EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1918

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1918, 28. oktoober 2016, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses kroonilise kurnatustõvega (teatavaks tehtud numbri C(2016) 6815 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/6815

OJ L 296, 1.11.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1918/oj

1.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 296/21


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1918,

28. oktoober 2016,

milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses kroonilise kurnatustõvega

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 6815 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (1) ning eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 artiklis 4 on sätestatud, et kaitsemeetmeid seoses transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiatega (TSE) võib komisjon vastu võtta kooskõlas nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ (2) artiklis 10 sätestatud põhimõtete ja tingimustega.

(2)

Kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu („EMP leping“) (3) I lisa I osa punktiga 1.1.2 ei kohaldata EMP lepingu kohaldamisel direktiivi 90/425/EMÜ artiklit 10 ja kõiki viiteid sellele sättele tuleb lugeda viitena EMP lepingu I lisa I osa sissejuhatava osa lõikele 3. Kui EL tahab võtta kaitsemeetmeid mõne EFTA riigi suhtes, peab ta kõnealuse lõike punkti a kohaselt teavitama seda EFTA riiki viivitamata. Lisaks tuleb kavandatud meetmetest viivitamata teavitada kõiki EMP lepingu osalisi ja EFTA järelevalveametit. Komisjon teavitas 17. juunil 2016 Norrat kavatsusest võtta vastu kaitsemeede Norrast pärit elushirvlaste suhtes seoses mitme avastatud kroonilise kurnatustõve juhtumiga Norras. Komisjon andis 28. juunil 2016 kavandatud meetmetest teada EMP lepingu osalistele ja 30. augustil 2016 EFTA järelevalveametile.

(3)

Krooniline kurnatustõbi on hirvlaste transmissiivne spongioosne entsefalopaatia, mis on nakkusohtlik ja võib seega häirida liidusisest kaubandust, importi liitu ja eksporti kolmandatesse riikidesse.

(4)

Kõnealuse taudi puhangu korral on oht, et taud võib levida teistesse hirvlaste populatsioonidesse ja teistesse piirkondadesse. Elushirvlaste liikumisel võib taud seega levida ühest liikmesriigist või Euroopa Majanduspiirkonna EFTA riigist („EMP EFTA riik“) teise liikmesriiki või EMP EFTA riiki ja kolmandatesse riikidesse.

(5)

Norra on komisjoni teavitanud mitmest kroonilise kurnatustõve kinnitatud juhtumist oma territooriumil alates 2016. aasta aprilli algusest ja võttis 11. juulil 2016 vastu ajutised meetmed, millega keelatakse elushirvlaste eksport Norrast kuni 1. jaanuarini 2017, ilma et see piiraks konkreetseid erandeid.

(6)

Selleks et hoida ära hoida tarbetuid häireid liidusiseses ja Euroopa Majanduspiirkonna siseses kaubanduses ning vältida põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist kolmandate riikide poolt, on vaja liidu tasandil vastu võtta elushirvlaste liikumise keeld Norrast ELi, ilma et see piiraks konkreetseid erandeid. Praktilistel põhjustel tuleks seda keeldu kohaldada elushirvlastele, kes liiguvad seoses inimtegevusega, aga mitte metshirvlaste liikumisele, kes ületavad Norra piiri ilma inimese sekkumiseta.

(7)

Kuna elushirvlaste liikumisega Norrast Rootsi või Soome koheseks tapmiseks sihtriigis kaasneb vähene risk loomade tervisele, tuleks ette näha erand selliste liikumiste lubamiseks, tingimusel et sihtkoha liikmesriik annab kirjaliku nõusoleku.

(8)

Arvesse tuleks võtta traditsioonilist põhjapõtrade piiriülest hooajalist karjatamist ning Norra ja Rootsi vahelistel spordi- ja kultuuriüritustel kasutatavate põhjapõtrade liikumist. Sellega seoses tuleks erandkorras kehtestada konkreetsed erandid. Kuna kõnealuste eranditega lubatud liikumistega kaasneb loomatervise risk, eriti sihtkoha keskkonna saastumise läbi kroonilise kurnatustõve prioonidega, tuleks Rootsis sellised liikumised piirata määratud aladega ning elushirvlaste lähetamine neilt aladelt tuleks keelustada, välja arvatud nende lähetamine Rootsi muudesse piirkondadesse, Norrasse või Soome koheseks tapmiseks, tingimusel et sihtkoha liikmesriik annab selleks nõusoleku.

