Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0342

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/342, 14. detsember 2016, paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks

OJ L 50, 28.2.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/342/oj

28.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/53


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/342,

14. detsember 2016,

paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 12,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Paindlikkusinstrumendiga on võimalik rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

(2)

Paindlikkusinstrumendi aastane ülemmäär on 471 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades), nagu on sätestatud nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (2) artiklis 11.

(3)

Kiireloomuliste vajaduste tõttu on vajalik kasutusele võtta märkimisväärsed täiendavad summad, et rahastada praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi leevendamise meetmeid.

(4)

Olles läbi vaadanud kõik võimalused jaotada assigneeringud ümber rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) kulude ülemmäära raames, näib olevat vajalik võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada liidu 2017. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist üle rubriigi 3 ülemmäära 530,0 miljoni euroga, et rahastada meetmeid rände-, pagulaste ja julgeoleku valdkonnas.

(5)

Eeldatava maksete dünaamika alusel tuleks paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise tulemusena eraldatavad maksete assigneeringud jaotada mitme eelarveaasta peale ning need on hinnanguliselt 238,3 miljonit eurot 2017. aastal, 91,0 miljonit eurot 2018. aastal, 141,9 miljonit eurot 2019. aastal ja 58,8 miljonit eurot 2020. aastal.

(6)

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtuaja minimeerimiseks tuleks käesolevat otsust kohaldada alates eelarveaasta 2017 algusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liidu 2017. aasta üldeelarves võetakse paindlikkusinstrument kasutusele 530,0 miljoni euro ulatuses rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) kulukohustuste assigneeringutena.

Seda summat kasutatakse praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi haldamise meetmete rahastamiseks.

2.   Eeldatava maksete dünaamika alusel on paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmisele vastavad maksete assigneeringud järgmised:

a)

238,3 miljonit eurot 2017. aastal;

b)

91,0 miljonit eurot 2018. aastal;

c)

141,9 miljonit eurot 2019. aastal;

d)

58,8 miljonit eurot 2020. aastal.

Iga eelarveaasta konkreetsed summad kinnitatakse vastavalt iga-aastasele eelarvemenetlusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Strasbourg, 14. detsember 2016

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

I. KORČOK


(1)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


Top