Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1617

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1617, 8. september 2016, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust taotlusaasta 2016 kohta seoses otsetoetuste ettemaksete suurusega ning pindalapõhiste ja loomadega seotud maaelu arengu meetmetega ning kõnealuse määruse artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust seoses otsetoetustega

C/2016/5664

OJ L 242, 9.9.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1617/oj

9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1617,

8. september 2016,

millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust taotlusaasta 2016 kohta seoses otsetoetuste ettemaksete suurusega ning pindalapõhiste ja loomadega seotud maaelu arengu meetmetega ning kõnealuse määruse artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust seoses otsetoetustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 75 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandale lõigule võivad liikmesriigid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (2) alusel teha 16. oktoobrist kuni 30. novembrini ettemakseid otsetoetuste puhul kuni 50 % ulatuses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (3) alusel pindalapõhiste ja loomadega seotud toetusmeetmete puhul kuni 75 % ulatuses.

(2)

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõikes 2 sätestatakse, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud makseid, sealhulgas otsetoetuste ettemakseid, ei tehta enne, kui kõnealuse määruse artikli 74 kohaselt tehtavad haldus- ja kohapealsed kontrollid on lõpule viidud. Maaelu arenguga seotud pindalapõhiste ja loomadega seotud toetusmeetmete puhul lubatakse määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõikega 2 siiski teha ettemakseid pärast kõnealuse määruse artikli 59 lõike 1 kohaste halduskontrollide lõpuleviimist.

(3)

Raske majandusliku olukorra püsimine teatavates põllumajandussektorites ja eriti piimaturul tekitab toetusesaajatele jätkuvalt suuri rahalisi raskusi ja rahavooga seotud probleeme.

(4)

Lisaks sellele esineb teatavates liikmesriikides jätkuvalt haldusprobleeme, mis ilmnesid otsetoetuste kava ja maaelu arengu meetmete uue õigusraamistiku esimesel rakendamisaastal, ning nende probleemide tõttu on mõnes liikmesriigis hilinenud maksete tegemine toetusesaajatele taotlusaasta 2015 eest.

(5)

Arvestades nende seonduvate asjaolude erandlikku laadi ja rahalisi raskusi, mis toetusesaajatel nende tõttu on, tuleb nimetatud raskusi leevendada, kehtestades erandi määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust, et võimaldada liikmesriikidel teha toetusesaajatele taotlusaasta 2016 eest suuremaid ettemakseid.

(6)

Lisaks on taotlusaasta 2016 taotlusprotsessi ettevalmistamisega seotud uute nõuete tõttu lükkunud edasi ühtse taotluse, toetuse- ja maksetaotluste ning toetusõiguste taotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste töötlemine. Selle tagajärjel viiakse vajalikud kontrollid tõenäoliselt lõpule tavapärasest hiljem.

(7)

Seetõttu on vaja teha määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust erand, millega võimaldatakse teha otsetoetuste ettemaksed pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 (4) artiklites 28 ja 29 täpsustatud halduskontrollide lõpuleviimist. On siiski äärmiselt tähtis, et selline erand ei takistaks usaldusväärset finantsjuhtimist ega piisava kinnituse saamise nõuet. Seepärast vastutavad sellist erandit kasutavad liikmesriigid kõikide vajalike meetmete võtmise eest, et vältida üleliigsete summade maksmist ning tagada alusetult makstud summade kiire ja tegelik sissenõudmine. Lisaks sellele peaks kõnealuse erandi kasutamine olema hõlmatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõike 3 punktis b osutatud vahendite haldaja kinnitusega taotlusaasta 2017 kohta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusfondide komitee, otsetoetuste korralduskomitee ja maaelu arengu nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust võivad liikmesriigid teha taotlusaastaga 2016 seoses ettemakseid määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud otsetoetuste puhul kuni 70 % ulatuses ja määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 67 lõikes 2 osutatud maaelu arengu raames antava toetuse puhul kuni 85 % ulatuses.

Artikkel 2

Erandina määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust võivad liikmesriigid taotlusaastaga 2016 seoses teha määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud otsetoetuste ettemakseid pärast määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 74 osutatud halduskontrollide lõpuleviimist.

Artikkel 3

Liikmesriikide puhul, kes kohaldavad käesoleva määruse artiklit 2, peab määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõike 3 punkti b kohane vahendite haldaja kinnitus sisaldama 2017. eelarveaasta kohta kinnitust, et toetusesaajatele üleliigsete summade maksmist on välditud ning et alusetult makstud summad on kiiresti ja tegelikult sisse nõutud kogu vajaliku teabe kontrollimise põhjal.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487).

(4)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).


Top