EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1330

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1330, 2. august 2016, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/4938

OJ L 210, 4.8.2016, p. 43–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1330/oj

4.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/43


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1330,

2. august 2016,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 38 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 (2) III lisas on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest, kelle tootmissüsteemid ja mahepõllumajandusliku tootmise kontrollimeetmed on tunnistatud samaväärseks määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud meetmetega.

(2)

Austraalia esitatud teabe kohaselt on kontrollorgani „Australian Certified Organic Pty. Ltd“ internetiaadress muutunud.

(3)

Kanada esitatud teabe kohaselt on ühe kontrollorgani tunnustus kehtetuks tunnistatud.

(4)

Kontrollorgan „SGS India Pvt. Ltd“ eemaldati määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisa Indiat käsitlevast kandest 2014. aastal, kuna ta ei järginud teatavate imporditavate toodete puhul India tunnustamise ulatust. India tehtud järelevalve tulemuste põhjal võib kõnealuse kontrollorgani taas kõnealuse määruse Indiat käsitlevasse kandesse lisada.

(5)

Komisjon sai teabe India kontrollorgani „IMO Control Private Limited“ muudetud internetiaadressi kohta.

(6)

Ameerika Ühendriikide esitatud teabe kohaselt on ühe kontrollorgani tunnustus kehtetuks tunnistatud ja üks kontrollorgan on lisatud Ameerika Ühendriikide tunnustatud kontrollorganite loetellu.

(7)

Komisjon sai teabe Uus-Meremaa kontrollorgani „AsureQuality Limited“ muudetud internetiaadressi kohta.

(8)

Haldusvea tõttu kustutati kontrollorgan „Doalnara Organic Certificated Korea“ komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2345 (3) III lisast. Kuna seda ei kavatsetud teha, tuleks see uuesti kanda Korea Vabariigi tunnustatud kontrollorganite loetellu.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas on sätestatud kolmandates riikides samaväärsuse kontrollijatena ja sertifikaatide väljaandjatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu.

(10)

Oma aadressi muutumisest on komisjonile teatanud „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“, „Letis SA“, „Oregon Tilth“ ja „Organic Standard“.

(11)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikega 3 on ette nähtud, et toodete puhul, mida ei ole imporditud artikli 32 kohaselt ja mida ei ole imporditud kõnealuse määruse artikli 33 lõike 2 kohaselt tunnustatud kolmandast riigist, võib komisjon tunnustada kontrollorganeid ja kontrolliasutusi, kes on pädevad teostama ülesandeid samaväärseid garantiisid pakkuvate toodete impordi jaoks. Seepärast on määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 10 lõike 2 punktis b ja lõikes 3 sätestatud, et kontrolliasutust või kontrollorganit ei saa tunnustada sellise toote suhtes, mis on pärit kõnealuse määruse III lisa loetellu kuuluvast kolmandast riigist ja mis kuulub tooterühma, mille suhtes kõnealust kolmandat riiki on tunnustatud.

(12)

Arvestades, et Austraalia on määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 2 kohaselt tunnustatud kolmas riik ja ta on loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisas seoses F-tootekategooriaga, ilmneb, et minevikus ei ole kõnealuseid sätteid nõuetekohaselt järgitud seoses kontrollorgani „Australian Certified Organic“ tunnustamisega: kontrollorganit on tunnustatud seoses määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas Austraaliast pärit ning F-tootekategooriasse kuuluvate toodetega. Seega tuleks kõnealune tunnustus kehtetuks tunnistada.

(13)

Kontrollorgan „AsureQuality Limited“ teavitas komisjoni, et ta on lõpetanud oma tegevuse kõikides kolmandates riikides, mille suhtes teda on tunnustatud, ning seega ei peaks ta enam olema loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas.

(14)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „Bio.inspecta AG“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooriate osas Côte d'Ivoire'i puhul.

(15)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „CCPB Srl“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe läbivaatamise põhjal järeldati, et tunnustamise kohaldamisala laiendamine on D-tootekategooria osas õigustatud veini puhul.

(16)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „Certisys“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooriate osas Burundi, Kameruni, Rwanda, Tansaania ja Uganda puhul.

(17)

Lisaks on komisjon saanud teabe selle kohta, et „Certisys“ on lõpetanud oma sertifitseerimistegevuse Vietnamis ja seega ei peaks ta enam nimetatud riigi puhul olema loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas.

