EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, 18. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/2835

ELT L 206, 30.7.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1237,

18. mai 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1), eriti selle artiklit 177,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (2), eriti selle artikli 66 lõike 3 punkte c ja e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (3) ning selles on sätestatud põllumajandustoodete impordi- ja ekspordilitsentse käsitlevad eeskirjad. Samuti antakse selle määrusega komisjonile õigus võtta kõnealuses küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb teatavad eeskirjad osutatud õigusaktidega vastu võtta.

(2)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 176 on ette nähtud, et vabasse ringlusse lubamiseks importimisel või ühe või mitme alljärgneva sektori toote eksportimisel võidakse nõuda litsentsi esitamist. Tuleks kehtestada selliste sektorite toodete loetelu, mille puhul tuleb esitada impordi- või ekspordilitsents.

(3)

Kaubavoogude järelevalve litsentside abil peaks toimuma paindlikult. Selliste juhtude kindlaksmääramisel, mil litsentsi ei nõuta, tuleks arvesse võtta ka muid võimalikke teabeallikaid, nagu näiteks tollijärelevalvesüsteem, ja litsentside vajalikkust või aega, mis kulub teabe kogumiseks litsentside abil. Tuleks kindlaks määrata konkreetsed juhud, mil litsentsi ei nõuta.

(4)

On vaja ette näha, et litsentsid väljastatakse tagatise vastu, et tagada toodete import või eksport litsentsi kehtivusaja jooksul. Samuti on vaja sätestada juhud, mil importimise või eksportimise kohustust ei ole täidetud.

(5)

Impordi- või ekspordilitsentsiga antakse õigus importida või eksportida ning selle õiguse kehtestamiseks tuleks litsents esitada ajal, mil esitatakse impordi- või ekspordideklaratsioon.

(6)

Kuna litsentsi kasutaja ei või olla selle omanik ega õiguste ülevõtja, tuleks õiguskindluse ja haldamise tõhususe huvides täpsustada, kellel on õigus litsentsi kasutada, sealhulgas litsentsiomaniku või õiguste ülevõtja nimel tegutsev tolliesindaja.

(7)

Arvestades kõnealuste põllumajandustoodete rahvusvahelisi kaubandustavasid, tuleks lubada teatavaid imporditud või eksporditud koguste kõikumisi, võrreldes kogustega, mis on näidatud litsentsil.

(8)

Kui impordilitsentsi kasutatakse ka selliste tariifikvootide haldamiseks, mille suhtes kohaldatakse sooduskorda, kohaldatakse kõnealust sooduskorda importijate suhtes vastavalt litsentsile, millele peab teatavatel juhtudel olema lisatud kolmanda riigi dokument. Kvootide ületamise vältimiseks tuleb sooduskorda kohaldada sellise koguse suhtes, mille kohta on litsents väljastatud. Sellisel juhul peaks olema lubatud hälve, tingimusel et litsentsil märgitud kogust ületava, kuid lubatud hälbe piiridesse jääva osa puhul ei saada sooduskorrast kasu, vaid selle eest tuleb maksta tavapärast tollimaksu.

(9)

On asjakohane sätestada erieeskirjad seoses litsentsi üleandmisega.

(10)

Tuleks kehtestada impordi- ja ekspordilitsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevad sätted.

(11)

Sektori eripära tõttu on vaja kehtestada mõned lisatingimused seoses kanepi ja küüslaugu impordilitsentsidega.

(12)

Selguse huvides on asjakohane sätestada eeskirjad, milles käsitletakse sellistele toodetele väljastatud impordi- ja ekspordilitsentse, mille puhul impordi- või ekspordilitsentsi esitamise kohustus on käesoleva määrusega tühistatud või mida määrus mõjutab ja mis kehtivad veel käesoleva määruse kohaldamise kuupäeval.

(13)

Kuna käesoleva määruse ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1239 (4) eesmärk on lihtsustada impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi suhtes kohaldatavaid sätteid ning kohandada neid määrusega (EL) nr 1308/2013 kehtestatud uue õigusraamistikuga, tuleks praegu kohaldatavad sätted asendada. Selguse huvides tuleks teatavad sätted komisjoni määrustest (EÜ) nr 2535/2001 (5), (EÜ) nr 1342/2003 (6), (EÜ) nr 2336/2003 (7), (EÜ) nr 951/2006 (8), (EÜ) nr 341/2007 (9) ja (EÜ) nr 382/2008 (10) välja jätta ning komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98 (11), (EÜ) nr 1345/2005 (12), (EÜ) nr 376/2008 (13) ja (EÜ) nr 507/2008 (14) kehtetuks tunnistada.

