EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/274, 10. veebruar 2017, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/3 (EKP/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; kehtetuks tunnistatud 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/72


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2017/274,

10. veebruar 2017,

millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/3 (EKP/2017/6)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 6 lõikeid 1 ja 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et Euroopa Keskpank (EKP) vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest. Nimetatud määruse põhjenduses 79 märgitakse, et tõhusaks järelevalveks on vaja motiveeritud, koolitatud ja erapooletuid töötajaid.

(2)

Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (2) artiklite 3 kuni 6 kohaselt vastutab EKP ühiste järelevalverühmade, mis koosnevad EKP ja riiklike pädevate asutuste töötajatest, moodustamise ja koosseisu eest. Ühise järelevalverühma koordinaator, keda abistab üks või mitu riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorit, tagab töö koordineerimise ühises järelevalverühmas.

(3)

Arvestades riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite olulist rolli asjaomase riikliku pädeva asutuse ühiste järelevalverühmade liikmete töö koordineerimisel, on vajalik ja proportsionaalne kehtestada ühtne menetlus tagasiside andmiseks riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevuse tulemuslikkusele ühistes järelevalverühmades. Riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevuse pidevas tõhustamises kaasa aitamine võib tagada tulemuslikkuse tagasiside kaudu ühiste järelevalverühmade kohase toimimise.

(4)

Riiklikud pädevad asutused vastutavad oma töötajate hindamise eest ja EKP vastutab ainult oma töötajate hindamise eest. Siiski võivad riiklikud pädevad asutused kasutada käesoleva otsuse kohaselt kogutud tagasisidet oma töötajate juhtimisel ning, juhul kui riigi õigusaktid seda võimaldavad, võib see olla sisendiks riiklike pädevate asutuste sisehindamissüsteemides.

(5)

Esialgset tagasisidet riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele anti katseajal kooskõlas Euroopa Keskpanga otsuses (EL) 2016/3 (EKP/2015/36) (3) sätestatud põhimõtetega. Kuna see katseaeg on lõppenud, tuleb see otsus õiguskindluse huvides kehtetuks tunnistada.

(6)

Katseajal saadud kogemused osutavad, et riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevuse tagasiside mehhanism võib olla kasulik ühise järelevalverühma tõhusas toimimises. Samas tuleb seda täiendavalt hinnata. Tulemuslikkuse tagasiside mehhanismi katseaega tuleks seega pikendada veel üheks aastaks. Seejärel tuleb see läbi vaadata ja hinnata, kas on vaja tulemuslikkuse tagasiside mehhanismi pikendada püsival alusel.

(7)

Läbivaatamise tulemuste aruanne tuleb esitada EKP järelevalvenõukogule. Läbivaatamist arvesse võttes tuleb esitada EKP nõukogule ettepanek tulemuslikkuse tagasiside mehhanismi jätkamise või lõpetamise kohta.

(8)

Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (4) artikliga 27 ja ta tunnustas oma 7. aprilli 2015. aasta arvamuses tulemuslikkuse tagaside vajalikkust ühise järelevalverühma juhtimises ning kiitis heaks tulemuslikkuse tagasiside mehhanismi, soovitades sätestada selle konkreetne tegevus kohases õigusaktis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 2 ja määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklis 2 määratletud tähenduses.

Artikkel 2

Tulemuslikkuse tagasiside

1.   Ühise järelevalverühma koordinaatorid annavad riiklike pädevate asutuste allkoordinaatoritele tagasisidet enda ja oma rühma tegevuse tulemuslikkuse kohta seoses nende ülesannete ja eesmärkide täitmisega ühises järelevalverühmas kooskõlas I lisas sätestatud põhimõtetega ja võttes arvesse II lisas sätestatud pädevust.

2.   Ühise järelevalverühma koordinaatorid peavad pärast riikliku pädeva asutuse allkoordinaatoriga konsulteerimist sätestama riikliku pädeva asutuse allkoordinaatori peamised ülesanded ja eesmärgid.

