EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/934, 16. november 2016, järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2016/41)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/18


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2017/934,

16. november 2016,

järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2016/41)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artiklit 6,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. novembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/933 otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40), (2) eelkõige selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõikega 4 sätestatakse kriteeriumid krediidiasutuse, finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja liigitamiseks järelevalve alla kuuluvaks oluliseks üksuseks. Olulisuse kriteeriumid on määratud Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (3) IV osas.

(2)

Määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 39 kohaselt loetakse järelevalve alla kuuluv üksus oluliseks Euroopa Keskpanga (EKP) vastava otsuse alusel, mis on adresseeritud asjaomasele järelevalve alla kuuluvale üksusele. Selle määruse artikli 40 kohaselt määratakse olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel, kui üks või enam järelevalve alla kuuluvat üksust moodustavad järelevalve alla kuuluva grupi osa.

(3)

Määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 43 lõike 3 kohaselt võib EKP kontrollida vastavust olulisuse kriteeriumile iga kord asjakohase teabe saamisel.

(4)

Uued otsused olulisuse kohta jäävad käesolevast otsusest välja. Olulisuse otsuse kohta muudatuse vastuvõtmine ei mõjuta määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 22 ja määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) III osa jaotise 2 kohaldamist.

(5)

Olulisuse otsuse muudatust, millega lõpetatakse järelevalve alla kuuluva olulise üksuse või järelevalve alla kuuluva olulise grupi liigitamine oluliseks, ei võeta vastu delegeeritud otsusega, kui aluseks on määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikkel 70.

(6)

EKP, kes on kõigi ühtses järelevalvemehhanismis olevate järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste pädev asutus, peab igal aastal vastu võtma palju otsuseid, mis muudavad kehtivaid olulisuse otsuseid. EKP otsuseid tegevate organite tegevusvõimeks on vajalik delegeerimisotsus olulisuse otsuseid muutvate otsuste vastuvõtmise kohta. Euroopa Liidu Kohus on tunnustanud otsuste delegeerimise vajadust, et võimaldada institutsioonil, kes peab vastu võtma palju otsuseid, oma ülesandeid täita. Samuti on Euroopa Liidu Kohus tunnustanud, et otsuseid tegeva organi töövõime on kõikidele institutsionaalsetele süsteemidele omane põhimõte (4). Delegeerimisotsus on vajalik, et lihtsustada otsuste tegemise menetlust seoses olulisuse otsuste muudatuste vastuvõtmisega.

(7)

Otsustamispädevuse delegeerimine peab olema piiratud, proportsionaalne ja põhinema konkreetsetel kriteeriumidel. Kuna järelevalve alla kuuluvate gruppide olulisuse otsustes on nende üksuste nimekiri, kes kuuluvad järelevalve alla kuuluvasse olulisse gruppi, peavad konkreetsed kriteeriumid osutama muudatustele järelevalve alla kuuluva olulise grupi koosseisus või muudatusele järelevalve alla kuuluva olulise üksuse nimes ning vastama proportsionaalsuse põhimõttele.

(8)

Otsusega (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) selgitatakse korraldust, mida tuleb järgida konkreetsete järelevalveotsuste vastuvõtmisel, ja isikute ringi, kellele võib otsustamispädevust delegeerida. See otsus ei muuda EKP järelevalveülesannete täitmist ega EKP järelevalvenõukogu pädevust esitada EKP nõukogule lõplikke otsuste eelnõusid.

(9)

Kui delegeeritud otsuste vastuvõtmise kriteeriumid selle otsuse kohaselt ei ole täidetud, tuleb olulisuse otsuse muudatused vastu võtta kooskõlas vastuväidetest loobumise menetlusega määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 8 ja otsuse EKP/2004/2 (5) artikli 13g kohaselt. Käesolev otsus ei muuda EKP järelevalveülesannete täitmist ega EKP järelevalvenõukogu pädevust esitada EKP nõukogule lõplikke otsuste eelnõusid.

