Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2236

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2236, 12. detsember 2016, millega täpsustatakse töö ja pereelu kokkusobitamist käsitleva 2018. aasta lisaküsimustiku tehnilised tunnused (EMPs kohaldatav tekst )

C/2016/8212

OJ L 337, 13.12.2016, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2236/oj

13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2236,

12. detsember 2016,

millega täpsustatakse töö ja pereelu kokkusobitamist käsitleva 2018. aasta lisaküsimustiku tehnilised tunnused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

EL on võtnud endale pikaajalise kohustuse edendada töö- ja eraelu tasakaalu. Selle valdkonna miinimumstandardid on kehtestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivis (2) ja vanemapuhkuse direktiivis (3). Lisaks on EL seadnud prioriteediks parandada lastehoiuteenuste osutamist kooskõlas Barcelona eesmärkidega, aga ka andnud 2016. aasta Euroopa poolaasta raames välja riigipõhised soovitused töö- ja eraelu tasakaalu kohta.

(2)

Komisjon esitab oma 2016. aasta tööprogrammis (4) kava töötada välja algatus lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu probleemide lahendamiseks.

(3)

Seepärast tuleb töö- ja eraelu tasakaalu probleeme ja kõnealuses valdkonnas tehtavaid edusamme jälgida, kuid samuti tuleb tõhustada andmete kogumist.

(4)

Komisjoni määrusega (EL) nr 318/2013 (5) võeti vastu töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlev lisaküsimustik.

(5)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1397/2014 (6) täpsustatakse ja kirjeldatakse eriteabe valdkondi („ala-lisaküsimustikud“), mis peavad sisalduma töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlevates 2018. aasta lisaküsimustikes.

(6)

Komisjon peaks täpsustama töö ja pereelu kokkusobitamist käsitleva lisaküsimustiku andmete edastamise tehnilised tunnused, filtrid, koodid ja tähtpäeva.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlevate 2018. aasta lisaküsimustike tehnilised tunnused, kasutatavad filtrid ja koodid ning komisjonile andmete saatmise tähtpäev on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3.

(2)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1).

(3)  Nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/18/EL, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ (ELT L 68, 18.3.2010, lk 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Komisjoni 8. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 318/2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (ELT L 99, 9.4.2013, lk 11).

(6)  Komisjoni 22. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1397/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 318/2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (ELT L 370, 30.12.2014, lk 42).


LISA

Käesolevas lisas kehtestatakse tehnilised tunnused, filtrid ja koodid, mida tuleb kasutada töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlevas lisaküsimustikus 2018. aastal. Selles määratakse ka komisjonile andmete esitamise tähtpäev.

Komisjonile tulemuste edastamise tähtpäev:31. märts 2019.

Andmete saatmiseks kasutatavad filtrid ja koodid: nagu on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 377/2008 (1) III lisas.

Veerud, mis on reserveeritud valikulistele kaaluteguritele, mida kasutatakse alavalimi või vastamiskao juhtudel: veerud 223–226 sisaldavad täisarve ja veerud 227–228 sisaldavad komakohtadega arve.

1)   Alaküsimustik 1: hooldamiskohustus

Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

CARERES

 

Hooldamiskohustuse olemasolu

VANUS = 18–64

211

 

Enda või partneri laste (< 15 aastat) või piiratud teovõimega sugulaste (15-aastased ja vanemad) eest regulaarne hoolitsemine

 

 

1

Hooldamiskohustus puudub

 

 

2

Leibkonda kuuluvate ainult enda või partneri laste eest hoolitsemine

 

 

3

Leibkonnast välja jäävate ainult enda või partneri laste eest hoolitsemine

 

 

4

Leibkonda kuuluvate ja leibkonnast välja jäävate enda või partneri laste eest hoolitsemine

 

 

5

Ainult piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

6

Leibkonda kuuluvate enda või partneri laste ja piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

7

Leibkonnast välja jäävate enda või partneri laste ja piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

8

Leibkonda kuuluvate ja leibkonnast välja jäävate enda või partneri laste ja piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Lastehoiuteenuste kasutamine

CARERES = 2–4,6–8

212

 

Professionaalse lastehoiuteenuse kasutamine mõne lapse või kõigi laste puhul

 

 

1

Ei

 

 

2

Jah, mõne lapse puhul

 

 

3

Jah, kõigi laste puhul

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Tegurid, miks lastehoiuteenust ei kasutata

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Peamine põhjus, miks enda või partneri laste puhul (rohkem) lastehoiuteenuseid ei kasutata

 

 

01

Teenus puudub / ei ole kättesaadav

 

 

02

Kulud

 

 

03

Teenuse kvaliteet/liik

 

 

04

Muu teenusega seotud takistus

 

 

05

Lastehoid on korraldatud üksi/partneriga

 

 

