EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2258

Nõukogu direktiiv (EL) 2016/2258, 6. detsember 2016, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele

OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2258/oj

16.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 342/1


NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2016/2258,

6. detsember 2016,

millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 113 ja 115,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiivi 2014/107/EL, (3) mis muudab direktiivi 2011/16/EL, (4) kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016 27 liikmesriigi suhtes ja alates 1. jaanuarist 2017 Austria suhtes. Kõnealuse direktiiviga rakendatakse finantskontode maksualase teabe automaatse vahetuse ülemaailmset standardit liidus, tagades, et teave finantskontode omanike kohta edastatakse liikmesriigile, mille resident konto omanik on.

(2)

Direktiivis 2011/16/EL on sätestatud, et kui konto omanik on vahendusüksus, vaatavad finantsasutused kõnealuse üksuse läbi ning teevad kindlaks tegelikult kasu saavad omanikud ja teatavad neist. See oluline element kõnealuse direktiivi kohaldamisel põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (5) kohaselt saadud rahapesuvastasel teabel, et tuvastada tegelikult kasu saavad omanikud.

(3)

Selleks et tõhusalt valvata selle järele, kuidas finantsasutused kohaldavad direktiivis 2011/16/EL sätestatud hoolsusmeetmeid, vajavad maksuhaldurid juurdepääsu rahapesuvastasele teabele. Kõnealuse juurdepääsu puudumisel ei oleks nimetatud halduritel võimalik teha järelevalvet, kinnitada ja auditeerida, et finantsasutused kohaldavad direktiivi 2011/16/EL nõuetekohaselt ning tuvastavad korrektselt vahendusüksuste tegelikult kasu saavad omanikud ja teatavad neist.

(4)

Direktiiviga 2011/16/EL reguleeritakse liikmesriikidevahelise teabevahetuse ja halduskoostöö muid vorme. Maksustamisalase halduskoostöö raames juurdepääs isikute poolt direktiivi (EL) 2015/849 alusel hoitavale rahapesuvastasele teabele tagaks maksuhalduritele paremad võimalused direktiivist 2011/16/EL tulenevate kohustuste täitmiseks ning tõhusamaks võitlemiseks maksudest kõrvalehoidumise ja pettuse vastu.

(5)

Seepärast tuleb tagada, et maksuhalduritel oleks võimalik juurde pääseda rahapesuvastasele teabele, menetlustele, dokumentidele ja mehhanismidele, et nad saaksid direktiivi 2011/16/EL nõuetekohase kohaldamise järele valvates täita oma ülesandeid ning et kõik kõnealuses direktiivis sätestatud halduskoostöö vormid saaksid toimida.

(6)

Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Kuigi käesoleva direktiiviga nõutakse, et maksuhaldurite juurdepääs isikuandmetele oleks õigusaktiga ette nähtud, ei eelda see tingimata õigusakti vastuvõtmist parlamendis, piiramata asjaomase liikmesriigi põhiseaduslikku korda. Selline õigusakt peaks vastavalt Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale olema siiski selge ja täpne ning selle kohaldamine peaks olema arusaadav ja eeldatav isikute jaoks, kelle suhtes seda kohaldatakse.

(7)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tõhus liikmesriikidevaheline halduskoostöö ja selle tõhus järelevalve siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)

Finantsasutuste poolt direktiivi 2011/16/EL kohaselt klientide suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed on juba toimimas ja esimesed teabevahetustoimingud peavad olema lõpule viidud 2017. aasta septembriks. Selleks et vältida kõnealuse direktiivi kohaldamise tõhusa järelevalve edasilükkumist, tuleks käesolev muutev direktiiv jõustada ja üle võtta nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 1. jaanuariks 2018.

(9)

Direktiivi 2011/16/EL tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/16/EL artiklisse 22 lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Selleks et rakendada liikmesriikide õigusakte, millega jõustatakse käesolev direktiiv, ja tagada nende täitmine, ning selleks, et tagada käesoleva direktiiviga loodava halduskoostöö toimimine, annavad liikmesriigid maksuhalduritele õigusaktidega juurdepääsu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (*1) artiklites 13, 30, 31 ja 40 osutatud mehhanismidele, menetlustele, dokumentidele ja teabele.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud normid hiljemalt 31. detsembriks 2017. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2018.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. detsember 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

P. KAŽIMÍR


(1)  22. novembri 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  19. oktoobri 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Nõukogu 9. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1).

(4)  Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).


Top