(10)

EKP järelevalveotsuste suhtes võib kohaldada asutusesisest halduskorras läbivaatamist kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 24 ja otsuse EKP/2014/16 (6) sätetega. Selle haldusläbivaatuse puhul võtab EKP järelevalvenõukogu arvesse vaidlustusnõukogu arvamust ja esitab uue otsuse eelnõu EKP nõukogule vastuvõtmiseks kooskõlas vastuväidetest loobumise menetlusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „olulisuse otsuse muudatus“ (amendment to a decision on significance)– otsus, mis võetakse vastu olulisuse läbivaatamise tulemusel kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 43 lõikega 3 või artikli 52 lõikega 1, millega muudetakse või tunnistatakse kehtetuks EKP otsus, millega liigitati järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp oluliseks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 alusel;

2)   „osalev liikmesriik“ (participating Member State)– osalev liikmesriik määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 punktis 1 määratletud tähenduses;

3)   „järelevalve alla kuuluv oluline üksus“ (significant supervised entity)– järelevalve alla kuuluv oluline üksus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 16 määratletud tähenduses;

4)   „järelevalve alla kuuluv üksus“ (supervised entity)– järelevalve alla kuuluv üksus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 20 määratletud tähenduses;

5)   „järelevalve alla kuuluv grupp“ (supervised group)– järelevalve alla kuuluv grupp määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 21 määratletud tähenduses;

6)   „järelevalve alla kuuluv oluline grupp“ (significant supervised group)– järelevalve alla kuuluv oluline grupp määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 22 määratletud tähenduses;

7)   „delegeeritud otsus“ (delegated decision)– EKP nõukogu delegeeritud pädevuse alusel vastu võetud otsus kooskõlas otsusega (EL) 2017/933 (EKP/2016/40);

8)   „tööüksuste juhid“ (heads of work units)– EKP tööüksuste juhid, kellele delegeeritakse otsuste muudatuste vastuvõtmise pädevus.

Artikkel 2

Olulisuse otsuste muutmise delegeerimine

1.   Otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikli 4 alusel delegeerib EKP nõukogu olulisuse otsuste muudatuste vastuvõtmise EKP juhatuses selle otsuse artikli 5 alusel määratletud tööüksuste juhtidele.

2.   Olulisuse otsuse muudatus võetakse vastu ainult delegeeritud otsuse alusel, kui täidetud on artiklis 3 sätestatud delegeeritud otsuse vastuvõtmise kriteeriumid.

Artikkel 3

Delegeeritud otsuse vastuvõtmise kriteeriumid

1.   Olulisuse otsuse muudatus, millega liigitatakse järelevalve alla kuuluvas olulises grupis hõlmatud järelevalve alla kuuluv üksus oluliseks, võetakse vastu delegeeritud otsusega, kui järelevalve alla kuuluva olulise grupi olulisuse kriteeriumid osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa sätetega on endiselt täidetud.

2.   Olulisuse otsuse muudatus, millega lõpetatakse järelevalve alla kuuluvas olulises grupis hõlmatud järelevalve alla kuuluv üksuse liigitamine oluliseks, võetakse vastu delegeeritud otsusega, kui järelevalve alla kuuluva olulise grupi olulisuse kriteeriumid osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa sätetega on endiselt täidetud, kuigi järelevalve alla kuuluv üksus ei ole enam selle grupi osa.

3.   Olulisuse otsuse muudatus, millega lõpetatakse järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva olulise grupi liigitamine oluliseks, võetakse vastu delegeeritud otsusega, kui olulisuse kriteeriumid osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa sätetega ei ole enam täidetud.

4.   Olulisuse otsuse muudatus, millega muudetakse järelevalve alla kuuluva olulise üksuse nime, võetakse vastu delegeeritud otsusega, kui järelevalve alla kuuluva üksuse liigitamise kohta ei ole EKP-le täiendavat asjakohast teavet esitatud.

5.   Olulisuse otsuse muudatust ei võeta vastu delegeeritud otsusega, kui asjaomane järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp on liigitatud oluliseks määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 59 alusel.

6.   Olulisuse otsuse muudatust ei võeta vastu delegeeritud otsusega, kui EKP on saanud kirjaliku teate vastuväidetega järelevalve alla kuuluva üksuse liigitamise kohta oluliseks või vähem oluliseks.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 16. november 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 14.

(3)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014 määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Kohtu 23. septembri 1986. aasta kohtuotsus AKZO Chemie BV ja AKZO Chemie UK Ltd vs. Commission, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punkt 37, ja 26. mai 2005. aasya kohtuotsus, Carmine Salvatore Tralli vs. EKP, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punkt 59.

(5)  19. veebruari 2004. aasta otsus EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, 18.3.2004, lk 33).

(6)  14. aprilli 2014. aasta Euroopa Keskpanga otsus EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta (ELT L 175, 14.6.2014, lk 47).


Top