3.   Ühise järelevalverühma koordinaatorid annavad tagasisidet tulemuslikkuse kohta tagasisideperioodi osas, mis kestab käesoleva otsuse jõustumisest alates 12 kuu jooksul.

Artikkel 3

Läbivaatamine

Pärast tulemuslikkuse tagasisideperioodi lõppu vaatab EKP koostöös riikliku pädeva asutusega läbi tulemuslikkuse tagasiside mehhanismi toimimise ja esitab aruande EKP järelevalvenõukogule. Aruandes tuleb osutada, kas tulemuslikkuse tagasisidega tuleks jätkata.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Otsus (EL) 2016/3 (EKP/2015/36) tunnistatakse käesoleva otsusega kehtetuks.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 15. veebruaril 2017.

Frankfurt Maini ääres, 10. veebruaril 2017

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSMi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Keskpanga 18. novembri 2015. aasta otsus (EL) 2016/3, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele (EKP/2015/36) (ELT L 1, 5.1.2016, lk 4).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


I LISA

Tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele

1. põhimõte

Tulemuslikkuse tagasiside ulatus

Riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorid ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) ühistes järelevalverühmades on hõlmatud tulemuslikkuse tagasisides juhul, kui nad on töötanud ühises järelevalverühmas vähemalt 25 % täistööaja koormusega asjaomase riikliku pädeva asutuse töölepingutingimustes määratletud tähenduses.

2. põhimõte

Tulemuslikkuse tagasiside eesmärk

SSMi kui terviku toimimise tagamiseks ja edendamiseks hinnatakse riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevuse tulemuslikkust, et avardada riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite arusaama SSMi eesmärkidest ja pädevustest ning seeläbi suurendada ühiste järelevalverühmade tegevuse tulemuslikkust ja integratsiooni.

3. põhimõte

Tulemuslikkuse tagasiside andmine

1.

Tulemuslikkuse tagasisideperioodi alguses määratleb ühise järelevalverühma koordinaator pärast riikliku pädeva asutuse allkoordinaatoriga konsulteerimist esimese põhimõtte all osutatud riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite peamised ülesanded ja eesmärgid. Need ülesanded ja eesmärgid kajastatakse SSMi tagasiside vormil.

2.

Ühise järelevalverühma koordinaator annab igale riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorile juhiseid ja vormivaba tagasisidet tulemuslikkuse kohta kogu tulemuslikkuse tagasisideperioodi kestel. Tagasisideperioodi lõppedes annab ühise järelevalverühma koordinaator igale riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorile perioodilõpu tagasisidet nii suuliselt kui ka kirjalikult SSMi tagasiside vormi kaudu. Enne tagasiside vormi lõpetamist võib allkoordinaator vormistada oma seisukoha ja märkused tulemuslikkuse tagasiside kohta.

3.

Nii vormivaba kui ka perioodilõpu tulemuslikkuse tagasiside andmisel võetakse arvesse riikliku pädeva asutuse allkoordinaatori peamisi ülesandeid ja eesmärke, II lisas osutatud SSMi pädevust ning rühma panust ühise järelevalverühma üldisesse toimimisse.

4. põhimõte

Juurdepääs tulemuslikkuse tagasisidele

1.

Asjaomase riikliku pädeva asutuse taotluse korral antakse tulemuslikkuse perioodilõpu tagasisidele juurdepääs ja ta võib seda kasutada eesmärgiga lihtsustada oma personalijuhtimist, kui see on kooskõlas riigi õigusaktidega.

2.

Riiklikud pädevad asutused võivad otsustada kasutada tulemuslikkuse tagasisidet täiendava sisendina oma sisehindamissüsteemides, kui see on kooskõlas riigi õigusaktidega.

3.

Juurdepääs tulemuslikkuse tagasisidele ning selle edastamisele antakse riiklikele pädevatele asutustele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punktiga a.

5. põhimõte

Tulemuslikkuse tagasiside raames töödeldavate isikuandmete kaitse

1.

