EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0867

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2016/867, 18. mai 2016, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2016/13)

OJ L 144, 1.6.2016, p. 44–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/867/oj

1.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/44


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2016/867,

18. mai 2016,

granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2016/13)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõikeid 2 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1 ja 34.1,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

granulaarsed krediidi- ja krediidiriskiandmed (edaspidi „krediidiandmed“) hõlmavad üksikasjalikku ja individuaalset teavet instrumentide kohta, millest tuleneb krediidirisk olulisel määral laenuandmisega tegelevate hoiuseid kaasavate ettevõtete, muude finantsinstitutsioonide, v.a hoiuseid kaasavad ettevõtted, ja vara valitsemise ettevõtjate jaoks. Asjaomane teave on vajalik eurosüsteemi, Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete täitmiseks, sealhulgas rahapoliitika analüüsi ja rahapoliitika operatsioonide, riskijuhtimise, finantsstabiilsuse jälgimise ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve ning uurimistegevuse jaoks. Andmeid kasutatakse ka pangandusjärelevalve eesmärkidel ühtse järelevalvemehhanismi raames.

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artikkel 5.1 sätestab, et EKPSi ülesannete täitmiseks kogub Euroopa Keskpank (EKP) riikide keskpankade (RKPde) kaasabil vajalikku statistilist teavet kas riikide pädevatelt ametiasutustelt või vahetult majandussubjektidelt. Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikkel 3 kohustab EKPd kindlaks määrama tegeliku andmeid esitava üldkogumi vaadeldavas üldkogumis ja võimaldab tal vabastada teatud andmeesitajate klassid osaliselt või täielikult statistiliste andmete esitamise nõuetest.

(3)

Krediidiandmed aitavad oluliselt täiendada EKPSi statistilist teavet ning koostada uut statistikat, koondades infot oluliste jaotuste ja üksikasjade kohta, mis ei ole praegustest andmeallikatest kättesaadavad, näiteks teave finantssektori poolt antavate laenude struktuuri ja riski eripära kohta. Näiteks aitavad krediidiandmed oluliselt parandada statistika kvaliteeti järgmise osas: a) laenud äriühingu suuruse järgi, mis on olulise tähtsusega väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antavate laenude hindamisel ja jälgimisel; b) krediidiliinid tehingupoole sektori kaupa; c) laenud mittefinantsettevõtetele majandustegevuse kaupa; d) kinnisvaratagatisel laenud ja e) piiriülesed laenud ja seonduv sissetulek, mis on euro kasutusele võtnud liikmesriigi maksebilansi statistika osa.

(4)

Krediidiandmete kättesaadavus parandab mikrotasandi teavet, mida hetkel kogutakse väärtpaberiemissioonide ja -osaluste kohta; samuti aitab see kaasa liidu finantslõimumise ja -stabiilsuse jälgimisel ja edendamisel. Lõpetuseks, EKPSi ülesannete täitmiseks, eelkõige rahapoliitika ja finantsstabiilsuse osas, on olulised krediidiandmed, mis on seotud filiaalidega, mis ei ole euroala riigi residendid ja mille peakontor on andmeid esitava liikmesriigi resident. Lisaks toetavad asjaomased andmed makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülesandeid, näiteks finantsstabiilsusega seotud analüüsi, riskihindamist ja stressiteste. Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 8 lõike 1 punkti d ja lõike 4a kohaselt on selgelt lubatud kasutada EKPSi põhikirja artikli 5 alusel kogutud statistilisi andmeid järelevalve eesmärkidel.

(5)

Harmoneeritud analüütiliste krediidiandmete terviklik kogum peaks aruandlusnõuete stabiilsuse suurendamise kaudu vähendama aruandluskoormust. See on oluline, kuna muutused, mida andmeesitajad peavad oma automatiseeritud andmetöötlussüsteemides sisse viima, võivad osutuda kulukaks. Harmoneeritud krediidiandmete kogum võimaldab ka suuremat üksikasjalikkust, mistõttu väheneb vajadus esitada andmeesitajatele täiendavaid taotlusi.

(6)

Otsus EKP/2014/6 (3) sätestab menetluse pikaajalise raamistiku väljatöötamiseks granulaarsete krediidiandmete kogumiseks EKP harmoneeritud statistikaaruandluse nõuete alusel. Selle eesmärgiks on tagada, et luuakse: a) riigisisesed granulaarsete krediidiandmete kogumid, mida haldavad kõik eurosüsteemi RKPd kooskõlas ühiste miinimumstandarditega, ja b) ühine granulaarsete analüütiliste krediidiandmete register (edaspidi „AnaCredit“), mis on kõikide eurosüsteemi liikmete jaoks ühine ja mille sisendandmed pärinevad euro kasutusele võtnud liikmesriikidest.

(7)

Soovitusega EKP/2014/7 (4) soovitatakse keskpankadel liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro, kuid mis teevad ettevalmistusi pikaajalise raamistikuga liitumiseks, kohaldama otsuse EKP/2014/6 sätteid. AnaCredit peaks vabatahtlikkuse alusel olema avatud euroalavälistele liikmesriikidele, eelkõige SSMi liikmetele, et laiendada geograafilist haaret ja andmete ulatust ning suurendada liiduülest harmoneerimist.

(8)

Otsuses EKP/2014/6 sätestatud ettevalmistavate meetmete kohaselt tuleb määratleda pikemas perspektiivis RKPde poolt EKP-le esitatava harmoneeritud granulaarsete krediidiandmete kogumi põhielemendid; samas tulu ja kulu menetlusest ilmnenud tugevad kasutajanõuded rõhutasid vajadust mitte ainult andmekogumi põhielementide järele, vaid ka tervikliku andmeatribuutide ja meetmete kogumi järele, mis iseloomustavad andmeesitajate jaoks krediidiriski tekitavaid instrumente. Lisaks peaks harmoneerimine suurendama andmete võrreldavust riikide ja institutsioonide kaupa, tagades seeläbi kõrgema andmekvaliteedi analüüsi läbiviimiseks.

(9)

AnaCrediti eesmärgiks on anda koos muude granulaarseid andmeid koguvate statistikaraamistikega analüütiline vaade andmeesitajate krediidiriskile, sõltumata finantsinstrumendist, riskipositsiooni liigist või raamatupidamislikust liigitusest. Selles osas on käesolevas määruses sätestatud nõuete eesmärgiks tagada, et andmeesitajad esitavad RKPdele harmoneeritud teabe ühetaolise kogumi.

(10)

AnaCredit tuleks luua etapiviisiliselt, kuna praegust krediidiandmete kogumise heterogeensust osalevates liikmesriikides on võimalik harmoneerida ainult järkjärguliselt. Järkjärguline meetod võtab arvesse, et andmeesitajatele tuleb anda erinevate andmenõuete järgimiseks aega. Üldiselt tuleks erinevatel etappidel kogutavate andmete ulatus ja sisu määratleda võimalikult vara, et kõik andmeesitajad saaksid harmoneeritud mõistete ja määratluste kasutamist ette valmistada. Seetõttu teeb EKP nõukogu iga järgmise etapi osas otsuse vähemalt kaks aastat enne selle rakendamist. Andmeesitajate kulude ja töökoormuse vähendamiseks uuritakse järgmises etapis võimalust esitada eluasemelaenude andmeid valimimeetodil.

(11)

Kuigi AnaCrediti peamiseks pikaajaliseks eesmärgiks on aruandlusnõuete ja rakendustavade ühtlustamine, on kehtiva andmekogumiskorra heterogeensuse tõttu vaja teatud valdkondades säilitada RKP kaalutlusõigus, näiteks RKP poolt väikestele residentidest andmeesitajatele tehtavate erandite osas. Osalevate riikide õiguse edasise ühtlustamise võimalikkuse hindamiseks tuleks RKP kaalutlusõigused igas järgmises etapis uuesti üle vaadata.

(12)

Kohaldamisala osas peaks AnaCrediti aruandluse esimene etapp hõlmama krediidiasutuste poolt juriidilistele isikutele antavat krediiti. Laenuandmisega tegelevaid hoiuseid kaasavaid ettevõtjaid, vara valitsemise ettevõtjaid ja muid finantsinstitutsioone ning nende välisfiliaale võib tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse kaasata järgmistes etappides. Instrumentide osas võib granulaarsete andmete esitamise nõudeid laiendada tuletisinstrumentidele, muudele saada olevatele arvetele, bilansivälistele kirjetele (nt finantsgarantiidele) ja füüsilistele isikutele (sh füüsilisest isikust ettevõtjatele) antavatele laenudele. Esimeses etapis ei koguta kohaldatavates andmekaitse eeskirjades määratletud isikuandmeid, sh andmeid mitme võlgnikuga laenude kohta, mis hõlmavad füüsilisest isikust võlgnikke või AnaCreditile esitatud instrumentidega seotud füüsiliste isikute kohta. Kui aruandluse ulatust järgmistel etappidel laiendatakse, hõlmates ka eelnimetatud isikuandmed, tuleks isikuandmete kogumisel ja töötlemisel tagada füüsiliste isikute õiguste kaitse. Lisaks võivad järgmised etapid hõlmata aruandlusnõudeid konsolideeritud alusel. Andmeid esitava üldkogumi laiendamisel tuleb arvesse võtta RKPde õigust teha väikestele andmeesitajatele erandeid. Asjaomane laiendamise otsus langetatakse vähemalt kaks aastat enne selle rakendamist, et võimaldada andmeesitajatele ja RKPdele piisavalt aega muudatuste sisseviimiseks.

(13)

Järgmiste etappide ettevalmistamisel peaks andmeid esitava üldkogumi laiendamine ning täiendavate aruandlusnõuete sisseviimine põhinema EKPSi statistikakomitee analüüsil, võttes arvesse kasutajavajadusi, RKPde prognoositud kulu, turuarengut ja esimese etapi ettevalmistamisel saadud kogemusi.

(14)

Krediidiandmete aruandlusnõuded tuleb määratleda, võttes arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, et vältida eelkõige vähese kogukrediidiriski kontsentratsiooniga väikeste andmeesitajate ebakohast aruandluskoormust. Samal põhjusel peab RKPdel olema õigus teha erandeid väikestele andmeesitajatele.

(15)

Tõhusa aruandluse tagamiseks ja olemasolevate või uute aruandlusraamistike piisava koostalitlusvõime tagamiseks tuleks RKPdel lubada koguda riigi aruandluse raames EKP-le esitatud teavet ning laiendada krediidiandmete aruandlust väljapoole käesoleva määruse ulatust seadusest tulenevate eesmärkide täitmiseks kooskõlas asjakohase riigi õigusega.

(16)

AnaCreditiga töötamisel on RKPdel lubatud kasutada oma andmebaase ning muudelt andmeesitajatelt ja muudest allikatest saadud andmeid, sh asjakohased viitandmebaasid. RKPd võivad otsustada, kas nad sõlmivad andmeesitajate või muude riigiasutuste järelevalveks koostöölepingud riiklike statistikaametitega või riiklike pädevate asutustega, kui esitatud andmed vastavad käesolevas määruses sätestatud kvaliteedistandardile. Võttes arvesse kehtivate riigisiseste korralduste erinevust ning selleks, et minimeerida käesoleva määruse aruandluskoormust, soovitatakse tulemuslikku ja tõhusat koostööd riiklike statistikaametite, riiklike pädevate asutuste ja muude riigiasutustega.

(17)

Krediidiandmete kogumise raamistiku loomisel tuleb võtta arvesse kesksete krediidiregistrite ja muu avaliku sektori üksuste poolt loodud asjakohaste krediidiandmekogude, sh väärtpaberistatistika ning EKPSi asutuste ja sidusettevõtjate andmekogu, koostalitlusvõimet.

(18)

RKPdel tuleks lubada kasutada ühist, erinevatel eesmärkidel kogutud analüütiliste granulaarsete krediidiandmete kogumit, et luua tagasiside kanalid andmeesitajatega või et täiendada olemasolevaid tagasiside kanaleid ja muid teabevahetusteenuseid kesksete krediidiregistrite ja andmeesitajate vahel. Asjaomased tagasiside kanalid tõhustavad EKPSi panust finantssüsteemi stabiilsuse tagamisse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikes 5 sätestatud volituste piires. Tagasiside kanalid võimaldavad andmeesitajatel laiemalt hinnata krediidivõimelisust, eelkõige piiriüleste võlgnike puhul, ning harmoneerida laenuandmistavade määratlusi ja andmete omadusi. Tagasiside kanalid parandavad krediidiasutuste ja muude laenuandjate krediidiriski juhtimist. Eelkõige võimaldavad need krediidiasutustel krediidivõimelisuse hindamisel vältida liigset tuginemist välistele krediidireitingutele. Tagasiside kanal peaks järgima parimat tava ja tagama andmekvaliteedi miinimumstandardi. Määratleda tuleks analüütiliste krediidiandmete allkogum, mida RKPd võivad tagasiside kanalites ühiselt kasutada, võttes arvesse asjakohaste andmeatribuutide konfidentsiaalsust ning konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid, samuti rakendamiseks kuluvat aega. Tagasiside kanalite ulatust ja rakendamist võib täpsustada eraldi õigusaktis. RKPd võivad vastastikuse koostöö tegemiseks tagasiside kanalite valdkonnas sõlmida kohaldataval õigusraamistikul põhineva vastastikuse mõistmise memorandumi. Mõned keskseid krediidiregistreid käitavad RKPd juba vahetavad omavahel granulaarseid piiriüleseid krediidi- ja krediidiriskiandmeid kahepoolsete lepingute alusel; (5) teised võivad õiguslikel põhjustel vajada teatavat ajavahemikku, et rakendada piiriülest teabevahetust ja edastada andmeid aruandekohustuslikele finantseerimisasutustele. Tagasiside kanalite loomine ja rakendamine peaks arvesse võtma riigisiseseid õigussätteid konfidentsiaalse statistilise teabe käsitlemise kohta.

(19)

Käesolevas määruses peaks konfidentsiaalse statistilise teabe kaitsele ja kasutamisele kohaldama määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklites 8 kuni 8c sätestatud nõudeid.

(20)

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 7 lõike 1 kohaselt on EKP-l õigus määrata sanktsioone andmeesitajatele, kes ei ole täitnud EKP määrustes või otsustes sätestatud statistikaaruandluse nõudeid. Sanktsioonide määramise õigus ei sõltu RKP õigusest sanktsioneerida andmeesitajaid, kes ei täida asjaomase riigi õigusraamistiku kohaselt nende suhtes kohaldatavaid statistikakohustusi või muid aruandluskohustusi.

