EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1793

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1793, 10. oktoober 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/759 seoses Taiwanist pärit želatiini ja kollageeni ning kõnealuste toodete tootmiseks töödeldud toorainete liitu toomisega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/6383

OJ L 274, 11.10.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1793/oj

11.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 274/48


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1793,

10. oktoober 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/759 seoses Taiwanist pärit želatiini ja kollageeni ning kõnealuste toodete tootmiseks töödeldud toorainete liitu toomisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (2) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/759 (3) on loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid loomseid saadusi, sealhulgas inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni.

(2)

Rakendusmääruse (EL) 2016/759 I lisa III osas on loomaliigid, kellelt saadakse želatiini ja kollageeni, jagatud nelja kategooriasse. Kõnealuse lisa V osas on sarnane jaotus želatiini ja kollageeni tootmiseks ettenähtud töödeldud toorainete kohta. Kõnealustes osades ei ole Taiwan kantud selliste riikide loetellu, millest on lubatud importida kodulindudest (sh silerinnalised linnud ja uluklinnud) saadud želatiini või kollageeni, ning importida sellise želatiini või kollageeni tootmiseks ettenähtud töödeldud tooraineid.

(3)

Taiwan vastab tingimustele, mille alusel on lubatud liitu importida määruses (EÜ) nr 854/2004 sätestatud sellist želatiini ja kollageeni ning sellise želatiini või kollageeni tootmiseks ettenähtud töödeldud tooraineid, ning tuleks seepärast kanda rakendusmääruse (EL) 2016/759 I lisa asjakohasesse loetellu.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/759 vastavalt muuta.

(5)

Selleks, et vältida impordi katkemist pärast rakendusmääruse (EL) 2016/759 artiklis 8 osutatud kuupäeva, peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/759 I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

III osa B jagu asendatakse järgmisega:

„B JAGU

Kodulindudest (sh silerinnalised linnud ja uluklinnud) saadud želatiin ja kollageen

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid ja territooriumid ning järgmised riigid ja territooriumid:

RIIGI ISO KOOD

RIIK/TERRITOORIUM

TW

Taiwan“

b)

V osa B jagu asendatakse järgmisega:

„B JAGU

Kodulindudest (sh silerinnalised linnud ja uluklinnud) saadud töödeldud toorained

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid ja territooriumid ning järgmised riigid ja territooriumid:

RIIGI ISO KOOD

RIIK/TERRITOORIUM

TW

Taiwan“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(3)  Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/759, millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ (ELT L 126, 14.5.2016, lk 13).


Top