Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0345

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/345, 27. veebruar 2017, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 50, 28.2.2017, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/345/oj

28.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/59


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/345,

27. veebruar 2017,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. mail 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/849, (1) mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi („KRDV“) vastu suunatud piiravaid meetmeid, millega muu hulgas rakendati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ja 2270 (2016).

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 30. novembril 2016 vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016), milles väljendab sügavaimat muret KRDV poolt 9. septembril 2016 läbi viidud tuumakatsetuse pärast, millega rikuti asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, mõistes lisaks hukka KRDV jätkuva tuumarelva- ja ballistiliste rakettide alase tegevuse, millega rikutakse tõsiselt asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, ning kinnitab, et jätkuvalt eksisteerib tõsine oht rahule ja julgeolekule nii piirkonnas kui ka kaugemal.

(3)

ÜRO Julgeolekunõukogu väljendab oma resolutsioonis 2321 (2016) muret selle üle, et KRDVsse saabuvate ja sealt lahkuvate isikute isiklikku ja registreeritud pagasit võidakse kasutada selliste esemete transpordiks, mille tarnimine, müümine või üleandmine on keelatud resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016), ning selgitab, et selline pagas kujutab endast veost reolutsiooni 2270 (2016) punkti 18 tähenduses, viidates seejuures kohustusele seda veost kontrollida.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu kutsub oma resolutsioonis 2321 (2016) liikmesriike üles vähendama töötajate arvu KRDV diplomaatilistes ja konsulaaresindustes.

(5)

ÜRO Julgeolekunõukogu väljendab oma resolutsioonis 2321 (2016) muret selle üle, et keelatud esemeid võidakse KRDVsse ja sealt välja transportida raudteel ja maanteel, ning rõhutab, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) punktis 18 sisalduv kohustus kontrollida veoseid, mis asuvad liikmesriikide territooriumil või läbivad seda, hõlmab raudteel ja maanteel transporditavaid veoseid.

(6)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2321 (2016) märgitakse, et selle resolutsiooni ja resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ja 2270 (2016) rakendamisel hõlmab (kuid ei piirdu sellega) mõiste „transiit“ isikute reisimist läbi asjaomase riigi rahvusvaheliste lennujaamade terminalide teel muus riigis asuvasse sihtpunkti, sõltumata sellest, kas sellised isikud läbivad tolli- ja passikontrolli kõnealuses lennujaamas.

(7)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2321 (2016) määratakse kindlaks maksimaalne summaarne kivisöekogus, mida võib KRDVst välja vedada, ning luuakse mehhanism selle jälgimiseks ja kontrollimiseks. Selle mehhanismi osana kutsutakse KRDVst kivisütt importivaid liikmesriike üles regulaarselt vaatama ÜRO veebisaiti, veendumaks, et söe impordi üldsumma ei ole saavutatud.

(8)

ÜRO Julgeolekunõukogu tuletab oma resolutsioonis 2321 (2016) meelde, et KRDV diplomaatilistel esindajatel on keelatud tegeleda vastuvõtvas riigis mis tahes kutse- või äritegevusega isikliku kasu eesmärgil.

(9)

ÜRO Julgeolekunõukogu väljendab oma resolutsioonis 2321 (2016) muret selle üle, et KRDV kodanikke saadetakse tööle teistesse riikidesse, et teenida vabalt vahetatavas vääringus tulu, mida KRDV kasutab oma tuumaprogrammide ja ballistiliste rakettide programmide jaoks, ning kutsub riike üles olema sellise praktika suhtes valvsad.

(10)

ÜRO Julgeolekunõukogu väljendab oma resolutsioonis 2321 (2016) taas muret, et suuri sularahakoguseid võidakse kasutada julgeolekukomitee meetmetest kõrvalehiilimiseks, ning kutsutakse liikmesriike üles tähelepanelikkusele selle ohu suhtes.

(11)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2321 (2016) väljendab ÜRO Julgeolekunõukogu oma pühendumust olukorra rahumeelsele, diplomaatilisele ja poliitilisele lahendamisele ning kinnitab oma toetust kuuepoolsetele kõnelustele ja nõuab nende jätkamist.

(12)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2321 (2016) kinnitatakse, et KRDV tegevuse üle teostatakse pidevat järelevalvet ning et ÜRO Julgeolekunõukogu on valmis meetmeid tugevdama, muutma, peatama või need kaotama, kui see on vajalik KRDV kohustuste täitmist silmas pidades, ning et ollakse kindlalt otsustanud võtta täiendavaid märkimisväärseid meetmeid, kui KRDV peaks kordama tuumakatsetust või raketistarti.

