Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/905, 29. mai 2017, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 138/6


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2017/905,

29. mai 2017,

millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2010. aasta otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/369/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. detsembril 2010 vastu otsuse 2010/788/ÜVJP.

(2)

Nõukogu võttis 12. detsembril 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/2231 (2) vastusena valimisprotsessi takistamisele ja sellega seotud inimõiguste rikkumistele Kongo Demokraatlikus Vabariigis (KDV). Nõukogu võttis 6. märtsil 2017 vastu järeldused, milles väljendas oma sügavat muret poliitilise olukorra pärast Kongo Demokraatlikus Vabariigis (KDV), mida põhjustavad takistused 31. detsembri 2016. aasta kaasava poliitilise kokkuleppe rakendamises, samuti julgeolekuolukorra pärast riigi mitmes piirkonnas, kus täheldati jõu ebaproportsionaalset kasutamist.

(3)

Võttes arvesse olukorra tõsidust KDVs, tuleks otsuse 2010/788/ÜVJP II lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada veel üheksa isikut.

(4)

Otsuse 2010/788/ÜVJP II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/788/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 29. mai 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

C. CARDONA


(1)  ELT L 336, 21.12.2010, lk 30.

(2)  Nõukogu 12. detsembri 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/2231, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 336, 12.12.2016, lk 7).


LISA

Järgmised isikud lisatakse otsuse 2010/788/ÜVJP II lisas esitatud isikute ja üksuste loetellu.

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„8.

Evariste Boshab, endine asepeaminister ning sise- ja julgeolekuminister

Teise nimega Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Sünniaeg: 12.1.1956. Sünnikoht: Tete Kalamba (KDV).

Diplomaatilise passi nr: DP 0000003 (kehtiv alates:

21.12.2015 – kehtiv kuni: 20.12.2020).

Schengeni viisa aegus 5.1.2017.

KDV kodanik.

Ajavahemikul detsember 2014 – detsember 2016 asepeaministrina ning sise- ja julgeolekuministrina vastutas Evariste Boshab ametlikult politsei- ja julgeolekuteenistuste eest ning provintside kuberneride töö koordineerimise eest. Nendel ametikohtadel tegutsedes vastutas ta aktivistide ja opositsiooniliikmete vahistamine eest ning jõu ebaproportsionaalse kasutamise eest, sealhulgas ajavahemikul september 2016 – detsember 2016 Kinshasas toimunud meeleavalduste käigus, milles julgeolekuteenistuste käe läbi said surma või vigastada paljud tsiviilisikud. Seega oli Evariste Boshab seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017

9.

Gédéon Kyungu Mutanga

Sünniaeg: umbes 1974 Tanganyika provintsis.

KDV kodanik.

Gédéon Kyungu Mutanga oli ajavahemikul 2011–2016 relvastatud rühmituse Bakata Katanga juht ning osales raskete inimõiguste rikkumiste ja sõjakuritegude toimepanemises, nagu tsiviilisikute tapmised ja rünnakud nende vastu, eelkõige Katanga piirkonna maapiirkondades.

Gédéon Kyungu Mutanga juhib praegu ühte relvarühmitust, mis on seotud inimõiguste rikkumistega Kasai Provintsis ja toetab valitsuse relvajõudusid, mis rikuvad inimõigusi. Seega on Gédéon Kyungu Mutanga olnud seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017

10.

Alex Kande Mupompa, Kesk-Kasai provintsi kuberner

Teise nimega Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Sünniaeg: 23.9.1950;

Sünnikoht: Kananga (DRC).

KDV passi nr: DP 0024910 (kehtiv alates: 21.3.2016 – kehtiv kuni: 20.3.2021);

Aadress: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium

KDV ja Belgia kodakondsus

Kesk-Kasai provintsi kubernerina vastutab Alex Kande Mupompa alates 2016. aastast julgeolekujõudude ja Kongo riikliku politsei poolt jõu jätkuva ebaproportsionaalse kasutamise, vägivaldse allasurumise ja kohtuväliste hukkamiste eest, sealhulgas Kamiuna Nsapu relvastatud rühmituse liikmete ja Mwanza Lomba elanike väidetavate ebaseaduslike hukkamiste eest Kesk-Kasais 2017. aasta veebruaris.

Seega oli Alex Kande Mupompa seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, endine Ülem-Katanga kuberner

Sünniaeg: 17.5.1963; Sünnikoht: Kashobwe (KDV).

KDV kodanik.

Ülem-Katanga kubernerina oli Jean-Claude Kazembe Musonda kuni 2017. aasta aprillini vastutav julgeolekujõudude ja Kongo riikliku politsei poolt jõu ebaproportsionaalse kasutamise ja vägivaldse allasurumise eest Ülem-Katangas, sealhulgas 15.–31. detsembrini 2016, kui julgeolekujõudude, sh Kongo riikliku politsei agentide surmava jõu kasutamise tulemusena sai Lubumbashis toimunud meeleavaldustel surma 12 ja vigastada 64 tsiviilisikut.