(14)

Väljajäetud sätetega kehtestatud ja kehtetuks tunnistatud määrustes sätestatud korraldustelt käesolevas määruses sätestatud korraldustele üleminekul võivad olla mõned praktilised tagajärjed. Seepärast on asjakohane käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „litsents“– konkreetse kehtivusajaga elektrooniline või paberkandjal dokument, mille kohaselt on selle omanikul õigus ja kohustus tooteid importida või eksportida;

b)   „teade põllumajandustoodete impordi- ja ekspordilitsentside kohta“– üksikasjalik teave impordi- või ekspordilitsentsi kohta ja andmed, mis märgitakse litsentsitaotlusele ja litsentsile, nagu on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias (15).

Artikkel 2

Juhud, mil litsents on nõutav

1.   Impordilitsents tuleb esitada järgmiste toodete kohta:

a)

lisa I osas loetletud tooted, kui need on deklareeritud vabasse ringlusse lubamiseks kõigil muudel tingimustel peale tariifikvootide, kui kõnealuses osas ei ole sätestatud teisiti;

b)

tooted, mis on deklareeritud vabasse ringlusse lubamiseks selliste tariifikvootide alusel, mille haldamisel kohaldatakse kas üheaegse läbivaatamise meetodit või tavapärast/uute taotlejate meetodit, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktides b ja c, või nende kombinatsiooni või mõnda muud asjakohast meetodit;

c)

tooted, mille puhul lisa I osas viidatakse sellele sättele, kui tooted deklareeritakse vabasse ringlusse lubamiseks selliste tariifikvootide alusel, mille haldamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktis a osutatud saabumise järjekorras teenindamise põhimõtet;

d)

lisa I osas loetletud tooted, kui need on deklareeritud vabasse ringlusse lubamiseks litsentsidega hallatava sooduskorra alusel;

e)

tooted, mis on hõlmatud ekspordilitsentsi kasutatava välistöötlemisprotseduuriga ja mis on lisa I osa punktis A või B loetletud tootena vabasse ringlusse lubamiseks tagasi toodud;

f)

tooted, mis on deklareeritud vabasse ringlusse lubamiseks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 185 alusel imporditollimaksu vähendamise korral.

2.   Ekspordilitsents tuleb esitada järgmiste toodete kohta:

a)

lisa II osas loetletud tooted;

b)

liidu tooted, mille kohta tuleb esitada ekspordilitsents, et tooted saaks vastu võtta liidu või kolmanda riigi hallatava, selliste toodete jaoks kõnealuses riigis avatud kvoodi alla;

c)

järgmised lisa II osas osutatud eksporditavad liidu tooted:

i)

tooted, mis on hõlmatud seestöötlemise tolliprotseduuriga;

ii)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2014 (16) III lisas põhitoodetena loetletud tooted, mis on hõlmatud välistöötlemise tolliprotseduuriga;

iii)

tooted, mille puhul nõutakse impordi- või eksporditollimaksu summa sisse või seda vähendatakse, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (17) III jaotise 3. peatükis, ja mille suhtes ei ole lõplikku otsust veel tehtud.

Artikkel 3

Juhud, mil litsentsi ei nõuta

1.   Litsentsi ei nõuta ja seda ei väljastada ega esitata järgmistel juhtudel:

a)

vabasse ringlusse lubamine või mittekaubanduslikku laadi toodete eksport, nagu on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (18) I lisa esimese osa II jao punkti D alapunktis 2;

b)

juhud, mil vabastus imporditollimaksudest, eksporditollimaksudest ja aluslepingu artikli 207 alusel vastuvõetud meetmetest antakse vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009 (19);

c)

vabasse ringlusse lubatavate toodete kogused või eksporditavad kogused, mis ei ületa lisas sätestatud koguseid;

d)

määruse (EL) nr 952/2013 VI jaotise 2. peatüki 1. jao kohaselt tagasitoodud kaubana vabasse ringlusse lubatavad tooted;

e)

tooted, mille puhul reekspordideklaratsiooni heakskiitmise ajal esitab deklarant tõendi, et imporditollimaksu tagasimaksmist või vähendamist käsitlev soodne otsus selliste toodete suhtes on tehtud määruse (EL) nr 952/2013 III jaotise 3. peatüki 3. jao kohaselt.

