Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0594

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/594, 18. aprill 2016, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 223/2014 vorm struktureeritud uuringu jaoks, milles käsitletakse sellise abi lõppsaajaid, mida antakse enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondist toidu- ja/või esmase materiaalse abi rakenduskavade raames

C/2016/2165

OJ L 103, 19.4.2016, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/594/oj

19.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/594,

18. aprill 2016,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 223/2014 vorm struktureeritud uuringu jaoks, milles käsitletakse sellise abi lõppsaajaid, mida antakse enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondist toidu- ja/või esmase materiaalse abi rakenduskavade raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 4,

olles konsulteerinud enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 223/2014 kohaselt peab toidu- ja/või esmase materiaalse abi rakenduskava (edaspidi „I rakenduskava“) korraldusasutus teostama 2017. ja 2022. aastal struktureeritud uuringu abi lõppsaajate kohta.

(2)

See struktureeritud uuring abi lõppsaajate kohta on üks vahenditest, mille abil hinnatakse enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi (edaspidi „abifond“). Selleks et tagada enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi hindamise tulemuste kõrge kvaliteet ja uuringu tulemuslikkus, on vaja kehtestada vorm, mis võimaldab andmete koondamist Euroopa Liidu tasandil,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 223/2014 artikli 17 lõikes 4 osutatud struktureeritud uuring lõppsaajate kohta tehakse vastavalt lisas esitatud vormile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 72, 12.3.2014, lk 1.


LISA

ENIM PUUDUST KANNATAVATE ISIKUTE EUROOPA ABIFONDI (FEAD) STRUKTUREERITUD UURING – KÜSIMUSED

Küsitleja nimi :

[küsitleja täisnimi. Mitme küsitleja korral märkida kõigi nimed]

Koht :

[uuringu tegemise aadress]

Organisatsioon :

[selle partnerorganisatsiooni nimi, kellelt lõppsaaja abi sai]

Kuupäev :

[uuringu kuupäev pp/kk/aaaa]

Kellaaeg :

[uuringu kellaaeg hh:mm]

A.   KÜSIMUSED PARTNERORGANISATSIOONI POOLT LÕPPSAAJATELE ANTAVA ABI ULATUSE KOHTA (1)

A1.   Millist liiki FEADi poolset abi lõppsaajatele antakse ja kui sageli seda tehakse?

 

Iga päev

Iga nädal

Iga kuu

Muu

Toidupakid (2)

 

 

 

(täpsustage)

Eined

 

 

 

(täpsustage)

Lastele jagatavad kaubad

 

 

 

(täpsustage)

Kodututele jagatavad kaubad

 

 

 

(täpsustage)

Muu (täpsustage)

[täpsustage liik]

[täpsustage liik]

[täpsustage liik]

[täpsustage liik ja sagedus]


A2.   Milliseid täiendavaid meetmeid kohaldatakse lõppsaajatele FEADi abi andmise korral?

Nõuanded toidu valmistamiseks ja säilitamiseks, toiduvalmistamise õpitoad, abisaajate harimine tervisliku toitumise edendamise alal või nõuanded toidujäätmete vähendamiseks

 

Isikliku puhtuse alane nõustamine

 

Pädevate (nt sotsiaal- või haldus-)talituste juurde suunamine

 

Individuaalne nõustamine ja õpitoad

 

Psühholoogia- ja teraapiaalane tugi

 

Leibkonna eelarve kavandamise alane nõustamine

 

Muu (täpsustage)

[Täita lahter]

Puuduvad

 


A3.   Kas partnerorganisatsioon annab lõppsaajatele ka materiaalset abi, mida FEAD ei kaasrahasta?

Jah

Ei

 

 


A3a.   Kui jah, siis millist abi partnerorganisatsioon lisaks FEADi abile annab?

Toidupakid

 

Eined

 

Lastele jagatavad kaubad

 

Kodututele jagatavad kaubad

 

Muud kaubad

[täpsustage liik]

B.   KÜSIMUSED ABI LÕPPSAAJALE

B1.   Kas olete mees või naine?

Mees

Naine

 

 


B2.   Kui vana Te olete?

15 või alla selle

16–24

25–49

50–64

65 või üle selle

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Kas olete üksikvanem?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B4.   Millist abi Te äsja saite (või kohe saate)?

 

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

Toidupakid

 

 

 

 

Eined

 

 

 

 

Imikuvarustus (hädavajalikud beebitarbed)

 

 

 

 

Koolikotid

 

 

 

 

Kirjatarbed, kooliõpikud ja töövihikud, pliiatsid, joonistustarbed ja muu koolis vajalik (v.a riided)

 

 

 

 

Spordivarustus (spordijalatsid, ujumisriided jne)

 

 

 

 

Riided (talveriided, jalanõud, kooliriided jne)

 

 

 

 

Magamiskotid/tekid

 

 

 

 

Köögitarbed (potid, pannid, noad-kahvlid jne)

 

 

 

 

Kodutekstiil (käterätid, voodipesu)

 

 

 

 

Hügieenitarbed (esmaabipakk, seep, hambahari, ühekordsed žiletid jne)

 

 

 

 

Muud liiki kaubad

[Täita lahter]


B5.   Kes on abi saaja?

Teie ise

Teie leibkonna teised liikmed

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 

Kui vastus küsimusele B5 on üksnes „Teie ise“, jätke küsimus B6 vahele.

B6.   Kas abi kasutavad ka teised inimesed? Kui jah, siis mitu inimest (lisaks Teile) ja milline on nende vanus ja sugu?