(21)

Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste muudatuste tegemiseks käesoleva määruse lisadesse, kui need ei muuda aluspõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. Asjaomane kord peab sätestama, et arvesse võetakse EKPSi statistikakomitee seisukohti.

(22)

EKPSi põhikirja artiklist 5 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3 tuleneb liikmesriikide, mille rahaühik ei ole euro, kohustus kujundada ja rakendada riigisiseseid meetmeid, mida nad peavad kohaseks järgmise osas: a) EKP statistikaaruandluse nõuete täitmiseks vajaliku statistilise teabe kogumine ja b) õigeaegne statistikaalane ettevalmistus eurot rahaühikuna kasutavaks liikmesriigiks saamisel.

(23)

Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks krediidiandmete kogumist SSM õigusraamistiku alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „andmeid esitav liikmesriik“– liikmesriik, mille rahaühik on euro; liikmesriik, mille rahaühik ei ole euro, kuid võib otsustada saada andmeid esitavaks liikmesriigiks, võttes riigi õigusesse üle käesoleva määruse sätted või sätestades asjaomaste aruandlusnõuete kohustuse kooskõlas riigi õigusega muul viisil; siia kuuluvad eelkõige liikmesriigid, kes osalevad SSMis tiheda koostöö kaudu nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (6) artikli 7 alusel;

2)   „resident“– määratlus määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 1 punktis 4;

3)   „institutsionaalne üksus“– määratlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktides 2.12 ja 2.13 (7);

4)   „välisfiliaal“– institutsionaalne üksus, mis on õiguslikult sõltuv osa juriidilisest isikust, mis ei ole selle riigi resident, kus asjaomane juriidiline üksus on asutatud, kooskõlas määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 2 lõikes 3 osutatud mõistega „üks filiaal“;

5)   „juriidiline isik“– üksus, mis on tema suhtes kohaldatava riigi õiguse kohaselt õiguste ja kohustuste kandjaks;

6)   „juriidilise isiku tunnus (LEI)“– juriidilisele isikule antud tähtnumbriline viitekood kooskõlas ISO 17442 standardiga (8);

7)   „siseriiklik tunnus“– üldiselt kasutatav tunnuskood, mis võimaldab vastaspoole tema asukohariigis kordumatult tähistada;

8)   „andmeesitaja“– juriidiline isik või välisfiliaal, mis on andmeid esitava liikmesriigi resident ning mille suhtes kohaldatakse EKP aruandlusnõudeid kooskõlas käesoleva määrusega;

9)   „vaadeldav üksus“– institutsionaalne üksus, mille tegevust võlausaldaja või teenindajana hõlmab andmeesitaja aruandlus. Vaadeldav üksus on kas:

a)

institutsionaalne üksus, mis on tema kohta andmeid esitava andmeesitaja riigi resident, või

b)

andmeesitaja välisfiliaal, mis on andmeid esitava liikmesriigi resident, või

c)

andmeesitaja välisfiliaal, mis ei ole andmeid esitava liikmesriigi resident;

10)   „vastaspool“– institutsionaalne üksus, mis on instrumendi osapool või mis on seotud instrumendi osapoolega;

11)   „võlausaldaja“– vastaspool, kes kannab instrumendi krediidiriski ning kes ei ole kaitseandja;

12)   „võlgnik“– vastaspool, kellel on tingimusteta kohustus teostada instrumendist tulenevaid makseid;

13)   „kaitseandja“– vastaspool, kes annab kaitse lepingus kokku lepitud negatiivse krediidisündmuse vastu ning kannab negatiivse krediidisündmuse krediidiriski;

14)   „teenindaja“– vastaspool, kes vastutab instrumendi haldus- ja finantsjuhtimise eest;

15)   „riikide keskpangad“ või „RKPd“– Euroopa Liidu liikmesriikide keskpangad;

16)   „asjaomane RKP“– RKP liikmesriigis, kus andmeesitaja on resident;

17)   „keskne krediidiregister“– eurosüsteemi RKP hallatav krediidiregister, mis võtab vastu aruandeid ja toetab finantssektori laenusaajaid, edastades neile krediidi- ja krediidiriskiandmeid;

18)   „krediidiasutus“– määratlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (9) artikli 4 lõike 1 punktis 1;

19)   „krediidiasutused ja investeerimisühingud“– määratlus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 3;

20)   „vara“– tähendus kattub määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 7.15 määratletuga;

21)   „krediidirisk“– risk, et vastaspool ei suuda teha makset, mille ta on lepingu järgi kohustatud tegema;

22)   „leping“– õiguslikult siduv kokkulepe kahe või enama poole vahel, mille kohaselt luuakse üks või enam instrumenti;

23)   „instrument“– kirje, mis on määratletud andmeatribuudi „instrumendi liik“ all vastavalt IV lisas määratletule.

24)   „kaitse“– negatiivse krediidisündmuse kindlustamine või katmine andmeatribuudi „instrumendi liik“ all sätestatud kirjega kooskõlas IV lisa määratlusega.

25)   „kohustuse summa“– IV lisas määratletud andmeatribuutide „maksmata nimiväärtus“ ja „bilansiväline summa“ summa;

26)   „individuaalsel alusel“– viitega ühele institutsionaalsele üksusele, sealhulgas juriidilise isiku osaks olevatele institutsionaalsetele üksustele.

Artikkel 2

Rakendamise etapid ja aruandluse algus

1.   Käesolevas määruses sätestatud ühine, erinevatel eesmärkidel kogutavate analüütiliste krediidiandmete kogum moodustatakse etapiviisiliselt. 1. etapp algab 1. septembril 2018. Selle etapi esimene kuu- ja kvartaliaruanne esitatakse vastavalt käesolevale määrusele alates 30. septembri 2018 andmetest.

2.   Vastaspoolte kohase tuvastamise tagamiseks edastavad RKPd EKP-le esimese kogumi vastaspoole viitandmeid I lisa vormi 1 kohaselt kuus kuud enne lõikes 1 osutatud andmete esmakordset esitamist.

3.   Vajalike organisatsioonisiseste ja tehniliste ettevalmistuste tegemiseks lõikes 2 osutatud vastaspoole viitandmete esitamisel võivad RKPd nõuda andmeesitajatelt vastaspoole viitandmete ja krediidiandmete osalist või täielikku esitamist alates 31. detsembrist 2017.

Artikkel 3

Tegelik andmeid esitav üldkogum

1.   Tegelik andmeid esitav üldkogum koosneb residendist krediidiasutustest ja residendist krediidiasutuste välisfiliaalidest, sõltumata sellest, kas tegemist on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (10) kohaselt järelevalve alla kuuluva krediidiasutuse või investeerimisühinguga.

2.   Andmeesitajad esitavad krediidiandmed individuaalsel alusel vastavalt artiklitele 4 ja 6.

3.   Andmeesitajad esitavad andmed asjaomasele RKP-le.

Artikkel 4

Statistikaaruandluse nõuded

1.   Andmeesitajad esitavad vaadeldava üksuse krediidiandmed vastavalt artiklile 6 instrumentide kohta, mis vastavad artiklis 5 määratletud tingimustele:

a)

kui instrument vaatlusperioodi aruandekuupäeva seisuga:

i)

tekitab vaadeldavale üksusele krediidiriski või

ii)

on vaadeldava üksuse vara või

iii)

on tunnustatud vastavalt asjaomasele raamatupidamisstandardile, mida vaadeldava üksuse juriidiline isik kasutab, ning on vaadeldavale üksusele tekitanud krediidiriski või

iv)

instrumenti teenindab andmeesitaja, kes on resident andmeid esitavas liikmesriigis, ja

i)

instrument on antud juriidilise isiku (mille osa vaadeldav üksus moodustab) teistele institutsionaalsetele üksustele või

ii)

instrumenti omab juriidiline isik, mis ei ole vaadeldavast üksusest erineva andmeid esitava liikmesriigi residendist krediidiasutus, ja

b)

kus vähemalt üks võlgnikest on artikli 1 lõikes 5 määratletud juriidiline isik või selle osa.

2.   Vaatlusperiood algab aruandekuupäevale eelneva kvartali viimasel aruandekuupäeval ning lõpeb asjaomasel aruandekuupäeval.

Artikkel 5

Aruandluskünnis

1.   Krediidiandmed esitatakse artiklis 4 määratletud instrumentide kohta, kui võlgniku kohustuse summa vaatlusperioodi aruandekuupäeval on 25 000 eurot või rohkem.

2.   Lõikes 1 osutatud võlgniku kohustuse summa arvutatakse võlgniku instrumentidest tulenevate kohustuste koondsummana seoses vaadeldava üksusega, kooskõlas artikliga 4 ning artiklis 4 sätestatud instrumentide määratlusega.

Artikkel 6

Individuaalse statistikaaruandluse nõuded

1.   Andmeesitajad esitavad krediidiandmed individuaalsel alusel vastavalt I lisas toodud vormidele.

2.   Juriidilisest isikust andmeesitajad esitavad andmed kõikide vaadeldavate üksuste kohta, mis moodustavad asjaomase juriidilise üksuse osa. Välisfiliaalidest andmeesitajad esitavad andmed iseenda tegevuse kohta.

3.   Kui nii juriidiline isik kui tema välisfiliaal on andmeid esitava liikmesriigi residendid, siis topeltaruandluse vältimiseks ja asjaomaste RKPde koostöös:

a)

asjaomane RKP võib otsustada mitte koguda juriidiliselt isikult kõiki või koguda osa I lisa vormil 1 toodud andmeatribuute, kui asjaomaseid instrumente hoiab või teenindab nimetatud välisfiliaal;

b)

välisfiliaali asjaomane RKP võib otsustada mitte koguda välisfiliaalilt kõiki või koguda osa I lisa vormil 2 toodud andmeatribuute.

4.   Asjaomased RKPd võivad otsustada mitte koguda teavet välisfiliaalide kohta, mis ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid ning mis moodustavad andmeesitajast juriidilise isiku osa.

Artikkel 7

Statistikaaruandluse erinõuded

Artiklis 6 määratletud statistikaaruandluse nõudeid leevendatakse krediidiandmete suhtes, mis vastavad II lisas piiritletud erinõuetele.

Artikkel 8

Tõhustatud aruandluse üldnõuded

1.   Andmeesitajad ja nende välisfiliaalid, mis ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid, kehtestavad vajaliku organisatsioonistruktuuri ja kohased sisekontrollimehhanismid, mis tagavad, et kooskõlas käesoleva määruse ja artikliga 6 individuaalsel alusel nõutud andmed töödeldakse ja edastatakse nõuetekohaselt.

2.   Välisfiliaalid, mis ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid, ei ole käesoleva määruse kohaselt andmeesitajad. Andmeesitajad tagavad, et sellised välisfiliaalid rakendavad töökorralduse, menetlused ja mehhanismid, mis tagavad aruandlusnõuete kohase rakendamise individuaalsel alusel.

3.   Käesolevas määruses sätestatud statistikaaruandluse nõuded ei mõjuta ühtegi praegust ega tulevast krediidiandmete aruandluse nõuet riigi õiguses või muus aruandlusraamistikus.

4.   RKPd võivad koguda EKP-le esitatavat teavet osana laiemast riiklikust aruandlusraamistikust, mis on kooskõlas asjaomaste liidu või riigi õigusaktidega. Laiem aruandlusraamistik võib peale statistika eesmärkide hõlmata ka muudel eesmärkidel, näiteks järelevalve otstarbel kogutavat teavet.

5.   RKPd võivad krediidiandmeid koguda ka muudest allikatest.

6.   Krediidiandmete ühtlustamise, täielikkuse, detailsuse ning vastaspoolte tuvastamise miinimumnõuded on sätestatud I lisa vormidel.

Artikkel 9

Vastaspoolte tuvastamine

1.   Käesoleva määruse alusel andmete kogumiseks tuvastatakse vastaspooled andmeesitajate ja RKPde poolt järgmise alusel:

a)

juriidilise isiku tunnus, kui selline tunnus on antud, või

b)

kui juriidilise isiku tunnust ei ole antud, siis IV lisas täpsustatud siseriiklik tunnus.

2.   RKPd võivad saada III lisas määratletu kohaselt vastaspoolte tuvastamisega seotud teavet andmeesitajate vahetust aruandlusest või vastastikuse mõistmise memorandumi või samalaadse kokkuleppe alusel riiklikelt statistikaametitelt, riiklikelt pädevatelt asutustelt või muudelt riiklikelt asutustelt. RKPd määratlevad kordumatud tunnused, mida nõutakse vastaspoolte kohaseks tuvastamiseks, III lisas sätestatud andmete põhjal.

Artikkel 10

Juurdepääs krediidiandmetele ja nende kasutamine

1.   EKP ja RKPd kasutavad käesoleva määruse kohaselt esitatud krediidiandmeid määruses (EÜ) nr 2533/98 määratletud ulatuses ja eesmärkidel. Asjaomaseid andmeid võib kasutada eelkõige tagasiside kanali loomiseks ja käigushoidmiseks vastavalt artiklile 11.

2.   Käesolev määrus ei mõjuta praegust ega tulevast krediidiandmete kasutamist, kui see on lubatud või nõutav liidu või riigi õiguse või vastastikuse mõistmise memorandumite alusel, sealhulgas piiriülest andmevahetust.

Artikkel 11

Tagasiside kanal andmeesitajatele

1.   RKPdel on õigus jagada krediidiandmeid, sealhulgas teise RKP kogutud andmeid, andmeesitajatega, seades selleks sisse või täiendades tagasiside kanaleid või muid kesksete krediidiregistrite poolt andmeesitajatele osutatavaid teabeteenuseid. RKPd võivad jagada käesoleva määruse kohaselt kogutud krediidiandmete allkogumit kooskõlas hea tavaga ning kohalduvate konfidentsiaalsussätetega piiratud ulatuses. Andmeesitajad võivad asjaomaseid andmeid kasutada ainult krediidiriski haldamiseks ja neile kättesaadavate krediidiandmete kvaliteedi parandamiseks olemasolevate või potentsiaalsete instrumentide osas. Andmeesitajad ei avalda andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete jagamine teenusepakkujatega on vältimatult vajalik, andmeid kasutatakse vaid seoses andmeesitajaga ning andmeesitaja on sõlminud lepingu andmete konfidentsiaalsuse kohaseks tagamiseks, mis välistab andmete kasutamise mis tahes muul eesmärgil, ning võimaldab muuta andmed anonüümseks ning kustutada niipea kui andmete algse jagamise eesmärk on saavutatud. Andmete edastamine teenusepakkuja poolt või andmete jagamine krediidiandmete teenuse osutajatega on keelatud.

