Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1196

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1196, 3. juuli 2017, millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4432 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/4432

OJ L 172, 5.7.2017, p. 16–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1196/oj

5.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 172/16


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1196,

3. juuli 2017,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 4432 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Need meetmed hõlmavad elussigade, sealiha, sealihavalmististe, sealihatoodete ja muude sealihast koosnevate või seda sisaldavate toodete lähetamise keeldu asjaomaste liikmesriikide teatavatest piirkondadest.

(2)

Nõukogu direktiivi 2002/60/EÜ (5) artiklis 6 tõdetakse, et on olemas erinevatest tootmisüksustest koosnevaid majandeid ning võimaldatakse kohaldada erineva riskitasemega seotud erandeid, mida pädev asutus saab tunnustada. Rakendusotsuse 2014/709/EL artiklis 3 sätestatud erandites tuleks seda kajastada.

(3)

Elussigade vedamine nende koheseks tapmiseks on vähem riskantne kui muul eesmärgil elussigade vedamine, tingimusel et kohaldatakse riskivähendamismeetmeid. Riskivähendamismeetmete hulka võib hõlmata rakendusotsuse 2014/709/EL lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sigade tapmise alles tapmispäeva lõpul, kui pärast neid teisi sigu ei tapeta. See peaks kajastuma koheseks tapmiseks ette nähtud elussigade lähetamise keelust tehtavates erandites, mis on sätestatud kõnealuse rakendusotsuse artiklis 4.

(4)

Direktiivi 2002/99/EÜ artiklis 3 on sätestatud, et loomsed saadused tuleb saada loomadelt, kes ei ole pärit põllumajandusettevõttest, ettevõttest, piirkonnast või piirkonna osast, mille suhtes on vastavalt I lisas sätestatud eeskirjadele kohaldatud asjaomaste loomade ja toodete suhtes kohaldatavaid loomatervishoiuga seotud piiranguid, mille hulka kuuluvad ka direktiivis 2002/60/EÜ sätestatud kontrollimeetmed sigade Aafrika katku suhtes. Seepärast piiratakse direktiivis 2002/60/EÜ määratletud ohustatud ja järelevalvetsoonides asuvates tapamajades, lihalõikusettevõtetes ja lihatöötlemisettevõtetes sealiha, sealihavalmististe, sealihatoodete ja muude sealihast koosnevate või seda sisaldavate toodete tootmine, töötlemine ja levitamine. Võttes arvesse, et selline erand kujutab endast tühist ohtu, tuleks ohustatud ja järelevalvetsoonides asuvatele tapamajadele, lihalõikusettevõtetele ja lihatöötlemisettevõtetele ette näha erand, tingimusel et tooteid toodetakse, ladustatakse ja töödeldakse kindlaksmääratud tingimustel otsuse 2014/709/EL lisa I, II või III osas loetletud piirkonna ettevõttes.

(5)

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisas loetletud piirkondadest pärit elussigade teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse lähetamise eeskirjad tuleb läbi vaadata, et võtta arvesse haiguste puudumist kõnealuse lisa I osas loetletud piirkondades. Kõnealuste meetmete jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks ette näha proportsionaalne paindlikkus üksnes juhul, kui sigu veetakse kõnealuse lisa I osas loetletud piirkonnast teistesse põllumajandusettevõtetesse, mis asuvad samuti selle lisa I osas loetletud piirkonnas, tingimusel et muud riskivähendamismeetmed jäävad kehtima.

(6)

On vaja käsitleda selliste riskide vähendamist, mis esinevad elus uluksigade transpordil rakendusotsuse 2014/709/EL lisas loetletud liikmesriikidest. Selline vedu hõlmab eriti kõrge riskiga kaupa ning seda tuleks vältida, tugevdades uluksigade suhtes juba kehtivaid meetmeid ja neid laiendades.

(7)

Selleks et reisijatele tõhusalt edastada teavet nõuete kohta, milles käsitletakse rakendusotsuse 2014/709/EL alusel kehtivaid piiranguid sigadelt ja uluksigadelt pärit toodete kohta, peaksid reisijateveoettevõtjad ja postiteenistused juhtima kõnealuse rakendusotsuse lisas loetletud piirkondadest liikuvate reisijate tähelepanu neile nõuetele.

