Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/68, 21. jaanuar 2016, juhikaartide elektrooniliste registrite ühendamise ühiste menetluste ja tehniliste kirjelduste kohta

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/51


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/68,

21. jaanuar 2016,

juhikaartide elektrooniliste registrite ühendamise ühiste menetluste ja tehniliste kirjelduste kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrust (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 165/2014 on sätestatud, et liikmesriigid on kohustatud elektrooniliselt andmeid vahetama, et tagada väljaantud juhikaardi kordumatus.

(2)

Selleks et hõlbustada elektroonilist andmevahetust liikmesriikides väljaantud juhikaartide kohta, käivitas komisjon teateedastussüsteemi TACHOnet, mille kaudu saavad liikmesriigid küsida andmeid teistes liikmesriikides väljaantud juhikaartide ja nende staatuse kohta.

(3)

Määrusega (EL) nr 165/2014 on kehtestatud kohustus ühendada liikmesriikide elektroonilised juhikaardiregistrid kogu liidus, kasutades selleks kas teateedastussüsteemi TACHOnet või mõnda muud sellega ühilduvat süsteemi. Ühilduva süsteemi kasutamise korral peab saama vahetada andmeid kõigi teiste liikmesriikidega elektrooniliselt TACHOneti teateedastussüsteemi kaudu.

(4)

Seepärast on vaja kehtestada kohustuslikud ühised menetlused ja tehnilised kirjeldused TACHOneti jaoks, sh vahetatavate andmete vormingu kohta ja riiklikest elektroonilistest registritest päringute tegemise viisi, juurdepääsu ja kaitsemehhanismide kohta.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 165/2014 artikli 42 lõikes 3 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse nõuded, mis on seotud liikmesriikide elektrooniliste juhikaardiregistrite kohustusliku ühendamisega teateedastussüsteemiga TACHOnet, millele on osutatud määruse (EL) nr 165/2014 artiklis 31.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks määruse (EL) nr 165/2014 artikli 2 mõistetele kohaldatakse järgmisi mõisteid:

a)   „asünkroonne liides”– toiming, millega päringu vastusteade saadetakse uude HTTP-ühendusse;

b)   „üldotsing”– liikmesriigist tulnud päring, mis saadetakse kõikidele teistele liikmesriikidele;

c)   „kaarte väljaandev asutus”– liikmesriigi volitatud asutus, kes annab välja ja haldab sõidumeerikukaarte;

d)   „kesksüsteem”– teabesüsteem, mis võimaldab edastada TACHOneti teateid liikmesriikide vahel;

e)   „riiklik süsteem”– iga liikmesriigi oma teabesüsteem, mis on loodud selleks, et saata ja töödelda TACHOneti teateid ning neile vastata;

f)   „sünkroonne liides”– toiming, millega päringu vastusteade saadetakse samasse HTTP-ühendusse, millega saabus päring;

g)   „päringu esitanud liikmesriik”– liikmesriik, kes saadab päringu või teate, mis edastatakse sobivale (sobivatele) vastajaliikmesriigile (-liikmesriikidele);

h)   „vastajaliikmesriik”– liikmesriik, kellele suunatakse TACHOneti päring või teade;

i)   „sihtotsing”– liikmesriigist tulnud päring, mis saadetakse ühele liikmesriigile;

j)   „sõidumeerikukaart”– juhikaart või töökojakaart, nagu on määratletud määruse (EL) nr 165/2014 artikli 2 punktides f ja k.

Artikkel 3

TACHOneti kasutamise kohustus

Liikmesriigid peavad teateedastussüsteemiga TACHOnet ühendama määruse (EL) nr 165/2014 artikli 31 lõikes 1 osutatud riiklikud elektroonilised registrid.

Artikkel 4

Tehnilised kirjeldused

Teateedastussüsteem TACHOnet peab vastama tehnilistele kirjeldustele, mis on sätestatud I–VII lisas.

Artikkel 5

Teateedastussüsteemi TACHOnet kasutamine

Liikmesriigid järgivad VIII lisas sätestatud korda.