2.   RKPd määratlevad jagatavate andmete ulatuse, andmetele juurdepääsu võimaldamisse korra ning kõik täiendavad asjaomaste andmete kasutamise piirangud, võttes arvesse riigi õigusraamistikku ja muid konfidentsiaalsuspiiranguid.

3.   Käesolevast artiklist ei tulene andmeesitajatele õigust tagasiside kanalile ega õigust saada tagasiside kanali või kesksete krediidiregistrite poolt andmeesitajatele osutatavate teabeteenuste kaudu konkreetseid andmeid.

4.   RKPdel on õigus ajutiselt keelata andmeesitaja juurdepääs tagasiside kanali kaudu saadud konkreetsetele krediidiandmetele, kui andmeesitaja ei ole täitnud käesolevas määruses sätestatud statistilise aruandluse kohustusi, eelkõige andmete kvaliteedi ja täpsuse osas, või lõikes 1 sätestatud kohustusi.

5.   RKPdel on õigus keelata teiste RKPde juurdepääs tagasiside kanali raames kogutud granulaarsetele krediidiandmetele. RKPdel on õigus nõuda granulaarsete krediidiandmete mitmepoolset jagamist RKP-lt, kes esitab teisele RKP-le tagasiside kanali raames taotluse andmete jagamiseks. Asjaomane RKP võib tagasiside kanalites alati kasutada andmeid esitavas liikmesriigis asutatud andmeesitaja institutsionaalse üksuse andmeid, sõltumata riigist, kus asjaomane institutsionaalne üksus on resident.

Artikkel 12

Juriidiliste isikute juurdepääs

1.   Juriidilistel isikutel või nende osadel, kelle kohta krediidiandmed on esitatud, on õigus saada andmetele juurdepääs asjaomases RKPs. Lisaks võivad juriidilised isikud nõuda andmeesitajatelt nendega seotud ebaõigete andmete parandamist.

2.   RKPd võivad keelduda juriidilisele isikule või selle osadele juurdepääsu andmisest nendega seotud krediidiandmetele kui:

a)

juurdepääs riivaks andmeesitaja (näiteks sisemise krediidiriski hinnangute osas) või kolmandate isikute (eelkõige juriidiliste isikute, kelle kohta andmed esitatakse) õigustatud huve andmete konfidentsiaalsena hoidmise osas või

b)

andmeid ei ole artikli 11 kohaselt kasutatud tagasiside kanali loomiseks või tõhustamiseks ning RKP ei ole liidu või riigi õiguse kohaselt kohustatud võimaldama juurdepääsu asjaomastele andmetele.

Artikkel 13

Tähtajalisus

1.   Andmeesitajad esitavad kogutud krediidiandmed järgmisteks aruandekuupäevadeks:

a)

kuuandmed iga kuu viimaseks päevaks;

b)

kvartaliandmed märtsi, juuni, septembri ja detsembri viimaseks päevaks.

2.   RKPd otsustavad, millal ja kui tihti nad soovivad EKP aruandlustähtaegade järgimiseks andmeesitajatelt andmeid saada ning teavitavad sellest andmeesitajaid.

3.   RKPd teavitavad andmeesitajaid aruandluskohustusest vähemalt 18 kuud enne esimest aruandekuupäeva, mil andmeesitajad käesoleva määruse alusel peavad andmeid esitama, ilma et see piiraks muid siseriiklikke aruandekohustusi või muid aruandlusraamistikke.

4.   RKPd edastavad EKP-le kuupõhised krediidiandmed vaadeldavate üksuste kohta, kes on andmeid esitava liikmesriigi residendid, 30. tööpäeva lõpuks pärast selle kuu lõppu, mille kohta andmed esitatakse.

5.   RKPd edastavad EKP-le kvartalipõhised krediidiandmed vaadeldavate üksuste kohta, kes on andmeid esitava liikmesriigi residendid, 15. tööpäeva lõpuks pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (11) artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud aruannete esitamise kuupäevi.

6.   RKPd edastavad EKP-le kuupõhised krediidiandmed vaadeldavate üksuste kohta, kes on välisfiliaalid ning ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid, 35. tööpäeva lõpuks pärast selle kuu lõppu, mille kohta andmed esitatakse.

7.   RKPd edastavad EKP-le kvartalipõhised krediidiandmed vaadeldavate üksuste kohta, kes on välisfiliaalid ning ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid, 20. tööpäeva lõpuks pärast rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud aruannete esitamise kuupäevi.

8.   RKPd edastavad EKP-le koos krediidiandmete esmakordse edastamisega vastaspoole viitandmed kõikide vastaspoolte kohta vastavalt I lisa vormi 1 1. jaole. Muudatuste korral ajakohastavad RKPd asjaomased andmed hiljemalt koos krediidiandmete edastamisega esimese aruandekuupäeva kohta, mil või pärast mida vastav muudatus jõustus. Kui RKP ei teavita andmeesitajat vastaspoole viitandmete kogumisest muudest allikatest, peab andmeesitaja asjaomaseid andmeid ajakohastama, teavitades RKPd mis tahes muudatustest asjaomase RKP nõutud tähtajaks, kuid hiljemalt päeval, mil asjaomasele RKP-le esitatakse krediidiandmed esimese aruandekuupäeva kohta, mis järgneb muudatuse jõustumise kuupäevale.

Artikkel 14

Ühised miinimumstandardid ja riigisisene aruandluskord

1.   Andmeesitajad peavad järgima nende suhtes kohaldatavaid statistikaaruandluse nõudeid, mis on kooskõlas V lisas sätestatud ühiste miinimumstandarditega edastamise, täpsuse, vastaspoolte õige tuvastamise, mõistete vastavuse ja paranduste kohta.

2.   RKPd määratlevad ja rakendavad käesoleva määruse ja riigisisese õiguse (kui riigisisesed sätted ei ole vastuolus käesoleva määruse sätetega) kohaselt andmeesitajate poolt järgitava aruandluskorra. RKPd tagavad, et asjaomane aruandluskord: a) näeb ette nõutava statistilise teabe ja b) võimaldab tõendada V lisas sätestatud ühiste miinimumstandardite järgimist edastamise, täpsuse, vastaspoolte õige tuvastamise, mõistete vastavuse ja paranduste osas.

3.   RKPd võivad EKP-le krediidiandmete esitamiseks kasutada mis tahes muudest allikatest saadud andmeid kooskõlas artikli 8 lõikega 5, kui asjaomased andmed vastavad andmeesitajatelt kogutavate andmete suhtes käesoleva määruse alusel kohaldatavatele kvaliteedi- ja tähtajalisuse nõuetele. Eelkõige peavad asjaomased andmed vastama V lisas sätestatud edastamise, täpsuse, mõistete vastavuse ja paranduste miinimumstandarditele.

Artikkel 15

Ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised

1.   Kui andmeesitaja ühineb, jaguneb või kujundatakse ümber ning see võib mõjutada tema statistikaaruandluse kohustust, peab ta andma RKP-le ülevaate meetmetest, mille abil andmeesitaja kavatseb täita käesolevas määruses sätestatud statistikaaruandluse nõuded, niipea kui asjaomase ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise kavatsus on avalikustatud ning enne selle jõustumist.

2.   Ilma et see piiraks eelmises lõikes sätestatud kohustusi, võib RKP lubada ühendaval isikul täita statistikaaruandluse kohustust ajutiste meetmete abil. Erand tavalisest aruandluskohustusest ei või olla pikem kui kuus kuud alates ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise kuupäevast. Nimetatud erand ei mõjuta ühendava isiku kohustust täita oma aruandluskohustusi vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 16

Erandid ja vähendatud aruandlussagedus

1.   Käesoleva määrusega kehtestatud aruandluskohustuste proportsionaalsuse tagamiseks võib asjaomane RKP teha erandeid väikestele andmeesitajatele, eeldusel et kõikide andmeesitajate, kelle osas kohaldatakse erandit andmeid esitava liikmesriigi residendist andmeesitajate poolt Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (12) kohaselt esitatava laenude kogumahu suhtes, osakaal ei ületa 2 %. Erandid võivad hõlmata kõiki käesolevas määruses määratletud aruandlusnõudeid või osa nendest.

2.   Aruandlusnõuete rakendamise toetamiseks võib asjaomane RKP lubada väikestel andmeesitajatel esitada 1. jaanuarile 2021 eelnevate aruandekuupäevade kohta kuupõhiste krediidiandmete asemel kvartalipõhised krediidiandmed, kui kvartalipõhist aruandlust kasutavate andmeesitajate andmete osakaal ei ületa 4 % laenude jäägi kogumahust, mida esitavad kõik andmeid esitava liikmesriigi residendist andmeesitajad määruse (EL) nr 1071/2013 kohaselt. See ei piira krediidiandmete esitamist muu riigisisese õigusraamistiku alusel.

3.   RKP võib andmeesitajale teha erandi, kui asjaomased andmed on RKP-le kättesaadavad muudest allikatest, mis vastavad artikli 14 lõikes 3 sätestatud kvaliteedi- ja tähtajalisuse nõuetele.

4.   Kooskõlas artikli 13 lõikega 3 teatavad RKPd aruandluskohustusest järgmistele andmeesitajatele:

a)

andmeesitajad, kelle suhtes on tehtud erand kooskõlas lõikega 1;

b)

andmeesitajad, kellel võimaldatakse esitada andmeid vähendatud aruandlussagedusega kooskõlas lõikega 2;

c)

andmeesitajad, kes ei vasta enam erandi või vähendatud aruandlussageduse kohaldamise tingimustele kooskõlas lõikega 1 või 2.

Artikkel 17

Kontrollimine, sundkogumine ja kvaliteedi miinimumstandardid

RKPd kontrollivad andmeid, mida andmeesitajad on käesoleva määruse kohaselt kohustatud esitama, ja koguvad asjaomaseid andmeid vajalikus ulatuses sundkorras, ilma et see piiraks EKP õigust teostada neid õigusi ise. RKPd kasutavad seda õigust eelkõige juhul, kui andmeesitaja ei täida V lisas sätestatud edastamist, täpsust, mõistete vastavust ja andmete parandamist käsitlevaid miinimumnõudeid.

Artikkel 18

Sanktsioonid

EKP võib rakendada vastavalt määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 7 lõikele 1 sanktsioone andmeesitajate suhtes, kes ei täida käesolevas määruses sätestatud aruandluskohustusi. Andmeesitajate suhtes ei rakendata sanktsioone, kui nad tõendavad, et nad ei saa nõutavaid andmeid esitada seoses siseriiklike õigusnormidega riigis, kus asub filiaal, mille kohta andmeid nõutakse. EKP õigus kohaldada sanktsioone käesolevas määruses sätestatud aruandluskohustuse täitmata jätmise eest ei sõltu RKP õigusest kohaldada sanktsioone andmeesitajate suhtes, kes ei täida asjaomase riigi õigusraamistiku kohaselt kooskõlas artikli 8 lõikega 3 nende suhtes kohaldatavaid statistika- või muid aruandluskohustusi.

Artikkel 19

Üleminekusäte

RKPd võivad edasi lükata 1. veebruarile 2019 eelnevate aruandekuupäevade krediidiandmete esmakordset edastamist EKP-le, kui asjaomased andmed edastatakse EKP-le hiljemalt 31. märtsiks 2019.

Artikkel 20

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse EKPSi statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha käesoleva määruse lisades tehnilisi muudatusi, kui see ei muuda aluspõhimõtteid ega andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab nendest muudatustest EKP nõukogu ebakohase viivituseta.

Artikkel 21

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 31. detsembrist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 18. mai 2016

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(2)  Komisjoni arvamus, 7. august 2015, Euroopa Keskpanga määruse eelnõu kohta, mis käsitleb üksikasjalike krediidiandmete ja krediidiriski andmete kogumist (ELT C 261, 8.8.2015, lk 1).

(3)  Otsus EKP/2014/6, 24. veebruar 2014, Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (ELT L 104, 8.4.2014, lk 72).

(4)  Euroopa Keskpanga soovitus EKP/2014/7, 24. veebruar 2014, Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (ELT C 103, 8.4.2014, lk 1).

(5)  Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions. Avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(6)  Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(8)  Avaldatud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) veebilehel www.iso.org.

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(11)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

(12)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1071/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1).


I LISA

Esitatavad andmed ja vormid

1.   Käesoleva määruse alusel esitatavad andmed osutavad erinevatele elementidele, nt võlausaldajatele, võlgnikele, instrumentidele, kaitsele jne. Näiteks võib üks võlausaldaja olla andnud mitu laenu ning üks kaitse võib tagada mitut instrumenti. Käesolevas lisas on sätestatud andmekogum konkreetse teabe esitamiseks iga sellise elemendi kohta.

2.   Iga andmekogumi teave osutab ühele elemendile (nt instrument) või mitme elemendi kombinatsioonile (nt instrument-kaitse), määrates sellega ära igas andmekogumis esitatava teabe granulaarsuse taseme. Andmekogumid koostatakse kahel vormil.

3.   Igal vormil kasutatavate andmeatribuutide aruandlusnõuded on sätestatud II ja III lisas.

4.   Igal vormil kasutatavad andmeatribuudid on määratletud IV lisas.

5.   Kõik summad on esitatud euroühikutes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava Euroopa Keskpanga (EKP) vahetuskursi, st keskpika kursi alusel aruandekuupäeval.

Vorm 1

1.   Vastaspoole viitandmed

1.1.

Vastaspoole viitandmete granulaarsuse tasemeks on vastaspool. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus ja b) vastaspoole tunnus.

1.2.

Iga vastaspoole tunnus peab olema kordumatu iga sama andmeesitaja aruandega hõlmatud vastaspoole puhul ning andmeesitaja peab iga vastaspoole tähistamiseks alati kasutama kordumatut vastaspoole tunnust. Seda tunnust ei või sama andmeesitaja kunagi uuesti kasutada muu vastaspoole tähistamiseks. RKPd võivad nõuda, et andmeesitaja kasutaks asjaomase RKP poolt sätestatud vastaspoole tunnuseid.

1.3.

Registreeritavateks vastaspoolteks on institutsionaalsed üksused, mis on juriidilised isikud või moodustavad osa juriidilisest isikust ning on seotud instrumentidega, mille andmed esitatakse kooskõlas artiklitega 4 ja 5 või mis kaitsevad selliseid instrumente. Registreeritavaks vastaspooleks on: a) võlausaldaja; b) võlgnik; c) kaitseandja; d) algataja; e) teenindaja; f) ettevõtjate peakontor; g) vahetu emaettevõtja ja h) kõrgeima tasandi emaettevõtja. Üks üksus võib olla vastaspool mitme instrumendi suhtes ning tal võivad olla eri rollid sama instrumendi vastaspoolena. Samas registreeritakse iga vastaspool vaid üks kord.