(8)

2017. aasta mais esines üksikuid metssigade Aafrika katku haigestumise juhtumeid Lätis Tukumsi novads'is ning teatavatel Ventspilsi novads'i aladel piirkonnas, mis on praegu loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas ning mis asub kõnealuse lisa I osas loetletud alade läheduses. Nende juhtumite esinemine kujutab endast riskitaseme tõusu, mida tuleb arvesse võtta. Seega tuleks asjaomased Läti piirkonnad nüüd loetleda kõnealuse lisa II osas, mitte I osas.

(9)

Sigade Aafrika katku looduses levimise risk on seotud loomuliku aeglase levimisega metssigade populatsioonis ning samuti inimtegevusega, nagu see on dokumenteeritud Euroopa Toiduohutusameti teaduslikes aruannetes (6). Selleks et võtta arvesse kõnealuse taudiga seotud epidemioloogilisi juhtumeid liidus alates 2014. aastast ja käsitleda sigade Aafrika katkust tulenevaid riske ning võtta samuti arvesse vajadust ennetavalt määratleda rakendusotsuse 2014/709/EL lisasse lisatavaid piirkondi, tuleks kõnealuse lisa I osas lisada Lätit, Leedut ja Poolat käsitlevatesse kannetesse piisava suurusega kõrgema riskiga piirkonnad, mis ümbritsevad kõnealuse lisa II ja III osas loetletud alasid. Nende uute lisatud alade puhul tuleks arvesse võtta kõnealuse taudi hooajalisust selles piirkonnas ning komisjon peaks need lisatud piirkonnad uuesti läbi vaatama oktoobris 2017, kui epidemioloogilise hinnangu alusel on levimise oht vähenenud.

(10)

Sigade Aafrika katkuga seoses tuleks praeguse epidemioloogilise olukorra muutust liidus arvestada loomaterviseolukorraga seotud riski hindamisel seoses kõnealuse taudiga Lätis, Leedus ja Poolas. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja takistada sigade Aafrika katku edasist levimist ning samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ja kolmandate riikide põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleks muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I osas esitatud liidu loetelu piirkondadest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, et võtta arvesse kõnealusest taudist tingitud loomaterviseolukorda nimetatud kolmes liikmesriigis.

(11)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/709/EL vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2014/709/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1)

sead on viibinud selles seakasvatusettevõttes vähemalt 30 päeva või sünnist alates ning vähemalt 30 päeva jooksul enne nende transportimist ei ole lisa II, III ja IV osas loetletud piirkondadest toodud elussigu:

a)

sellesse ettevõttesse või

b)

tootmisüksusesse, kus hoitakse käesoleva artikli alusel lähetatavaid sigu; kõnealuse tootmisüksuse võib määrata üksnes pädev asutus, tingimusel et veterinaarjärelevalve ametnik kinnitab, et nende tootmisüksuste struktuurist, suurusest ning tootmisüksustevahelisest kaugusest ja seal tehtavatest toimingutest tulenevalt on nendes tootmisüksustes täiesti eraldi seisvad rajatised loomade ulualuseks, pidamiseks ja söötmiseks nii, et viirusel ei ole võimalik levida ühest tootmisüksusest teise;“.

2)

Artikli 4 punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5)

tapamajja saabumisel hoitakse neid sigu ja tapetakse nad teistest sigadest eraldi ning nad tapetakse konkreetsel päeval, mis on ette nähtud üksnes lisa III osas loetletud piirkondadest pärit sigade tapmiseks, või tapmispäeva lõpul, kui samal päeval pärast neid teisi sigu ei tapeta;“.

3)

Artikli 8 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

nad on viibinud selles ettevõttes järjest vähemalt 30 päeva enne lähetamiskuupäeva või sünnist alates ning kõnealusesse ettevõttesse ei ole toodud lisa II, III ja IV osas loetletud piirkondadest elussigu lähetamiskuupäevale eelneva vähemalt 30 päeva jooksul;“.