Juhikaartide kehtivuse, staatuse ja kordumatuse tõhusama kontrollimise hõlbustamiseks võimaldavad liikmesriigid teateedastussüsteemile TACHOnet juurdepääsu oma riiklikule kaarte väljaandvale asutusele ja kontrolliametnikele, kes täidavad määruse (EL) nr 165/2014 artiklis 38 osutatud ülesandeid.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 2. märtsist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. jaanuar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 60, 28.2.2014, lk 1.


I LISA

Teateedastussüsteemi TACHOnet üldkirjeldus

1.   Ehitus

Teateedastussüsteem TACHOnet koosneb järgmistest osadest.

1.1.

Kesksüsteem, mis peab suutma vastu võtta päringut selle esitanud liikmesriigilt, päringu heaks kiita ja seda töödelda, saates päringu vastajaliikmesriikidele. Kesksüsteem peab ootama, kuni saab vastuse igalt vastajaliikmesriigilt, koguma vastused ja saatma koondvastuse päringu esitanud liikmesriigile.

Kõiki TACHOneti teateid edastab kesksüsteem.

1.2.

Liikmesriikide riiklikud süsteemid, millel peavad olema liidesed, mis suudavad päringuid saata kesksüsteemile ja võtta vastu saabunud vastuseid. Riiklikud süsteemid võivad kesksüsteemile teadete saatmiseks ja nende vastuvõtmiseks kasutada oma või kommertstarkvara.

2.   Haldamine

2.1.   Kesksüsteemi haldab komisjon, kes vastutab selle tehnilise käitamise ja hooldamise eest.

2.2.   Kesksüsteem ei säilita andmeid kauem kui kuus kuud, välja arvatud VII lisas sätestatud logi- ja statistikaandmed.

2.3.   Kesksüsteem ei tohi anda juurdepääsu isikuandmetele, välja arvatud selleks volitatud töötajatele, kui see on vajalik järelevalve ja hoolduse tegemiseks ning rikete parandamiseks.

2.4.   Liikmesriikide ülesanded on:

2.4.1.

riiklike süsteemide, sealhulgas kesksüsteemiga suhtlevate liideste loomine ja haldamine;

2.4.2.

riiklike süsteemide, sealhulgas nii oma kui ka kommertskasutuses oleva riist- ja tarkvara paigaldamine ja hooldamine;

2.4.3.

riikliku süsteemi ja kesksüsteemi nõuetekohase koostalitluse tagamine, sealhulgas kesksüsteemist tulnud veateadete haldamine;

2.4.4.

teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamine kõikide vajalike meetmete abil;

2.4.5.

riiklike süsteemide käitamine vastavalt VI lisas sätestatud teenusetasemetele.

2.5.   Veebiportaal MOVEHUB

Komisjon loob kaitstud juurdepääsuga veebirakenduse (edaspidi „veebiportaal MOVEHUB”), mis pakub vähemalt järgmisi teenuseid:

a)

liikmesriikide kättesaadavuse statistika;

b)

kesksüsteemi ja liikmesriikide süsteemide hoolduse teated;

c)

koondaruanded;

d)

kontaktide haldamine;

e)

XSD-andmetüübid.

2.6.   Kontaktide haldamine

2.6.1.   Kontaktide haldamise funktsioon annab igale liikmesriigile võime hallata kontaktandmeid, sealhulgas liikmesriigi poliitika-, äri-, töö- ja tehnikavaldkonna kasutajate kontaktandmeid, ning asjaomaste kontaktandmete korrashoiu eest vastutab selle liikmesriigi pädev asutus. Teiste liikmesriikide kontaktandmeid saab vaadata, kuid mitte muuta.

2.6.2.   TACHOnet kasutab punktis 2.6.1 osutatud kontaktandmeid vastusteadetes.


II LISA

Teateedastussüsteemi TACHOnet funktsioonid

1.   Teateedastussüsteemil TACHOnet on järgmised funktsioonid.

1.1.

Väljaantud kaartide kontrollimine (CIC): võimaldab päringut esitaval liikmesriigil saata kaartide kontrollimise taotluse ühele liikmesriigile või kõikidele liikmesriikidele, et teha kindlaks, ega kaardi taotlejal ei ole juba mõne teise vastajaliikmesriigi kaarti. Vastajaliikmesriik vastab päringule CIC-tüüpi vastuse saatmisega.

1.2.