1.4.

Iga vastaspoole liigi kohta nõutav teave on toodud III lisas.

1.5.

Vastaspoole teave kirjeldab vastaspoole omadusi.

1.6.

AnaCreditile esitatavate instrumentidega seotud füüsiliste isikute puhul ei nõuta kandeid füüsiliste isikute kohta.

1.7.

Kanded tuleb esitada hiljemalt koos kuupõhiste krediidiandmete edastamisega, mis on asjakohased aruandekuupäeval, mil asjaomane vastaspool sõlmis AnaCreditis registreeritud lepingu. Kui tehakse muudatusi, tuleb kanded ajakohastada hiljemalt koos kuupõhiste krediidiandmete edastamisega, mis hõlmavad aruandekuupäeva, mil vastav muudatus jõustus.

2.   Instrumendi andmed

2.1.

Instrumendi andmete granulaarsuse tasemeks on instrument. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus; c) lepingu tunnus ja d) instrumendi tunnus.

2.2.

Iga lepingu tunnus peab olema kordumatu iga lepingu suhtes, millest tuleneb sama vaadeldava üksuse krediidirisk. Seda tunnust ei või kunagi uuesti kasutada sama vaadeldava üksuse muu lepingu tähistamiseks. Iga instrumendi tunnus peab olema kordumatu iga lepingu puhul, st ühe lepinguga hõlmatud igale instrumendile tuleb määrata erinev instrumendi tunnus, mida ei või kunagi uuesti kasutada sama lepinguga hõlmatud muu instrumendi tähistamiseks.

2.3.

Instrumendi andmete all registreeritakse kõik vaadeldava üksuse ja vastaspoolte vahel sõlmitud lepingust tulenevad instrumendid, sh sama juriidilise üksuse institutsionaalsete üksuste vahelised instrumendid.

2.4.

Instrumendi andmed kirjeldavad instrumendi omadusi, mis harva aja jooksul muutuvad.

2.5.

Kanded tuleb esitada hiljemalt koos kuupõhiste krediidiandmete edastamisega, mis on asjakohased aruandekuupäeval, mil asjaomane instrument on AnaCreditis registreeritud. Kui tehakse muudatusi, tuleb kanded ajakohastada hiljemalt koos kuupõhiste krediidiandmete edastamisega, mis hõlmavad aruandekuupäeva, mil või enne mida vastav muudatus jõustus.

3.   Finantsandmed

3.1.

Finantsandmete granulaarsuse tasemeks on instrument. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus; c) lepingu tunnus ja d) instrumendi tunnus.

3.2.

Finantsandmed kirjeldavad instrumendi finantsarengut.

3.3.

Instrumendi kasutatud summa registreeritakse andmeatribuudi „nominaalsumma jääk“ all. Instrumendi kasutamata summa registreeritakse andmeatribuudi „bilansiväline summa“ all.

3.4.

Kanded tuleb esitada kord kuus.

4.   Vastaspool-instrumendi andmed

4.1.

Vastaspool-instrumendi andmete granulaarsuse tase on kombinatsioon „vastaspool-instrument“ ning iga kanne tähistatakse kordumatult järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus; c) vastaspoole tunnus; d) lepingu tunnus; e) instrumendi tunnus ja f) vastaspoole roll.

4.2.

Vastaspool-instrumendi andmed kirjeldavad kõikide vastaspoolte rolli igas instrumendis.

4.3.

AnaCreditile esitatavate instrumentidega seotud füüsiliste isikute puhul ei nõuta kandeid füüsiliste isikute kohta.

4.4.

Kanded tuleb esitada hiljemalt koos kuupõhiste krediidiandmete edastamisega, mis on asjakohased aruandekuupäeval, mil või enne mida asjaomane instrument on AnaCreditis registreeritud. Kui tehakse muudatusi, tuleb kanded ajakohastada hiljemalt koos kuupõhiste krediidiandmete edastamisega, mis hõlmavad aruandekuupäeva, mil või enne mida vastav muudatus jõustus.

5.   Solidaarvastutuse andmed

5.1.

Solidaarvastutuse andmete granulaarsuse tasemeks on kombinatsioon „vastaspool-instrument“. Iga kanne on kordumatult tähistatud andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus; c) vastaspoole tunnus; d) lepingu tunnus ja e) instrumendi tunnus.

5.2.

Andmete all registreeritakse igale konkreetse instrumendi osas solidaarvastutust omavale võlgnikule vastava instrumendi solidaarvastutuse summa.

5.3.

AnaCreditile esitatavate instrumentidega seotud füüsiliste isikute puhul ei nõuta kandeid füüsiliste isikute kohta.

5.4.

Kanded tuleb esitada kord kuus.

Andmekogum

Andmeatribuut

1.

Vastaspoole viitandmed

Andmeesitaja tunnus

Vastaspoole tunnus

Juriidilise isiku tunnus (LEI)

Riigisisene tunnus

Peakontori tunnus

Vahetu emaettevõtja tunnus

Kõrgeima tasandi emaettevõtja tunnus

Nimi

Aadress: tänav

Aadress: asula

Aadress: maakond/haldusüksus

Aadress: sihtnumber

Aadress: riik

Õiguslik vorm

Institutsionaalne sektor

Tegevusala

Õigusmenetluse seis

Õigusmenetluse alguskuupäev

Ettevõtja suurus

Ettevõtja suuruse tuvastamise kuupäev

Töötajate arv

Bilansimaht

Aastakäive

Raamatupidamisstandard

2.

Instrumendi andmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Lepingu tunnus

Instrumendi tunnus

Instrumendiliik

Amortisatsiooni liik

Vääring

Usaldusinstrument

Algatuskuupäev

Maksepuhkuse lõppkuupäev

Intressimäära ülempiir

Intressimäära alampiir

Intressimäära muutmise sagedus

Intressimäära hinnavahe/marginaal

Intressimäära liik

Õiguslik lõpptähtpäev

Maksekohustuse summa algatamisel

Maksete sagedus

Projekti rahastamise laen

Eesmärk

Juurdepääs

Baasintressimäär

Arvelduskuupäev

Allutatud laen

Sündikaatlepingu tunnus

Tagasimakseõigused

Õiglase väärtuse muutused tulenevalt krediidiriski muutustest enne ostu

3.

Finantsandmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Lepingu tunnus

Instrumendi tunnus

Intressimäär

Järgmine intressimäära muutmise kuupäev

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise kuupäev

Ülekantud summa

Instrumendi võlgnevused

Instrumendi maksetähtpäeva ületamise kuupäev

Väärtpaberistamise liik

Maksmata nimiväärtus

Kogunenud intress

Bilansiväline summa

4.

Vastaspool-instrumendi andmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Vastaspoole tunnus

Lepingu tunnus

Instrumendi tunnus

Vastaspoole roll

5.

Ühisvastutuse andmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Vastaspoole tunnus

Lepingu tunnus

Instrumendi tunnus

Ühisvastutuse summa

Vorm 2

6.   Raamatupidamisandmed

6.1.

Raamatupidamisandmete granulaarsuse tasemeks on instrument. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus; c) lepingu tunnus ja d) instrumendi tunnus.

6.2.

Need andmed kirjeldavad instrumendi arengut kooskõlas vaadeldava üksuse juriidilise isiku asjakohaste raamatupidamisstandarditega. Kui andmeesitaja suhtes kohaldatakse Euroopa Keskpanga määrust (EL) 2015/534 (EKP/2015/13), (1) kajastatakse andmed kooskõlas raamatupidamisstandardiga – rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS) või riigi hea raamatupidamistava (GAAP), mida vaadeldava üksuse juriidiline isik kohaldab määruse (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) nõuete täitmiseks.

6.3

Kanded tuleb esitada kord kvartalis.

7.   Saadud kaitse andmed

7.1.

Saadud kaitse andmete granulaarsuse tasemeks on saadud kaitse. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus ja c) kaitse tunnus.

7.2.

Andmeesitajad peaksid esitama iga kaitse, mis on antud instrumendi andmete all esitatud mis tahes instrumendi/instrumentide tagasimaksmise tagatisena, olenemata kaitse kõlblikkusest krediidiriski maandamiseks vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.

7.3.

Need andmed kirjeldavad saadud kaitset.

7.4.

Kanded tuleb esitada hiljemalt koos kuupõhiste krediidiandmete edastamisega, mis on asjakohased aruandekuupäeval, mil või enne mida kaitse on saadud tagatisena AnaCreditis esitatud mis tahes instrumendi tagasimaksmiseks. Kui tehakse muudatusi, tuleb kanded ajakohastada hiljemalt koos kvartalipõhiste krediidiandmete edastamisega, mis hõlmavad aruandekuupäeva, mil või enne mida vastav muudatus jõustus.

8.   Instrument-saadud kaitse andmed

8.1.

Instrument-saadud kaitse andmete granulaarsuse tasemeks on kombinatsioon instrument-saadud kaitse. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus; c) lepingu tunnus; d) instrumendi tunnus ja e) kaitse tunnus.

8.2.

Need andmed kirjeldavad iga kaitset, mis on saadud seoses instrumendiga, mida see kaitse tagab.

8.3.

Kanded tuleb esitada kord kuus.

9.   Vastaspoole riski andmed

9.1.

Vastaspoole riskiandmete granulaarsuse tasemeks on vastaspool. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus ja c) vastaspoole tunnus.

9.2.

Need andmed võimaldavad hinnata vastaspoole krediidiriski.

9.3.

Andmeid nõutakse ainult võlgnike ja kaitseandjate kohta.

9.4.

AnaCreditile esitatavate instrumentidega seotud füüsiliste isikute puhul ei nõuta kandeid füüsiliste isikute kohta.

9.5.

Kanded tuleb esitada kord kuus.

9.6.

Asjaomane RKP võib otsustada koguda vastaspoole riskiandmeid kvartalipõhiselt.

10.   Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise andmed

10.1.

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise andmete granulaarsuse tasemeks on vastaspool. Iga kanne on kordumatult tähistatud järgmiste andmeatribuutide kombinatsiooniga: a) andmeesitaja tunnus; b) vaadeldava üksuse tunnus ja c) vastaspoole tunnus.

10.2.

Need andmed võimaldavad tuvastada kohustusi rikkunud vastaspooled ilma põhjendamatu viivituseta.

10.3.

Andmeid nõutakse ainult võlgnike ja kaitseandjate kohta.

10.4.

AnaCreditile esitatavate instrumentidega seotud füüsiliste isikute puhul ei nõuta kandeid füüsiliste isikute kohta.

10.5.

Kanded tuleb esitada kord kuus.

Andmed

Andmeatribuut

6.

Raamatupidamisandmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Lepingu tunnus

Instrumendi tunnus

Instrumentide raamatupidamislik klassifikatsioon

Bilansis kajastamine

Akumuleeritud mahakandmised

Akumuleeritud väärtuse languse summa

Väärtuse languse liik

Väärtuse languse hindamismeetod

Koormatise allikad

Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

Instrumendi kohustuste täitmise seis

Instrumendi teenindamise seisu kuupäev

Bilansiväliste riskipositsioonidega seotud eraldised

Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seis

Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seisu kuupäev

Kumulatiivsed laekumised pärast kohustuste täitmata jätmist

Usaldusnõuetele vastav portfell

Bilansiline väärtus

7.

Saadud kaitse andmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Kaitse tunnus

Kaitse andja tunnus

Kaitse liik

Kaitse väärtus

Kaitse väärtuse liik

Kaitse väärtuse hindamise meetod

Kinnisvaratagatise asukoht

Kaitse väärtuse kuupäev

Kaitse tähtaeg

Algne kaitse väärtus

Algse kaitse väärtuse kuupäev

8.

Instrument-saadud kaitse andmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Lepingu tunnus

Instrumendi tunnus

Kaitse tunnus

Kaitseks eraldatud väärtus

Kolmandate osapoolte eelisnõuded kaitse suhtes

9.

Vastaspoole riski andmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Vastaspoole tunnus

Kohustuste täitmata jätmise tõenäosus

10.

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise andmed

Andmeesitaja tunnus

Vaadeldava üksuse tunnus

Vastaspoole tunnus

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seis

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise kuupäev


(1)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2015/534, 17. märts 2015, järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13) (ELT L 86, 31.3.2015, lk 13).


II LISA

Statistikaaruandluse erinõuded

Artikli 7 kohaselt tuleb teatud juhtudel artiklis 6 määratletud statistikaaruandluse nõudeid leevendada. Järgmisel neljal juhul ei ole täieliku andmekogumi esitamine nõutav.

1.   Vaadeldavad üksused, mis ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid

Instrumendid, mille puhul vaadeldav üksus on välisfiliaal, mis ei ole andmeid esitava liikmesriigi resident.

2.   Vaadeldavad üksused, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõudeid

Instrumendid, mille puhul vaadeldav üksus:

a)

ei ole institutsioon, mille üle teostatakse järelevalvet vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013, või

b)

on sellise üksuse välisfiliaal, mille üle ei teostata järelevalvet vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.

3.   Täielikult bilansist eemaldatud teenindatavad instrumendid

Instrumendid, mis on:

a)

bilansis kajastamata ja

b)

teenindatavad.

4.   Instrumendid alguskuupäevaga enne 1. septembrit 2018

Instrumendid, mille alguskuupäev on enne 1. septembrit 2018.

Tabelis 1 täpsustatakse aruandlusnõudeid iga eeltoodud nelja juhtumi iga andmeatribuudi kohta, kasutades järgmisi liigitusi:

a)   N: sõltuvalt üksikkokkulepetest võivad asjaomased RKPd otsustada seda teavet konkreetsetelt andmeesitajatelt mitte koguda;

b)   X: teave, mille esitamist ei nõuta.

Kui liigitus ei ole määratletud, on andmete esitamine nõutav.

Kui vastavaid andmeid hõlmab tabelis 1 mitu kirjeldust, kohaldatakse kõige vähem koormavat aruandlusnõuet.

Tabel 1

Statistikaaruandluse erinõuded

 

1.

Vaadeldavad üksused, mis ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid

2.

Vaadeldavad üksused, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõudeid

3.

Täielikult bilansist eemaldatud teenindatavad instrumendid

4.

