EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0008

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/702, 18. aprill 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2016/8)

OJ L 121, 11.5.2016, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; mõjud tunnistatud kehtetuks 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj

11.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 121/24


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/702,

18. aprill 2016,

millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2016/8)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige artikli 12.1 teist lõiku koosmõjus artikli 3.1 esimese taande ja artikliga 18.1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) (1) kehtestas avaliku sektori varade järelturult ostmise kava (PSPP), mis laiendas eurosüsteemi seniseid varaostukavasid avaliku sektori väärtpaberite hõlmamiseks. Tagatud võlakirjade kolmanda ostukava, varaga tagatud väärtpaberite ostukava ja tulevase ettevõtlussektori varaostukava kõrval moodustab PSPP osa laiendatud varaostukavast. Varaostukava eesmärk on veelgi tõhustada rahapoliitika ülekandumist, lihtsustada laenuandmist euroala majandusele, lihtsustada laenusaamise tingimusi kodumajapidamistele ja ettevõtjatele ning kaasa aidata inflatsioonimäära tagasipöördumisele 2 % lähedal olevale tasemele, mis on kooskõlas EKP peamise ülesandega säilitada hindade stabiilsus.

(2)

Kooskõlas EKP nõukogu hindade stabiilsuse säilitamise pädevusega tuleb läbi vaadata teatavad PSPP kujunduselemendid, et kindlustada inflatsioonikursi kindel püsimine suunaga 2 %st allapoole, kuid selle lähedal keskpikas perspektiivis. Muutmine on kooskõlas EKP nõukogu rahapoliitika pädevusega ja kajastab kohaselt riskijuhtimiskaalutlusi.

(3)

Konkreetselt tuleb PSPP eesmärkide saavutamiseks igakuiste varaostukava alusel tehtavate ostude kaudu turule lisatavat kogulikviidsust suurendada 80 miljardi euroni.

(4)

Lisaks tuleb suurendada emitendi ja emissiooni osa piirangut kõlblike rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud turukõlblike väärtpaberite osas. Uus lävi määratleti selleks, et tagada ettenähtud ostude proportsionaalsus PSPP eesmärkidega, võttes arvesse korrektse võlarestruktureerimise häirimist piiratud ulatuses.

(5)

Alates 2016. aasta aprillist tuleb kohandada ostude jaotumist kõlblike rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud turukõlblike väärtpaberite ning muude kõlblike turukõlblike võlaväärtpaberite vahel PSPP alusel, et saavutada PSPP eesmärgid ja tagada selle sujuv rakendamine PSPP kestel ning et saavutada selle suurendatud ostumaht.

(6)

Lisaks tuleb reitinguagentuuri (ECAI) turukõlblike võlaväärtpaberite krediidihinnangu eesmärgil arvesse võtta ka ECAI emissioonihinnangut, kui emitendil ega garandil ei ole ECAI hinnangut. Samas peab turukõlblikul väärtpaberil siiski olema nõutav emissioonihinnang, et ta vastaks turukõlblike varade eurosüsteemi kõlblikkuskriteeriumidele. Otsuses (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) tuleb arvesse võtta, et need kõlblikkuskriteeriumid on nüüd sätestatud Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) neljandas osas (2).

(7)

Seetõttu tuleb otsust (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Ostukõlblikkuseks PSPP alusel peavad turukõlblikud võlaväärtpaberid vastama turukõlblike varade eurosüsteemi krediidioperatsioonides kasutamise kõlblikkuskriteeriumidele vastavalt Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (*) neljandale osale, mille suhtes kohaldatakse järgmisi nõudeid:

a)

turukõlblike võlaväärtpaberite emitendil või garandil peab olema krediidikvaliteedi hinnang vähemalt krediidikvaliteedi astmega 3 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal, mille esitamise vorm peab olema vähemalt üks ametlik reiting reitinguagentuuri (External Credit Assessment Institution, ECAI) poolt, mida aktsepteeritakse eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus;

b)

kui antud on mitu reitinguagentuuri emitendi- või garandireitingut, kohaldatakse paremuselt esimest, st arvesse võetakse parim ECAI emitendi- või garandireiting. Kui krediidikvaliteedi nõuete täitmine otsustatakse ECAI garandireitingu alusel, peab garantii vastama garantii aktsepteeritavuse kirjeldusele suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artiklites 87 ja 113–115;

c)

kui puuduvad nii ECAI emitendireiting kui ka ECAI garandireiting, peab turukõlblikul võlaväärtpaberil olema vähemalt üks ECAI emissioonireiting vähemalt krediidikvaliteedi astmega 3 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal;