Kaardi staatuse kontrollimine (CCS): võimaldab päringu teinud liikmesriigil küsida vastajaliikmesriigilt CCS-tüüpi päringu saatmisega vastajaliikmesriigis väljaantud kaardi andmeid. Vastajaliikmesriik vastab päringule CCS-tüüpi vastuse saatmise teel.

1.3.

Kaardi staatuse muutmine (MCS): võimaldab päringu teinud liikmesriigil teatada vastajaliikmesriigile MCS-tüüpi teate saatmisega, et vastajaliikmesriigis väljaantud kaardi staatus on muutunud. Vastajaliikmesriik vastab päringule MCS-tüüpi kinnituse saatmisega.

1.4.

Väljaantud juhikaart (ICDL): võimaldab päringu esitanud liikmesriigil teatada vastajaliikmesriigile ICDL-tüüpi teate saatmisega, et päringu esitanud liikmesriik on vastajaliikmesriigi juhiloa alusel välja andnud juhikaardi. Vastajaliikmesriik vastab päringule ICDL-tüüpi vastuse saatmisega.

2.   Edaspidi lisatakse TACHOneti muid tõhusaks toimimiseks sobivaks peetavaid teatetüüpe, näiteks veateated.

3.   Riiklikud süsteemid peavad suutma välja selgitada käesoleva lisa liites loetletud kaardistaatuseid, et kasutada punktis 1 kirjeldatud funktsioone. Liikmesriigid ei ole kohustatud rakendama haldusmenetlust, mis kasutab kõiki loetletud staatuseid.

4.   Kui liikmesriik saab vastuse või teate, millega antakse staatus, mida ei kasutata liikmesriigi haldusmenetlustes, peab riiklik süsteem teisendama teates nimetatud staatuse kõnealuse menetlusega sobivaks. Vastajaliikmesriik ei tohi teadet tagasi lükata, kui selle staatus on loetletud käesoleva lisa liites.

5.   Käesoleva lisa liites loetletud kaardistaatust ei tohi kasutada selleks, et teha kindlaks, kas juhikaart on juhtimiseks kehtiv. Kui liikmesriik teeb kaardi väljaandnud liikmesriigi registrilt CCS-tüüpi funktsiooni kaudu päringu, peab vastus sisaldama asjakohast välja „kehtiv juhtimiseks”. Liikmesriigi haldusmenetlused peavad olema sellised, et CCS-tüüpi vastus sisaldaks alati teadet „kehtiv juhtimiseks”.

Liide

Kaardi staatused

Kaardi staatus

Määratlus

Taotlus

Kaarte väljaandev asutus on saanud taotluse anda välja juhikaart. See teave on registreeritud ja salvestatud andmebaasi koos genereeritud otsingutunnustega.

Heakskiidetud

Kaarte väljaandev asutus on kiitnud heaks sõidumeerikukaardi taotluse.

Tagasilükatud

Kaarte väljaandev asutus ei kiitnud taotlust heaks.

Individualiseeritud

Sõidumeerikukaart on individualiseeritud.

Saadetud

Liikmesriigi asutus on saatnud juhikaardi asjaomasele juhile või vahendusasutusele.

Kätteantud

Liikmesriigi asutus on juhikaardi asjaomasele juhile kätte andnud.

Konfiskeeritud

Pädev asutus on juhikaardi juhilt ära võtnud.

Peatatud kehtivusega

Juhikaart on juhilt ajutiselt ära võetud.

Tagasivõetud

Kaardi väljaandnud asutus on otsustanud juhikaardi tagasi võtta. Kaart on lõplikult kehtetuks tunnistatud.

Loovutatud

Sõidumeerikukaart on väljaandnud asutusele tagastatud ega ole enam vajalik.

Kadunud

Kaardi väljaandnud asutusele on teatatud, et sõidumeerikukaart on kadunud.

Varastatud

Kaardi väljaandnud asutusele on teatatud, et sõidumeerikukaart on varastatud. Varastatud kaart loetakse kadunud kaardiks.

Mittetoimiv

Kaardi väljaandnud asutusele on teatatud, et sõidumeerikukaart ei toimi korralikult.

Aegunud

Sõidumeerikukaardi kehtivusaeg on lõppenud.

