EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2373

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/2373, 22. detsember 2016, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1127

OJ L 352, 23.12.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2017; mõjud tunnistatud kehtetuks 32017R0150

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2373/oj

23.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 352/31


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2373,

22. detsember 2016,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1127

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. juulil 2016 vastu rakendusmääruse (EL) 2016/1127, (2) millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning millega kehtestatakse ajakohastatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001.

(2)

Nõukogu on kindlaks teinud, et veel kolm isikut on osalenud terroriaktides nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (3) artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses, et pädev asutus on teinud nende suhtes otsuse kõnealuse ühise seisukoha artikli 1 lõike 4 tähenduses ning et nende suhtes tuleks jätkata määruses (EÜ) nr 2580/2001 sätestatud eripiirangute kohaldamist.

(3)

Nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001, tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/1127 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LAJČÁK


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(2)  Nõukogu 12. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1127, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2425 (ELT L 188, 13.7.2016, lk 1).

(3)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93).


LISA

Allpool loetletud isikud lisatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1127 lisa I osas esitatud loetellu „Isikud“:

EL HAJJ, Hassan Hassan, sündinud 22. märtsil 1988 Zaghdraiyas (Șaydā, Liibanon), Kanada kodanik. Passi number: JX446643 (Kanada);

MELIAD, Farah (teise nimega HUSSEIN HUSSEIN, teise nimega JAY DEE), sündinud 5. novembril 1980 Sydneys (Austraalia), Austraalia kodanik. Passi number: M2719127 (Austraalia);

ȘANLI, Dalokay (teise nimega Sinan), sündinud 13. oktoobril 1976 Pülümüris (Türgi).


Top