Erandina esimese lõigu punktidest b ja c nõutakse litsentsi, kui vabasse ringlusse lubatakse või eksporditakse sooduskorra alusel, mille rakendamine sõltub litsentsi olemasolust.

Esimese lõigu punkti c kohaldamisel arvutatakse ühe litsentsiga hõlmatud kogus selliselt, et see sisaldaks kõiki vabasse ringlusse lubatavaid või eksporditavaid koguseid, mis on seotud sama logistikatoiminguga.

2.   Eraisikutelt või nende ühendustelt ei nõuta ekspordilitsentsi ja seda ei väljastata ega esitata, kui on tegemist kaubasaadetistega, mis on ette nähtud tasuta humanitaarabina jaotamiseks kolmandates riikides, kui niisugused saadetised on juhuslikku laadi, koosnevad erinevatest toodetest ega ületa 30 000 kg veovahendi kohta. Nendele tingimustele mittevastavate toiduabi operatsioonide puhul tuleb litsents esitada vastavalt käesolevale määrusele ja rakendusmäärusele (EL) 2016/1239.

Artikkel 4

Tagatis

1.   Litsentsi saamiseks tuleb esitada tagatis, välja arvatud lisas kindlaks määratud juhtudel.

2.   Litsentsitaotluse esitamisel peab taotleja esitama tagatise, mis peab litsentsi väljastavale asutusele olema kättesaadav hiljemalt kl 13.00 Brüsseli aja järgi taotluse esitamise päeval.

3.   Tagatist ei nõuta juhul, kui tagatise künnis on 100 eurot või vähem.

Selleks arvutatakse tagatise summa nii, et see hõlmaks kõiki koguseid, mis tulenevad sama logistikatoiminguga seotud kohustustest.

4.   Tagatist ei nõuta, kui taotleja on kas:

a)

avalik-õiguslik asutus, mis täidab riigiasutuse ülesandeid, või

b)

eraõiguslik asutus, mis täidab punktis a nimetatud ülesandeid liikmesriigi kontrolli all.

5.   Tagatis, mis esitati koguse kohta, millele ei väljastatud litsentsi, vabastatakse viivitamata.

Artikkel 5

Õigused ja kohustused, lubatud hälve

1.   Impordi- või ekspordilitsents annab õiguse ning sellest tuleneb vastav kohustus lubada vabasse ringlusse või eksportida litsentsiga hõlmatud tootekogused litsentsi kehtivusaja jooksul vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 7 lõikele 1.

2.   Vabasse ringlusse lubamise või ekspordi tollideklaratsiooni esitab:

a)

litsentsi omanik, kellele on osutatud rakendusmääruse (EL) 2016/1239 I lisas sätestatud näidise kohaselt koostatud litsentsi lahtris 4 (edaspidi „litsentsiomanik“);

b)

punktis a osutatud litsentsinäidise 6. jaos nimetatud õiguste ülevõtja või

c)

määratud tolliesindaja, kes tegutseb litsentsiomaniku või õiguste ülevõtja nimel, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 952/2013 artikliga 18, ja kes täpsustab tollideklaratsioonis, et litsentsiomanik või õiguste ülevõtja on isik, kelle nimel lõikes 1 osutatud kohustus võetakse.

3.   Kui see on vastavate liidu õigusaktidega ette nähtud, võib vabasse ringlusse lubamise või eksportimise kohustus sisaldada kohustust lubada vabasse ringlusse tooted litsentsil märgitud riigist või riikide rühmast või eksportida tooted litsentsil märgitud riiki või riikide rühma.

4.   Kohustus lubada vabasse ringlusse või eksportida loetakse täidetuks, kui litsentsil märgitud üldkogusele on tehtud tollivormistus asjakohase menetluse kohaselt. Selleks kohaldatakse litsentsil märgitud koguse suhtes positiivset või negatiivset hälvet vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artiklile 8.

5.   Positiivset hälvet ei kohaldata, kui impordilitsentsil märgitud kogus on samaväärne ekspordidokumendil märgitud kogusega, kuna sellega tõendatakse, et toode vastab oma kvaliteedi, sordi või omaduste poolest sooduskohtlemise tingimustele, nagu on ette nähtud asjaomase rahvusvahelise lepinguga.