Asendatud

Sõidumeerikukaart, mille kohta on teatatud, et see on kadunud, varastatud või ei toimi korralikult, on asendatud uue kaardiga. Uuel kaardil on samad andmed, välja arvatud kaardi numbri asendusindeks, mida on suurendatud ühe võrra.

Uuendatud

Sõidumeerikukaart on kas uuendatud haldusandmete muutumise tõttu või seda on pikendatud kehtivusaja lõppemise tõttu. Uuel kaardil on number sama, välja arvatud kaardi numbri uuendusindeks, mida on suurendatud ühe võrra.

Vahetamisel

Kaardi väljaandnud asutus on saanud teate, et teises liikmesriigis kaarte väljaandev asutus on alustanud nimetatud kaardi asendamist sealse kaardiga.

Vahetatud

Kaardi väljaandnud asutus on saanud teate, et teises liikmesriigis on lõpuni jõudnud nimetatud kaardi asendamine teises liikmesriigis kaarte väljaandva asutuse kaardiga.


III LISA

Teateedastussüsteemi TACHOnet teadete seaded

1.   Üldised tehnilised nõuded

1.1.   Kesksüsteemil peab olema teadetevahetuseks nii sünkroonseid kui ka asünkroonseid liideseid. Liikmesriigid võivad valida oma rakendustes kõige sobivama tehnilise lahenduse liidese jaoks.

1.2.   Kõik kesksüsteemi ja liikmesriikide süsteemide vahel edastatavad teated peavad olema kodeeritud teisendusvorminguga UTF-8.

1.3.   Liikmesriikide süsteemid peavad olema võimelised vastu võtma ja töötlema kreeka või kirillitsa tähemärke sisaldavaid teateid.

2.   Märgistuskeeles XML koostatud teadete ülesehitus ja andmetüübi määratlus (XSD)

2.1.   XML-tüüpi teadete struktuur järgib XSD-andmetüüpe, mis on installitud kesksüsteemi.

2.2.   Kesksüsteem ja riiklikud süsteemid peavad suutma edastada ja vastu võtta teateid, mis ühilduvad XSD-andmetüüpidega.

2.3.   Liikmesriikide süsteemid peavad suutma saata, vastu võtta ja töödelda kõiki teateid, millel on I lisas sätestatud funktsionaalsusi.

2.4.   XML-teated peavad vastama vähemalt käesoleva lisa liites sätestatud miinimumnõuetele.

Liide

XML-teadete miinimumnõuded

Ühine päis

Kohustuslik

Versioon

Märgistuskeele XML ametlik versioon on määratud kindlaks teate XSDs määratletud nimeruumiga ning iga XML-teate päise elemendi versiooni atribuudiga. Versiooni number („n.m”) määratakse kindlaks fikseeritud väärtusega iga XML-i andmetüübi määratlusfaili (XSD) väljastamisel.

Jah

Katse tunnuskood

Valikuline tunnuskood katsetamiseks. Katse korraldaja sisestab tunnuskoodi ja kõik töövoos osalejad edastavad ja tagastavad sama tunnuskoodi. Töös sellele tähelepanu ei pöörata ning seda ei kasutata, kui see ka edastatakse.

Ei

Tehniline tunnus

UUID – ainulaadne tunnus, millega on iga teade kordumatult määratletud. Saatja tekitab tunnuse UUID ja sisestab selle tunnuse. Neid andmeid ei kasutata äriotstarbel.

Jah

Töövoo tunnus

Töövoo tunnus on UUID ja selle peab moodustama päringu esitanud liikmesriik. Seejärel kasutatakse seda tunnust kõikides teadetes töövoo vastavuse näitamiseks.

Jah

Millal saadetud

Teate saatmise kuupäev ja kellaaeg (UTC).

Jah

Aegumisaeg

See atribuut on valikuline kuupäeva ja kellaaja (UTC vormingus) atribuut. Selle väärtuse annab kesksüsteem edastatud päringutele. See annab vastajale liikmesriigile teada, millal päring aegub. Seda väärtust ei nõua MS2TCN_<x>_Req ega ükski vastusteade. Selle kasutamine on vabatahtlik, seega saab sama päise määratlust kasutada kõikide teatetüüpide puhul, sõltumata sellest, kas aegumisaja väärtuse atribuuti nõutakse või mitte.