(18)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „Control Union Certifications“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on B-, C-, D-, E- ja F-tootekategooria osas õigustatud Bangladeshi puhul, A- ja D-tootekategooria osas Cabo Verde puhul ning A-, C- ja D-tootekategooria osas Maldiivide puhul.

(19)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „Ecocert SA“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on A-tootekategooria osas õigustatud Liechtensteini puhul, A- ja D-tootekategooria osas Albaania, Bahama, Gambia, Jordaania, Lesotho, Montenegro, okupeeritud Palestiina alade, Omaani, Prantsuse Polüneesia ja Valgevene puhul, A-, D- ja E-tootekategooria osas Bangladeshi puhul, A-, B- ja F-tootekategooria osas Tšiili puhul, B-tootekategooria osas Etioopia puhul, B- ja E-tootekategooria osas Namiibia puhul, D-tootekategooria osas Botswana puhul ning E-tootekategooria osas Araabia Ühendemiraatide ja Sambia puhul.

(20)

„Ecocert SA“ teavitas komisjoni ka sellest, et on omandanud mitu IMO kontserni kuuluvat üksust, sealhulgas „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“. Samuti teatas ta, et kõnealune üksus ja „Ecocert SA“ Türgis asuv tütarettevõtja „Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști.“ on ühinenud. Selle tulemusena moodustatud üksus „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ võtab üle „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ tegevuse. Seepärast on asjakohane jätta kontrollorgan „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ välja määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisast ja lisada „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști“ selle asemele, tehes vajalikud muudatused seoses aadressi ja internetiaadressiga.

(21)

Kontrollorgan „IBD Certifications Ltd.“ teavitas komisjoni, et ta on ametlikult registreeritud nime all „IBD Certificações Ltda.“

(22)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooriate osas Brasiilia, Kuuba, Trinidad ja Tobago, Tšiili ja Uruguay puhul. Lisaks teavitas kontrollorgan „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ oma ärinime muutmisest nimeks „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ ja oma internetiaadressi muutmisest.

(23)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „IMO Control Private Limited“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooriate osas Laose, Maldiivide ja Paapua Uus-Guinea puhul.

(24)

Kontrollorgan „IMOswiss AG“ teavitas komisjoni, et ta on lõpetanud oma sertifitseerimistegevuse Ukrainas ja seega ei peaks ta enam nimetatud riigi puhul olema loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas.

(25)

Kontrollorgan „International Certification Services, Inc.“ teavitas komisjoni, et ta on lõpetanud oma tegevuse kõikides kolmandates riikides, mille suhtes teda on tunnustatud, ning seega ei peaks ta enam olema loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas.

(26)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „OneCert International PVT Ltd“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooriate osas Etioopia, Mosambiigi, Sri Lanka ja Tansaania puhul ning D-tootekategooria osas Singapuri puhul.

(27)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani „Organización Internacional Agropecuaria“ taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on C-tootekategooria osas õigustatud Tšiili puhul.

(28)

Kontrollorgan „Quality Assurance International“ teavitas komisjoni, et ta on lõpetanud oma sertifitseerimistegevuse Paraguays ja seega ei peaks ta enam nimetatud riigi puhul olema loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas.

(29)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt võib komisjon esitatud teabe alusel või siis, kui kontrollorgan ei ole esitanud nõutavat teavet, igal ajal muuta kontrollorgani seotud erisusi või peatada asjaomase kontrollorgani kuulumise kõnealuse määruse IV lisasse. Sellest tulenevalt tuleks muuta sellise kontrolliorgani erisust, mille puhul nähtus kogu saadud teabe uurimisest, et asjaomased nõuded ei ole enam täidetud.

(30)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas loetletud „Uganda Organic Certification, Ltd“ esitas oma aastaaruande 18. märtsil 2016 kooskõlas kõnealuse määruse artikli 12 lõike 1 punktiga b. Akrediteerimisasutus IOAS teatas aastaaruandes, et kontrollorgani „Uganda Organic Certification, Ltd“ akrediteering on peatatud. Komisjon kutsus kontrollorganit üles esitama kehtivat akrediteerimistunnistust, millele on lisatud positiivne hindamisaruanne kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 nõuetega, aga kontrollorgan ei vastanud määratud tähtaja jooksul. Seega tuleks peatada „Uganda Organic Certification, Ltd“ kuulumine määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisasse, kuni on esitatud rahuldavad andmed.

