldava pesemistulemuse vastavalt kooskõlas dokumendiga „EU Ecolabel protocol for testing laundry detergents“ (6) (ELi ökomärgise katse-eeskiri pesumasinas kasutatavatele detergentidele) või „EU Ecolabel protocol for testing stain removers“ (7) (ELi ökomärgise katse-eeskiri plekieemalditele), mis on kättesaadavad ELi ökomärgise veebisaidil.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab dokumendid, mis näitavad, et toodet on katsetatud katse-eeskirjas määratud tingimustel ja tulemused näitasid, et toode andis vähemalt minimaalse nõutava pesemistulemuse. Samuti esitab taotleja vajaduse korral dokumendid, mis näitavad, et katse teinud labor vastab nõuetele, mis on laboritele esitatud katse- ja kalibreerimislaborite asjakohastes ühtlustatud standardites.

Kasutada võib samaväärset katsemeetodit, kui samaväärsust on hinnanud ja kinnitanud pädev asutus.

8. kriteerium – kasutajateave

Tootele lisatakse nõuetekohase kasutamise juhised, et maksimeerida toote toimivust, minimeerida jäätmeid ning vähendada veereostust ja ressursikasutust. Need juhised peavad olema loetavad või sisaldama graafilisi kujutisi või piktogramme ja sisaldama järgmist teavet.

a.

Doseerimisjuhised

Taotleja võtab asjakohased meetmed, et aidata tarbijatel järgida soovitatud doseerimiseeskirju, tehes kättesaadavaks asjakohased juhised ja mugava doseerimissüsteemi (nt doseerimiskorgid).

Doseerimisjuhised peavad sisaldama teavet korraga pestava pesu standardkogusele soovitatava doosi kohta vähemalt kahel määrdumisastmel ning vee kareduse arvestamise kohta doosi määramisel.

Esitada tuleb teave vee kareduse kohta piirkonnas, kus toodet kavatsetakse turustada, või selle kohta, kust sellist teavet leida.

b.

Teave pakendi kõrvaldamise kohta

Müügipakend peab sisaldama teavet pakendi taaskasutuse, ringlussevõtu ja õige kõrvaldamise kohta.

c.

Keskkonnateave

Müügipakendile lisatakse tekst, mis osutab õige doosi, madalaima soovitatava temperatuuri (mis ei ole üle 30 °C) ja täiskoguste kasutamise tähtsusele energia- ja veekulu minimeerimisel ja veereostuse vähendamisel.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta ja tooteetiketi näidise.

9. kriteerium – ELi ökomärgisel esitatav teave

Logo peab olema nähtav ja loetav. Toode peab olema varustatud ELi ökomärgise registreerimisnumbri või litsentsinumbriga, mis on loetav ja selgesti nähtav.

Taotleja võib otsustada vabatahtlikult lisada etiketile tekstikasti, mis sisaldab järgmist teksti:

Piiratud mõju veekeskkonnale;

Piiratud kogus ohtlikke aineid;

Pesemistulemus kontrollitud 30 °C juures (*).

(*)

Kui toodet kontrolliti 7. kriteeriumi täitmiseks 15 või 20 °C juures, võib taotleja näidatud temperatuuri vastavalt muuta.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab allkirjastatud kinnituse vastavuse kohta ning selle tootemärgise või pakendikavandi näidise, millele ELi ökomärgis kavatsetakse panna.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(*1)  

„Piirnorm puudub“– kõik tahtlikult lisatud ained, kõrvalsaadused ning toorainest pärinevad lisandid, olenemata kontsentratsioonist

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(4)  Ainet ei peeta bioakumuleeruvaks, kui selle biokontsentratsiooni tegur (BCF) < 100 või log Kow < 3,0. Kui nii BCFi kui ka log Kow väärtus on teada, kasutatakse suurimat mõõdetud BCFi väärtust.

(*2)  Sealhulgas valmististes sisalduvad stabilisaatorid ja muud lisaained.

(*3)  Kontsentratsioon tooraines alla 0,2 % juhul, kui üldkontsentratsioon lõpptootes on alla 0,10 %.

(5)  Kättesaadavad IFRA veebisaidilt: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA – etüleenvinüülatsetaat, HDPE – suure tihedusega polüetüleen, PET – polüetüleentereftalaat, PETG – polüetüleentereftalaat, glükooliga modifitseeritud, PP – polüpropüleen, PS – polüstüreen, PVC – polüvinüülkloriid.

(6)  Kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  Kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.


Top