(13)

Käesoleva otsusega ette nähtud teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(14)

Selleks et toetada käesoleva otsuse sätete tõhusat rakendamist kogu ELis, peaksid liikmesriigid jagama asjakohast teavet teiste liikmesriikidega.

(15)

Otsust (ÜVJP) 2016/849 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust (ÜVJP) 2016/849 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmised punktid:

„h)

teatavad muud esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis on loetellu kantud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktile 4;

i)

muu ese, mis on kantud tavarelvade kahesuguse kasutuse loetellu, mille sanktsioonide komitee vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktile 7 vastu võtab.“

2)

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades on keelatud kulla, titaanimaagi, vanaadiumimaagi, haruldaste muldmetallide, vase, nikli, hõbeda ja tsingi hankimine KRDVst, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDV territooriumilt või mitte.“

3)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

1.   Liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades on keelatud kujude hankimine KRDVst, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDV territooriumilt või mitte.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee on eelnevalt igal üksikjuhul eraldi heakskiidu andnud.

3.   Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased esemed.“

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6b

1.   Liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades on keelatud helikopterite ja laevade otsene või kaudne tarnimine, müük või üleandmine KRDV-le, olenemata sellest, kas need pärinevad liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee on eelnevalt igal üksikjuhul eraldi heakskiidu andnud.

3.   Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased esemed.“

5)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades on keelatud kivisöe, raua ja rauamaagi hankimine KRDVst, olenemata sellest, kas see pärineb KRDV territooriumilt või mitte. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva lõikega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kivisöe suhtes, mille puhul seda hankiv liikmesriik kinnitab usaldusväärsele teabele tuginedes, et see ei pärine KRDVst ja seda veeti läbi KRDV vaid ekspordi eesmärgil Rajini (Rason) sadama kaudu, tingimusel et liikmesriik teavitab sellest eelnevalt sanktsioonide komiteed ja selline tehing ei ole seotud tulu saamisega KRDV tuuma- või ballistiliste rakettide alaste programmide või muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ja 2321 (2016) või käesoleva otsusega keelatud tegevuse jaoks.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata KRDVst pärit kivisöe koguekspordi suhtes kõikidesse ÜRO liikmesriikidesse, kui kogusumma ei ületa 53 495 894 USA dollarit või 1 000 866 tonni, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem, ajavahemikus alates ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) vastuvõtmisest kuni 31. detsembrini 2016, ning KRDVst pärit kivisöe koguekspordi suhtes kõikidesse ÜRO liikmesriikidesse, kui kogusumma ei ületa 400 870 018 USA dollarit või 7 500 000 tonni aastas, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem, alates 1. jaanuarist 2017, tingimusel et hankes

a)

ei osale isikud või üksused, kes on seotud KRDV tuumarelva- või ballistiliste rakettide alaste programmidega või muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ja 2321 (2016) keelatud tegevusega, sealhulgas loetellu kantud isikud või üksused, nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud või üksused, otseselt või kaudselt nende omandis või kontrolli all olevad üksused, või isikud või üksused, kes aitavad sanktsioonidest kõrvale hoiduda, ning

b)

hanked toimuvad üksnes KRDV kodanike elatise teenimise eesmärgil ning ei ole seotud tulu teenimisega KRDV tuuma- või ballistiliste rakettide alaste programmide jaoks või muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ja 2321 (2016) keelatud tegevusega.

4.   Liikmesriik, mis hangib kivisütt otse KRDVst, teatab sanktsioonide komiteele sellise hanke mahu kogusumma iga kuu kohta hiljemalt 30 päeva pärast kõnealuse kuu lõppu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) V lisas sätestatud vormil. Liikmesriik edastab sellega seoses sanktsioonide komiteele teatatud teabe ka teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

5.   Lõiget 1 ei kohaldata raua ja rauamaagi tehingute suhtes, mis on ette nähtud eranditult elatise teenimiseks ega ole seotud tulu teenimisega KRDV tuuma- või ballistiliste rakettide alaste programmide jaoks või muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016) keelatud tegevusega.“

6)

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

1.   Keelatud on anda riiklikku või erasektori rahalist toetust kaubavahetuseks KRDVga, sealhulgas ekspordikrediiti, -tagatisi või -kindlustust sellise kaubavahetusega tegelevatele KRDV kodanikele või üksustele.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee on eelnevalt igal üksikjuhul eraldi rahalise toetuse andmisele heakskiidu andnud.“

7)

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

1.   KRDV pankadel, sealhulgas KRDV keskpangal, selle filiaalidel ja tütarettevõtetel ning teistel artikli 13 punktis 2 osutatud finantsüksustel on keelatud avada liikmesriikide territooriumil filiaale, tütarettevõtteid või esindusi.

