EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0036(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2016/36)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj

20.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/26


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/2248,

3. november 2016,

eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2016/36)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 32,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsust EKP/2010/23 (1) on mitu korda oluliselt muudetud (2). Kuna teha tuleb täiendavaid muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi EKPSi põhikiri) artikli 32.1 kohaselt on emissioonitulu rahapoliitika funktsiooni täitmisel riikide keskpankadele (RKPd) kogunev tulu. EKPSi põhikirja artikli 32.2 kohaselt on iga RKP emissioonitulu võrdne tema aastatuluga, mis moodustub tema varadest, mis vastavad ringluses olevale sularahale, ja kohustustest krediidiasutuste ees seoses nende hoiustega. RKPd peavad need varad märgistama kooskõlas EKP nõukogu antavate suunistega. RKPd peaksid rahapoliitilise funktsiooni täitmisest tuleneva vara märgistama varana, mis vastab ringluses olevale sularahale ja krediidiasutuste hoiustest tulenevatele kohustustele. EKPSi põhikirja artikli 32.4 kohaselt vähendatakse iga RKP emissioonitulu summat summa võrra, mis on võrdne intressiga, mis on kogunenud, mida makstakse või mis saadakse seoses kohustuste baasi kuuluvate kohustustega.

(3)

EKPSi põhikirja artikli 32.5 kohaselt jaotatakse RKP emissioonitulu summa nende vahel proportsionaalselt nende EKP kapitali sissemakstud osadega.

(4)

EKPSi põhikirja artiklite 32.6 ja 32.7 kohaselt on EKP nõukogul pädevus anda suunised emissioonitulu jaotamisest tuleneva seisu arvelduseks, mida teeb EKP, ja võtma kõik muud EKPSi põhikirja artikli 32 rakendamiseks vajalikud meetmed.

(5)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 974/98 (3) artikli 10 kohaselt lasevad EKP ja RKPd käibele euros vääringustatud pangatähed. Nimetatud määruse artiklis 15 on sätestatud, et riigi rahaühikus vääringustatud pangatähed jäävad oma kehtivusterritooriumi piires seaduslikuks maksevahendiks mitte kauem kui kuueks kuuks alates vastavast sularahavahetuse päevast. Seega tuleks sularahavahetuse aastat pidada eriliseks aastaks, sest ringluses olevad riigi rahaühikus vääringustatud pangatähed võivad endiselt moodustada märkimisväärse osa ringluses olevatest pangatähtedest.

(6)

Suunise EKP/2006/9 (4) artikli 15 lõike 1 kohaselt debiteeritakse nõuetele vastavad tehingupooltele eeljaotatud euro pangatähed nende tehingupoolte RKP juures peetaval kontol nimiväärtusega kooskõlas järgmise lineaardebiteerimise mudeliga: eeljaotatud pangatähtede kogusumma debiteeritakse kolmes osas, sularahavahetuse päevale järgneva esimese, neljanda ja viienda eurosüsteemi põhilise refinantseerimistehingu arveldamise päeval. Sularahavahetuse aasta emissioonitulu arvutamisel tuleb seda lineaarset debiteerimisvalemit arvesse võtta.

(7)

Käesolev otsus on seotud otsusega EKP/2010/29, (5) mis sätestab, et euro pangatähti emiteerivad EKP ja RKPd. Otsuses EKP/2010/29 on kehtestatud ringluses olevate euro pangatähtede jaotus RKPde vahel proportsionaalselt nende EKP kapitali makstud osadega. Sama otsusega eraldatakse EKP-le 8 % ringluses olevate euro pangatähtede koguväärtusest. Euro pangatähtede jaotusest eurosüsteemi liikmete vahel tulenevad eurosüsteemisisesed saldod. Selliste eurosüsteemisiseste ringluses olevate euro pangatähtede saldode tasustamine mõjutab iga eurosüsteemi RKP tulusid ja seepärast tuleks selle suhtes kohaldada käesolevat otsust. Tulud, mida EKP saab RKPde eurosüsteemisiseste nõuete tasustamiselt, mis on seotud EKP osaga ringluses olevatest euro pangatähtedest, tuleks põhimõtteliselt jaotada RKPdele kooskõlas otsusega EKP/2014/57 (6) proportsionaalselt nende osaga kapitali märkimise aluses tulu tekkimise majandusaastal.

