Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0576

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/576, 14. aprill 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010 seoses toimeainega rafoksaniid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/2118

OJ L 99, 15.4.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/576/oj

15.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 99/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/576,

14. aprill 2016,

millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010 seoses toimeainega rafoksaniid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 470/2009 artiklis 17 on nõutud, et liidus loomakasvatuses kasutatavates biotsiidides või toiduloomade veterinaarravimites kasutamiseks ette nähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid (edaspidi „jääkide piirnormid“) tuleb kehtestada määrusega.

(2)

Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 (2) lisa tabelis 1 on esitatud farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi.

(3)

Rafoksaniid on kantud kõnealusesse tabelisse 1 lubatud toimeainena veiste ja lammaste puhul, kohaldatav lihaskoe, rasvkoe, maksa, neerude ja piima suhtes. Selle aine jaoks lehma- ja lambapiima puhul sätestatud ajutised jääkide piirnormid kaotasid kehtivuse 31. detsembril 2015.

(4)

Euroopa Ravimiametile (edaspidi „ravimiamet“) on esitatud taotlus pikendada ajavahemikku, mil rafoksaniidi jääkide ajutisi piirnorme kohaldatakse lehma- ja lambapiima suhtes.

(5)

Veterinaarravimite komitee arvamuse alusel leidis ravimiamet, et rafoksaniidi jääkide ajutiste piirnormide kohaldamise pikendamine lehma- ja lambapiima puhul võimaldaks käimasolevad teadusuuringud lõpule viia, ja soovitas seepärast pikendada ajutiste piirnormide kehtivusaega 31. detsembrini 2017.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 37/2010 vastavalt muuta.

(7)

Arvestades et rafoksaniidi jääkide ajutised piirnormid kaotasid lehma- ja lambapiima puhul kehtivuse 31. detsembril 2015 ja selleks et kaitsta turuosaliste õiguspäraseid ootusi kõnealuse aine kasutamise suhtes, peaks ajutiste piirnormide kehtivusaja pikendamine jõustuma kohe ja seda tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2016.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  Komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.1.2010, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 asendatakse kanne toimeaine rafoksaniidi kohta järgmisega:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted (vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Rafoksaniid

Rafoksaniid

Veised

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained“

Lambad

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Veised, lambad

10 μg/kg

Piim

Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2017.


Top