EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1394

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1394, 16. august 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega

C/2016/5198

ELT L 225, 19.8.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; mõjud tunnistatud kehtetuks 32022R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1394/oj

19.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 225/50


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1394,

16. august 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 58 lõike 1 punkte a–c, artikli 59 lõikeid 1, 2 ja 5 ning artikli 62 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 (2) artikli 19a lõikes 2 on sätestatud eeskirjad vähendatud halduskaristuste kohaldamiseks maa üledeklareerimise eest teatava pindalatoetuskava või -meetme raames, kui toetusesaajale ei ole määratud varem sellist karistust sama pindalatoetuskava või -meetme puhul. Kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega ning selleks, et ära hoida süsteemi kuritarvitamist ning edendada nõuetekohast deklareerimist tulevikus, tuleks tasumata summa maksta ära juhul, kui toetusesaajale määratakse kõnealuse määruse artiklites 19a ja 21 osutatud halduskaristus sama pindalatoetuskava või -toetusmeetme puhul järgmisel taotlusaastal uuesti. Seetõttu on põhjendatud kehtestada osutatud sätte kontrollimiseks eri kontrollimäär.

(2)

On vaja selgitada, et komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 (3) artikli 50 lõikes 1 osutatud kohapealsete kontrollide puhul tuleks ette- või vahemaksete summadest arvestada kohapealsete kontrollide vähimaks kontrollimääraks 5 %. Seetõttu tuleks kõnealuse määruse artikli 50 lõike 1 teist lõiku vastavalt muuta.

(3)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 809/2014 vastavalt muuta.

(4)

Otsetoetuste komitee ja maaelu arengu komitee ei ole eesistuja kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul oma arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 muutmine

Rakendusmäärust (EL) nr 809/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse artikkel 33a:

„Artikkel 33a

Kohapealsete kontrollide täiendav kontrollimäär delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 19a lõikes 2 osutatud toetusesaajate kontrollimiseks

1.   Toetusesaajatele, kelle suhtes kohaldatakse pindalatoetuskava või -meetme raames delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 19a lõike 2 kohast vähendatud halduskaristust kohapealsete kontrollide käigus leitud üledeklareerimise eest, tuleb kohaldada asjaomase toetuskava või -meetme puhul järgmisel taotlusaastal kohapealsete kontrollide järelmeedet.

2.   Lõikes 1 osutatud kohapealse kontrolli järelmeede ei ole vajalik, kui tuvastatud üledeklareerimise tulemusel on võrdlusmaatükke rikkumise avastamise aastal delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklis 5 osutatud põldude identifitseerimise süsteemis ajakohastatud.“

2)

Artikli 50 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui kohapeal kontrollitavale tegevusele on tehtud ette- või vahemakseid, loetakse neid makseid esimeses lõigus osutatud kohapealse kontrolliga hõlmatud kulutuste alla kuuluvaks.“

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuaril 2016 alanud taotlusaasta või toetusperioodide kohta esitatud toetuse- ja maksetaotluste suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas ning otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.6.2014, lk 48).

(3)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).


Top