(8)

Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseste nõuete ja kohustuste netojäägi intresside tasumisel tuleks rakendada objektiivset kriteeriumi, mis määraks raha hinna. Sellega seoses peetakse asjakohaseks põhiliste refinantseerimistehingute intressimäära, mida eurosüsteem kasutab põhiliste refinantseerimistehingute pakkumistes.

(9)

EKPSi põhikirja artikli 32.2 kohase RKPde emissioonitulu arvutamisel tuleks kohustuste baasi hulka arvata ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed netokohustused, sest need on samaväärsed ringluses olevate pangatähtedega. Ringluses olevate euro pangatähtede eurosüsteemisiseste saldode intressi arvelduse tulemuseks on seega eurosüsteemi emissioonitulu suurema osa jaotamine RKPde vahel proportsionaalselt nende poolt EKP kapitali makstud osadega. Neid eurosüsteemisiseseid saldosid tuleks korrigeerida, et võimaldada RKPde bilansside ja kasumiaruannete järkjärgulist kohandamist. Korrigeerimise aluseks peaks olema iga RKP ringluses olevate pangatähtede väärtus euro pangatähtede kasutuselevõtule eelnenud ajavahemiku jooksul. Kõnealuseid korrigeerimisi tuleks teha igal aastal kindla valemi kohaselt kuni viis aastat.

(10)

Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseste saldode korrigeerimine on välja arvutatud nii, et see kompenseeriks võimalikud olulised muudatused RKPde tuludes, mis võivad tuleneda euro pangatähtede kasutuselevõtust ja sellele järgnevast emissioonitulu jaotamisest.

(11)

EKPSi põhikirja artiklis 32 sätestatud üldreegleid kohaldatakse ka tulule, mis tekib ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede mahakandmisest.

(12)

EKPSi põhikirja artikli 32.5 kohaselt jaotatakse RKPde kogu emissioonitulu RKPde vahel vastavalt nende osale EKP sissemakstud kapitalis. Vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 32.7 on EKP nõukogu pädevuses võtta vastu meetmeid, mis on vajalikud artikli 32 rakendamiseks. See hõlmab ka pädevuse võtta ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede kustutamisest tuleneva tulu jaotuse otsuse tegemisel arvesse muid tegureid. Seega on võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt nõutav, et arvesse võetaks ajavahemikku, mille jooksul ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed emiteeriti. Selle konkreetse tulu jaotuse alus peab seetõttu arvestama nii vastavat osa EKP kapitalis kui ka emissiooni kestust.

(13)

Euro pangatähtede ringlusest kõrvaldamist tuleb reguleerida iseseisvate otsustega otsuse EKP/2003/4 (7) artikli 5 alusel.

(14)

Tulu tekitavana viitemäära alusel tehtud oste tuleks käsitleda otsuse EKP/2009/16, (8) otsuse EKP/2011/17 (9) ja Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) (10) alusel, mis käsitlevad võlainstrumentide oste, mille on emiteerinud regionaalsed keskvalitsused, kohalikud omavalitsused ja tunnustatud asutused, ja asendusinstrumentide oste, mille on emiteerinud avaliku sektori mittefinantsettevõtted,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „RKP“ (NCB)– keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

b)   „krediidiasutus“ (credit institution)– a) krediidiasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (11) artikli 4 lõike 1 tähenduses, mille suhtes teostab järelevalvet pädev ametiasutus; või b) muu krediidiasutus aluslepingu artikli 123 lõike 2 mõistes, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel.