Ei

Kellelt

Teate saatnud liikmesriigi ISO 3166-1 Alpha 2 kood või „EL”.

Jah

Kellele

Teate saaja liikmesriigi ISO 3166-1 Alpha 2 kood või „EL”.

Jah


Väljaantud kaartide kontrollimise päring

Kohustuslik

Perekonnanimi

Juhi perekonnanimi, nagu see on kaardil.

Jah

Eesnimi

Juhi eesnimi, mis on kaardil (eesnime puudumine ei näita jokkerpäringut).

Ei

Sünniaeg

Juhi sünniaeg, nagu see on kaardil.

Jah

Juhiloa number

Juhi juhiloa number.

Ei

Juhiloa väljaandnud riik

Riik, mis on välja andnud juhiloa.

Ei


Väljaantud kaartide kontrollimise vastus

Kohustuslik

Staatuse kood

Otsingu staatuse kood (nt leitud, ei leitud, viga jne).

Jah

Teate staatus

Staatust selgitav kirjeldus (vajaduse korral).

Ei

Leitud juhi andmed

Jah

Perekonnanimi

Kõikide leitud juhtide perekonnanimed.

Jah

Eesnimi

Kõikide leitud juhtide eesnimed.

Ei

Sünniaeg

Kõikide leitud juhtide sünniajad.

Jah

Sünnikoht

Kõikide leitud juhtide sünnikohad.

Ei

Juhikaardi number

Leitud juhikaardi number.

Jah

Juhikaardi staatus

Leitud juhikaardi staatus.

Jah

Juhikaardi väljaandnud asutus

Juhikaardi väljaandnud asutuse nimetus.

Jah

Juhikaardi kehtivusaja algus

Leitud juhikaardi kehtivusaja algus.

Jah

Juhikaardi kehtivusaja lõpp

Leitud juhikaardi kehtivusaja lõpp.

Jah

Juhikaardi staatuse muutmise kuupäev

Kuupäev, mil viimati tehti muudatus leitud juhikaardil.

Jah

Otsingumehhanism

Kas kaart leiti otsinguga NYSIIS või tavalise otsinguga.

Jah

Ajutine kaart

Leitud on ajutine kaart

Ei

Juhiloa number

Leitud juhiloa number.

Jah

Juhiloa väljaandnud riik

Leitud juhiloa väljaandnud riik.

Jah

Juhiloa staatus

Leitud juhiloa staatus.

Ei

Juhiloa väljaandmise kuupäev

Kuupäev, mil leitud juhiluba on välja antud.

Ei

Juhiloa kehtivusaja lõpp

Kuupäev, mil leitud juhiloa kehtivusaeg lõpeb.

Ei


Kaardi staatuse kontrollimise päring

Kohustuslik

Juhikaardi number

Selle juhikaardi number, mille kohta nõutakse andmeid.

Jah


Kaardi staatuse kontrollimise vastus

Kohustuslik

Staatuse kood

Andmete päringu staatuse kood (nt leitud, ei leitud, viga jne).

Jah

Staatuse teade

Staatust selgitav kirjeldus (vajaduse korral).

Ei

Kaardi staatus

Selle kaardi staatus, mille kohta on tehtud päring.

Jah

Kaardi väljaandnud asutus

Selle asutuse nimetus, kes andis välja kaardi, mille kohta on tehtud päring.

Jah

Kaardi kehtivusaja algus

Päringualuse kaardi kehtivusaja algus.

Jah

Kaardi kehtivusaja lõpp

Päringualuse kaardi kehtivusaja lõpp.

Jah

Kaardi staatuse muutmise kuupäev

Kuupäev, mil viimati tehti muudatus kaardil, mille kohta on tehtud päring.

Jah

Kas on kehtiv juhtimiseks

Leitud kaart on / ei ole kehtiv juhtimiseks.

Jah

Ajutine kaart

Leitud kaart on ajutine kaart

Ei

Töökojakaart

Töökoja nimetus

Selle töökoja nimetus, kellele kaart on välja antud.

Jah

Töökoja aadress

Selle töökoja aadress, kellele kaart on välja antud.

Jah

Perekonnanimi

Selle isiku perekonnanimi, kellele kaart on välja antud.

Ei

Eesnimi

Selle isiku eesnimi, kellele kaart on välja antud.