2.   Lõikes 1 osutatud üksuste liikmesriikide territooriumil asuvad olemasolevad filiaalid, tütarettevõtted ja esindused suletakse 90 päeva jooksul pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) vastuvõtmist.

3.   Välja arvatud juhul, kui sanktsioonide komitee on tehingud eelnevalt heaks kiitnud, on KRDV pankadel, sealhulgas KRDV keskpangal, selle filiaalidel ja tütarettevõtetel ning teistel artikli 13 punktis 2 osutatud finantsüksustel keelatud:

a)

asutada uusi ühisettevõtteid liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate pankadega;

b)

omandada osalust liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvates pankades või

c)

luua või jätkata korrespondentpangasuhteid liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate pankadega.

4.   Olemasolevad ühisettevõtted, osalused ja korrespondentpangasuhted KRDV pankadega lõpetatakse 90 päeva jooksul pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) vastuvõtmist.

5.   Liikmesriikide territooriumil asuvatel või nende jurisdiktsiooni kuuluvatel finantseerimisasutustel on keelatud avada KRDVs esindusi, tütarettevõtteid, filiaale või pangakontosid.

6.   Olemasolevad esindused, tütarettevõtted või pangakontod KRDVs suletakse 90 päeva jooksul pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) vastuvõtmist.

7.   Lõiget 6 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et sellised esindused, tütarettevõtted või pangakontod on vajalikud humanitaarabi kohaletoimetamiseks, diplomaatiliste esinduste tegevuse jaoks KRDVs vastavalt diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile ja konsulaarsuhete Viini konventsioonile, ÜRO või selle spetsialiseeritud asutuste või seotud organisatsioonide tegevuse jaoks või mis tahes muul ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016) kooskõlas oleval eesmärgil.“

8)

Artikli 16 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et konfiskeerida ja likvideerida, näiteks hävitamise või kasutuskõlbmatuks muutmise, ladustamise või muusse riiki kui esemete päritolu- või sihtriiki kõrvaldamiseks edastamise teel, kontrolli käigus tuvastatud esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on keelatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016), kooskõlas oma kohustustega kohaldatavate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) alusel.“

9)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 18a

1.   Liikmesriik, mille lipu all sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud laev sõidab, kustutab laeva oma registrist, kui komitee on nii ette näinud.

2.   Liikmesriik, mille lipu all sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud laev sõidab, juhib laeva koostöös sadamariigiga komitee poolt kindlaks määratud sadamasse, kui komitee on nii ette näinud.

3.   Liikmesriik keelab, kui sanktsioonide komitee on loetellu kandmisel nii ette näinud, laeva sisenemise oma sadamasse, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädaolukorraga või kui naastakse laeva lähtesadamasse.

4.   Liikmesriik külmutab laeva varad, kui sanktsioonide komitee on loetellu kandmisel nii ette näinud.

5.   Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 4 osutatud laevad, mis sanktsioonide komitee on kandnud loetellu kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktiga 12, on loetletud IV lisas.“

10)

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee on eelnevalt igal üksikjuhul eraldi andnud heakskiidu.“;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

11)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 20a

Laevade või õhusõidukite teenuste hankimine KRDVst on keelatud.“

12)

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 21

Liikmesriigid kustutavad registrist laevad, mille omanikuks, kontrollijaks või käitajaks on KRDV, ega kanna registrisse selliseid laevu, mille mõni teine riik on oma registrist kustutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punkti 24 kohaselt.“

13)

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 22

1.   Keelatud on registreerida laevu KRDVs, hankida laevale luba sõita KRDV lipu all või omada, liisida, käitada või kindlustada KRDV lipu all sõitvaid laevu või osutada neile klassifitseerimis-, sertifitseerimis- või seonduvaid teenuseid.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee on eelnevalt igal üksikjuhul eraldi andnud heakskiidu.

3.   Liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt kindlustus- ja edasikindlustusteenuste osutamine laevadele, mida omab, kontrollib või käitab (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil) KRDV, on keelatud.