c)   „kohustuste baas“ (liability base)– kohustuste summa iga riigi keskpanga bilansis käesoleva otsuse I lisa kohaselt;

d)   „sularahavahetuse päev“ (cash changeover date)– päev, mil euro pangatähed ja mündid saavad eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi seaduslikuks maksevahendiks;

e)   „sularahavahetuse aasta“ (cash changeover year)– ajavahemik, mis kestab 12 kuud ja algab sularahavahetuse päeval;

f)   „ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod“ (intra-Eurosystem balances on euro banknotes in circulation)– nõuded ja kohustused RKP ja EKP vahel ning RKP ja teise RKP vahel, mis tulenevad otsuse EKP/2010/29 artikli 4 kohaldamisest;

g)   „kapitali märkimise alus“ (subscribed capital key)– RKPde protsendina väljendatud osalused EKP kapitali märkimises, mis kehtivad vastaval majandusaastal ja mis saadakse, rakendades RKPde osakaalusid kapitali märkimise aluses EKPSi põhikirja artikli 29.1 tähenduses;

h)   „ringlusest kõrvaldatud pangatähed“ (withdrawn euro banknotes)– mis tahes euro pangatähtede liik või seeria, mis on kõrvaldatud ringlusest otsuse EKP/2003/4 artikli 5 alusel tehtud EKP nõukogu otsuse alusel.

i)   „emissiooni ajavahemik“ (issue phase)– euro pangatähtede liigi või seeriaga seotud ajavahemik, mis algab päeval, kui selle liigi või seeria euro pangatähtede esmaemissioon kirjendatakse kohustuste baasis, ja lõpeb päeval, kui selle liigi või seeria pangatähtede viimane emissioon kirjendatakse kohustuste baasis;

j)   „viitemäär“ (reference rate)– viimane intressi piirmäär, mida eurosüsteem kasutab põhiliste refinantseerimistehingute pakkumistes Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (12) artikli 6 kohaselt. Kui ühel ja samal päeval toimub mitme põhilise refinantseerimistehingu arveldus, kasutatakse samal ajal teostatud tehingute intressi piirmäärade aritmeetilist keskmist;

k)   „märgistatavad varad“ (earmarkable assets)– kohustuste baasile vastav varade summa iga riigi keskpanga bilansis käesoleva otsuse II lisa kohaselt;

l)   „vaatlusperiood“ (reference period)– ajavahemik, mis kestab 24 kuud ja algab 30 kuud enne sularahavahetuse päeva;

m)   „päevakurss“ (daily foreign exchange reference rate)– igapäevane valuutavahetuse viitekurss, mis põhineb päevakooskõlastustel Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpankade ja muude keskpankade vahel ning toimub tavaliselt kell 14.15 Kesk-Euroopa aja järgi (13);

n)   „mahakandmine“ (write off)– ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede kustutamine bilansikirjest „ringluses olevad pangatähed“;

o)   „emissiooni jaotuse alus“ (issue key)– kapitali märkimise keskmine alus ajavahemikul, mil emiteeriti ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede liigid või seeriad;

p)   „ühtlustatud bilanss“ (harmonised balance sheet, HBS)– bilanss, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) (14) VIII lisas.

Artikkel 2

Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod

1.   Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod arvutatakse kuude kaupa ning need kirjendatakse EKP ja RKPde raamatupidamisarvestuses kuu esimesel pangapäeval eelmise kuu viimase pangapäeva väärtuses.

Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, kirjendatakse esimeses lõikes osutatud ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod EKP ja RKPde raamatupidamises sularahavahetuse päeva väärtuses.

Eurosüsteemisisesed ringluses olevate euro pangatähtede saldod tuleb perioodil alates esimese aasta, millest alates viieaastast korrektsiooni EKPSi põhikirja artikli 29.3 kohaselt kohaldatakse, 1. jaanuarist kuni 31. jaanuarini arvutada kapitali märkimise korrigeeritud alusel, mida kohaldatakse eelmise aasta 31. detsembril ringluses olevatele euro pangatähtedele.

2.   Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseste saldode, sealhulgas käesoleva otsuse artikli 4 rakendamisest tulenevate saldode intressid makstakse viitemäära alusel.