Instrumendid alguskuupäevaga enne 1. septembrit 2018

Projekti rahastamise laen

N

 

 

 

Algatuskuupäev

N

 

 

 

Intressimäära liik

N

 

 

 

Intressimäära muutmise sagedus

N

 

 

 

Maksepuhkuse lõppkuupäev

N

 

 

N

Baasintressimäär

N

 

 

 

Intressimäära hinnavahe/marginaal

N

 

 

 

Intressimäära ülempiir

N

 

N

 

Intressimäära alampiir

N

 

N

 

Amortisatsiooni liik

N

 

 

N

Maksete sagedus

N

 

 

N

Õiglase väärtuse muutused tulenevalt krediidiriski muutustest enne ostu

 

N

N

 

Järgmine intressimäära muutmise kuupäev

N

 

 

 

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis

 

N

 

 

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise kuupäev

 

N

 

 

Kogunenud intress

N

 

 

 

Instrumentide raamatupidamislik klassifikatsioon

 

 

X

 

Koormatise allikad

 

N

X

 

Akumuleeritud mahakandmised

 

 

X

 

Akumuleeritud väärtuse languse summa

 

 

X

 

Väärtuse languse liik

 

 

X

 

Väärtuse languse hindamismeetod

 

 

X

 

Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

 

 

X

 

Instrumendi kohustuste täitmise seis

 

N

 

 

Instrumendi teenindamise seisu kuupäev

 

N

 

 

Bilansiväliste riskipositsioonidega seotud eraldised

 

 

X

 

Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seisu kuupäev

 

 

 

N

Usaldusnõuetele vastav portfell

 

X

X

 

Bilansiline väärtus

 

 

X

 

Kaitse algne väärtus

 

 

 

N

Algse kaitse väärtuse kuupäev

 

 

 

N

Kohustuste täitmata jätmise tõenäosus

 

N

N

 

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seis

 

N

N

 

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise kuupäev

 

N

N

 


III LISA

Vastaspoole viitandmed

Tabelites 2 ja 3 määratletakse aruandlusnõuded iga andmeatribuudi kohta vastaspoole viitandmetes vastavalt kirjeldusele I lisa vormil 1:

Tabelis 2 määratletakse nõuded vastaspooltele, kes on andmeid esitava liikmesriigi residendid, ning tabelis 3 määratletakse nõuded vastaspooltele, kes ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid.

Kasutatakse järgmisi nõuete klassifikatsioone:

a)   N: sõltuvalt üksikkokkulepetest võivad asjaomased RKPd otsustada seda teavet konkreetsetelt andmeesitajatelt mitte koguda;

b)   X: teave, mille esitamist ei nõuta.

Kui liigitus ei ole määratletud, on andmete esitamine nõutav.

Kui vastavaid andmeid hõlmab tabelis 2 või 1 mitu kirjeldust, kohaldatakse kõige rohkem koormavat aruandlusnõuet.

Tabel 2

Vastaspoole viitandmete aruandluse erinõuded vastaspoolele, kes on andmeid esitava liikmesriigi resident

 

1.

Andmeesitaja

2.

Vaadeldav üksus

3.

Võlausaldaja

4.

Võlgnik – kõik instrumendid algatatud enne 1. septembrit 2018

5.

Võlgnik – vähemalt üks instrument algatatud 1. septembril 2018 või hiljem

6.

Kaitseandja

7.

Peakontor

8.

Vahetu emaettevõtja

9.

Kõrgeima tasandi emaettevõtja

10.

Algataja

11.

Teenindaja

Vastaspoole viitandmed

Vastaspoole tunnus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juriidilise isiku tunnus (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Riigisisene tunnus

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Peakontori tunnus

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Vahetu emaettevõtja tunnus

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Kõrgeima tasandi emaettevõtja tunnus

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aadress: tänav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Aadress: asula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Aadress: maakond/haldusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Aadress: sihtnumber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Aadress: riik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Õiguslik vorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutsionaalne sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Tegevusala

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Õigusmenetluse seis

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Õigusmenetluse alguskuupäev

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Ettevõtja suurus

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Ettevõtja suuruse tuvastamise kuupäev

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Töötajate arv

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Bilansimaht

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Aastakäive

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Raamatupidamisstandard

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabel 3

Vastaspoole viitandmete aruandluse erinõuded vastaspoolele, kes ei ole andmeid esitava liikmesriigi resident

 

1.

Andmeesitaja

2.

Vaadeldav üksus

3.

Võlausaldaja

4.

Võlgnik – kõik instrumendid algatatud enne 1. septembrit 2018

5.

Võlgnik – vähemalt üks instrument algatatud 1. septembril 2018 või hiljem

6.

Kaitseandja

7.

Peakontor

8.

Vahetu emaettevõtja

9.

Võlgniku kõrgeima tasandi emaettevõtja

10.

Algataja

11.

Teenindaja

Vastaspoole viitandmed

Vastaspoole tunnus

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juriidilise isiku tunnus (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Riigisisene tunnus

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Peakontori tunnus

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vahetu emaettevõtja tunnus

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kõrgeima tasandi emaettevõtja tunnus

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nimi

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aadress: tänav

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Aadress: asula

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Aadress: maakond/haldusüksus

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aadress: sihtnumber

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Aadress: riik

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Õiguslik vorm

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutsionaalne sektor

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Tegevusala

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Õigusmenetluse seis

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Õigusmenetluse alguskuupäev

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Ettevõtja suurus

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Ettevõtja suuruse tuvastamise kuupäev

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Töötajate arv

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bilansimaht

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aastakäive

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Raamatupidamisstandard

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


IV LISA

Andmeatribuudid, mõisted ja väärtused

Käesolev tabel sätestab I kuni III lisas nimetatud andmeatribuutide üksikasjalikud standardsed kirjeldused ja määratlused. Samuti sätestab see väärtused andmeatribuutide kajastamiseks, seahulgas väärtuste kirjeldused.

RKPd vastutavad nende andmeatribuutide ja väärtuste üle võtmise eest võrdväärsete andmeatribuutide ja väärtustena, mida kohaldatakse riigisiseselt.

Kehtivusaeg

Mõiste liik

Määratlus

Vastaspoole tunnus

Andmeatribuut

Andmeesitaja poolt kohaldatav tunnus iga vastaspoole kordumatuks tähistamiseks. Igal vastaspoolel on üks vastaspoole tunnus. See väärtus ajas ei muutu ning seda ei või kasutada ühegi teise vastaspoole tunnusena.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Andmeesitaja tunnus

Andmeatribuut

Andmeesitaja vastaspoole tunnus

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Vaadeldava üksuse tunnus

Andmeatribuut

Vaadeldava üksuse vastaspoole tunnus

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Lepingu tunnus

Andmeatribuut

Andmeesitaja poolt kohaldatav tunnus iga lepingu kordumatuks tähistamiseks. Igal lepingul on üks lepingu tunnus. See väärtus ajas ei muutu ning seda ei või kasutada ühegi teise lepingu tunnusena.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Instrumendi tunnus

Andmeatribuut

Andmeesitaja poolt kohaldatav tunnus ühe lepinguga hõlmatud iga instrumendi kordumatuks tähistamiseks. Igal instrumendil on üks instrumendi tunnus. See väärtus ajas ei muutu ning seda ei või kasutada ühegi teise sama lepinguga hõlmatud instrumendi tunnusena.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Kaitse tunnus

Andmeatribuut

Andmeesitaja poolt kohaldatav tunnus instrumendi tagamiseks kasutatud iga kaitse kordumatuks tähistamiseks. Igal kaitsel on üks kaitse tunnus. See väärtus ajas ei muutu ning seda ei või kasutada kaitse tunnusena ühegi teise kaitse puhul.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Kaitse andja tunnus

Andmeatribuut

Kaitseandja vastaspoole tunnus.

Kaitseandja tunnuse esitamine ei ole nõutav, kui kaitseandja ei ole juriidiline isik.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Vastaspoole viitandmed

Juriidilise isiku tunnus (LEI)

Andmeatribuut

Vastaspoole juriidilise isiku tunnus vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardile ISO 17442.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Riigisisene tunnus

Andmeatribuut

Üldiselt kasutatav tunnuskood, mis võimaldab vastaspoole või juriidilise isiku, mille osa vastaspool moodustab, tema asukohariigis kordumatult tuvastada.

Vastaspoole puhul, mis on välisfiliaal, osutab riigisisene tunnus välisfiliaalile.

Vastaspoole puhul, mis ei ole välisfiliaal, osutab riigisisene tunnus juriidilisele isikule, mille osa vastaspool moodustab.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Peakontori tunnus

Andmeatribuut

Juriidilise isiku, mille juriidiliselt sõltuv osa on välisfiliaal, vastaspoole tunnus.

Asjaomased andmed esitatakse vaid vastaspoole kohta, mis on välisfiliaal.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Vahetu emaettevõtja tunnus

Andmeatribuut

Juriidilise isiku, mis on vastaspoole vahetu emaettevõtja, vastaspoole tunnus. Kui vastaspoolel emaettevõtjat ei ole, esitatakse vastaspoole enda vastaspoole tunnus.

Emaettevõtja määratlus on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 15 alapunktis a.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Kõrgeima tasandi emaettevõtja tunnus

Andmeatribuut

Juriidilise isiku, mis on vastaspoole kõrgeima tasandi emaettevõtja, vastaspoole tunnus. Kõrgeima tasandi emaettevõtjal ei ole emaettevõtjat. Kui vastaspoolel emaettevõtjat ei ole, esitatakse vastaspoole enda vastaspoole tunnus.

Emaettevõtja määratlus on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 15 alapunktis a.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Nimi

Andmeatribuut

Vastaspoole täielik juriidiline nimi.

Märkide jada

Väärtus

Märkide lõplik järjestus.

Aadress: tänav

Andmeatribuut

Vastaspoole aadress, sh maja number.

Märkide jada

Väärtus

Märkide lõplik järjestus.

Aadress: asula

Andmeatribuut

Vastaspoole asula.

Märkide jada

Väärtus

Märkide lõplik järjestus.

Aadress: sihtnumber

Andmeatribuut

Vastaspoole sihtnumber.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Aadress: maakond/haldusüksus

Andmeatribuut

Euroopa Liidu liikmesriigi residendist vastaspoole maakond või haldusüksus.

Märkide jada

Väärtus

NUTS 3. tasandi piirkonnad

Aadress: riik

Andmeatribuut

Vastaspoole riik.

ISO 3166-1 alfa-2 koodid

Väärtus

Riigi ISO 3166-1 alfa-2 kood.

Õiguslik vorm

Andmeatribuut

Ettevõtja liik vastavalt siseriiklikule õigusele.

Märkide jada

Väärtus

Märkide lõplik järjestus.

Institutsionaalne sektor

Andmeatribuut

Institutsionaalsed sektorid vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013, määrusele (EL) nr 575/2013 ja Euroopa Keskpanga määrusele (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) (1).

Mittefinantsettevõtted

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 2.45 kuni 2.50 määratletud mittefinantsettevõtted.

Keskpank

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 2.72 kuni 2.74 määratletud keskpangad.

Krediidiasutused

Väärtus

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidiasutused.

Hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a krediidiasutused

Väärtus

Määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 1 punkti a lõike 2 punkti a alajaotuses ii määratletud hoiuseid kaasavad ettevõtted, v.a krediidiasutused.

Rahaturufondid (MMF)

Väärtus

Määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artiklis 2 määratletud rahaturufondid.

Investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 2.82 kuni 2.85 määratletud investeerimisfondid, mis ei ole rahaturufondid.

Väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted

Väärtus

Määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 1 lõigetes 1 ja 2 määratletud väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted.

Muud finantsvahendajad, välja arvatud kindlustusseltsid, pensionifondid ja väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 2.86 määratletud muud finantsvahendajad, välja arvatud kindlustusseltsid, pensionifondid ja määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 1 lõigetes 1 ja 2 määratletud väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted.

Finantsvahenduse abiettevõtted

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 2.63 määratletud finantsvahenduse abiettevõtted.

Varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 2.98 kuni 2.99 määratletud varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad.

Kindlustusseltsid

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 2.100 kuni 2.104 määratletud kindlustusseltsid.

Pensionifondid

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 2.105 kuni 2.110 määratletud pensionifondid.

Keskvalitsus

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 2.114 määratletud keskvalitsus.

Osariigi/liidumaa valitsus

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 2.115 määratletud osariigi/liidumaa valitsus.

Kohalik omavalitsus

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 2.116 määratletud kohalik valitsus.

Sotsiaalkindlustusfondid

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 2.117 määratletud sotsiaalkindlustusfondid.

Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 2.129 kuni 2.130 määratletud kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid.

Tegevusala

Andmeatribuut

Vastaspoolte liigitus nende tegevusalade alusel kooskõlas statistilise klassifikaatoriga NACE Rev. 2 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1893/2006 (2).

NACE kood

Väärtus

NACE teise, kolmanda või neljanda tasandi kood kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1893/2006.

Õigusmenetluse seis

Andmeatribuut

Maksevõimelisuse osas vastaspoole õiguslikku seisu kirjeldavad kategooriad vastavalt siseriiklikule õigusele.

RKP peaks need väärtused siseriiklikku õigusse üle võtma. Esimesel võimalusel peab iga RKP koostama võrdlustabeli, mis aitab neid väärtusi riigiti tõlgendada ja võrrelda.

Õigusmenetlust ei ole alustatud

Väärtus

Vastaspoole maksevõimelisusest või võlakoormusest tulenevat õigusmenetlust ei ole alustatud.

Saneerimine, moratoorium või sarnane meede

Väärtus

Iga menetlus, mille raames sekkub kohus või sarnane organ ja mille eesmärgiks on saavutada võlausaldajate vaheline finantskokkulepe, välja arvatud pankrot või maksejõuetusmenetlus.

Pankrot/maksejõuetus

Väärtus

Kollektiivne ja siduv pankroti- või maksejõuetusmenetlus kohtu kontrolli all, mis hõlmab vastaspoole osalist või täielikku üleandmist ja likvideerija määramist.

Muud õiguslikud meetmed

Väärtus

Eelnevalt määratlemata õiguslikud meetmed, sh kahepoolsed õiguslikud meetmed andmeesitaja ja vastaspoole vahel.

Õigusmenetluse alguskuupäev

Andmeatribuut

Õigusmenetluse alustamise kuupäev vastavalt andmeatribuudile „Õigusmenetluse seis“. See peaks olema kõige hilisem asjaomane kuupäev enne andmete esitamise kuupäeva ning tuleks esitada vaid juhul, kui andmeatribuudil „Õigusmenetluse seis“ on muu väärtus kui „Õigusmenetlust ei ole alustatud“.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Ettevõtja suurus

Andmeatribuut

Ettevõtja suuruse liigitus vastavalt komisjoni soovituse 2003/361/EÜ (3) lisale.

Suurettevõtja

Väärtus

Ettevõtja, mis ei kvalifitseeru mikro-, väike- ega keskmise suurusega ettevõtjaks (VKE) vastavalt soovituse 2003/361/EÜ lisale.

