EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H0136

Komisjoni soovitus (EL) 2016/136, 28. jaanuar 2016, maksulepingute kuritarvitamise vastaste meetmete rakendamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2016) 271 all)

OJ L 25, 2.2.2016, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/136/oj

2.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/67


KOMISJONI SOOVITUS (EL) 2016/136,

28. jaanuar 2016,

maksulepingute kuritarvitamise vastaste meetmete rakendamise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 271 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maksulepingud on piiriülese kaubanduse tõhususe edendamise seisukohast väga olulised, suurendades maksumaksjate kindlustunnet rahvusvaheliste tehingute puhul. Maksulepingu sõlmimisel on lepinguosalised riigid nõus jaotama maksustamisõigused omavahel ära, et kaotada topeltmaksustamine ning toetada seeläbi majandustegevust ja -kasvu. Maksulepingutega ei tohiks luua võimalusi maksustamata jätmiseks või vähendatud maksustamiseks, otsides lepinguks kõige soodsamat riiki või kasutades muid kuritahtlikke strateegiaid, mis üksnes kahjustaksid selliste kokkulepete eesmärki ja vähendaksid lepinguosaliste riikide maksutulu. Euroopa Komisjon toetab täielikult jõupingutusi, mida tehakse maksulepingute kuritarvitamise vastases võitluses.

(2)

Pärast 2013. aasta veebruaris ilmunud maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) vastast võitlust käsitlevat aruannet „Addressing Base Erosion and Profit Shifting” võtsid OECD ja G20 riigid 2013. aasta septembris vastu 15 punktist koosneva tegevuskava maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise teemaga tegelemiseks. Koostöö tulemusena avaldati 2015. aasta oktoobris lõpparuanded meetme 6 (maksulepingust tulenevate eeliste andmise ärahoidmine ebasobilikel asjaoludel) ja meetme 7 (püsiva tegevuskoha staatuse kunstliku vältimise ärahoidmine) kohta. Mõlemas aruandes tehakse ettepanek muuta OECD maksustamisalast näidislepingut ja lisada need muudatused mitmepoolsesse instrumenti, mille abil viiakse maksulepinguküsimustega tegelemisel saadud tulemused ellu 2016. aasta lõpuks vastavalt OECD/G20 projekti raames saadud volitustele. Kokkuvõttes on nendes kahes aruandes esitatud muudatuste eesmärk pakkuda riikidele võimalust lahendada nende maksulepinguga seonduvad BEPSiga seotud probleemid.

(3)

Meedet 6 käsitlevas lõpparuandes tõdetakse, et BEPSiga seotud probleemid tulenevad olulisel määral maksulepingute kuritarvitamisest ja eelkõige sellest, et lepinguks otsitakse kõige soodsamat riiki. Lõpparuandes pakutakse välja lähenemisviis, mis põhineb eri liiki kaitsemeetmetel, millega takistatakse maksulepingute sätete kuritarvitamist, ja teatav paindlikkus kaitsemeetmete kasutamiseks. Lisaks sellele, et lõpparuandes pakutakse selgitust sellele, et maksulepingute eesmärk ei ole luua võimalusi topeltmaksuvabastuse jaoks, soovitatakse selles ka muu hulgas lisada mitmepoolsesse instrumenti üldine kuritarvituste vastane eeskiri, mis põhineb tehingute või kokkulepete nn peamise eesmärgi katsel (principal purpose test, PPT).

(4)