Ei

Sünniaeg

Selle isiku sünniaeg, kellele kaart on välja antud.

Ei

Kaardiomaniku andmed

Perekonnanimi

Selle juhi perekonnanimi, kellele kaart on välja antud.

Jah

Eesnimi

Selle juhi eesnimi, kellele kaart on välja antud.

Ei

Sünniaeg

Selle juhi sünniaeg, kellele kaart on välja antud.

Jah

Sünnikoht

Selle juhi sünnikoht, kellele kaart on välja antud.

Ei

Juhiloa number

Selle juhi juhiloa number, kellele kaart on välja antud.

Jah

Juhiloa väljaandnud riik

Selle juhi juhiloa väljaandja riik, kellele kaart on välja antud.

Jah

Juhiloa staatus

Selle juhi juhiloa staatus, kellele kaart on välja antud.

Ei

Juhiloa väljaandmise kuupäev

Selle juhi juhiloa väljaandmise kuupäev, kellele kaart on välja antud.

Ei

Juhiloa kehtivusaja lõpp

Selle juhi juhiloa kehtivusaja lõpp, kellele kaart on välja antud.

Ei


Kaardi staatuse muutmise teade

Kohustuslik

Juhikaardi number

Selle kaardi number, mille staatus on muutunud.

Jah

Uus juhikaardi staatus

Staatus, mis on kaardile antud eelmise staatuse asemele.

Jah

Muutmise põhjus

Põhjus kaardi staatuse muutmiseks (vabas vormis tekstiga).

Ei

Juhikaardi staatuse muutmise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg, mil kaardi staatus muudeti.

Jah

Avalduse teinud

Asutus

Kaardi staatust muutnud asutuse nimetus.

Jah

Perekonnanimi

Kaardi staatust muutnud inimese perekonnanimi.

Ei

Eesnimi

Kaardi staatust muutnud inimese eesnimi.

Ei

Telefon

Kaardi staatust muutnud inimese telefoninumber.

Ei

E-post

Kaardi staatust muutnud inimese e-posti aadress.

Ei


Kaardi staatuse muutmise kinnitus

Kohustuslik

Staatuse kood

Kinnituse staatuse kood (nt leitud, ei leitud, viga jne).

Jah

Kinnituse tüüp

Kinnituse tüüp: kas päringule või vastusele

Jah

Staatuse teade

Staatust selgitav kirjeldus (vajaduse korral).

Ei


Kaardi staatuse muutmise vastus

Kohustuslik

Staatuse kood

Registri ajakohastamise staatuse kood (nt korras, ei ole korras, viga jne).

Jah

Staatuse teade

Staatust selgitav kirjeldus (vajaduse korral).

Ei


Juhiloa alusel väljaantud juhikaardi päring

Kohustuslik

Juhikaardi number

Väljaantud juhikaardi number.

Jah

Juhiloa number

Juhikaardi taotlemiseks kasutatud välisriigi juhiloa number.

Jah


Juhiloa alusel väljaantud juhikaardi vastus

Kohustuslik

Staatuse kood

Teate kinnituse staatuse kood (nt korras, ei ole korras, viga jne).

Jah

Staatuse teade

Staatust selgitav kirjeldus (vajaduse korral).

Ei

Perekonnanimi

Selle juhi perekonnanimi, kellele kaart on välja antud.

Jah

Eesnimi

Selle juhi eesnimi, kellele kaart on välja antud.

Ei

Sünniaeg

Selle juhi sünniaeg, kellele kaart on välja antud.

Jah


IV LISA

Translitereerimine ja NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System – New Yorgi osariigi identifitseerimis- ja jälitussüsteem)

1.   Kesksüsteem kasutab NYSIISi algoritmi kõikide riiklikus registris leiduvate juhtide nimede kodeerimiseks.

2.   Otsides CIC-funktsiooni abil kaarti, tuleb esimese otsingumehhanismina kasutada NYSIISi võtmeid.

3.   Lisaks sellele võivad liikmesriigid täiendavate tulemuste saamiseks kasutada oma algoritmi.

4.   Otsingutulemustes tuleb näidata, millise algoritmiga tulemus leiti – kas kasutati NYSIISi või oma algoritmi.

5.   Kui liikmesriik otsustab registreerida ICDLi teateid, tuleb ICDLi andmete juurde salvestada NYSIISi võtmed, mis on teates.