Keskmise suurusega ettevõtja

Väärtus

Ettevõtja, mis kvalifitseerub vastavalt soovituse 2003/361/EÜ lisale VKEks, ent mitte väike- ega mikroettevõtjaks.

Väikeettevõtja

Väärtus

Ettevõtja, mis kvalifitseerub väikeettevõtjaks vastavalt soovituse 2003/361/EÜ lisale.

Mikroettevõtja

Väärtus

Ettevõtja, mis kvalifitseerub mikroettevõtjaks vastavalt soovituse 2003/361/EÜ lisale.

Ettevõtja suuruse tuvastamise kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, millele osutab väljal „ettevõtja suurus“ esitatud väärtus. Viimaste ettevõtja klassifitseerimise või ettevõtja klassifikatsiooni ülevaatamise andmete kuupäev.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Töötajate arv

Andmeatribuut

Vastaspoole töötajate arv vastavalt soovituse 2003/361/EÜ lisa artiklile 5.

Numbriline

Väärtus

Mittenegatiivne arv.

Bilansimaht

Andmeatribuut

Vastaspoole vara arvestuslik koguväärtus vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Aastakäive

Andmeatribuut

Neto müügimaht, milles ei arvestata allahindlusi ega vastaspoole müügimakse, vastavalt soovitusele 2003/361/EÜ. Võrdväärne mõistega „aastane müügitulu“ määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõikes 4.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Raamatupidamisstandard

Andmeatribuut

Vaadeldava üksuse juriidilise isiku kasutatav raamatupidamisstandard. Kui andmeesitaja suhtes kohaldatakse määrust (EL) 2015/534 (EKP/2015/13), kajastatakse andmed kooskõlas raamatupidamisstandardiga – rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS) või riigi hea raamatupidamistava (GAAP), mida vaadeldava üksuse juriidiline isik kohaldab määruse (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) nõuete täitmiseks.

IFRS

Väärtus

IFRS, mida kohaldatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002 (4).

IFRS-l põhinev riigi hea raamatupidamistava (GAAP)

Väärtus

Nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ (5) alusel välja töötatud siseriiklik raamatupidamisraamistik, mille suhtes kohaldatakse IFRSi instrumentide kriteeriume.

IFRSil mittepõhinev riigi hea raamatupidamistava

Väärtus

Nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ alusel välja töötatud siseriiklik raamatupidamisraamistik, mille suhtes ei kohaldata IFRSi instrumentide kriteeriume.

Vastaspoole riski andmed

Kohustuste täitmata jätmise tõenäosus

Andmeatribuut

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 160, 163, 179 ja 180 alusel kindlaks määratud vastaspoole kohustuste täitmata jätmise tõenäosus ühe aasta jooksul.

Numbriline

Väärtus

Number 0 kuni 1.

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise andmed

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seis

Andmeatribuut

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise tuvastamine. Kategooriad, mis kirjeldavad motiive, mille tõttu vastaspool võib olla kohustuste täitmata jätmise seisus vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178.

Makseviivitust ei ole

Väärtus

Vastaspool ei ole kohustuste täitmata jätmise seisus vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.

Kohustuste täitmata jätmise seis, kuna makse laekumine on ebatõenäoline

Väärtus

Vastaspool on vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013 kohustuste täitmata jätmise seisus, kuna makse laekumine on ebatõenäoline.

Kohustuste täitmata jätmine, kuna tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva

Väärtus

Vastaspool on vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013 kohustuste täitmata jätmise seisus, kuna tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva.

Kohustuste täitmata jätmine, kuna makse laekumine on ebatõenäoline ning tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva

Väärtus

Vastaspool on vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013 kohustuste täitmata jätmise seisus, kuna makse laekumine on ebatõenäoline ja tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva.

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil andmeatribuudis „Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seis“ esitatud kohustuste täitmata jätmise seisu peetakse alanuks.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Instrumendi andmed

Instrumendi liik

Andmeatribuut

Instrumendi liigitus vastavalt poolte vahel kokku lepituid lepinguliste tingimuste liigile.

Muud hoiused, v.a pöördrepolepingud

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 5.79 määratletud hoiused, välja arvatud pöördrepolepingud.

Arvelduskrediit

Väärtus

Määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa 2. osa tabeli punkti 2 alapunkti 1 alajaotuses c määratletud arvelduskrediit.

Krediitkaardi võlg

Väärtus

Krediit, mis on antud edasilükatud deebetfunktsiooniga kaartidega (st kaartidega, millega antakse tavalist krediiti) või krediitkaartidega (st kaartidega, millega antakse tavalist krediiti ja pikendatud krediiti).

Uuenev krediit, v.a arvelduskrediit ja krediitkaardivõlg

Väärtus

Krediit, mille on järgmised tunnused:

i)

võlgnik võib eelnevalt kokku lepitud krediidilimiidi piires vahendeid kasutada või välja võtta ilma võlausaldajat eelnevalt teavitamata;

ii)

kasutatava krediidi summa võib suureneda ja väheneda vastavalt vahendite laenamisele ja tagasimaksmisele;

iii)

krediiti võib kasutada korduvalt;

iv)

tegemist ei ole krediitkaardivõla ega arvelduskrediidiga.

Krediidiliinid, v.a uuenev krediit

Väärtus

Krediit, mille on järgmised tunnused:

i)

võlgnik võib eelnevalt kokku lepitud krediidilimiidi piires vahendeid kasutada või välja võtta ilma võlausaldajat eelnevalt teavitamata;

ii)

krediiti võib kasutada korduvalt;

iii)

tegemist ei ole uueneva krediidi, krediitkaardivõla ega arvelduskrediidiga.

Pöördrepolepingud

Väärtus

Määruse (EL) nr 680/2014 V lisa punktis 2.14 määratletud pöördrepolepingud.

Kaubandusest saadavad laekumised

Väärtus

Kaubandusest saadavad laekumised rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 5.41 alapunktis c määratletud tähenduses.

Kapitalirent

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 5.134 kuni 5.135 määratletud kapitalirendid.

Muud laenud

Väärtus

Eelnevalt määratlemata muud laenud.

Laenu tähendus kattub määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõigetes 5.112, 5.113 ja 5.114 määratletuga;

Projekti rahastamise laen

Andmeatribuut

Projekti rahastamise andmed.

Projekti rahastamise laen

Väärtus

Kasutatakse, kui instrument on projekti rahastamise laen vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisale.

Ei ole projekti rahastamise laen

Väärtus

Instrument ei ole projekti rahastamise laen vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisale.

Vääring

Andmeatribuut

Instrumentide vääring vastavalt ISO 4217 standardile.

ISO 4217 standard

Väärtus

ISO 4217 standardi vääringu kood.

Algatuskuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, millal lepinguline suhe algas, st kuupäev, mil leping muutus kõikidele osapooltele siduvaks.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Arvelduskuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil lepingus sätestatud tingimusi esmakordselt täidetakse või on võimalik täita, st kuupäev, mil finantsinstrumenti esimest korda vahetatakse või luuakse.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Õiguslik lõpptähtpäev

Andmeatribuut

Instrumendi lepinguline lõppkuupäev, võttes arvesse kõiki algseid kokkuleppeid muutvaid lepinguid.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Juurdepääs

Andmeatribuut

Instrumentide liigitamine võlausaldaja õiguse alusel arestida vara, mis ei ole instrumendi tagamiseks panditud kaitse.

Juurdepääs

Väärtus

Instrument, mille puhul võlausaldajal on õigus arestida võlgniku muu vara, mis ei ole instrumendi tagamiseks panditud kaitse, või kaubandusest saadavate laekumiste korral õigus esitada võla sissenõue võlausaldajale laekumised müünud üksuse vastu.

Ei saa kasutada õiguskaitsevahendit

Väärtus

Instrument, mille puhul ei saa kasutada eespool osutatud õiguskaitsevahendit.

Intressimäära liik

Andmeatribuut

Riskipositsioonide liigitus, mis põhineb iga makseperioodi intressimäära kehtestamiseks kasutataval baasintressil.

Fikseeritud

Väärtus

Skeem, millega määratletakse intressimäärad riskipositsiooni eluea jooksul, mis hõlmab ainult püsivaid määrasid – numbriline püsiv määr, mis on kindlalt teada riskipositsiooni algatamisel – ning kui need intressimäärad kohalduvad kogu riskipositsioonile. Skeem võib sisaldada rohkem kui ühte püsivat intressimäära, mida kohaldatakse riskipositsiooni eluea eri perioodidel (nt laen, millel on algsel fikseeritud intressimäära perioodil püsiv intressimäär, mis seejärel muutub teiseks püsivaks intressimääraks, mis oli teada riskipositsiooni algatamisel).

Muutuja

Väärtus

Skeem, millega määratletakse intressimäärad riskipositsiooni eluea jooksul, mis hõlmab ainult intressimäärasid, mis põhinevad teise muutuja (viitmuutuja) arengul, kui see intressimäär kohaldub kogu riskipositsioonile.

Segatüüp

Väärtus

Eelnevalt määratlemata muu intressimäära liik.

Intressimäära muutmise sagedus

Andmeatribuut

Sagedus, millega intressimäära pärast algset fikseeritud intressimäära perioodi kohastel juhtudel muudetakse.

Muutmisõiguseta

Väärtus

Instrument, mis ei hõlma lepingulist kokkulepet intressimäära muutmiseks.

Üleöö

Väärtus

Instrument, mis hõlmab lepingulist kokkulepet intressimäära muutmiseks päevapõhiselt.

Kuupõhine

Väärtus

Instrument, mis hõlmab lepingulist kokkulepet intressimäära muutmiseks kuupõhiselt.

Kvartalipõhine

Väärtus

Instrument, mis hõlmab lepingulist kokkulepet intressimäära muutmiseks kvartalipõhiselt.

Poolaastapõhine

Väärtus

Instrument, mis hõlmab lepingulist kokkulepet intressimäära muutmiseks poolaastapõhiselt.

Aastapõhine

Väärtus

Instrument, mis hõlmab lepingulist kokkulepet intressimäära muutmiseks aastapõhiselt.

Võlausaldaja diskretsioon

Väärtus

Instrument, mis hõlmab lepingulist kokkulepet, mille kohaselt on võlausaldajal õigus määrata kindlaks intressimäära muutmise kuupäev.

Muu sagedus

Väärtus

Instrument, mis hõlmab lepingulist kokkulepet, mille kohaselt muudetakse intressimäära eeltoodust erineva sagedusega.

Maksepuhkuse lõppkuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil maksepuhkus lõpeb. Maksepuhkus on instrument, mille puhul lepingus kokkulepitud perioodil makstakse ainult intressi põhisummalt ning põhisumma ei muutu.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Baasintressimäär

Andmeatribuut

Baasintressimäär, mida kasutatakse tegeliku intressimäära arvutamiseks.

Baasintressimäära kood

Väärtus

Baasintressimäära kood on baasintressimäära väärtuse ja tähtaja väärtuse kombinatsioon.

Kasutatakse järgmisi baasintressimäära väärtuseid:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, muu baasintressimäär või baasintressimäärad.

Kasutatakse järgmisi tähtaja väärtuseid:

üleöö, üks nädal, kaks nädalat, kolm nädalat, üks kuu, kaks kuud, kolm kuud, neli kuud, viis kuud, kuus kuud, seitse kuud, kaheks kuud, üheksa kuud, kümme kuud, üksteist kuud, kaksteist kuud.

Baasintressimäära kood moodustatakse järgmiselt: baasintressimäära väärtus kombineeritakse tähtaja väärtusega.

Intressimäära hinnavahe/marginaal

Andmeatribuut

Intressimäära (protsendina väljendatud) hinnavahe või marginaal, mis lisatakse baasintressimäärale, mida kasutatakse baaspunktides intressimäära arvutamisel.

Numbriline

Väärtus

Protsendina väljendatud intressimäär.

Intressimäära ülempiir

Andmeatribuut

Võetava intressimäära maksimaalne väärtus.

Numbriline

Väärtus

Protsendina väljendatud intressimäär.

Intressimäära alampiir

Andmeatribuut

Kohaldatava intressimäära minimaalne väärtus.

Numbriline

Väärtus

Protsendina väljendatud intressimäär.

Eesmärk

Andmeatribuut

Instrumentide liigitus vastavalt eesmärgile.

Elamukinnisvara ostmine

Väärtus

Elamukinnisvara finantseerimine. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 75 määratletud elamukinnisvara.

Ärikinnisvara ostmine

Väärtus

Kinnisvara, mis ei ole elamukinnisvara, finantseerimine.

Võimenduslaen

Väärtus

Instrumendid, millega üksus annab krediiti seoses väärtpaberite ostu, müügi, hoidmise või kauplemisega. Võimenduslaenu instrument ei hõlma muid laene, mis on tagatud väärtpaberitega.

Finantseerimine laenuvahendite varal

Väärtus

Võla jäägi või sissenõutavaks muutuva võla finantseerimine. See hõlmab võla refinantseerimist.

Import

Väärtus

Mitteresidentidelt residentidele kaupade ja teenuste (ostmise, vahetuse ja/või kinkimise) finantseerimine.

Eksport

Väärtus

Residentidelt mitteresidentidele kaupade ja teenuste (ostmise, vahetuse ja/või kinkimise) finantseerimine.

Ehitusinvesteeringud

Väärtus

Ehitiste, taristu ja tööstusrajatiste ehitamise finantseerimine.

Käibekapitalilaen

Väärtus

Organisatsiooni rahavoo juhtimise finantseerimine.

Muud eesmärgid

Väärtus

Eelnevalt määratlemata muud eesmärgid.

Amortisatsiooni liik

Andmeatribuut

Instrumendi, sealhulgas põhusumma ja intressi amortisatsiooni liik.

Prantsuse

Väärtus

Amortisatsioon, mille puhul on tagasimakse – põhisumma pluss intress – kogusumma iga osamakse puhul sama.

Saksa

Väärtus

Amortisatsioon, mille puhul esimene osamakse hõlmab ainult intressi ning järgmised osamaksed (sh kapitali amortisatsioon ja intress) on muutumatud.

Fikseeritud amortisatsioonigraafik

Väärtus

Amortisatsioon, mille puhul iga osamaksega tagasi makstav põhisumma on sama.

Ainumakse

Väärtus

Amortisatsioon, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega.

Muu

Väärtus

Eelnevalt määratlemata muu amortisatsiooni liik.

Maksete sagedus

Andmeatribuut

Maksete sagedus (põhisumma või intress), st maksete vaheliste kuude arv.

Kuupõhine

Väärtus

Kord kuus.

Kvartalipõhine

Väärtus

Kord kvartalis.

Poolaastapõhine

Väärtus

Kord poolaastas.