Kui impordilitsents on nõutav tariifikvoodi alusel, lubatakse impordilitsentsil märgitud kogust positiivse hälbe ulatuses ületav kogus vabasse ringlusse sama litsentsi alusel, mille suhtes kohaldatakse kokkuleppelist tollimaksumäära.

Artikkel 6

Üleandmine

1.   Litsentsidest tulenevad kohustused ei ole üleantavad. Kui ei ole sätestatud teisiti, võib litsentsiomanik litsentsidest tulenevaid õigusi litsentsi kehtivusaja jooksul üle anda.

2.   Litsentsist või selle väljavõttest tulenevad õigused võib üle anda vaid ühele õiguste ülevõtjale ja selliste koguste ulatuses, mida ei ole veel litsentsile või selle väljavõttele kantud.

3.   Õiguste üleandmist taotleb litsentsiomanik originaallitsentsi väljastanud asutuselt.

4.   Õiguste ülevõtjad ei või õigusi omakorda edasi anda, ent võivad need tagastada litsentsiomanikule. Õiguste tagastamine litsentsiomanikule on seotud kogustega, mis ei ole veel litsentsile või selle väljavõttele kantud. Litsentsi väljastav asutus märgib õiguste tagastamise vastavalt põllumajandustoodete impordi- ja ekspordilitsentse käsitlevale teatele.

5.   Õiguste üleandmine või litsentsiomanikule tagastamine jõustub alates litsentsi väljastava asutuse kinnitatud kuupäevast.

Artikkel 7

Tagatiste vabastamine ja tagatisest ilmajäämine

1.   Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 (20) artikli 24 lõike 2 kohane tagatise vabastamine võib toimuda osaliselt ja proportsionaalselt toodete kogustega, mille puhul on esitatud tõend importimise või eksportimise kohustuse täitmise kohta. See kogus ei või olla väiksem kui 5 % litsentsil märgitud üldkogusest.

Kui imporditud või eksporditud kogus on väiksem kui 5 % litsentsil märgitud kogusest, jäädakse tagatisest täielikult ilma.

2.   Kaotatud tagatise osa arvutamiseks arvab litsentsi väljastav asutus vajaduse korral maha artikli 5 lõikes 4 osutatud lubatud hälbele vastava summa.

3.   Juhul kui litsentsi väljastav asutus loobub tagatise esitamise nõudest, kui tagatissumma on väiksem kui 500 eurot, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 18 lõikes 2, makstakse tagatisest kaotatud summaga võrdne summa asjaomasele poolele 60 päeva möödumisel pärast litsentsi kehtivusaja lõppemist.

4.   Litsentsi väljastav asutus vabastab kogu tagatise, kui tagatise summa, mida ei tuleks tagastada, on kuni 100 eurot antud litsentsi kohta.

Artikkel 8

Teated

Kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 223 lõike 3 kohaselt vastuvõetud rakendusaktis kehtestatud üksikasjalike tingimustega teatavad liikmesriigid komisjonile järgmist:

a)

väljaantud asenduslitsentsid vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 15 lõikele 5;

b)

vääramatu jõu juhud vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 16 lõikele 3;

c)

seoses kanepiga vastuvõetud sätted, määratud karistused ja kontrollimise eest vastutavad pädevad asutused vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 17 lõikele 2;

d)

seoses küüslauguga B-litsentsidega hõlmatud kogused vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artiklile 18;

e)

seoses etüülalkoholiga väljaantud impordilitsentsid vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artiklile 19;

f)

rikkumised vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 20 lõikele 2;

g)

ametiasutused, kellele saadetakse litsentsitaotlused ja kes vastutavad litsentside või asenduslitsentside väljaandmise eest vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 20 lõikele 3;

h)

ametlike pitserite näidised ja vajaduse korral ka reljeefpitserite näidised vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 20 lõikele 4.

II PEATÜKK

VALDKONDLIKUD ERISÄTTED

Artikkel 9

Harilik kanep

1.   Käesoleva määruse lisa I osa jagudes C, D ja G loetletud kanepitoodete vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada impordilitsents vastavalt komisjoni poolt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 I lisas sätestatud näidisele („impordilitsents AGRIM“).