(31)

Selguse huvides ja eelkõige tagamaks, et kolmandad riigid, mille jaoks määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas loetletud kontrollorganid ja kontrolliasutused oleksid esitatud samas järjestuses kõikides keeleversioonides, on asjakohane paigutada riikide nimed koodide alusel ümber ja kõnealune lisa täielikult asendada.

(32)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III ja IV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(33)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1235/2008 muudetakse järgmiselt.

(1)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

(2)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. august 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25).

(3)  Komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2345, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 330, 16.12.2015, lk 29).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Austraaliat käsitleva kande punktis 5 asendatakse kontrollorgani „Australian Certified Organic Pty. Ltd“ internetiaadress järgmisega „www.aco.net.au“.

2)

Kanadat käsitleva kande punktis 5 jäetakse välja koodnumbrit CA-ORG-001 käsitlev rida.

3)

Indiat käsitlevas kandes muudetakse punkti 5 järgmiselt:

a)

koodnumbrit IN-ORG-007 käsitlev rida asendatakse järgmisega:

„IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in“

b)

rea IN-ORG-012 järele lisatakse järgmine rida:

„IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in“

4)

Ameerika Ühendriike käsitlevas kandes muudetakse punkti 5 järgmiselt:

a)

koodnumbrit US-ORG-032 käsitlev rida jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine rida:

„US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org“

5)

Uus-Meremaad käsitleva kande punktis 5 asendatakse kontrollorgani „AsureQuality Limited“ internetiaadress järgmisega „http://www.asurequality.com“.

6)

Korea Vabariiki käsitlevas kandes muudetakse punkti 5 järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine rida:

„KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr“


II LISA

„IV LISA

SAMAVÄÄRSUSE KONTROLLIJATENA TUNNUSTATUD KONTROLLORGANITE JA KONTROLLIASUTUSTE LOETELU NING ASJAKOHASED ERISUSED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLIS 10

Käesolevas lisas on tootekategooriad tähistatud järgmiste koodidega:

A: töötlemata taimsed saadused

B: elusloomad või töötlemata loomsed saadused

C: vesiviljelustooted ja merevetikad

D: töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (*)

E: töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud söödana kasutamiseks (*)

F: vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

Artikli 10 lõike 2 punkti e kohase veebilehe, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse kontrollisüsteemi, ning kontaktpunkti, kus on kergesti kättesaadav teave nende sertifitseerimisstaatuse, asjaomaste tootekategooriate ning peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjate ja toodete kohta, võib leida iga kontrollorgani või kontrolliasutuse kohta punktis 2 osutatud internetiaadressilt, juhul kui ei ole määratletud teisiti.

„Abcert AG“

1.

Aadress: Martinstraße 42–44, 73728 Esslingen am Neckar, Saksamaa

2.

Internetiaadress: http://www.abcert.de

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albaania

x

x

AM-BIO-137

Armeenia

x

x

AZ-BIO-137

Aserbaidžaan

x

x

BA-BIO-137

Bosnia ja Hertsegoviina

x

x

BY-BIO-137

Valgevene

x

x

GE-BIO-137

Gruusia

x

x

IR-BIO-137

Iraan

x

x

KG-BIO-137

Kõrgõzstan

x

x

KZ-BIO-137

Kasahstan

x

MD-BIO-137

Moldova

x

x

ME-BIO-137

Montenegro

x

x

MK-BIO-137

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

x

x

RS-BIO-137

Serbia

x

x

RU-BIO-137

Venemaa

x

x

x

TJ-BIO-137

Tadžikistan

x

x

TM-BIO-137

Türkmenistan

x

x

UA-BIO-137

Ukraina

x

x

UZ-BIO-137

Usbekistan

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (**)

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Agreco R.F. Göderz GmbH“

1.

Aadress: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Saksamaa

2.

Internetiaadress: http://agrecogmbh.de

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Aserbaidžaan

x

x

BA-BIO-151

Bosnia ja Hertsegoviina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Boliivia