Aastapõhine

Väärtus

Kord aastas.

Ainumakse

Väärtus

Amortisatsioon, mille puhul makstakse kogu põhisumma tagasi viimase osamaksega, sõltumata intressimaksete sagedusest.

Nullkupong

Väärtus

Amortisatsioon, mille puhul makstakse kogu põhisumma ja intress tagasi viimase osamaksega.

Muu

Väärtus

Eelnevalt määratlemata muu maksete sagedus.

Sündikaatlepingu tunnus

Andmeatribuut

Lepingu tunnus, mida sündikaatlepingu põhikorraldaja kohaldab, et kordumatult tähistada iga lepingut. Igal sündikaatlepingul on üks sündikaatlepingu tunnus. See väärtus ajas ei muutu ning põhikorraldaja ei või seda kasutada ühegi teise lepingu tunnusena. Kõik sündikaatlepingus osalevad võlausaldajad peavad kasutama sama sündikaatlepingu tunnust.

Tähtnumbriline

Väärtus

Tähtedest ja numbritest koosnev kood.

Allutatud võlg

Andmeatribuut

Allutatud võla tunnus. Allutatud võlainstrumendid annavad emiteerinud asutuse vastu allutatud nõude, mida võib kasutada alles siis, kui kõik kõrgema järgu nõuded (nt hoiused/laenud) on rahuldatud.

Allutatud võlg

Väärtus

Instrument on allutatud võlg vastavalt määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) II lisa tabelile.

Allutamata võlg

Väärtus

Instrument ei ole allutatud.

Tagasimakseõigused

Andmeatribuut

Krediidiriskile avatud positsioonide liigitamine vastavalt võlausaldaja õigusele nõuda positsiooni tagasimaksmist.

Nõudmisel või lühikese etteteatamisega

Väärtus

Instrumendid, mis tuleb võlausaldaja nõudmisel või lühikese etteteatamistähtajaga tagasi maksta.

Muu

Väärtus

Muid tagasimakseõiguseid (v.a nõudmisel või lühikese etteteatamistähtajaga) hõlmav instrument.

Usaldusinstrument

Andmeatribuut

Instrumendid, mille puhul vaadeldav üksus tegutseb iseenda nimel, kuid kolmanda osapoole arvel, kusjuures riski kannab kolmas osapool.

Usaldusinstrument

Väärtus

Kasutatakse siis, kui instrument põhineb usaldussuhtel.

Ei ole usaldusinstrument

Väärtus

Kasutatakse siis, kui instrument ei põhine usaldussuhtel.

Maksekohustuse summa algatamisel

Andmeatribuut

Vaadeldava üksuse maksimaalne krediidirisk instrumendi algatamiskuupäeval, võtmata arvesse kaitset ega muid krediidikvaliteedi parandamisi. Kohustuse kogusumma algatamisel tuvastatakse heakskiitmise protsessis ja selle eesmärgiks on piirata vaadeldava üksuse krediidiriski summat vastava vastaspoole suhtes seoses asjaomase instrumendiga.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Õiglase väärtuse muutused tulenevalt krediidiriski muutustest enne ostu

Andmeatribuut

Instrumendi tasumata nimiväärtuses summa ja ostuhinna vahe ostukuupäeval. Asjaomane summa tuleb kajastada instrumentide puhul, mis on ostetud tasumata summast väiksema summa eest, tulenevalt krediidiriski süvenemisest.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava euro vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Finantsandmed

Intressimäär

Andmeatribuut

Aastapõhine kokkulepitud intressimäär või kitsalt määratletud intressimäär vastavalt Euroopa Keskpanga määrusele (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34) (6).

Numbriline

Väärtus

Protsendina väljendatud intressimäär.

Järgmine intressimäära muutmise kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil toimub järgmine määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) I lisa 3. osas määratletud intressimäära muutmine. Kui instrumendi intressimäära enam ei muudeta, esitatakse selle õiguslik lõppkuupäev.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Ülekantud summa

Andmeatribuut

Finantsvara majandusliku omandiõiguse ülekantud summa.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis

Andmeatribuut

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seisu andmed. Kategooriad, mis kirjeldavad olukordi, kus instrument võib olla kirjeldatud makseviivituses olevana vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178.

Makseviivitust ei ole

Väärtus

Instrument ei ole makseviivituses vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.

Kohustuste täitmata jätmise seis, kuna makse laekumine on ebatõenäoline

Väärtus

Instrumendid on makseviivituses vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013, kuna võlgniku makse laekumine on ebatõenäoline.

Kohustuste täitmata jätmine, kuna tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva

Väärtus

Instrumendid on makseviivituses vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013, kuna tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva.

Kohustuste täitmata jätmine, kuna makse laekumine on ebatõenäoline ning tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva

Väärtus

Vastaspool on vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013 kohustuste täitmata jätmise seisus, kuna võlgniku makse laekumine on ebatõenäoline ja tähtpäeva on ületatud rohkem kui 90/180 päeva.

Instrumendi võlgnevused

Andmeatribuut

Põhisumma, intressi ja tasumaksete andmete esitamise kuupäeval tasumata agregeeritud summa, mis kuulub lepingu kohaselt tasumisele ja mida ei ole makstud (tähtpäev ületatud). See summa tuleb alati edastada. Kui instrumendi maksetähtaeg ei ole andmete esitamise kuupäeval ületatud, tuleb märkida 0.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Instrumendi maksetähtpäeva ületamise kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil instrumendi maksetähtpäev ületati vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa punktile 2.48. Viimane selline kuupäev enne aruandekuupäeva ning see tuleb esitada, kui instrumendi tähtpäev on aruandekuupäeval ületatud.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil esineb andmeatribuudis „instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis“ esitatud kohustuste täitmata jätmise seis.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Väärtpaberistamise liik

Andmeatribuut

Väärtpaberistamise liigi andmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 242 lõigetele 10 ja 11.

Traditsiooniline väärtpaberistamine

Väärtus

Instrument, mis on väärtpaberistatud traditsiooniliselt.

Sünteetiline väärtpaberistamine

Väärtus

Instrument, mis on väärtpaberistatud sünteetiliselt.

Ei ole väärtpaberistatud

Väärtus

Instrument, mis ei ole väärtpaberistatud traditsiooniliselt ega sünteetiliselt.

Nominaalsumma jääk

Andmeatribuut

Põhisumma jääk aruandekuupäeval (hõlmab tähtaja ületanud tasumata intressi, kuid ei hõlma kogunenud intressi). Asjaomaste raamatupidamistavade kohaseid mahakandmisi ja allahindlusi nominaalsumma jäägi esitamisel arvesse ei võeta.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Bilansiväline summa

Andmeatribuut

Bilansiväliste riskipositsioonide kogusumma nimiväärtuses. See hõlmab kõiki laenuandmiskohustusi enne ümberhindlustegurite ja krediidiriski maandamise tehnikate arvesse võtmist. Tegemist on summaga, mis kõige paremini näitab institutsiooni maksimaalset krediidiriski, võtmata arvesse saadud kaitset või muud krediidikvaliteedi parandamist.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Kogunenud intress

Andmeatribuut

Laenudelt kogunenud intress aruandekuupäeva seisuga vastavalt määrusele (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33). Vastavalt tekkepõhise raamatupidamise üldpõhimõttele tuleks instrumentidelt saadav intress kirjendada bilansis siis, kui see tekib (st tekkepõhiselt), mitte siis, kui see tegelikult makstakse (st kassapõhiselt).

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Raamatupidamisandmed

Instrumentide raamatupidamislik klassifikatsioon

Andmeatribuut

Arvestusportfell, milles instrument on kirjendatud vastavalt vaadeldava üksuse juriidilise isiku kohaldatavale raamatupidamisstandardile (IFRS või riigi hea raamatupidamistava) kooskõlas määrusega (EL) 2015/534 (EKP/2015/13).

IFRS arvestusportfellid

Nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused

Väärtus

Nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused vastavalt IFRSile.

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Väärtus

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad vastavalt IFRSile.

Kohustuslikult õiglases väärtuses (kahjumit/kasumit kajastavad) finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel

Väärtus

Kohustuslikult õiglases väärtuses (kahjumit/kasumit kajastavad) finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel IFRSile.

Finantsvarad õiglases väärtuses, arvestades kahjumit/kasumit

Väärtus

Finantsvarad, mis on mõõdetud õiglases väärtuses (kahjumit/kasumit kajastavad) ning kajastatakse esmaselt või hiljem sellistena vastavalt IFRSile, välja arvatud kauplemiseks hoitavad finantsvarad.

Finantsvarad õiglases väärtuses, arvestades muud koondkasumit

Väärtus

Finantsvarad mõõdetuna õiglases väärtuses, arvestades muud koondkasumit tulenevalt ärimudelist ja rahavoogude omadustest vastavalt IFRSile.

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses

Väärtus

Finantsvarad amortiseeritud soetusmaksumuses vastavalt IFRSile.

Riigi hea raamatupidamistava arvestusportfellid

Sularaha ja sularahasaldod keskpankades

Väärtus

Sularaha ja sularahasaldod keskpankades vastavalt riigi heale raamatupidamistavale (GAAP).

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Väärtus

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Kohustuslikult õiglases väärtuses (kahjumit/kasumit kajastavad) finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel

Väärtus

Kohustuslikult õiglases väärtuses kahjumit/kasumit kajastavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Kauplemisel kasutatavad finantsvarad

Väärtus

Kauplemisel kasutatavad finantsvarad vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Finantsvarad õiglases väärtuses, mis kajastavad kahjumit/kasumit

Väärtus

Õiglases väärtuses kahjumit/kasumit kajastavad finantsvarad vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Müügivalmis finantsvarad

Väärtus

Müügivalmis finantsvarad vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid, mida mõõdetakse õiglases väärtuses kahjumit/kasumit kajastades

Väärtus

Õiglases väärtuses kahjumit/kasumit kajastatavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid, vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid, mida mõõdetakse õiglases väärtuses omakapitali kajastades

Väärtus

Finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid, mida mõõdetakse õiglases väärtuses omakapitali kajastades, vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Laenud ja nõuded

Väärtus

Laenud ja nõuded vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Lõpptähtajani hoitavad investeeringud

Väärtus

Lõpptähtajani hoitavad investeeringud vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel

Väärtus

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel, vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Väärtus

Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid, vastavalt riigi heale raamatupidamistavale.

Bilansis kajastamine

Andmeatribuut

Finantsvara kajastamine bilansis.

Täielikult kajastatud

Väärtus

Instrument on täielikult kajastatud vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Kajastatud asutuse jätkuva seotuse ulatuses

Väärtus

Instrumenti kajastatakse asutuse jätkuva seotuse ulatuses vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Täielikult kajastamata

Väärtus

Instrument on täielikult bilansist eemaldatud vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Koormatise allikad

Andmeatribuut

Tehingu liik, millega riskipositsioon on koormatud vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014. Vara loetakse koormatuks, kui see on panditud või on seotud mis tahes kokkuleppega mis tahes instrumendi tagamiseks või krediidi parandamiseks ja seda ei saa kokkuleppest vabalt välja võtta.

Keskpanga finantseerimine

Väärtus

Keskpanga finantseerimine (kõikide liikide, sh repolepingute puhul), vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid

Väärtus

Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Börsivälised tuletisinstrumendid

Väärtus

Börsivälised tuletisinstrumendid vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Hoiused – repolepingud, v.a keskpankadega

Väärtus

Repolepingud, v.a keskpankadega, vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Muud hoiused, v.a repolepingud

Väärtus

Muud hoiused, v.a repolepingud, vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Emiteeritud võlaväärtpaberid – tagatud võlakirjad

Väärtus

Emiteeritud tagatud võlakirjad vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Emiteeritud võlaväärtpaberid – varaga tagatud väärtpaberid

Väärtus

Emiteeritud varaga tagatud väärtpaberid vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Emiteeritud võlaväärtpaberid – muud kui tagatud võlakirjad ja varaga tagatud väärtpaberid

Väärtus

Emiteeritud võlaväärtpaberid, mis ei ole tagatud võlakirjad ja varaga tagatud väärtpaberid, vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Muud koormatise allikad

Väärtus

Muud koormatise allikad vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve rakenduslike tehniliste standardite lõplikule eelnõule varade koormamise aruandluse kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 5 ja artikliga 100.

Koormatis puudub

Väärtus

Instrument, mis ei ole panditud ning mis ei taga ega võimenda muude kokkulepete kohaselt teist instrumenti, millest teda ei saa vabalt lahutada.

Akumuleeritud mahakandmised

Andmeatribuut

Iga sellise võlainstrumendi põhisumma ja tähtaja ületanud intressi kumulatiivne summa, mida asutus enam ei kirjenda, kuna see loetakse sissenõutamatuks, olenemata portfellist, millesse see kuulus. Mahakandmise võib põhjustada nii finantsvarade arvestusliku väärtuse vähendamine, mis kirjendatakse vahetult tulemis, kui ka krediidikahjumite allahindluse kontol oleva summa vähendamine võrreldes finantsvarade arvestusliku väärtusega.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Akumuleeritud väärtuse languse summa

Andmeatribuut

Instrumendi kahjumi eraldised aruandekuupäeval. Seda andmeatribuuti kasutatakse seoses instrumentidega, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile.

IFRSi kohaselt on akumuleeritud väärtuse langus seotud järgmiste summadega:

i)

kahjumi eraldis summas, mis on võrdne 12 kuu oodatavate krediidikahjumitega;

ii)

kahjumi eraldis summas, mis on võrdne kehtivusajal oodatavate krediidikahjumitega.

Hea raamatupidamistava kohaselt on akumuleeritud väärtuse langus seotud järgmiste summadega:

i)

kahjumi eraldis summas, mis võrdub üldiste eraldisega;

ii)

kahjumi eraldis summas, mis võrdub konkreetsete eraldistega.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Väärtuse languse liik

Andmeatribuut

Väärtuse languse liik

1. etapp (IFRS)

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile ei kohaldada väärtuse langust ning IFRSi kohaselt tehakse instrumendi osas kahjumi eraldis summas, mis võrdub 12 kuu oodatavate krediidikahjumitega. Ainult instrumentide puhul, millele kohaldatakse väärtuse langust IFRS 9 kohaselt.

2. etapp (IFRS)

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile ei kohaldada väärtuse langust ning IFRSi kohaselt tehakse instrumendi osas kahjumi eraldis summas, mis võrdub eluea oodatavate krediidikahjumitega. Ainult instrumentide puhul, millele kohaldatakse väärtuse langust IFRS 9 kohaselt.

3. etapp (IFRS)

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile kohaldatakse krediidi väärtuse langust IFRS 9 kohaselt.