3.   Lõikes 2 osutatud intressimaksed teostatakse TARGET2-maksetena kord kvartalis.

Artikkel 3

Emissioonitulu arvutamise meetod

1.   Iga RKP emissioonitulu määratakse, mõõtes tegelikku tulu, mis tuleneb raamatupidamises kirjendatud märgistatavatest varadest. Sellest erandina:

a)

kulda ei loeta tuluallikaks;

b)

tuluallikaks loetakse viitemäära alusel järgmist:

i)

rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid otsuse EKP/2009/16 alusel;

ii)

rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid otsuse EKP/2011/17 alusel;

iii)

rahapoliitika eesmärgil hoitavad võlainstrumendid, mille on emiteerinud regionaalsed keskvalitsused, kohalikud omavalitsused ja tunnustatud asutused, ja asendusinstrumendid, mille on emiteerinud avaliku sektori mittefinantsettevõtted otsuse (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) alusel.

2.   Kui RKP märgistatavate varade väärtus on suurem või väiksem kui tema kohustuste baasi väärtus, tasaarvestatakse see vahe, kohaldades vahe väärtuse suhtes viitemäära.

Artikkel 4

Eurosüsteemisiseste saldode korrigeerimine

1.   Emissioonitulu arvutamisel korrigeeritakse iga RKP euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseseid saldosid hüvitussumma võrra, mis määratakse kindlaks järgmise valemi kohaselt:

 

C = (K – A) × S,

kus:

C

on hüvitussumma,

K

on iga RKP jaoks eurosumma, mis saadakse, kohaldades kapitali märkimise alust vaatlusperioodil ringluses olnud pangatähtede keskmise väärtuse suhtes, kusjuures pangatähtede summa eurole ülemineva liikmesriigi vääringus esitatakse eurodes vaatlusperioodi päevakursside kohaselt,

A

on vaatlusperioodil ringluses olnud iga RKP pangatähtede keskmine väärtus eurodes vaatlusperioodi päevakursside kohaselt,

S

on iga majandusaasta puhul alates sularahavahetuse päevast järgmine koefitsient:

Majandusaasta

Koefitsient

Sularahavahetuse aasta

1

Sularahavahetuse aasta pluss üks aasta

0,8606735

Sularahavahetuse aasta pluss kaks aastat

0,7013472

Sularahavahetuse aasta pluss kolm aastat

0,5334835

Sularahavahetuse aasta pluss neli aastat

0,3598237

Sularahavahetuse aasta pluss viis aastat

0,1817225

2.   RKPde hüvitussummade summa on 0.

3.   Hüvitussummad arvutatakse iga kord, kui liikmesriik võtab kasutusele euro või kui EKP kapitali märkimise alus muutub.

4.   RKP ühinemisel eurosüsteemiga jagatakse selle RKP hüvitussumma teiste RKPde vahel vastavalt RKPde osale kapitali märkimise aluses, kasutades vastupidist märki (+/–) ja see täiendab hüvitussummasid, mis kehtivad teiste RKPde vahel.

5.   Hüvitussummad ja neid tasakaalustavad raamatupidamiskirjed kirjendatakse iga RKP raamatupidamises eraldi eurosüsteemisisestel kontodel, kusjuures väärtuspäevaks on sularahavahetuse päev ning sama kuupäev on väärtuspäev igal korrigeerimisperioodile järgneval aastal. Hüvitussummasid tasakaalustavaid raamatupidamiskirjeid ei tasustata.

6.   Kui pangatähtede ringluses esinevad käesoleva otsuse III lisas osutatud asjaolud, korrigeeritakse iga RKP ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseseid saldosid vastavalt selle lisa ja mitte lõike 1 sätetele.

7.   Käesolevas artiklis sätestatud eurosüsteemisiseste saldode korrigeerimist ei kohaldata alates vastavale sularahavahetuse aastale järgneva kuuenda aasta esimesest päevast.

Artikkel 5

Emissioonitulu arvutamine ja jaotamine

1.   Iga RKP emissioonitulu arvutab EKP iga päev. Arvutuste aluseks on raamatupidamisandmed, mille RKPd EKP-le esitavad. EKP teatab kumuleerunud summad RKPdele kord kvartalis.

2.   Iga RKP emissioonitulu summat korrigeeritakse summa ulatuses, mis on võrdne intressidega, mis on kogunenud, mida makstakse või mis saadakse seoses kohustuste baasi kuuluvate kohustustega ja kooskõlas kõigi EKPSi põhikirja artikli 32.4 teise lõigu põhjal tehtud EKP nõukogu otsustega.