5.1.   ICDLi andmete otsingul peab liikmesriik kasutama taotleja nime jaoks NYSIISi võtmeid.


V LISA

Turvanõuded

1.   Teadete vahetamiseks riiklike süsteemide ja kesksüsteemi vahel kasutatakse edastusprotokolli HTTPS.

2.   Turvalisuse tagamiseks teadete edastamisel riiklike süsteemide ja kesksüsteemi vahel peavad riiklikud süsteemid kasutama komisjonilt saadud avaliku võtme süsteemi sertifikaate.

3.   Riiklikud süsteemid peavad rakendama sertifikaate, milles kasutatakse vähemalt räsialgoritmi SHA-2 (SHA-256) ja 2 048-bitist avalikku võtit.


VI LISA

Teenindustasemed

1.   Riiklikud süsteemid peavad vastama vähemalt järgmisele teenindustasemele.

1.1.   Nad peavad olema kättesaadavad 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

1.2.   Nende kättesaadavust jälgitakse pulsiteadetega, mida saadab kesksüsteem.

1.3.   Nende kättesaadavustase peab olema 98 % vastavalt järgmisele tabelile (arvud on ümardatud sobiva ühikuni):

Kättesaadavusele

vastab mittekättesaadavus järgmise aja vältel

Iga päev

Iga kuu

Iga aasta

98 %

0,5 tundi

15 tundi

7,5 päeva

Liikmesriike kutsutakse üles täitma igapäevase kättesaadavuse nõuet, kuid on selge, et teatavad vajalikud toimingud, nagu süsteemi hooldus, nõuavad rohkem aega kui 30 minutit. Igakuise ja -aastase kättesaadavuse nõue on kohustuslik.

1.4.   Nad peavad igas kalendrikuus vastama vähemalt 98 % neile edastatud päringutele.

1.5.   Nad peavad vastama päringule 10 sekundi jooksul.

1.6.   Üldine päringuviivitus (aeg, mille jooksul taotleja võib oodata vastust) ei tohi ületada 20 sekundit.

1.7.   Nad peavad suutma teenindada kuus teadet sekundis.

1.8.   Riiklikud süsteemid ei tohi saata TACHOneti kesksüsteemi üle kahe päringu sekundis.

1.9.   Iga riiklik süsteem peab suutma toime tulla, kui kesksüsteemis või teistes riiklikes süsteemides tekib tehnilisi probleeme. Sellised probleemid hõlmavad muu hulgas järgmist:

a)

kaob ühendus kesksüsteemiga;

b)

päringule ei tule vastust;

c)

vastused päringule saabuvad pärast päringuviivituse möödumist;

d)

soovimatute teadete vastuvõtmine;

e)

kehtetute teadete vastuvõtmine.

2.   Kesksüsteem peab:

2.1.   tagama 98 % kättesaadavuse;

2.2.   teatama riiklikele süsteemidele vigade ilmnemisest kas vastusteatega või selleks otstarbeks loodud veateatega. Riiklikud süsteemid peavad veateated vastu võtma ja käivitama töövoo, mis suudaks võtta vajalikke meetmeid teatatud vea parandamiseks.

3.   Hooldus

Liikmesriigid teavitavad veebirakenduse kaudu korrapäraselt teisi liikmesriike ja komisjoni igast hooldusest vähemalt üks nädal enne hooldust, kui see on tehniliselt võimalik.


VII LISA

Kesksüsteemi kogutud andmete logi ja statistika

1.   Eraelu puutumatuse kaitse tagamiseks on statistilised andmed anonüümsed. Kaardi, juhi ja juhiloa tuvastamise andmed peavad olema kättesaadavad statistika tegemiseks.

2.   Logiandmete abil peab saama jälgida kõiki kontrollimis- ja korrigeerimistoiminguid ning koostada statistikat kõnealuste toimingute kohta.

3.   Isikuandmeid ei tohi logides säilitada kauem kui kuus kuud. Statistilist teavet tuleb säilitada tähtajatult.

4.   Aruandluse jaoks kasutatavad statistilised andmed hõlmavad järgmist:

a)

päringu esitanud liikmesriik;

b)

vastajaliikmesriik;

c)

teate tüüp;

d)

vastuse staatuse kood;

e)

teate kuupäev ja kellaaeg;

f)

vastuse aeg.


