EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2230

Nõukogu määrus (EL) 2016/2230, 12. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud

OJ L 336I , 12.12.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2230/oj

12.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 336/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2230,

12. detsember 2016,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 2016. aasta otsust (ÜVJP) 2016/2231, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1183/2005 (2) jõustatakse nõukogu otsus 2010/788/ÜVJP (3) ning nähakse ette teatavad meetmed isikute vastu, kes rikuvad Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot, sealhulgas nende isikute varade külmutamine.

(2)

Otsuses (ÜVJP) 2016/2231 sätestatakse liidu autonoomsete loetelude kriteeriumid.

(3)

Seega on vaja otsuse (ÜVJP) 2016/2231 jõustamiseks liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid seda ühetaoliselt.

(4)

Määrust (EÜ) nr 1183/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1183/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad otse või kaudselt I või Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, sealhulgas nende nimel või juhtimisel tegutsevatele kolmandatele isikutele, või mis on otse või kaudselt nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt I või Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.“

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2b

1.   Ia lisasse kantakse mis tahes järgmistel põhjustel need füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle puhul on nõukogu kindlaks teinud, et nad:

a)

takistavad konsensusliku ja rahumeelse lahenduse saavutamist Kongo DVs toimuvateks valimisteks, sealhulgas vägivallaaktide toimepanemise, repressioonide või vägivalla õhutamisega või õõnestades õigusriigi põhimõtet;

b)

tegelevad sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kongo DVs, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist või kuritarvitamist;

c)

on seotud punktides a ja b osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega.

2.   Ia lisa sisaldab asjaomaste isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid.

3.   Ia lisa sisaldab ka asjaomaste isikute või üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nimesid, sealhulgas kasutatavaid teisi nimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta.“

3)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on

a)

vajalikud I või Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ning

kui luba on seotud I lisas loetletud isiku, üksuse ja asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid nelja tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.   Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või muud majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katmiseks, tingimusel et

a)

kui luba on seotud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja kõnealune komitee on selle heaks kiitnud, ning

b)

kui luba on seotud Ia lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

3.   Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul teavitab asjaomane liikmesriik teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.“

4)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

1.   Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

rahaliste vahendite või majandusressurside suhtes kohaldatakse

i)

I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohtu, haldusorgani või vahekohtu poolt enne 18. aprilli 2005. aastal kasutatud kinnipidamisõigust või enne kõnealust kuupäeva tehtud kohtu-, haldus- või vahekohtuotsust või

ii)

vahekohtu otsust, mis on tehtud enne kuupäeva, mil füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti Ia lisas esitatud loetellu, või enne või pärast nimetatud kuupäeva liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsust või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratavat kohtuotsust;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse üksnes sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigus ei ole seatud või otsus ei ole tehtud I või Ia lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse kasuks;

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.   I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul teavitab liikmesriik lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud kinnipidamisõigusest või otsusest sanktsioonide komiteed.

3.   Ia lisas loetletud füüsilise ja juriidilise isiku, üksuse ja asutuse puhul teavitab asjaomane liikmesriik kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest teisi liikmesriike ja komisjoni.“

5)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4b

1.   Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, vabastada need külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kättesaadavaks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaareesmärkidel, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, hõlmates meditsiinitarbeid ja toitu, humanitaartöötajate transport ja seotud abi või evakueerimine Kongo DVst.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest nelja nädala jooksul alates loa andmisest.“

6)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1.   Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata järgmiste külmutatud kontodele kantud summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud;

b)

maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis lepiti kokku või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat määrust;

c)

maksed Ia lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu-, haldus- või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel, et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 2 lõikega 1.

2.   Artikli 2 lõige 2 ei takista finantseerimis- või krediidiasutustel, kes saavad kolmandate isikute poolt I või Ia lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist tingimusel, et kõik sellistele kontodele kantavad lisasummad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutused teatavad sellistest tehingutest viivitamata pädevatele asutustele.“

7)

Artikli 6 lõige 1 asendatakse jätgmisega:

„1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud kontode ja summade kohta, nende elu- või asukohaliikmesriigi pädevatele asutustele, ja edastama nimetatud teabe kas otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile;

b)

tegema pädevate asutustega koostööd kõnealuse teabe kontrollimisel.“

8)

Artikli 7a lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

I ja Ia lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;“

9)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisas esitatud loetellu.

2.   Nõukogu koostab Ia lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu ja muudab seda.

3.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused, lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

4.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

5.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetelust välja jätta või muuta loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse tuvastamisandmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

6.   Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.“

10)

Käesoleva määruse lisas esitatud tekst lisatakse määruses (EÜ) nr 1183/2005 I lisa järele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 336 I, 12.12.2016, lk 7.

(2)  Nõukogu 18. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud (ELT L 193, 23.7.2005, lk 1).

(3)  Nõukogu 20. detsembri 2010. aasta otsus 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/369/ÜVJP (ELT L 336, 21.12.2010, lk 30).