4.   Lõiget 3 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et laeva tegevus toimub eranditult elatise teenimise eesmärgil ja KRDV isikud või üksused ei kasuta seda tulu teenimiseks, või humanitaareesmärkidel.“

14)

Artiklisse 23 lisatakse järgmine lõige:

„12.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et takistada nende territooriumile sisenemast või seda läbimast KRDV valitsuse liikmeid, selle valitsuse ametnikke ning KRDV relvajõudude liikmeid, kui sellised liikmed või ametnikud on seotud KRDV tuuma- või ballistiliste rakettide alaste programmide või muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ja 2321 (2016) keelatud tegevusega.“

15)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 24a

1.   Kui liikmesriik teeb kindlaks, et isik töötab KRDV panga või finantseerimisasutuse nimel või juhtimisel, saadavad liikmesriigid selle isiku oma territooriumilt välja, et repatrieerida ta kooskõlas kohaldatava õigusega isiku kodakondsusjärgsesse riiki.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui isiku kohalolu on nõutav kohtumenetluse läbiviimiseks või üksnes meditsiinilistel, turvalisusega seotud või muudel humanitaareesmärkidel või kui sanktsioonide komitee on otsustanud igal üksikjuhul eraldi, et isiku väljasaatmine oleks vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ja 2321 (2016) eesmärkidega.“

16)

Artikkel 30 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 30

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et kontrollida ning vältida oma territooriumil või oma kodanike poolt KRDV kodanikele erihariduse või -koolituse andmist valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule tuumaenergiaalasele KRDV tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele KRDVs, sealhulgas hariduse või koolituse andmist kõrgema füüsika, täiustatud arvutisimulatsioonide ning seotud informaatikateaduste, georuumilise navigeerimise, tuumatehnika, kosmosetehnika, lennundustehnika ja nendega seotud teadusvaldkondades, täiustatud materjaliteaduse, täiustatud keemiatehnoloogia, täiustatud masinaehituse, täiustatud elektrotehnika ja täiustatud tööstustehnoloogia valdkondades.

2.   Liikmesriigid katkestavad teadus- ja tehnikaalase koostöö, millesse on kaasatud isikud või rühmad, keda sponsoreerib KRDV või kes seda esindavad, v.a meditsiinialane teabevahetus, välja arvatud järgmised juhtumid:

a)

teadus- ja tehnikaalase koostöö puhul tuumateaduse ja -tehnoloogia, kosmosetehnika, lennundustehnika ja tehnoloogia või täiustatud tootmistehnoloogia ja metoodika valdkonnas, kui sanktsioonide komitee on otsustanud igal üksikjuhul eraldi, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele, või

b)

teadus- ja tehnikaalase koostöö puhul otsustab teadus- ja tehnikaalases koostöös osalev liikmesriik, et konkreetne tegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikule KRDV tuumaenergiaalasele tegevusele või ballistiliste rakettide alastele programmidele, ning ta teavitab sanktsioonide komiteed eelnevalt sellisest otsusest.“

17)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 31a

KRDV diplomaatilistel või konsulaaresindustel ja nende KRDV liikmetel on keelatud omada või kontrollida liidus pangakontosid, välja arvatud üks konto liikmesriigis või liikmesriikides, kus esindus asub või kuhu selle liikmed on akrediteeritud.“

18)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 31b

1.   Keelatud on KRDVle kinnisvara rentimine või muul viisil kättesaadavaks tegemine või kinnisvara kasutamine KRDV poolt või KRDV jaoks muul eesmärgil kui diplomaatiline või konsulaartegevus.

2.   Samuti on keelatud kinnisvara rentimine KRDVlt kui see asub väljaspool KRDV territooriumi.“

19)

Artikli 33 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Nõukogu rakendab I ja IV lisa muudatusi ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel.“

20)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 36a

Erandina ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321(2016) kehtestatud meetmetest annab liikmesriigi pädev asutus vajaliku loa, tingimusel et sanktsioonide komitee on kindlaks teinud, et erand on vajalik KRDVs tsiviilelanikkonnale humanitaar- ja hädaabi osutavate rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide töö hõlbustamiseks.“

21)

Lisatakse käesoleva otsuse lisas esitatud IV lisa.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 27. veebruar 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

K. MIZZI


(1)  Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP (ELT L 141, 28.5.2016, lk 79).


LISA

„IV LISA

Artiklis 18a osutatud laevade loetelu“


Top