 

Mees

Naine

5 või alla selle

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 või üle selle

 

 

Ei soovi vastata

 

 

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 


B7.   Kas tulite abi saama esimest korda?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 

Kui vastus küsimusele B7 on „Jah“, „Ei soovi vastata“ või „Ei tea või ei mõista küsimust“, siis jätkake küsimusega nr B9.

B8.   Kui tihti Te abi saamas käite?

Iga päev

Iga nädal

Iga kuu

Muu

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 

 

 


B9.   Kas teate, millal jälle samasugust abi vajate?

Homme

Järgmisel nädalal

Järgmisel kuul

Muu

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 

 

 


B10.   Kas Teil on olnud raskusi abi saamisel?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B10a.   Kui jah, siis milliseid raskusi olete kogenud?

Vajadus muretseda dokumente mõnest riiklikust, piirkondlikust või kohalikust asutusest

 

Vajadus läbida pikki vahemaid

 

Psühholoogilised tõkked

 

Muu (täpsustage)

[Täita lahter]

Ei soovi vastata

 

Ei tea või ei mõista küsimust

 


B11.   Kas tänu FEADi pakutavale abile on Teie või Teie leibkonna liikmete olukord paremaks muutunud?

Jah

Osaliselt

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 

 


B11a.   Kui vastus on „Ei“ või „Osaliselt“, siis selgitage, miks?

Toiduainete ja kaupade hulk ei ole piisav

 

Toiduaineid ja kaupu jagatakse liiga harva

 

Toiduainete ja kaupade kvaliteet ei ole piisav

 

Vaja oleks muud liiki abi (täpsustage)

[Täita lahter]

Ei soovi vastata

 

Ei tea või ei mõista küsimust

 


B12.   Kas Teil või Teie leibkonnal oli aasta tagasi võimalik osta toiduaineid/kaupu, mida äsja saite?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B13.   Kas Teie saate ja/või teised Teie leibkonna liikmed saavad abi muudelt organisatsioonidelt?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B13a.   Kui jah, siis millist abi Te muudelt organisatsioonidelt saate?

 

Jah

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

Toidupakid

 

 

 

Eined

 

 

 

Imikuvarustus (hädavajalikud beebitarbed)

 

 

 

Koolikotid

 

 

 

Kirjatarbed, kooliõpikud ja töövihikud, pliiatsid, joonistustarbed ja muu koolis vajalik (v.a riided)

 

 

 

Spordivarustus (spordijalatsid, ujumisriided jne)

 

 

 

Riided (talveriided, jalanõud, kooliriided jne)

 

 

 

Magamiskotid/tekid

 

 

 

Köögitarbed (potid, pannid, noad-kahvlid jne)

 

 

 

Kodutekstiil (käterätid, voodipesu)

 

 

 

Hügieenitarbed (esmaabipakk, seep, hambahari, ühekordsed žiletid jne)

 

 

 

Muu

[Täita lahter]


B14.   Kui olete (praegu või varem) saanud selle organisatsiooni kaudu nõuandeid või juhtnööre, siis milliseid?

Nõuanded toidu valmistamiseks ja säilitamiseks, toiduvalmistamise õpitoad, abisaajate harimine tervisliku toitumise edendamise alal või nõuanded toidujäätmete vähendamiseks

 

Isikliku puhtuse alane nõustamine

 

Pädevate (nt sotsiaal- või haldus-) talituste juurde suunamine

 

Individuaalne nõustamine ja õpitoad

 

Psühholoogia- ja teraapiaalane tugi

 

Leibkonna eelarve kavandamise alane nõustamine

 

Muu (täpsustage)

[Täita lahter]

Ei soovi vastata

 

Ei tea või ei mõista küsimust

 


B15.   Kas need nõuanded või juhtnöörid on/olid kasulikud?

Väga kasulikud

Küllaltki kasulikud

Mitte eriti kasulikud

Täiesti kasutud

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 

 

 


B16.   Kas saate tööga teenitavat tulu?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B17.   Kas Teil on muid sissetulekuid või kas saate muid soodustusi?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B18.   Kas mõni Teie leibkonna liige saab tööga teenitavat tulu?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B19.   Kas mõnel Teie leibkonna liikmel on muid sissetulekuid või kas mõni neist saab muid soodustusi?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B20.   Kas Teil on selle riigi kodakondsus?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B21.   Kui mitte, siis kas Teil on ELi mõne muu riigi kodakondsus?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B22.   Kas olete varjupaigataotleja või pagulane?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B23.   Kas Teil on elukoht?

Jah

Ei

Ei soovi vastata

Ei tea või ei mõista küsimust

 

 

 

 


B23a.   Kui jah, siis mis tüüpi see on?

Elamu- või korteriomand või üürielamu või -korter, kas üksi või koos perega

 

Sõprade ja muude isikutega ühine eluruum

 

Pikaajaline hoolekandeasutus (nt vanadekodu, elukoht üksikemadele, varjupaigataotlejatele)

 

Varjupaik

 

Lagunenud maja või slumm

 

Auto-/haagiselamu

 

Pagulaslaager

 

Muu (täpsustada)

[Täita lahter]

Ei soovi vastata

 

Ei tea või ei mõista küsimust

 


(1)  Küsimused puudutavad abi, mida antakse jaotuspunktis, kus küsitlused toimuvad.

(2)  Täpsem toidupaki määratlus võidakse esitada partnerorganisatsiooni tasandil / meetme raames / korraldusasutuse poolt. Pakid ei pea olema suuruselt ega sisult standardsed.


Top