Litsents väljastatakse üksnes juhul, kui selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus kanepitooted vabasse ringlusse lubatakse, on piisavalt tõendatud, et kõik määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 189 lõikes 1 ja käesolevas määruses sätestatud tingimused ning asjaomase liikmesriigi määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 189 lõike 2 kohaselt kehtestatud nõuded on täidetud.

2.   Litsentsitaotlus peab sisaldama teavet, mis on kooskõlas põllumajandustoodete impordi- ja ekspordilitsentse käsitlevas teates antud juhistega kanepitoodete kohta.

Liikmesriigid võivad kehtestada litsentsi taotlemise, väljastamise ja kasutamisega seotud täiendavad nõuded, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 189 lõikes 2.

3.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 189 lõike 1 punkti c kohaldamisel kehtestab asjaomane liikmesriik muuks otstarbeks kui külvamiseks ette nähtud kanepiseemnete importijate heakskiitmise korra. Nimetatud kord hõlmab heakskiitmise tingimuste määratlemist, kontrolle ja eeskirjade eiramise korral kohaldatavaid karistusi.

4.   Lisa I osa G jaos osutatud muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete vabasse ringlusse lubamisel väljastatakse impordilitsents üksnes juhul, kui heakskiidetud importija kohustub liikmesriikide poolt määratletud ajavahemiku jooksul ja tingimustel esitama liikmesriigis asjaomaste toimingute kontrollimise eest vastutavatele pädevatele asutustele dokumendid, millega tõendatakse, et vähem kui 12 kuu jooksul alates litsentsi väljastamise kuupäevast on litsentsiga hõlmatud kanepiseemned läbinud ühe järgmistest toimingutest:

a)

sellisesse seisukorda viimine, mis välistab külvamiseks kasutamise;

b)

segamine muude seemnetega kui kanepiseemnetega loomatoidu saamiseks, kusjuures kanepiseemnete kogus moodustab teraviljasegust kas kuni 15 % või heakskiidetud importija põhjendatud taotluse korral erandjuhtudel kuni 25 %;

c)

eksport kolmandasse riiki.

Kui osa litsentsiga hõlmatud kanepiseemnetest ei ole 12 kuu jooksul läbinud ühte esimeses lõigus osutatud toimingut, võib liikmesriik heakskiidetud importija põhjendatud taotluse korral seda tähtaega ühe või kahe kuuekuulise ajavahemiku võrra pikendada.

Toimingud läbi viinud ettevõtjad koostavad esimeses lõigus osutatud dokumendid, mis sisaldavad vähemalt järgmisi andmeid:

a)

ettevõtja nimi, täielik aadress, liikmesriik ja allkiri;

b)

esimeses lõigus sätestatud tingimustele vastava läbiviidud toimingu kirjeldus ja toimingu läbiviimise kuupäev;

c)

toimingu läbinud kanepiseemnete kogus kilogrammides.

Iga asjaomane liikmesriik kontrollib oma territooriumil teostatud, esimeses lõigus osutatud toimingutega seotud dokumentide õigsust riskianalüüsi alusel.

5.   Erandina artikli 6 lõikest 1 ei või kanepi impordilitsentsidest tulenevaid õigusi teisele isikule üle anda.

Artikkel 10

Küüslauk

1.   Lisa I osa E ja F jaos loetletud küüslaugu impordilitsentse nimetatakse B-litsentsideks.

2.   Taotlejad võivad esitada B-litsentside taotlused üksnes litsentsi väljastavale asutusele oma asukohaliikmesriigis, kus nad on käibemaksukohustuslastena registreeritud.

3.   Erandina artikli 6 lõikest 1 ei või B-litsentsidest tulenevaid õigusi teisele isikule üle anda.

III PEATÜKK

MUUDATUSED, KEHTETUKS TUNNISTAMINE, ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 11

Määruste (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 muudatused

1.   Jäetakse välja järgmised sätted:

a)

määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklid 20, 21 ja 22;

b)

määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 lõike 1 punkt a, artikli 8 lõige 2, artikli 9 lõiked 1 ja 2, artikli 12 punkt a ja artikkel 16;

c)

määruse (EÜ) nr 2336/2003 artiklid 5 ja 7;

d)

määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklid 4c, 4d ja 4e, artikli 5 lõige 1, artiklid 7 kuni 7f, artikkel 8a, artiklid 9 ja 10, artikli 11 lõike 1 punkt a ja lõige 2, artikkel 12a, artikli 17 lõige 1 ja artikli 18 lõige 1;

e)

määruse (EÜ) nr 341/2007 artikli 5 lõige 1, artikli 5 lõike 2 teine lõik ning artiklid 13 ja 14;

f)

määruse (EÜ) nr 382/2008 artikkel 2, artikli 5 lõiked 1 ja 2, artikli 6 lõiked 1 ja 2, artikkel 7 ning artikli 8 lõiked 1 ja 2.