Seega oli Jean-Claude Kazembe Musonda seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017

12.

Lambert Mende, kommunikatsiooni- ja meediaminister ning valitsuse pressiesindaja

Teise nimega Lambert Mende Omalanga

Sünniaeg: 11.2.1953. Sünnikoht: Okolo (KDV).

diplomaatilise passi number DB0001939 (välja antud 4.5.2017, kehtiv kuni 3.5.2022).

KDV kodanik.

Lambert Mende on alates 2008. aastast olnud kommunikatsiooni- ja meediaminister ning vastutab sellise repressiivse meediapoliitika rakendamise eest KDVs, millega rikutakse sõna- ja teabevabadust ning kahjustatakse konsensusliku ja rahumeelse lahenduse saavutamist KDV valimiste toimumiseks. L. Mende võttis 12. novembril 2016 vastu määruse, millega piiratakse välismaiste meediakanalite võimalusi edastada saateid KDVs.

2017. aasta maiks ei ole mitmete meediaväljaannete saadete edastamist taastatud, misläbi rikutakse poliitilist kokkulepet, mis sõlmiti 31. detsembril 2016 presidendipartei ja opositsioonierakondade vahel.

Lambert Mende vastutab kommunikatsiooni- ja meediaministrina KDVs toimuvate valimiste osas konsensusliku ja rahumeelse lahenduse saavutamise takistamise eest, sealhulgas vägivallaaktide toimepanemise, repressioonide või vägivalla õhutamise või õigusriigi põhimõtte õõnestamise kaudu.

29.5.2017

13.

Muhindo Akili Mundos, KDV relvajõudude 31. brigaadi ülem

Teise nimega Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Sünniaeg: 10.11.1972.

Sünnikoht: Kirotse (DRC).

Sõjaväelase ID-kaardi number: 1–72-96-80384-52.

KDV kodanik.

Muhindo Akili Mundos oli Sukola I operatsiooni ajal KDV relvajõudude (FARDC) komandör ning vastutas ADFi vastu suunatud sõjaliste operatsioonide eest, mis pandi toime ajavahemikul august 2014 – juuni 2015. Ta värbas kohaliku relvastatud rühmituse endisi võitlejaid ja varustas neid, et nad osaleksid kohtuvälistes hukkamistes ja massimõrvades, mis algasid 2014. aasta oktoobris.

Seega oli Muhindo Akili Mundos nimetatud ametikohal seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017

14.

Brigaadikindral Eric Ruhorimbere, 21. sõjalise piirkonna (Mbuji-Mayi) abikomandör

Teise nimega Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Sünniaeg: 16.7.1969.

Sünnikoht: Minembwe (DRC).

Sõjaväelase ID-kaardi number: 1–69-09-51400-64.

KDV kodanik.

Eric Ruhorimbere on alates 18. septembrist 2014 olnud 21. sõjalise piirkonna abikomandör ning vastutas ebaproportsionaalse jõu kasutamise ja kohtuväliste hukkamiste eest, mida panid toime KDV relvajõud, eriti Nsapu relvarühmituse ning naiste ja laste vastu.

Seega oli Eric Ruhorimbere seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017

15.

Ramazani Shadari, endine asepeaminister ning sise- ja julgeolekuminister

Teise nimega Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Sünniaeg: 29.11.1960.

Sünnikoht: Kasongo (DRC).

KDV kodanik

Ramazani Shadari on alates 20. detsembrist 2016 olnud asepeaminister ning sise- ja julgeolekuminister ning vastutab ametlikult politsei- ja julgeolekuteenistuste eest ning provintside kuberneride töö koordineerimise eest. Ta vastutab nimetatud ametikohal aktivistide ja opositsiooni liikmete hiljutiste vahistamiste eest, samuti ebaproportsionaalse jõu kasutamise eest alates oma ametissenimetamisest, näiteks Bundu Dia Kongo (BDK) liikumise liikmete vägivaldse mahasurumise eest Kesk-Kongo provintsis, Kinshasas 2017. aasta jaanuaris-veebruaris toimepandud repressioonide eest ning Kasai provintsides toimepandud ülemäärase jõu kasutamise ning vägivaldsete repressioonide eest.

Seega on Ramazani Shadari nimetatud ametikohal seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017

16.

Kalev Mutondo, Riikliku luureteenistuse (ANR) ülem (ametlikult peaadministraator)

Teise nimega Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Sünniaeg: 3.3.1957.

Passi number: DB0004470 (välja antud: 8.6.2012, kehtiv kuni: 7.6.2017.

Riikliku luureteenistuse (ANR) pikaajalise ülemana on Kalev Mutondo seotud opositsiooni liikmete, kodanikuühiskonna aktivistide ja muude isikute meelevaldse vahistamise, kinnipidamise ja väärkohtlemisega ning selle eest vastutav. Seega on ta eiranud õigusriigi põhimõtet ning takistanud kõiki osapooli rahuldava ja rahumeelse lahenduse leidmist enne valimisi KDVs, ning kavandanud ja juhtinud tegevust KDVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

29.5.2017“


Top