VIII LISA

Teateedastussüsteemi TACHOnet kasutamine

1.   Juhikaartide väljaandmine

1.1.   Kui juhikaardi taotlejal on juhiluba välja antud teises liikmesriigis kui liikmesriik, kus ta taotluse esitab, peab taotluse saanud liikmesriik tegema väljaantud kaartide kontrollimise üldotsingu.

1.2.   Liikmesriigid, kes annavad juhikaardi välja juhile, kelle juhiluba on välja antud teises liikmesriigis, peavad kohe teatama asjaomasele teisele liikmesriigile, et juhikaart on välja antud.

1.3.   Kui juhikaardi taotlejal on juhiluba, mis on välja antud taotlemise liikmesriigis ning eelnevalt on selle riiklikus registris salvestatud ICDLi teade, peab liikmesriik saatma kas väljaantud kaartide (CIC) sihtotsingu või kaardi staatuse kontrollimise (CCS) päringu ICDLi teate saatnud liikmesriigile.

1.4.   Iga ICDLi teade tuleb salvestada selle saanud liikmesriigi registrisse.

1.5.   Liikmesriigid peavad tegema CIC-tüüpi üldotsingu vähemalt 30 % taotluste kohta, mille on esitanud juhid, kellel on asjaomases liikmesriigis väljaantud juhiluba.

1.6.   Liikmesriigid võivad otsustada mitte kasutada ICDLi funktsiooni, nagu on sätestatud punktides 1.3–1.5. Sel juhul tuleb neil teha CIC-tüüpi üldotsing iga laekunud taotluse kohta.

1.7.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt käesoleva määruse kohaldamise kuupäevaks, kas nad registreerivad oma riiklikesse registritesse ICDLi teated või nad täidavad punktis 1.6 kirjeldatud menetlust.

1.8.   Liikmesriigid, kes kuni viis aastat enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ei ole salvestanud ICDLi teateid oma riiklikusse registrisse punkti 1.4 kohaselt, peavad tegema CIC-tüüpi üldotsingu kõikide taotluste puhul, välja arvatud sellised juhiload, mille kohta on salvestatud ICDLi teade, mille puhul kohaldatakse punkti 1.3.

1.9.   Punktis 1.8 sätestatud kohustust kohaldatakse viis aastat alates kuupäevast, mil iga liikmesriigi register on hakanud ICDLi teadete salvestamise nõuet tõhusalt täitma.

2.   Tagasi võetud, peatatud või varastatud juhikaardid

2.1.   Kui juhikaart on tagasi võetud, peatatud või varastatuks kuulutatud vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26 lõikele 7 ja artikli 29 lõikele 2 muus liikmesriigis kui selle väljaandnud liikmesriik, peab kõnealuse muu riigi pädev asutus:

a)

kontrollima kaardi tegelikku staatust, saates CCS-tüüpi päringu kaardi väljaandnud liikmesriigile. Kui kaardi number on teadmata, tuleb teha CIC-tüüpi sihtotsing enne eespool nimetatud CCS-tüüpi päringut;

b)

saatma MCS-tüüpi teatise teateedastussüsteemi TACHOnet kaudu kaardi välja andnud liikmesriigile.

3.   Juhikaartide vahetamine

3.1.   Kui juhikaardi omanik taotleb juhikaardi vahetust muus liikmesriigis kui selle väljaandnud liikmesriik, peab taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus kontrollima kaardi tegelikku staatust, saates CCS-tüüpi päringu kaardi väljaandnud liikmesriigile.

3.2.   Kui juhikaardi staatus on kontrollitud ja see on vahetamiseks kehtiv, peab taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus saatma väljaandvale liikmesriigile MCS-tüüpi päringu teateedastussüsteemi TACHOnet kaudu.

3.3.   Liikmesriigid, kes uuendavad või vahetavad juhikaarti juhile, kelle juhiluba on välja antud teises liikmesriigis, peavad ICDLi funktsiooni abil kohe teatama eelmise juhikaardi välja andnud liikmesriigile, et juhikaart on uuendatud või vahetatud.


Top