3.   Iga RKP emissioonitulu summa jaotamine proportsionaalselt kapitali märkimise alusega toimub iga majandusaasta lõpus.

Artikkel 6

Euro pangatähtede mahakandmisest tuleneva tulu arvestus ja jaotus

1.   Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed kuuluvad kohustuste baasi, kuni nad vahetatakse välja või kantakse maha, olenevalt kumb sündmus toimub esimesena.

2.   EKP nõukogu võib teha otsuse ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede mahakandmise kohta ning sel juhul määratleb ta mahakirjutamise kuupäeva ja eraldiste kogusumma, mis on vajalik nende ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede jaoks, mis kuuluvad vahetamisele.

3.   Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede mahakandmine toimub järgmiselt:

a)

mahakandmise päeval vähendatakse EKP ja RKPde bilansikirjet „ringluses olevad pangatähed“ summa võrra, mis vastab kõrvaldamisele kuuluvatele ringluses olevatele pangatähtedele. Selleks korrigeeritakse ringluses olnud ja sealt kõrvaldatud euro pangatähtede summad proportsionaalsete summade suhtes, mis on kooskõlas emissiooni jaotuse alusega, ja vahed tasaarvestatakse EKP ja RKPde vahel;

b)

ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede korrigeeritud summa kantakse maha bilansikirjel „Ringluses olevad pangatähed“ ja kirjendatakse RKP kasumi ja kahjumi kontodel;

c)

iga RKP peab moodustama eraldise ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede jaoks, mis kuuluvad vahetamisele. Eraldise suurus peab vastama asjaomase RKP osale kogueraldises, mis arvutatakse emissiooni jaotuse alust kasutades.

4.   Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed, mis vahetatakse pärast mahakandmise kuupäeva, tuleb kirjendada selle RKP raamatupidamises, kes on need vastu võtnud. Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed jaotatakse RKPde vahel vähemalt kord aastas emissiooni jaotuse aluse põhjal ja nad tasaarvestavad omavahel vahed. Juhul kui tulu ületab eraldist, tasaarvestab iga RKP proportsionaalse summa oma eraldisega ja kirjendab vastava kulu oma kasumi ja kahjumi kontol.

5.   EKP nõukogu vaatab kogueraldise läbi kord aastas.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus EKP/2010/23 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 31. detsembril 2016.

Frankfurt Maini ääres, 3. november 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  25. novembri 2010. aasta otsus EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 17).

(2)  Vt IV lisa.

(3)  Nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1).

(4)  14. juuli 2006. aasta suunis EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (ELT L 207, 28.7.2006, lk 39).

(5)  13. detsembri 2010. aasta otsus EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 26).

(6)  15. detsembri 2014. aasta otsus EKP/2014/57 Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta (ELT L 53, 25.2.2015, lk 24).

(7)  20. märtsi 2003. aasta otsus EKP/2003/4 euro pangatähtede nominaalväärtuste, omaduste, reprodutseerimise, vahetuse ja käibelt kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 16).

(8)  2. juuli 2009. aasta otsus EKP/2009/16 tagatud võlakirjade ostukava rakendamise kohta (ELT L 175, 4.7.2009, lk 18).

(9)  3. novembri 2011. aasta otsus EKP/2011/17 teise tagatud võlakirjade ostu kava rakendamise kohta (ELT L 297, 16.11.2011, lk 70).

(10)  4. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10) (ELT L 121, 14.5.2015, lk 20).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(12)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

(13)  Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.

(14)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 37).


I LISA

KOHUSTUSTE BAASI KOOSSEIS

A.

Kohustuste baasi kuuluvad ainult järgmised.

1.

Ringluses olevad pangatähed

Käesoleva lisa eesmärgil kohaldatakse sularahavahetuse aastal iga eurosüsteemiga liituva RKP ringluses oleva sularaha osas järgmist:

a)

see hõlmab RKP poolt riigi vääringuühikus emiteeritud pangatähed ja

b)

seda vähendatakse eelnevalt jaotatud euro pangatähtedega seotud tasustamata laenusummade võrra, mida pole veel debiteeritud (ühtlustatud bilansi vara kirje 6. osa).