06

Lastehoiu korraldamisse on kaasatud mitteametlikku täiendavat abi

 

 

07

Kasutatud professionaalsed teenused (mõne lapse, aga mitte kõigi laste puhul) on piisavad

 

 

08

Lapsed hoolitsevad enda eest ise

 

 

09

Muud isiklikud põhjused

 

 

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Laste eest hoolitsemise kohustuse mõju tööhõivele

CARERES = 2–4,6–8 ja WSTATOR = 1,2

215

 

Peamine viis, kuidas töötavad isikud kohandasid oma tööd, et hõlbustada laste eest hoolitsemist

 

 

1

Mis tahes muudatused sissetuleku suurendamiseks

 

 

2

Vähem töötunde

 

 

3

Vähem nõudlike tööülesannete täitmine

 

 

4

Töökoha või tööandja vahetamine, et tööd ja pereelu paremini kokku sobitada

 

 

5

Praegu vanemapuhkusel

 

 

6

Muud

 

 

7

Mõju puudub

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

2)   Alaküsimustik 2: töökorralduse paindlikkus

Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

POSSTEND

 

Tööaja paindlikkus hooldamiskohustuse täitmiseks

STAPRO = 3 ja CARERES = 2–8

216

 

Võimalus põhitöökohal tööpäeva algust/lõppu varieerida, et hõlbustada hooldamiskohustuse täitmist

 

 

1

Üldiselt võimalik

 

 

2

Harva võimalik

 

 

3

Ei ole võimalik

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Paindlikkus võtta hooldamiskohustuse täitmiseks vaba päev

STAPRO = 3 ja CARERES = 2–8

217

 

Võimalus võtta põhitöökohal vabu päevi hooldamiskohustuse täitmiseks

 

 

1

Üldiselt võimalik

 

 

2

Harva võimalik

 

 

3

Ei ole võimalik

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Peamine töö ja pereelu kokkusobitamist takistav tegur tööl

WSTATOR = 1,2 ja CARERES = 2–8

218

 

Põhitöökohale omane näitaja, mille tõttu on töö ja pereelu kokkusobitamine väga raske

 

 

1

Ei ole takistusi

 

 

2

Pikk tööaeg

 

 

3

Ettearvamatu või raske töögraafik

 

 

4

Tööle- ja kojujõudmiseks kuluv pikk aeg

 

 

5

Paljunõudev või kurnav töö

 

 

6

Tööandjate ja kolleegide ebapiisav tugi

 

 

7

Muud takistused

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

3)   Alaküsimustik 3: karjäärikatkestused ja vanemapuhkus

Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

STOPWORK

 

Karjäärikatkestus laste eest hoolitsemise eesmärgil

VANUS = 18–64

219

 

Võtnud töölt vähemalt üheks kuuks vabaks, et hoolitseda enda või partneri laste eest

 

 

1

Jah

 

 

2

Ei ole kunagi töötanud, sest hoolitsen laste eest

 

 

3

Ei (kuid töötasin/töötan ja mul on lapsed)

 

 

4

Ei ole kunagi töötanud muudel põhjustel

 

 

5

Ei ole kunagi lapsi olnud

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Karjäärikatkestuste kogupikkus laste eest hoolitsemise eesmärgil

STOPWORK = 1

220

 

Kõik vähemalt ühe kuu pikkused töökatkestused kokku

 

 

1

Kuni 6 kuud

 

 

2

Üle 6 kuu kuni 1 aasta

 

 

3

1 kuni 2 aastat

 

 

4

2 kuni 3 aastat

 

 

5

3 kuni 5 aastat

 

 

6

Üle 5 aasta

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Vanemapuhkuse kasutamine

STOPWORK = 1

221

 

Vanemapuhkuse ja/või rasedus- ja sünnituspuhkuse / isapuhkuse kasutamine töökatkestuse osana, et hoolitseda laste eest

 

 

1

Kasutanud vaid vanemapuhkust

 

 

2

Kasutanud perepuhkuste kombinatsiooni

 

 

3

Kasutanud vaid rasedus- ja sünnituspuhkust / isapuhkust

 

 

4

Ei ole perepuhkust kasutanud

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Karjäärikatkestus piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemiseks

VANUS = 18–64 ja (EXISTPR = 1 või WSTATOR = 1,2)

222

 

Võtnud töölt vähemalt üheks kuuks vabaks või vähendanud tööaega, et hoolitseda piiratud teovõimega sugulaste eest (15-aastased või vanemad)

 

 

1

Töökatkestus

 

 

2

Ainult vähendanud tööaega

 

 

3

Ei ole tööd katkestanud ega tööaega vähendanud

 

 

4

Ei ole kunagi hoolitsenud piiratud teovõimega sugulaste eest

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 


(1)  Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 377/2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes (ELT L 114, 26.4.2008, lk 57).


Top