Meedet 7 käsitlevas lõpparuandes eristatakse eelkõige agendilepinguid (commissionaire arrangements) ja püsiva tegevuskoha määratluse suhtes kehtivate konkreetsete erandite kasutamist kui kõige üldisemaid strateegiaid, mille abil kunstlikult vältida püsiva tegevuskohaga seotud maksukohustuslaseks olemist. Agendilepingute puhul kasutatakse müügilepingute sõlmimisel tavaliselt ära kehtiva OECD maksustamisalase näidislepingu artikli 5 lõikes 5 sisalduvat suhteliselt ametlikku lähenemisviisi. Lisaks sellele, et püsiva tegevuskoha määratlusega seotud konkreetseid erandeid, mida kohaldatakse ettevalmistava või abistava tegevuse suhtes, võidakse kuritarvitada killustunud tegevustel põhinevate strateegiate kaudu, ei sobi need erandid hästi digitaalmajanduses kasutatavate ärimudelite puhul. Seepärast pakutakse aruandes välja muudatused OECD maksustamisalase näidislepingu artiklisse 5, et see toimiks paremini selle kohaldamisest kõrvalehoidmiseks loodud kunstlike struktuuride puhul.

(5)

Siseturu ladusa toimimise seisukohalt on oluline, et liikmesriigid on suutelised haldama tõhusat maksusüsteemi ja takistama maksubaasi põhjendamatut vähenemist, mis tuleneb hooletust maksustamata jätmisest ja kuritarvitustest, ning et nende maksubaasi kaitsmiseks leitud lahendused ei tekita põhjendamatuid vastuolusid ja turumoonutusi.

(6)

Sama tähtis on ka see, et meetmed, mida liikmesriigid kasutavad BEPS-tegevuskava raames võetud kohustuste täitmiseks, on terves liidus kooskõlas kokkulepitud nõuetega, et tagada õiguskindlus nii maksumaksjate kui ka maksuhaldurite jaoks.

(7)

Selleks et tagada vastavus liidu õigusele, tuleb meetme 6 lõpparuandes esitatud üldine kuritarvituste vastane eeskiri, mis põhineb peamise eesmärgi katsel, viia kooskõlla Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga, mis käsitleb õiguse kuritarvitamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.   REGULEERIMISESE JA KOHALDAMISALA

Käesolev soovitus käsitleb maksulepingute kuritarvitamise vastaste meetmete rakendamist Euroopa Liidu liikmesriikide poolt.

2.   ÜLDINE MAKSUSTAMISE VÄLTIMIST KÄSITLEV EESKIRI, MIS PÕHINEB PEAMISE EESMÄRGI KATSEL

Kui liikmesriigid lisavad maksulepingutesse, mille nad sõlmivad omavahel või kolmandate riikidega, OECD maksustamisalases näidislepingus sätestatud vormi kohaldamisel peamise eesmärgi katsel põhineva üldise kuritarvituste vastase eeskirja, kutsutakse liikmesriike üles lisama neisse järgmise muudatuse:

„Olenemata käesoleva näidislepingu muudest sätetest ei anta käesoleva näidislepingu kohast eelist tuluobjekti või kapitali suhtes, kui kõiki asjakohaseid tõsiasju ja asjaolusid arvesse võttes on mõistlik järeldada, et sellise eelise saamine oli mis tahes kokkuleppe või tehingu peamine eesmärk, mille tulemusel see eelis otseselt või kaudselt tekkis, kui ei tehta kindlaks, et see on seotud reaalse majandustegevusega või et sellise eelise andmine nendel asjaoludel oleks kooskõlas käesoleva näidislepingu asjakohaste sätete sisu ja eesmärgiga.”

3.   PÜSIVA TEGEVUSKOHA MÄÄRATLUS

Liikmesriike kutsutakse püsiva tegevuskoha staatuse kunstliku vältimise küsimusega tegelemiseks üles rakendama ja kasutama maksulepingutes, mille nad sõlmivad omavahel või kolmandate riikidega, OECD maksustamisalase näidislepingu artikli 5 väljapakutud uusi sätteid, nagu need on esitatud maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) tegevuskava meetme 7 lõpparuandes.

4.   JÄRELMEETMED

Liikmesriigid peaksid teavitama komisjoni meetmetest, mis on võetud käesoleva soovituse täitmiseks, samuti kõnealuste meetmete mis tahes muudatustest.

Komisjon avaldab aruande käesoleva soovituse kohaldamise kohta kolme aasta jooksul pärast selle vastuvõtmist.

5.   ADRESSAADID

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. jaanuar 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pierre MOSCOVICI


Top