(9)

Norra ja Soome vaheline põhjapõdratõke tuleb kasuks elushirvlaste tervise kaitsele Soome territooriumil. See tõke ei järgi siiski täpselt Norra-Soome piiri, kuna ulatub kohati mõne kilomeetri sügavusele Soome territooriumile või mõne kilomeetri sügavusele Norra territooriumile. Seega ei tohiks elushirvlaste liikumise keeldu Norrast Euroopa Liitu kohaldada selliste Norrast pärit hirvlaste liikumisele, kes on karjatamise käigus liikunud Soome aladele kuni Norra ja Soome vahelise põhjapõdratõkkeni, või selliste Soomest pärit põhjapõtrade liikumisele, kes on karjatamise käigus liikunud Norra aladele kuni Norra ja Soome vahelise põhjapõdratõkkeni ja seejärel tagasi Soome. Õigusliku järjepidevuse huvides tuleks keelata elushirvlaste lähetamine kuni Norra ja Soome vahelise põhjapõdratõkkeni asuvatelt Soome aladelt, välja arvatud nende lähetamine koheseks tapmiseks ülejäänud Soome territooriumile, Norrasse või Rootsi.

(10)

Kõnealune keeld peaks olema ajutine ning see tuleks epidemioloogilise olukorra ja keelu vajalikkuse seisukohalt uuesti läbi vaadata 31. detsembriks 2017.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „elushirvlased“– elusloomad sugukonnast Cervidae;

2)   „elus põhjapõder“– elusloomad perekonnast Rangifer.

Artikkel 2

1.   Keelatakse elushirvlaste liikumine Norrast Euroopa Liitu.

2.   Erandina lõikest 1 on lubatud elushirvlaste järgmine liikumine:

a)

eluspõhjapõtrade liikumine Norrast hooajaliseks karjatamiseks lisas loetletud Rootsi aladele või tagasi Rootsi pärast hooajalist karjatamist lisas loetletud Norra aladel, tingimusel et Rootsi pädev asutus annab eelneva kirjaliku nõusoleku selliseks liikumiseks;

b)

eluspõhjapõtrade liikumine Norrast hooajaliseks karjatamiseks lisas loetletud Soome aladele;

c)

Soomest pärit eluspõhjapõtrade liikumine, keda on karjatatud Norra territooriumil selles alas, mis asub Norra-Soome piiri ning Norra ja Soome vahelise põhjapõdratõkke vahel, ning kes liiguvad tagasi Soome;

d)

elushirvlaste liikumine koheseks tapmiseks Norrast Rootsi või Soome, tingimusel et sihtkoha liikmesriigi pädev asutus on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku selliseks liikumiseks;

e)

elus põhjapõtrade liikumine Norrast lisas loetletud Rootsi aladele osalemiseks spordi- või kultuurisüritustel või pärast nende osalemist spordi- või kultuuriüritustel, tingimusel et Rootsi pädev asutus annab eelneva kirjaliku nõusoleku iga saadetise liikumiseks;

f)

Norrast pärit elushirvlaste liikumine läbi Rootsi või Soome Norrasse, tingimusel et transiitliikmesriigi pädev asutus on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku selliseks liikumiseks.

Artikkel 3

1.   Asjaomased liikmesriigid keelavad elushirvlaste lähetamise lisas loetletud piirkondadest.

2.   Erandina lõikest 1 lubatakse elushirvlaste lähetamine koheseks tapmiseks lisas loetletud Rootsi piirkondadest Rootsi muudesse piirkondadesse või Soome, tingimusel et sihtkoha pädev asutus on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku selliseks liikumiseks.

3.   Erandina lõikest 1 lubatakse elushirvlaste lähetamine koheseks tapmiseks lisas loetletud Soome piirkondadest Rootsi. Lisaks lubatakse elushirvlaste lähetamine koheseks tapmiseks lisas loetletud Soome piirkondadest Soome muudesse piirkondadesse, tingimusel et Soome pädev asutus on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku selliseks liikumiseks.

4.   Erandina lõikest 1 lubatakse elushirvlaste lähetamine koheseks tapmiseks lisas loetletud piirkondadest Norrasse, tingimusel et Norra pädev asutus on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2017.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. oktoober 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

(2)  Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29).

(3)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.


LISA

1.   Rootsi piirkonnad, millele on osutatud artikli 2 lõike 2 punktis a, artikli 2 lõike 2 punktis e, artikli 3 lõikes 1, artikli 3 lõikes 2 ning artikli 3 lõikes 4

Norrbotteni lään,

Västerbotteni lään,

Jämtlandi lään,

Västernorrlandi lään,

Älvdaleni vald Dalarna läänis,

Nordanstigi, Hudiksvalli ja Söderhamni vald Gävleborgi läänis.

2.   Soome piirkonnad, millele on osutatud artikli 2 lõike 2 punktis b, artikli 3 lõikes 1, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 3 lõikes 4

piirkond, mis asub Norra-Soome piiri ning Norra ja Soome vahelise põhjapõdratõkke vahel.


Top