Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0434

Nõukogu otsus (EL) 2017/434, 13. veebruar 2017, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

OJ L 67, 14.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/434/oj

14.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/434,

13. veebruar 2017,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 207 ja 209 koostoimes artikli 218 lõikega 5 ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

2011. aasta novembris andis nõukogu komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale loa alustada Afganistani Islamivabariigiga läbirääkimisi partnerlus- ja arengukoostöölepingu (edaspidi „leping“) üle.

(2)

Läbirääkimised lepingu üle viidi edukalt lõpule ja leping parafeeriti 2. juulil 2015 Kabulis.

(3)

Lepingu artikliga 59 nähakse ette lepingu ajutine kohaldamine enne selle jõustumist.

(4)

Leping tuleks liidu nimel allkirjastada ja selle teatavaid sätteid tuleks kohaldada ajutiselt kuni lepingu sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(5)

Lepingu liidu nimel allkirjastamine ning teatavate lepingu osade ajutine kohaldamine liidu ja Afganistani Islamivabariigi vahel ei piira aluslepingute kohast pädevuste jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

2.   Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

1.   Kuni lepingu jõustumiseni kooskõlas lepingu artikliga 59 ning vastavalt selles sätestatud teadetele kohaldatakse Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi vahel lepingu järgmisi osi ajutiselt, kuid üksnes ulatuses, milles need käsitlevad liidu pädevusse kuuluvaid küsimusi, sealhulgas küsimusi, mis kuuluvad liidu pädevusse määratleda ja rakendada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat:

a)

artikkel 2 (Üldpõhimõtted);

b)

artikkel 3 (Poliitiline dialoog);

c)

artikkel 4 (Inimõigused);

d)

artikkel 5 (Sooline võrdõiguslikkus);

e)

III jaotis (Arengukoostöö);

f)

IV jaotis (Koostöö kaubandus- ja investeerimisküsimustes);

g)

artikkel 28 (Rändealane koostöö);

h)

VII jaotis (Piirkondlik koostöö);

i)

VIII jaotis (Institutsiooniline raamistik) selles ulatuses, milles nimetatud jaotise sätted on piiratud eesmärgiga tagada lepingu ajutine kohaldamine;

j)

IX jaotis (Lõppsätted) selles ulatuses, milles nimetatud jaotise sätted on piiratud eesmärgiga tagada lepingu ajutine kohaldamine.

2.   Nõukogu peasekretariaat avaldab lõikes 1 osutatud lepingu osade ajutise kohaldamise alguskuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

Brüssel, 13. veebruar 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

L. GRECH


Top