Tulemuslikkuse tagasiside andmeid töötleb EKP kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

2.

Tulemuslikkuse tagasiside andmeid kasutatakse ainult teise ja neljanda põhimõtte all määratletud eesmärkidel ning neid säilitatakse maksimaalselt viis aastat.


II LISA

Pädevused, mis on asjakohased eelkõige SSMi töötajatele (SSMi pädevused)

Tööalased teadmised. Teadmised järelevalvepoliitika, -metoodika ja -eeskirjade kohta (eelkõige SSMi kontekstis) ning finantseerimisasutuste toimimise kohta. Kursisolek asjaomase valdkonna arengutega ning omandatud teadmiste rakendamine töökohustuste raames.

Suhtlemisoskus. Teabe selge ja täpne, edastatud teabest ja sõnumist arusaamist tagav edastamine üksikisikutele ja gruppidele suuliselt või kirjalikult. Kuulamisoskus ja kohane reageerimine.

Koostöövalmidus. Jätkusuutlike, koostööle orienteeritud ja toimivate töösuhete loomine ja hoidmine kolleegidega rühma poolt Euroopa eesmärkide saavutamiseks. Tõhusate töösuhete arendamine ja hoidmine teiste isikutega, et soodustada ja toetada meeskonnatööd. Andmete, teabe ja teadmiste proaktiivne vahetamine rühmasiseselt.

Eesmärgile pühendumine. Tööülesannete sihiteadlik ja sihikindel täitmine ning edukas lahendamine; vajadusel enda käitumise reguleerimine sobiva lähenemisviisi leidmiseks eduka lõpptulemuse saavutamise eesmärgil.

Analüüsioskus ja süvenemisvõime. Asjaolude, andmete ja teabe analüüs ning hindamine asjakohaste strateegiate, plaanide ja poliitika väljatöötamiseks. Erinevate vastandlike vaatenurkade mõistmine ja formuleerimine, vajadusel taktika muutmine vastavalt asjaolude ilmnemisele, alternatiivsete lähenemisviiside kaalumine probleemide käsitlemisel ning teiste poolt pakutavate lahenduste ja mõtteviiside arvestamine. Asjaolude igakülgne lahtimõtestamine enne soovituse andmist või järelduste tegemist ning vajadusel täieliku ja täpse teabe kogumine; kaalutletud otsuste tegemine pärast keerukate küsimuste taktitundelist esitamist ning võimalike asjaolude ja mitmesuguse teabe pidev töötlemine.

Lai, tulevikku suunatud maailmavaade. Töökohustuste piiridest kaugemale ulatuv, laiemat konteksti hõlmav vaade, erinevate funktsioonide ja valdkondade igakülgne mõistmine, erineva kultuurilise tausta ja vaatenurkade tunnetamine ning tehtavate otsuste mõju hindamine. Tulevikku suunatud vaade ning tulevikuvõimaluste ja -ohtude tajumine, meetmete võtmine võimaluste loomiseks või tulevikuriskide vältimiseks.

Objektiivsus, korrektsus ja iseseisvus tööülesannete täitmisel. Iseseisvus ja objektiivsus tööülesannete täitmisel liidu kui terviku huvides kooskõlas SSMi ametialaste nõuetega; asjaolude väljaselgitamine olukorrast täieliku ja realistliku ülevaate saamiseks. Kontrollitavatele andmetele ja faktidele tuginedes eelarvamuste ja subjektiivsete hinnangute vähendamine või vältimine.

SSMi rühmade juhtimine (juhtide puhul). (Virtuaalsete/kaug-) rühmade juhtimine ja suunamine rühma eesmärkide täitmisel. Rühma tegevuse koordineerimine valdkonnaüleselt, sihtide määramine ja rühma liikmete pädevuste ja erinevuste võimalikult otstarbekas ja tõhus rakendamine. Töövõime ebaselgetes oludes ja ebaselguse vähendamine; sobivate juhtimismeetodite leidmine ja tulemuste saavutamine ebakindlates oludes.


Top