EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2030

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2016/2030, 26. oktoober 2016, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas

OJ L 317, 23.11.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2030/oj

23.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, Euratom) 2016/2030,

26. oktoober 2016,

millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 325,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 (3) artikli 15 lõikele 1 on Euroopa Pettustevastase Ameti (edaspidi „amet“) järelevalvekomitee ülesanne korrapäraselt jälgida ameti juurdlusülesannete täitmist, et suurendada ameti sõltumatust.

(2)

Järelevalvekomitee liikmetega seonduvate eelarveassigneeringute kasutamiseks tuleks luua raamistik, mis kõrvaldaks igasugused kahtlused ameti võimalikust sekkumisest järelevalvekomitee ülesannete täitmisse. Määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 tuleks muuta, et luua selline raamistik ja tagada samas järelevalvekomitee tegevuseks eraldatud assigneeringute samasugune läbipaistvus kui varem.

(3)

Et tagada järelevalvekomitee tõhus ja tulemuslik toimimine, peaks sekretariaaditeenust osutama otse komisjon ametist sõltumata ning komisjon peaks tagama sekretariaadile tema ülesannete täitmiseks nõuetekohased vahendid. Et tagada järelevalvekomitee sõltumatus, peaks komisjon hoiduma sekkumast järelevalvekomitee järelevalveülesannetesse.

(4)

Kui amet nimetab vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 artikli 10 lõikele 4 ametisse andmekaitseametniku, peaks kõnealune andmekaitseametnik ka edaspidi vastutama järelevalvekomitee sekretariaadis toimuva andmetöötluse eest.

(5)

Järelevalvekomitee sekretariaadi töötajate konfidentsiaalsusnõuete kohaldamist tuleks jätkata.

(6)

Euroopa Andmekaitseinspektoriga on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (4) artikli 28 lõikega 2 konsulteeritud ning ta otsustas 18. märtsil 2016 arvamust mitte esitada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõikesse 4 lisatakse järgmine lõik:

„Andmekaitseametnik vastutab ametis ja järelevalvekomitee sekretariaadis toimuva andmetöötluse eest.“

b)

Lõike 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kooskõlas personalieeskirjadega hoiduvad ameti töötajad ja järelevalvekomitee sekretariaadi töötajad oma tööülesannete täitmisel saadud teabe loata avalikustamisest, välja arvatud juhul, kui see teave on juba seaduslikul teel avalikustatud või üldsusele kättesaadav, ning nad on selle kohustusega seotud ka pärast teenistusest lahkumist.

Järelevalvekomitee liikmetel on oma ülesannete täitmisel ametisaladuse hoidmise kohustus ning nad on selle kohustusega seotud ka pärast oma ametiaja lõppu.“

2)

Artikli 15 lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8.   Järelevalvekomitee nimetab esimehe. Järelevalvekomitee võtab vastu oma töökorra, mis esitatakse enne vastuvõtmist teavitamise eesmärgil Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja Euroopa andmekaitseinspektorile. Järelevalvekomitee koosolekud toimuvad esimehe või peadirektori algatusel. Aastas peetakse vähemalt kümme koosolekut. Järelevalvekomitee teeb otsused liikmete häälteenamusega. Sekretariaaditeenuseid osutab komisjon ametist sõltumata ja tihedas koostöös järelevalvekomiteega. Enne töötaja määramist sekretariaati konsulteeritakse järelevalvekomiteega ja selle arvamust võetakse arvesse. Sekretariaat tegutseb vastavalt järelevalvekomitee juhistele ja komisjonist sõltumatult. Ilma et see piiraks komisjoni kontrolli järelevalvekomitee ja selle sekretariaadi eelarve üle, ei sekku komisjon järelevalvekomitee järelevalveülesannetesse.

Järelevalvekomitee järelevalveülesannete täitmisel ei küsi ega saa järelevalvekomitee sekretariaadi ametnikud juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt, ametilt ega asutuselt.“

3)

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Rahastamine

Kõik ametile ette nähtud assigneeringud kantakse eraldi eelarvereale Euroopa Liidu üldeelarve komisjoni eelarvejaos ning esitatakse üksikasjalikult selle eelarvejao lisas. Järelevalvekomitee ja selle sekretariaadi assigneeringud kantakse Euroopa Liidu üldeelarve komisjoni eelarvejakku.

Ameti ametikohtade loetelu lisatakse komisjoni ametikohtade loetelusse. Komisjoni ametikohtade loetelu sisaldab järelevalvekomitee sekretariaati.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva kuu esimesel päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 26. oktoober 2016

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LESAY


(1)  ELT C 150, 27.4.2016, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi 6. juuli 2016. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. septembri 2016. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


Top