2.   Lõiget 1 kohaldatakse jätkuvalt asjaomaste määruste alusel välja antud litsentside suhtes.

Artikkel 12

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Kuid

kõnealuseid määrusi kohaldatakse jätkuvalt asjaomaste määruste alusel välja antud litsentside suhtes ning

määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 34 lõiget 10 kohaldatakse jätkuvalt kuni määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 186 ja 187 alusel vastu võetud asjaomased õigusaktid seoses tariifikvootidega muutuvad kohaldatavaks.

Artikkel 13

Üleminekusätted

1.   Käesolev määrus ei mõjuta kehtivusaja kohaldatavust ja tagatisena esitatud summat seoses litsentsidega, mis ei ole aegunud 6. novembriks 2016.

2.   Litsentsiomaniku taotlusel vabastatakse litsentsiga seotud tagatis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

litsentsi kehtivusaeg ei ole lõikes 1 osutatud kuupäeval lõppenud;

b)

litsentsi ei nõuta enam asjaomaste toodete eest alates lõikes 1 osutatud kuupäevast;

c)

litsentsi on lõikes 1 osutatud kuupäeval kasutatud vaid osaliselt või üldse mitte.

Artikkel 14

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 6. novembrist 2016.

Artikli 11 lõike 1 punkti d kohaldatakse siiski alates 1. oktoobrist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. mai 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1239, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 44).

(5)  Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega (EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29).

(6)  Komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad (ELT L 189, 29.7.2003, lk 12).

(7)  Komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (ELT L 346, 31.12.2003, lk 19).

(8)  Komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24).

(9)  Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 341/2007, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem (ELT L 90, 30.3.2007, lk 12).

(10)  Komisjoni 21. aprilli 2008. aprilli määrus (EÜ) nr 382/2008 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta (ELT L 115, 29.4.2008, lk 10).

(11)  Komisjoni 5. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2390/98, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1706/98 (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest või ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit teatavate teravilja asendustoodete ning töödeldud teravilja- ja riisitoodete impordikorra kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2245/90 (EÜT L 297, 6.11.1998, lk 7).

(12)  Komisjoni 16. augusti 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1345/2005, millega kehtestatakse impordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad oliiviõlisektoris (ELT L 212, 17.8.2005, lk 13).

(13)  Komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 376/2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).

(14)  Komisjoni 6. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 507/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1673/2000 (kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 149, 7.6.2008, lk 38).

(15)  Teade impordi- ja ekspordilitsentside kohta (ELT C 278, 30.7.2016).

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009 (ELT L 150, 20.5.2014, lk 1).

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(18)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(19)  Nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23).

(20)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).


LISA

I OSA

LITSENTSIKOHUSTUS – IMPORDI PUHUL

Artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud toodete nimekiri

A.   Riis (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt b ja I lisa II osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Netokogused (1)

1006 20

Kooritud (pruun) riis, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

1 000  kg

1006 30

Poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

1 000  kg

1006 40 00

Purustatud riis, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

1 000  kg


B.   Suhkur (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt c ja I lisa III osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Netokogused (2)

1701

Kõik tooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel (3), (4)

(—)


C.   Seemned (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt e ja I lisa V osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tagatis

Netokogused (5)

1207 99 20

Külvamiseks ettenähtud kanepisortide seemned

 (6)

(—)


D.   Lina ja kanep (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt h ja I lisa VIII osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tagatis

Netokogused (7)

5302 10 00

Harilik kanep, toores või leotatud

 (8)

(—)


E.   Puu- ja köögivili (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt i ja I lisa IX osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Netokogused (9)

0703 20 00

Küüslauk, värske või jahutatud, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted (10)

(—)

ex 0703 90 00

Muud laugud, värsked või jahutatud, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted (10)

(—)