d)

juhul kui aktsepteeritud reitinguagentuuri poolt emitendile, garandile või emissioonile antud krediidihinnang ei vasta vähemalt krediidikvaliteedi astmele 3 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal, on turukõlblikud võlaväärtpaberid kõlblikud ainult siis, kui need on emiteerinud või täielikult taganud finantsabi programmi all olevad euroala liikmesriikide keskvalitsused, kelle suhtes on EKP nõukogu eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve kohaldamise peatanud suunise EKP/2014/31 (**) artikli 8 alusel;

e)

juhul kui kehtiv finantsabi programm on läbivaatamisel, peatatakse PSPP ostude kõlblikkus ja see taastatakse alles pärast läbivaatamise positiivset tulemust.

(*)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3)."

(**)  Euroopa Keskpanga suunis EKP/2014/31, 9. juuli 2014, täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 28).“"

2)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Ostumahtude piirangud

1.   Võttes arvesse artiklit 3, kohaldatakse emissiooni osa piirangut rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (ISIN) kohta PSPP artiklis 3 sätestatud kriteeriume täitvate turukõlblike võlaväärtpaberite ostude osas pärast kõikide eurosüsteemi keskpankade portfellide konsolideerimist. Emissiooni osa piirang on järgmine:

a)

50 % ISINi kohta kõlblike rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud kõlblike turukõlblike võlaväärtpaberite osas;

b)

33 % ISINi kohta muude kõlblike turukõlblike võlaväärtpaberite osas; erandina määratakse emisiooni osa piirang 25 %-le ISINi kohta nende tingimustele vastavate turukõlblike võlaväärtpaberite osas, mis sisaldavad ühise tegutsemise klauslit (collective action clause, CAC), mis erineb euroala näidis-CACst, mis on välja töötatud majandus- ja rahanduskomitee poolt ja rakendatud liikmesriikide poolt kooskõlas Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 12 lõikega 3; seda võib suurendada 33 %-le, kontrollides üksikjuhtude kaupa, et osalusega 33 % ISINi kohta nende väärtpaberite osas ei kaasneks eurosüsteemi keskpankade blokeeriva vähemusosaluse tekkimine korrektse võla ümberstruktureerimise kestel.

2.   Pärast kõikide eurosüsteemi keskpankade portfellide konsolideerimist kohaldatakse kõikide PSPP ostudeks kõlblike turukõlblike võlaväärtpaberite osas, millel on artiklis 3 sätestatud järelejäänud tähtajad, järgmist agregeeritud piirangut:

a)

50 % käibele lastud väärtpaberitest emitendi puhul, kes on kõlblik rahvusvaheline organisatsioon või mitmepoolne arengupank, või

b)

33 % käibele lastud väärtpaberitest emitendi puhul, kes ei ole kõlblik rahvusvaheline organisatsioon või mitmepoolne arengupank.

3.   Artikli 3 lõike 2 punktis d osutatud võlaväärtpaberite osas kohaldatakse muud emitendi ja emissiooni osa piirangut. Need piirangud määrab EKP nõukogu, arvestades kohase riskijuhtimise ja turu toimimise kaalutlusi.“

3)

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   PSPP alusel kõlblike võlaväärtpaberite ostude bilansilisest väärtusest ostetakse 10 % kõlblike rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud väärtpaberites ning 90 % sellest koguväärtusest kõlblike keskvalitsuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste ja tunnustatud asutuste poolt emiteeritud väärtpaberites või kohastel juhtudel käesoleva otsuse artikli 3 lõike 4 alusel väärtpaberites, mille on emiteerinud kõlblikud avaliku sektori mittefinantsettevõtted. EKP nõukogu võib selle jaotuse läbi vaadata. Kõlblike rahvusvaheliste organisatsioonide, mitmepoolsete arengupankade ning regionaalsete valitsuste ja kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite oste teostavad ainult RKPd.“

4)

Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kõikide PSPP tingimustele vastavate turukõlblike võlaväärtpaberite ostude bilansilise väärtuse osa on RKPde jaoks 90 % ja ülejäänud 10 % ostab EKP. Jurisdiktsioonide osas toimub jaotus EKP kapitali märkimise aluse kohaselt vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 29.“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 19. aprillil 2016. Seda kohaldatakse alates 19. aprillist 2016.

Frankfurt Maini ääres, 18. aprill 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/774, 4. märts 2015, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10) (ELT L 121, 14.5.2015, lk 20).

(2)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).


Top