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

CO-BIO-151

Colombia

x

x

CU-BIO-151

Kuuba

x

x

CV-BIO-151

Cabo Verde

x

DO-BIO-151

Dominikaani Vabariik

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

EG-BIO-151

Egiptus

x

x

ET-BIO-151

Etioopia

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

GE-BIO-151

Gruusia

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indoneesia

x

x

IR-BIO-151

Iraan

x

KE-BIO-151

Keenia

x

x

KG-BIO-151

Kõrgõzstan

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

KZ-BIO-151

Kasahstan

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Maroko

x

x

MD-BIO-151

Moldova

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

MK-BIO-151

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Mehhiko

x

NG-BIO-151

Nigeeria

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Peruu

x

x

PG-BIO-151

Paapua Uus-Guinea

x

x

PH-BIO-151

Filipiinid

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

RS-BIO-151

Serbia

x

x

RU-BIO-151

Venemaa

x

x

SB-BIO-151

Saalomoni Saared

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Tai

x

x

TM-BIO-151

Türkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tansaania

x

x

UA-BIO-151

Ukraina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

UZ-BIO-151

Usbekistan

x

x

VE-BIO-151

Venetsueela

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Lõuna-Aafrika

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Albinspekt“

1.

Aadress: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albaania

2.

Internetiaadress: http://www.albinspekt.com

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albaania

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (***)

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„ARGENCERT SA“

1.

Aadress: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B“, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2.

Internetiaadress: www.argencert.com.ar

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentina

x

CL-BIO-138

Tšiili

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja III lisaga hõlmatud tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Australian Certified Organic“

1.

Aadress: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Austraalia

2.

Internetiaadress: http://www.aco.net.au

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Austraalia

x

x

CK-BIO-107

Cooki saared

x

x

CN-BIO-107

Hiina

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Falklandi saared

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indoneesia

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birma

x

x

MY-BIO-107

Malaisia

x

x

PG-BIO-107

Paapua Uus-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapur

x

x

TH-BIO-107

Tai

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja III lisaga hõlmatud tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Balkan Biocert Skopje“

1.

Aadress: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

2.

Internetiaadress: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Bioagricert S.r.l.“

1.

Aadress: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Itaalia

2.

Internetiaadress: http://www.bioagricert.org

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brasiilia

x

x

CN-BIO-132

Hiina

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

IN-BIO-132

India

x

IR-BIO-132

Iraan

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

KR-BIO-132

Korea Vabariik

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birma

x

x

MX-BIO-132

Mehhiko

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Prantsuse Polüneesia

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Tai

x

x

x

TR-BIO-132

Türgi

x

x

UA-BIO-132

Ukraina

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„BioGro New Zealand Limited“

1.

Aadress: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Uus-Meremaa

2.

Internetiaadress: http://www.biogro.co.nz

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malaisia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Bio.inspecta AG“

1.

Aadress: Ackerstrasse, 5070 Frick, Šveits

2.

Internetiaadress: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Araabia Ühendemiraadid

x

x

AL-BIO-161

Albaania

x

x

AM-BIO-161

Armeenia

x

x

AZ-BIO-161

Aserbaidžaan

x

x

BA-BIO-161

Bosnia ja Hertsegoviina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brasiilia

x

x

CI-BIO-161

Côte d'Ivoire

x

x

CU-BIO-161

Kuuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikaani Vabariik

x

x

ET-BIO-161

Etioopia

x

x

GE-BIO-161

Gruusia

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indoneesia

x

x

IR-BIO-161

Iraan

x

x

KE-BIO-161

Keenia

x

x

KG-BIO-161

Kõrgõzstan

x

x

KR-BIO-161

Korea Vabariik

x

KZ-BIO-161

Kasahstan

x

x

LB-BIO-161

Liibanon

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

PH-BIO-161

Filipiinid

x

x

RU-BIO-161

Venemaa

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tadžikistan

x

x

TR-BIO-161

Türgi

x

x

TZ-BIO-161

Tansaania

x

x

UA-BIO-161

Ukraina

x

x

UZ-BIO-161

Usbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Lõuna-Aafrika

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Bio Latina Certificadora“

1.

Aadress: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peruu

2.

Internetiaadress: http://www.biolatina.com

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Boliivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mehhiko

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peruu

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venetsueela

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Bolicert Ltd.“

1.

Aadress: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Boliivia

2.

Internetiaadress: http://www.bolicert.org

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Boliivia

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Bureau Veritas Certification France SAS“

1.

Aadress: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle 92046 Paris La Défense Cedex, Prantsusmaa

2.

Internetiaadress: http://www.qualite-france.com

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroko

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Caucacert Ltd“

1.

Aadress: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruusia

2.

Internetiaadress: http://www.caucascert.ge

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Gruusia

x

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„CCOF Certification Services“

1.

Aadress: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Ameerika Ühendriigid

2.

Internetiaadress: http://www.ccof.org

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mehhiko

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„CCPB Srl“

1.

