EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1102

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1102, 5. juuli 2016, millega kiidetakse heaks liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 alusel esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise parandamise riiklikud programmid (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4133 all)

C/2016/4133

OJ L 182, 7.7.2016, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1102/oj

7.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/55


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1102,

5. juuli 2016,

millega kiidetakse heaks liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 alusel esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise parandamise riiklikud programmid

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4133 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete turgude ühine korraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 57 esimese lõigu punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 kohaselt edastasid kõik liikmesriigid komisjonile mesindustoodete tootmise ja turustamise kolme aasta riiklikud programmid 2017., 2018. ja 2019. mesindusaastaks.

(2)

Kõnealused 28 programmi vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 eesmärkidele ja sisaldavad komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1368 (2) artiklis 4 nõutud teavet.

(3)

Igale riiklikule programmile antava liidu rahalise toetuse üle tuleb otsustada kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 lõikega 2 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1366 (3) artikliga 4 ja artikli 8 lõikega 2.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise programmid 2017., 2018. ja 2019. mesindusaastaks.

Artikkel 2

Liidu toetus artiklis 1 osutatud riiklikele programmidele piirdub lisas sätestatud maksimumsummadega 2017., 2018. ja 2019. mesindusaastaks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuli 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 6. augusti 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1368, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamiseks seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 9).

(3)  Komisjoni 11. mai 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1366, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 3).


LISA

Liidu rahalise toetuse summa riiklikele mesindusprogrammidele 2017., 2018. ja 2019. mesindusaastaks

(eurodes)

 

2017. mesindusaasta

2018. mesindusaasta

2019. mesindusaasta

Belgia

249 313

249 313

249 313

Bulgaaria

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Tšehhi Vabariik

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Taani

174 202

174 202

174 202

Saksamaa

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Eesti

82 800

82 800

82 800

Iirimaa

36 333

36 333

36 333

Kreeka

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Hispaania

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Prantsusmaa

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Horvaatia

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Itaalia

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Küpros

100 000

100 000

100 000

Läti

193 810

193 810

193 810

Leedu

324 090

324 090

324 090

Luksemburg

18 049

18 049

18 049

Ungari

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Madalmaad

173 986

173 971

174 000

Austria

870 712

870 712

870 711

Poola

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugal

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Rumeenia

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Sloveenia

382 814

382 814

382 814

Slovakkia

589 423

589 423

589 422

Soome

115 637

115 637

115 637

Rootsi

346 911

346 911

346 911

Ühendkuningriik

633 691

633 691

633 690

EU-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Top