LISA

„Ia LISA

ARTIKLIS 2b OSUTATUD ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

A.   ISIKUD

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Ilunga Kampete

Teise nimega Gaston Hughes Ilunga Kampete; teise nimega Hugues Raston Ilunga Kampete.

Sündinud 24.11.1964 Lubumbashis, sõjaväelase ID-kaardi nr: 1-64-86-22311-29. Kongo DV kodanik.

Vabariikliku kaardiväe (GR) ülemana vastutas Ilunga Kampete septembris 2016 Kinshasas viibivate GR üksuste eest ning oli seotud seal ülemäärase jõu kasutamise ja vägivaldsete repressioonidega. Seega oli Ilunga Kampete nimetatud ametikohal seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kongo Demokraatliku Vabariigis, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

Teise nimega Gabriel Amisi Nkumba; teise nimega „Tango Fort“; teise nimega „Tango Four“.

Sündinud 28.5.1964 Malelas, sõjaväelase ID-kaardi nr: 1-64-87-77512-30. Kongo DV kodanik.

Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude (FARDC) 1. kaitsetsooni ülem; FARDC väed osalesid septembris 2016 Kinshasas ülemäärase jõu kasutamises ja vägivaldsetes repressioonides. Seega oli Gabriel Amisi Kumba nimetatud ametikohal seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kongo Demokraatliku Vabariigis, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Sündinud 8.3.1973 Lubumbashis.

Passi nr: OB0260335 (kehtiv alates 15.4.2011 kuni 14.4.2016). Kongo DV kodanik.

Kongo riikliku politsei märulipolitsei (Légion Nationale d'Intervention) ülemana vastutas Ferdinand Ilunga Luyoyo septembris 2016 Kinshasas ülemäärase jõu kasutamise ja vägivaldsete repressioonide eest. Seega oli Ferdinand Ilunga Luyoyo nimetatud ametikohal seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kongo Demokraatliku Vabariigis, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

12.12.2016

4.

Celestin Kanyama

Teise nimega Kanyama Tshisiku Celestin; teise nimega Kanyama Celestin Cishiku Antoine, teise nimega Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, teise nimega Esprit de mort.

Sündinud 4.10.1960 Kanangas. Kongo DV kodanik. Passi nr: OB0637580 (kehtiv 20.5.2014 – 19.5.2019).

Talle on antud Schengeni viisa numbriga 011518403, väljastatud 2.7.2016.

Kinshasa politseiülemana (PNC) vastutas Celestin Kanyama septembris 2016 Kinshasas ülemäärase jõu kasutamise ja vägivaldsete repressioonide eest. Seega oli Celestin Kanyama nimetatud ametikohal seotud sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kongo Demokraatliku Vabariigis, mis kujutab endast inimõiguste rasket rikkumist.

12.12.2016

5.

John Numbi

Teise nimega John Numbi Banza Tambo; teise nimega John Numbi Banza Ntambo; teise nimega Tambo Numbi.

Sündinud 16.8.1962 Jadotville-Likasi-Kolwezis. Kongo DV kodanik.

Kongo riikliku politsei endise peainspektorina on John Numbi endiselt mõjukas isik, kes oli eelkõige seotud vägivaldse hirmutamiskampaaniaga 2016. aasta märtsi kubernerivalimiste ajal neljas Kongo DV endises Katangani provintsis ning on seega vastutav Kongo DVs toimuvateks valimisteks konsensusliku ja rahumeelse lahenduse saavutamise takistamise eest.

12.12.2016

6.

Roger Kibelisa

Teise nimega Roger Kibelisa Ngambaswi.

Kongo DV kodanik.

Riikliku luureteenistuse (ANR) siseküsimuste direktorina on Roger Kibelisa seotud ANR ametnike läbiviidava opositsiooniliikmete hirmutamiskampaaniaga, sh meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamistega. Seega on Roger Kibelisa õõnestanud õigusriigi põhimõtet ja takistanud Kongo DVs toimuvateks valimisteks konsensusliku ja rahumeelse lahenduse saavutamist.

12.12.2016

7.

Delphin Kaimbi

Teise nimega Delphin Kahimbi Kasagwe; teise nimega Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; teise nimega Delphin Kahimbi Kasangwe; teise nimega Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; teise nimega Delphin Kasagwe Kahimbi.

Sündinud 15.1.1969 (teistel andmetel 15.7.1969) Kiniezires/Gomas. Kongo DV kodanik. Diplomaatilise passi nr DB0006669 (kehtiv alates 13.11.2013 kuni 12.11.2018).

Septembris 2016 Kinshasas meelevaldsete vahistamiste ja vägivaldsete repressioonide eest vastutava juhtimisstruktuuri, riikliku operatsioonide keskusesse kuuluva sõjaväeluure (endine DEMIAP) juht, vastutav vägede eest, mis osalesid hirmutamises ja meelevaldsetes vahistamistes, takistades Kongo DVs toimuvateks valimisteks konsensusliku ja rahumeelse lahenduse saavutamist.

12.12.2016

B.   ÜKSUSED“.


Top