Aadress: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Itaalia

2.

Internetiaadress: http://www.ccpb.it

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

Hiina

x

x

EG-BIO-102

Egiptus

x

x

x

IQ-BIO-102

Iraak

x

x

LB-BIO-102

Liibanon

x

x

x

MA-BIO-102

Maroko

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filipiinid

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Süüria

x

x

TN-BIO-102

Tuneesia

x

TR-BIO-102

Türgi

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH“

1.

Aadress: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Saksamaa

2.

Internetiaadress: http://www.ceres-cert.com

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Araabia Ühendemiraadid

x

AL-BIO-140

Albaania

x

x

x

AZ-BIO-140

Aserbaidžaan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Boliivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brasiilia

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

CD-BIO-140

Kongo Demokraatlik Vabariik

x

x

CL-BIO-140

Tšiili

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Hiina

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikaani Vabariik

x

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egiptus

x

x

x

ET-BIO-140

Etioopia

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indoneesia

x

x

x

IR-BIO-140

Iraan

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

KE-BIO-140

Keenia

x

x

x

KG-BIO-140

Kõrgõzstan

x

x

KH-BIO-140

Kambodža

x

x

KZ-BIO-140

Kasahstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Maroko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldova

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Birma

x

x

x

MX-BIO-140

Mehhiko

x

x

x

MY-BIO-140

Malaisia

x

x

MZ-BIO-140

Mosambiik

x

x

NA-BIO-140

Namiibia

x

x

NG-BIO-140

Nigeeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peruu

x

x

x

PG-BIO-140

Paapua Uus-Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipiinid

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Okupeeritud Palestiina alad

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Serbia

x

x

x

x

RU-BIO-140

Venemaa

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saudi Araabia

x

x

x

SG-BIO-140

Singapur

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Tai

x

x

x

TL-BIO-140

Ida-Timor

x

x

TR-BIO-140

Türgi

x

x

x

TW-BIO-140

Taiwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tansaania

x

x

x

UA-BIO-140

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Usbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venetsueela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Lõuna-Aafrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“

1.

Aadress: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mehhiko, C.P. 68026

2.

Internetiaadress: http://www.certimexsc.com

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombia

x

x

DO-BIO-104

Dominikaani Vabariik

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Mehhiko

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Certisys“

1.

Aadress: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgia

2.

Internetiaadress: http://www.certisys.eu

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Côte d'Ivoire

x

x

CM-BIO-128

Kamerun

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tansaania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)“

1.

Aadress: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestiina (*)

2.

Internetiaadress: http://coap.org.ps

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

Okupeeritud Palestiina alad

x

x

(*)

Sellist nimekasutust ei tuleks käsitada Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei mõjuta selles küsimuses võetud liikmesriikide individuaalseid seisukohti.

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Control Union Certifications“

1.

Aadress: Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ, Zwolle, Madalmaad

2.

Internetiaadress: http://certification.controlunion.com

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Araabia Ühendemiraadid

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afganistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albaania

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armeenia

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Aserbaidžaan

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Boliivia

x

x

x

BR-BIO-149

Brasiilia

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Kanada

x

CH-BIO-149

Šveits

x

CI-BIO-149

Côte d'Ivoire

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Tšiili

x

x

x

CM-BIO-149

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-149

Hiina

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Colombia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

CU-BIO-149

Kuuba

x

x

x

CV-BIO-149

Cabo Verde

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

Dominikaani Vabariik

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Alžeeria

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egiptus

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Etioopia

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guinea

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indoneesia

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Iisrael (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

India

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Iraak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iraan

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Jaapan

x

x

x

KE-BIO-149

Keenia

x

x

x

KG-BIO-149

Kõrgõzstan

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Kambodža

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Korea Vabariik

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kasahstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Maroko

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Birma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongoolia

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldiivid

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mehhiko

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malaisia

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mosambiik

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namiibia

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peruu

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipiinid

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

Okupeeritud Palestiina alad

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Serbia

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Venemaa

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudaan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapur

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Süüria

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Svaasimaa

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Tai

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Ida-Timor

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Türgi

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tansaania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ukraina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Ameerika Ühendriigid

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Usbekistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Lõuna-Aafrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Sambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

„Ecocert SA“

1.

Aadress: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Prantsusmaa

2.

Internetiaadress: http://www.ecocert.com

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Kood

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Araabia Ühendemiraadid

x

x

x

AF-BIO-154

Afganistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albaania

x