Pärast asjaomast sularahavahetuse aastat tähendab kõikide RKPde ringluses olev sularaha euros vääringustatud pangatähti ning välja jäetakse mis tahes muud pangatähed.

Juhul kui TARGET2 on sularahavahetuse päeval suletud, moodustavad RKP kohustused, mis tulenevad suunise EKP/2006/9 alusel eeljaotatud euro pangatähtedest, mis on läinud ringlusse enne sularahavahetuse päeva, kohustuste baasi osa (osana korrespondentkontost ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.4 all), kuni kohustus muutub TARGET2 tehingutest tulenevalt eurosüsteemisiseste kohustuste osaks.

2.

Rahapoliitika toimingutega seotud eurodes vääringustatud kohustused euroala krediidiasutuste ees, sealhulgas:

a)

jooksevkontod, k.a kohustusliku reservi nõue EKPSi põhikirja artikli 19.1 alusel (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.1);

b)

eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse alusel hoiustatud summad (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.2);

c)

tähtajalised hoiused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.3);

d)

peenhäälestuse pöördtehingutest tulenevad kohustused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.4);

e)

lisatagatise nõuetega seotud hoiused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.5).

3.

Hoiuste kohustused lepingurikkumisega seotud eurosüsteemi tehingupoolte ees, mis on ümberliigitatud ühtlustatud bilansi kohustuste kirjest 2.1.

4.

RKPde eurosüsteemisisesed kohustused, mis tulenevad EKP võlasertifikaatide emiteerimisest suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 13 kohaselt (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.2).

5.

Eurosüsteemisisesed netokohustused seoses ringluses olevate pangatähtedega, k.a käesoleva otsuse artikli 4 kohaldamisest tulenevad (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.3 osa).

6.

Eurosüsteemisisesed netokohustused seoses viitemääraga tasustatud TARGET2 tehingutega (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.4 osa).

7.

Kogunenud intress, mille iga RKP kirjendab iga kvartali lõpus seoses üheaastase või sellest pikema tähtajaga rahapoliitika kohustustega (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 12.2 osa).

8.

Kohustused EKP ees, mis tagavad EKP ja eurosüsteemivälise keskpanga vahelise vahetuslepinguga seotud nõuet, mis on eurosüsteemile netotuluallikaks (osa bilansivälistest kohustustest).

B.

Iga RKP kohustuste baasi summa arvutatakse ühtlustatud raamatupidamispõhimõtete ja -reeglite kohaselt, mis on sätestatud suunises (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34).


II LISA

MÄRGISTATAVAD VARAD

A.

Märgistatavate varade hulka kuuluvad ainult järgmised.

1.

Rahapoliitika toimingutega seotud eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele (ühtlustatud bilansi varade kirje 5).

2.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid (ühtlustatud bilansi varade kirje 7.1).

3.

Eurosüsteemisisesed nõuded, mis on samaväärsed välisvaluutareservi, v.a kuld, ülekandmisega EKP-le EKPSi põhikirja artikli 30 kohaselt (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.2 osa).

4.

Eurosüsteemisisesed netokohustused seoses ringluses olevate pangatähtedega, k.a käesoleva otsuse artikli 4 kohaldamisest tulenevad (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.4 osa).

5.

Eurosüsteemisisesed netonõuded seoses viitemääraga tasustatud TARGET2 tehingutega (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.5 osa).

6.

Kuld, k.a nõuded seoses EKP-le ülekantud kullaga, summas, mis võimaldab igal RKP-l märgistada oma kulla osa, mis vastab tema osa märgitud kapitali aluses suhtele kõikide RKPde poolt märgistatavas kogukullas (ühtlustatud bilansi varade kirje 1 ja varade kirje 9.2 osa).

Käesoleva otsuse eesmärgil hinnatakse kulda eurodes kullahinna alusel puhta untsi kohta 31. detsembril 2002.

7.