Üldine kahjumi eraldis (hea raamatupidamistava)

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile, v.a. IFRS 9, ning sellega seoses ei tehta konkreetset kahjumi eraldist.

Konkreetne kahjumi eraldis (hea raamatupidamistava)

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile, v.a. IFRS 9, ning sellega seoses tehakse konkreetne kahjumi eraldis, sõltumata sellest, kas asjaomaseid eraldisi mõõdetakse individuaalselt või kollektiivselt.

Ilma väärtuse languseta

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile ei kohaldata väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile.

Väärtuse languse hindamismeetod

Andmeatribuut

Meetod, millega väärtuse langust hinnatakse, kui instrumendile kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile. Eristatakse kollektiivseid ja individuaalseid meetodeid.

Hinnatud individuaalselt

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile ning väärtuse langust hinnatakse individuaalselt.

Hinnatud kollektiivselt

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile ning kasutatakse väärtuse languse kollektiivse hindamise meetodit, mille puhul instrumendid rühmitatakse sarnase krediidiriskiga instrumentide gruppideks.

Ilma väärtuse languseta

Väärtus

Kasutatakse, kui instrumendile ei kohaldata väärtuse langust vastavalt kohalduvale raamatupidamisstandardile.

Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

Andmeatribuut

Akumuleeritud muutused õiglases väärtuses tulenevalt krediidiriskist vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 1. osa punktile 2.46.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Instrumendi kohustuste täitmise seis

Andmeatribuut

Instrument tuleb liigitada aruandekuupäeval ühte järgmistest kategooriatest.

Viivisnõuded

Väärtus

Viivises olevad instrumendid vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Nõuetekohaselt teenindatavad

Väärtus

Nõuetekohaselt teenindatavad instrumendid vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Instrumendi teenindamise seisu kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil andmeatribuudis „instrumendi teenindamise seis“ esitatud teenindamise seis loetakse tuvastatuks või muudetuks.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Bilansiväliste riskipositsioonidega seotud eraldised

Andmeatribuut

Bilansiväliste summade eraldiste summa.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seis

Andmeatribuut

Makseraskuste tõttu restruktureeritud ja kokkuleppeliselt muudetud instrumentide andmed.

Makseraskuste tõttu restruktureeritud: instrumendid, mille muudetud intressimäär on turutingimustest soodsam

Väärtus

Makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid kohaldatakse muudetud tingimustega, sealhulgas turutingimustest soodsamaks muudetud intressimääraga instrumentidele vastavalt määrusele (EL) nr 1072/2013 (EKP/2013/34).

Makseraskuste tõttu restruktureeritud: instrumendid, mille muud tingimused on muudetud

Väärtus

Makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid kohaldatakse muudetud tingimustega, välja arvatud turutingimustest soodsamaks muudetud intressimääraga instrumentidele vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Makseraskuste tõttu restruktureeritud: täielikult või osaliselt refinantseeritud võlg

Väärtus

Makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid kohaldatakse refinantseeritud võlale vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Kokkuleppeliselt muudetud instrument ilma makseraskuste tõttu restruktureerimiseta

Väärtus

Instrument, mille finantstingimusi on muudetud, ent mille puhul ei ole kohaldatud makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Ei ole makseraskuste tõttu restruktureeritud ega kokkuleppeliselt muudetud

Väärtus

Ei kohaldata ei makseraskuste tõttu restruktureerimise ega kokkuleppelise muutmise meetmeid vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Kumulatiivsed laekumised pärast kohustuste täitmata jätmist

Andmeatribuut

Pärast kohustuste täitmata jätmist laekunud summa kokku.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seisu kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil andmeatribuudis „makseraskuste tõttu restruktureerimine ja kokkuleppeline muutmine“ esitatud makseraskuste tõttu restruktureerimine või kokkuleppeline muutmine peetakse aset leidnuks.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Usaldusnõuetele vastav portfell

Andmeatribuut

Riskipositsioonide liigitamine kauplemisportfellis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 86 määratletud tähenduses.

Kauplemisportfell

Väärtus

Instrumendid on kauplemisportfellis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 86 määratletud tähenduses.

Ei ole kauplemisportfellis

Väärtus

Instrumendid ei ole kauplemisportfellis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 86 määratletud tähenduses.

Bilansiline väärtus

Andmeatribuut

Bilansiline väärtus vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisale.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Vastaspool – instrumendi andmed

Vastaspoole roll

Andmeatribuut

Vastaspoole roll instrumendis.

Võlausaldaja

Väärtus

Vastaspool, kes kannab instrumendi krediidiriski ning kes ei ole kaitseandja.

Võlgnik

Väärtus

Vastaspool, kes tekitab instrumendi krediidiriski ning kes ei ole kaitseandja.

Teenindaja

Väärtus

Vastaspool, kes vastutab instrumendi haldus- ja finantsjuhtimise eest.

Algataja

Väärtus

Määruse (EL) nr 1075/2013 (EKP/2013/40) artikli 1 lõikes 3 määratletud väärtpaberistamise tehingu vastaspool.

Solidaarvastutuse andmed

Solidaarvastutuse summa

Andmeatribuut

Nominaalsumma jääk, mille ulatuses iga võlgnik on vastutav ühe instrumendi eest, kui võlgnikke on kaks või enam.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Saadud kaitse andmed

Kaitse tähtaeg

Andmeatribuut

Kaitse lepinguline tähtaeg, mis on varaseim kuupäev, mil kaitse võib lõppeda või see lõpetatakse, võttes arvesse kõiki algse lepingu muudatusi.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Kaitse liik

Andmeatribuut

Saadud kaitse liik, sõltumata selle kõlblikkusest krediidiriski maandamiseks.

Kuld

Väärtus

Kuld vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.

Sularaha ja hoiused

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 5.74 määratletud sularaha ja hoiused.

Väärtpaberid

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 5.89 määratletud väärtpaberid.

Laenud

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 5.112 määratletud laenud.

Omandiväärtpaberid ja investeerimisfonde aktsiad/osakud

Väärtus

Määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 5.139 määratletud omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide aktsiad/osakud.

Krediididerivatiivid

Väärtus

Krediididerivatiivid:

mis vastavad finantsgarantii määratlusele rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 58 alapunktis b määratletud tähenduses;

mis ei ole finantsgarantiid rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 67 alapunktis d määratletud tähenduses.

Krediididerivatiivid hõlmavad määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 204 nimetatud kõlblikke krediididerivatiive.

Finantsgarantiid, v.a krediididerivatiivid

Väärtus

Finantsgarantiid, v.a krediididerivatiivid, vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014.

Kaubandusest saadavad laekumised

Väärtus

Kaubandusest saadavad laekumised rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osa punkti 5.41 alapunktis c määratletud tähenduses.

Panditud elukindlustuslepingud

Väärtus

Laenu andvale krediidiasutusele või investeerimisühingule panditud elukindlustuslepingud vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.

Elamukinnisvara tagatis

Väärtus

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 75 määratletud elamukinnisvara.

Kontori- ja äripinnad

Väärtus

Kontori- ja äripinnad vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013.

Ärikinnisvara tagatis

Väärtus

Kinnisvara, va elamukinnisvara, kontori- ja äripinnad.

Muu füüsiline tagatis

Väärtus

Muu füüsiline tagatis vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013, mis ei ole hõlmatud eeltoodud väärtuste all.

Muu kaitse

Väärtus

Eelnevalt määratlemata muu kaitse.

Kaitse väärtus

Andmeatribuut

Kaitse väärtuse hindamisel määratletud „kaitse väärtuse liigi“ kaitse väärtuse summa.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Kaitse väärtuse liik

Andmeatribuut

Andmeatribuudi „kaitse väärtus“ all määratletud väärtuse liigi tuvastamine.

Tinglik väärtus

Väärtus

Lepinguline nominaalne väärtus, mida kasutatakse kaitse realiseerimisel tehtavate maksete arvutamiseks.

Õiglane väärtus

Väärtus

Hind, mis saadakse vara müügil või makstakse kohustise üleandmisel mõõtmiskuupäeval turuosaliste vahelises tavapärases tehingus.

Kasutatakse siis, kui kaitse ei hõlma kinnisvara.

Turuväärtus

Väärtus

Kinnisvara hetke turuväärtus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 76 määratletud tähenduses.

Kasutatakse siis, kui kaitse ei hõlma kinnisvara ning turuväärtus esitatakse andmeatribuudi „kaitse väärtus“ all'.

Pikaajaline jätkusuutlik väärtus

Väärtus

Kinnisvara hüpoteekimisväärtus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 74 määratletud tähenduses.

Kasutatakse siis, kui kaitse ei hõlma kinnisvara ning hüpoteekimisväärtus esitatakse andmeatribuudi „kaitse väärtus“ all'.

Muu kaitse väärtus

Väärtus

Eelnevalt määratlemata muu kaitse väärtus.

Kinnisvaratagatise asukoht

Andmeatribuut

Tagatise asukoha regioon või riik.

ISO 3166-1 alfa-2 koodid

Väärtus

Tagatise asukoha ISO 3166-1 alfa-2 koodid tagatise puhul, mille asukoht ei ole andmeid esitavas liikmesriigis.

NUTS 3. tasandi piirkonnad

Väärtus

Tagatise asukoha NUTS 3. tasandi piirkonnad tagatise puhul, mille asukoht ei ole andmeid esitavas liikmesriigis.

Kaitse väärtuse kuupäev

Andmeatribuut

Kuupäev, mil teostati viimane kaitse ülevaatus või hindamine enne aruandekuupäeva.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Kaitse väärtuse hindamise meetod

Andmeatribuut

Kaitse hindamise liik; meetod, mida kasutati kaitse väärtuse hindamisel.

Turuväärtuse meetod

Väärtus

Hindamismeetod, mille puhul kaitse väärtus määratletakse sarnaste varade ja kohustuste korrigeerimata, aktiivsel turul noteeritud hinna alusel.

Vastaspoole hinnang

Väärtus

Hindamismeetod, mille puhul hindamise viib läbi kaitse andja.

Võlausaldaja hinnang

Väärtus

Hindamismeetod, mille puhul hindamise viib läbi võlausaldaja: hindamine, mille teostab hindamiseks vajaliku kvalifikatsiooni, võimete ja kogemustega töötaja või asutuseväline isik, kes osaleb krediidiotsuse menetluses.

Kolmanda isiku hinnang

Väärtus

Hindamismeetod, mille puhul hindamise viib läbi krediidiotsuse menetluses mitteosalev hindaja.

Muu hindamise liik

Väärtus

Muu hindamise liik, mis ei ole hõlmatud muude hindamisliikide all.

Algne kaitse väärtus

Andmeatribuut

Kaitse õiglane väärtus kuupäeval, mil krediidikaitse algselt saadi.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Algse kaitse väärtuse kuupäev

Andmeatribuut

Algse kaitse hindamise kuupäev, st viimane kaitse ülevaatuse või hindamise teostamise kuupäev enne algse krediidikaitse saamist.

Kuupäev

Väärtus

pp/kk/aaaa

Instrument – saadud kaitse andmed

Kaitseks eraldatud väärtus

Andmeatribuut

Kaitse väärtuse maksimumsumma, mida loetakse instrumendi krediidikaitseks. Kaitseks eraldatud väärtuse hulka ei arvata kehtivaid kolmandate osapoolte või vaadeldava üksuse eelisnõudeid kaitse suhtes. Määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt kõlblikud kaitse puhul esitatakse väärtus kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa 2. osale.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.

Kolmandate osapoolte eelisnõuded kaitse suhtes

Andmeatribuut

Kolmandate osapoolte (v.a vaadeldav üksus) suhtes kohaldatava kõrgema järgu kinnipidamisõiguse maksimumsumma, mida võib kasutada kaitse suhtes.

Numbriline

Väärtus

Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.


(1)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1075/2013, 18. oktoober 2013, väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/40) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 107).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(3)  Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 2003, mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/2002, 19. juuli 2002, rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(5)  Nõukogu direktiiv 86/635/EMÜ, 8. detsember 1986, pankade ja teiste finantseerimisasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

(6)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 51).


V LISA

Miinimumnõuded, mida peab täitma tegelik andmeid esitav üldkogum

Euroopa Keskpanga (EKP) statistilise aruandluse nõuete järgimiseks peavad andmeesitajad täitma järgmisi miinimumnõudeid.

1.

Edastamise miinimumnõuded:

a)

andmed tuleb edastada õigeaegselt ja asjaomase riigi keskpanga (RKP) seatud tähtaegade jooksul;

b)

statistilised aruanded tuleb esitada sellisel kujul ja sellises formaadis, mis vastab asjaomaste RKPde kehtestatud tehnilistele aruandlusnõuetele;

c)

andmeesitajad peavad esitama ühe või mitme kontaktisiku andmed asjaomasele RKP-le;

d)

tuleb järgida tehnilisi spetsifikatsioone, mis käsitlevad andmeedastust asjaomasele RKP-le.

2.

Täpsuse miinimumnõuded:

a)

kõik lineaarkitsendused peavad olema täidetud (nt vahesummad kokku peavad vastama lõppsummadele) ja eri aruandlussagedustega esitatud andmed peavad olema omavahel kooskõlas;

b)

andmeesitajad peavad suutma anda teavet arengu kohta, mis on esitatud andmete kohaselt toimunud;

c)

statistiline teave peab olema täielik ning selles ei tohi olla pidevaid ega struktuurilisi lünki; puuduvatest andmetest tuleb asjaomaseid RKPsid teavitada ja nende puudumist selgitada ning need tuleb esitada niipea kui võimalik ja

d)

andmeesitajad peavad järgima proportsioone, ümardamispõhimõtteid ja kümnendkohti, mis RKPd on määranud andmete tehniliseks edastamiseks.

3.

Mõistete vastavuse miinimumnõuded:

a)

statistiline teave peab vastama käesolevas määruses sisalduvatele määratlustele ja liigitustele;

b)

kui nendest määratlustest ja liigitustest on kõrvale kaldutud, peavad andmeesitajad vajadusel korrapäraselt kontrollima kasutatud meetme ja käesolevas määruses sätestatud meetme vahelist erinevust ja selle mõõtma;

c)

andmeesitajad peavad suutma selgitada lahknevusi, mis ilmnevad esitatud andmete võrdlemisel varasemate perioodide andmetega.

4.

Andmete parandamise miinimumnõuded:

tuleb järgida EKP ja asjaomaste RKPde sätestatud andmete parandamise põhimõtteid ja korda. Korrapäraselt tehtavatest parandustest kõrvale kalduvatele parandustele tuleb lisada selgitus.


Top