4)

Lisatakse artikkel 12a:

„Artikkel 12a

Ohustatud ja järelevalvetsoonis asuvate tapamajade, lihalõikamisettevõtete ja lihatöötlemisettevõtete suhtes tehtav erand

Erandina käesoleva otsuse artiklitest 4, 5 ja 6 ning artiklitest 11, 12 ja 13 ning erandina direktiivi 2002/99/EÜ artikli 3 lõike 3 punktis a sätestatud keelust võivad asjaomased liikmesriigid lubada sealiha, sealihavalmististe, sealihatoodete ja muude sealihast koosnevate või seda sisaldavate toodete lähetamist direktiivi 2002/60/EÜ kohaselt kehtestatud ohustatud tsoonides ja järelevalvetsoonides asuvatest tapamajadest, lihalõikamisettevõtetest ja lihatöötlemisettevõtetest, tingimusel et sellised tooted:

a)

on toodetud, ladustatud ja töödeldud ettevõttes, mis asub lisa I, II ja III osas loetletud piirkonnas ning on heaks kiidetud artikli 12 kohaselt, ning

b)

on saadud sigadelt, kes on pärit ja saabunud ettevõttest, mis ei asu lisa II, III või IV osas loetletud piirkonnas, või sigadelt, kes on pärit ja saabunud ettevõttest, mis asub lisa II osas loetletud piirkonnas, tingimusel et need sead vastavad artikli 3 punktis 1 ning artikli 3 punktis 2 või punktis 3 sätestatud nõuetele, ning

c)

on märgistatud kooskõlas artikliga 16.“

5)

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

lisas loetletud liikmesriikidest ei lähetata teistesse liikmesriikidesse elus uluksigu, välja arvatud piirkondadest, mis on vabad sigade Aafrika katkust ning mis on tõhusate geograafiliste takistustega eraldatud lisas loetletud piirkondadest; samuti ei lähetata elus uluksigu lisas loetletud piirkondadest sama liikmesriigi teistesse piirkondadesse, olenemata sellest, kas need on lisas loetletud või mitte;“;

b)

lisatakse lõiked 3 ja 4:

„3.   Erandina lõike 1 punktist a võivad asjaomased liikmesriigid lubada elus uluksigade lähetamist lisas loetlemata piirkondadest sama liikmesriigi teistesse piirkondadesse, mida ei ole lisas loetletud, ning teistesse liikmesriikidesse, tingimusel et:

a)

endised uluksead on viibinud selles ettevõttes vähemalt 30 päeva ning kõnealusesse ettevõttesse ei ole toodud elussigu lähetamiskuupäevale eelneva vähemalt 30 päeva jooksul;

b)

ettevõttes on kasutusel bioohutusmeetmed;

c)

endised uluksead vastavad artikli 3 punktis 1 ja punktis 2 või 3 sätestatud nõuetele.

4.   Elus uluksigade selliste saadetiste puhul, mis vastavad lõikes 3 sätestatud erandi tingimustele, lisatakse direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikes 1 ja otsuse 93/444/EMÜ artikli 3 lõikes 1 osutatud vastavasse veterinaardokumenti ja/või -sertifikaati järgmine lisalause: „Sead vastavad komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 15 lõike 3 sätetele.““

6)

Lisatakse artikkel 15a:

„Artikkel 15a

Teave, mida reisijateveoettevõtjad ja postiteenistused peavad edastama

Reisijateveoettevõtjad, sealhulgas lennujaamade ja sadamate käitajad, ning postiteenistused peavad asjakohasel viisil juhtima oma klientide tähelepanu käesolevas otsuses sätestatud eeskirjadele, edastades eelkõige artiklites 2 ja 15 sätestatud eeskirju käsitleva teabe reisijatele, kes reisivad välja asjaomaste liikmesriikide territooriumidelt, ning samuti postiteenistuse klientidele.“

7)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. juuli 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).

(5)  Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163 [92 lk] ja EFSA Journal 2017;15(3):4732 [73 lk].


LISA

LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Hiiu maakond.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim,

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulat-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

tutto il territorio della Sardegna.


Top