Nõuded, mis on seotud euro pangatähtedega, mis on eeljaotatud kooskõlas suunisega EKP/2006/9 ja mis on läinud ringlusse enne sularahavahetuse kuupäeva (osana ühtlustatud bilansi varade kirjest 4.1 kuni sularahavahetuse kuupäevani ja pärast seda osana ühtlustatud bilansi korrespondentkonto vara kirjest 9.5), kui nõue muutub TARGET2 tehingutest tulenevalt eurosüsteemisiseste nõuete osaks.

8.

Eurosüsteemi krediiditehingute ja/või seonduvate finantsvaradega või nõuetega kolmandate isikute ees seotud täitmata nõuded, mis tulenevad eurosüsteemi tehingupoolte lepingurikkumistest, mis omandatakse tagatisena ja/või saadakse seoses lepingut rikkunud eurosüsteemi tehingupoole poolt antud tagatise realiseerimisel eurosüsteemi krediiditehingute kontekstis, mis liigitatakse ümber ühtlustatud bilansi varade kirjest 5 (ühtlustatud bilansi varade kirje 11.6 osa).

9.

Kogunenud intress, mille iga RKP kirjendab kvartali lõpus seoses üheaastase või sellest pikema tähtajaga rahapoliitika kohustustega (ühtlustatud bilansi varade kirje 11.5 osa).

10.

Nõuded euroala vastaspoolte vastu, mis on seotud EKP ja eurosüsteemivälise keskpanga vahelise vahetuslepinguga, mis on eurosüsteemile netotuluallikaks (ühtlustatud bilansi varade kirje 3.1 osa).

B.

Iga RKP märgistatava vara väärtus arvutatakse kooskõlas suunises (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) sätestatud ühtlustatud raamatupidamispõhimõtete ja -reeglite kohaselt.


III LISA

A.   Esimene erakorraline korrigeerimine

Kui sularahavahetuse aastal ringluses olevate pangatähtede keskmine koguväärtus on väiksem kui vaatlusperioodil ringluses olevate pangatähtede keskmine koguväärtus eurodes (sealhulgas euro kasutuselevõtnud liikmesriikide vääringus pangatähed, mida väljendatakse eurodes vaatlusperioodi päevakursside kohaselt), vähendatakse artikli 4 lõike 1 kohaselt kohaldatavat koefitsienti S tagasiulatuvalt vastavalt ringluses olevate pangatähtede keskmise koguväärtuse vähenemisele.

Vähendamise tulemusel saadav koefitsient ei või jääda alla 0,8606735. Käesoleva erandi kohaldamisel lisatakse veerand sularahavahetuse aastal kohaldatavast RKP hüvitussumma (C) vähendamise summast iga RKP hüvitussummale, mida kohaldatakse artikli 4 lõike 1 kohaselt teisest kuni viienda aastani, mis järgnevad sularahavahetuse aastale.

B.   Teine erakorraline korrigeerimine

Juhul kui RKPd, mille artikli 4 lõikes 1 osutatud hüvitussumma on positiivne ja ringluses olevate euro pangatähtede eurosüsteemisisese saldo netotulemina tuleb maksta tasu, mille tõttu nende aastalõpu tulude ja kulude konto kirje „ühendatud emissioonitulu netotulem“ näitab netokulu, vähendatakse sularahavahetuse aastal vastavalt artikli 4 lõikele 1 kohaldatavat koefitsienti S, kuni see tagajärg on kõrvaldatud.

Vähendamise tulemusel saadav koefitsient ei või jääda alla 0,8606735. Käesoleva erandi kohaldamisel lisatakse veerand sularahavahetuse aastal kohaldatavast RKP hüvitussumma (C) vähendamise summast iga RKP hüvitussummale, mida kohaldatakse artikli 4 lõike 1 kohaselt teisest kuni viienda aastani, mis järgnevad sularahavahetuse aastale.


IV LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD OTSUS KOOS MUUDATUSTEGA

Otsus EKP/2010/23

ELT L 35, 9.2.2011, lk 17.

Otsus EKP/2011/18

ELT L 319, 2.12.2011, lk 116.

Otsus EKP/2014/24

ELT L 117, 7.6.2014, lk 168.

Otsus EKP/2014/56

ELT L 53, 25.2.2015, lk 21.

Otsus EKP/2015/37

ELT L 313, 28.11.2015, lk 42.


Top