F.   Töödeldud puu- ja köögiviljatooted (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt j ja I lisa X osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Netokogused (11)

ex 0710 80 95

Küüslauk (12) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum) (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted (13)

(—)

ex 0710 90 00

Köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (12) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum) (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted (13)

(—)

ex 0711 90 80

Küüslauk (12) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum), lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud; sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted (13)

(—)

ex 0711 90 90

Köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (12) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum), lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud; sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted (13)

(—)

ex 0712 90 90

Kuivatatud küüslauk (12) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum) ning kuivatatud köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (12) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum) tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, kuid on muul viisil töötlemata, sh artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted (13)

(—)


G.   Other products (Article 1(2)(x) and Section 1 of Part XXIV of Annex I to Regulation (EU) No 1308/2013)

CN-koodi

Kuvaus

Vakuus

Net quantities (14)

1207 99 91

Hampunsiemenet, kylvämiseen tarkoitetut

 (15)

(—)


H.   Põllumajanduslikku päritolu etüülalkohol (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt u ja I lisa XXI osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Netokogused (16)

ex 2207 10 00

Aluslepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest saadud denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust

100 hl

ex 2207 20 00

Aluslepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest saadud denatureeritud etüül- jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega

100 hl

ex 2208 90 91

Aluslepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest saadud denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust

100 hl

ex 2208 90 99

Aluslepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest saadud denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust

100 hl

II OSA

LITSENTSIKOHUSTUS – EKSPORDI PUHUL

Artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud toodete nimekiri

A.   Riis (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt b ja I lisa II osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Netokogused (17)

1006 20

kooritud (pruun) riis

500 kg

1006 30

poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata

500 kg


B.   Suhkur (määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punkt c ja I lisa III osa)

CN-kood

Kauba kirjeldus

Netokogused (18)

1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Muud suhkrud kui laktoos, glükoos, maltodekstriin ja isoglükoos, tahkel kujul ja suhkrusiirupid, maitse- ja värvainelisanditeta (19)

2 000  kg

2106 90 59

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid, v.a isoglükoosi-, laktoosi- ja glükoosisiirupid ning siirupid maltodekstriinist (19)

2 000  kg


(1)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(2)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(3)  Impordilitsentsi esitamise kohustus kehtib kuni 30. septembrini 2017.

(4)  Välja arvatud nõukogu 16. juuni 2014. aasta otsuses 2014/492/EL (ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelisele assotsieerimislepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta) (ELT L 260, 30.8.2014, lk 1) osutatud CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva, Moldova Vabariigist pärit soodussuhkru impordi ja nõukogu 16. juuni 2014. aasta otsuses 2014/494/EL (ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelisele assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta) (ELT L 261, 30.8.2014, lk 1) osutatud CN-koodi 1701 alla kuuluva, Gruusiast pärit soodussuhkru impordi puhul.

(—)

Litsents on nõutav mis tahes koguste puhul.

(5)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(6)  Tagatist ei nõuta.

(—)

Litsents on nõutav mis tahes koguste puhul.

(7)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(8)  Tagatist ei nõuta.

(—)

Litsents on nõutav mis tahes koguste puhul.

(9)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(10)  Impordilitsentsi esitamise kohustus kehtib kuni 30. septembrini 2017.

(—)

Litsents on nõutav mis tahes koguste puhul.

(11)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(12)  See hõlmab ka tooteid, kus sõna „küüslauk“ on vaid kirjelduse üks osa. Niisugused tingimused võivad hõlmata, kuid ei piirdu üheküünelise küüslaugu või hobulauguga.

(13)  Impordilitsentsi esitamise kohustus kehtib kuni 30. septembrini 2017.

(—)

Litsents on nõutav mis tahes koguste puhul.

(14)  Enimmäismäärät, joiden osalta todistusta ei 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tarvitse esittää. Ei sovelleta etuusjärjestelyjen osana tai todistuksin hallinnoiduissa tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

(15)  Vakuutta ei vaadita.

(—)

Todistus vaaditaan kaikista määristä.

(16)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(17)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel eksporditavate toodete suhtes.

(18)  Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile c ei ole vaja litsentse esitada. Ei kohaldata soodustingimustel või litsentsidega hallatavate tariifikvootide alusel eksporditavate toodete suhtes.

(19)  Ekspordilitsentsi esitamise kohustus kehtib kuni 30. septembrini 2017.


Top