Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B0150

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2016/150

OJ L 48, 24.2.2016, p. 1–2283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2016/1/oj

24.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 48/1


Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2016/150

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (2),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (3),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (4),

võttes arvesse komisjoni poolt 24. juunil 2015. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti,

võttes arvesse 4. septembril 2015. aastal vastu võetud ja 17. septembril 2015. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve projekti kohta,

võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kirjalikke muutmisettepanekuid nr 1/2016 ja 2/2016,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi poolt 28. oktoobril 2015. aastal vastu võetud resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi poolt 28. oktoobril 2015. aastal vastu võetud muudatusettepanekuid üldeelarve projekti kohta,

võttes arvesse nõukogu eesistuja 28. oktoobri 2015. aasta kirja, milles teatatakse, et nõukogu ei saanud heaks kiita kõiki Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanekuid,

võttes arvesse nõukogu eesistujale 28. oktoobril 2015. aastal saadetud kirja lepituskomitee kokkukutsumise kohta,

võttes arvesse asjaolu, et lepituskomitee jõudis ühise teksti suhtes kokkuleppele Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikes 6 ette nähtud 21 päeva jooksul,

võttes arvesse ühise teksti heakskiitmist nõukogus 24. novembril 2015. aastal,

võttes arvesse ühise teksti heakskiitmist Euroopa Parlamendis 25. novembril 2015. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 90 ja 91,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 25. november 2015

President

M. SCHULZ


(1)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

(2)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


SISUKORD

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine 12
B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa 21
C. Ametikohtade loetelus märgitud personal 152
D. Hooned 153

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

I jagu. Euroopa Parlament 160
— Tulud 161
— Kulud 176
— Personal 236
II jagu. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 238
— Tulud 239
— Kulud 256
— Personal 300
III jagu. Komisjon 302
— Tulud 303
— Kulud 378
— Personal 1898
IV jagu. Euroopa Liidu Kohus 1947
— Tulud 1948
— Kulud 1960
— Personal 1996
V jagu. Kontrollikoda 1997
— Tulud 1998
— Kulud 2010
— Personal 2041
VI jagu. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2043
— Tulud 2044
— Kulud 2056
— Personal 2094
VII jagu. Regioonide Komitee 2095
— Tulud 2096
— Kulud 2109
— Personal 2144
VIII jagu. Euroopa Ombudsman 2145
— Tulud 2146
— Kulud 2154
— Personal 2182
IX jagu. Euroopa Andmekaitseinspektor 2183
— Tulud 2184
— Kulud 2190
— Personal 2221
X jagu. Euroopa välisteenistus 2222
— Tulud 2223
— Kulud 2241
— Personal 2283

SISUKORD

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine 12
B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa 21

— Jaotis 1.

Omavahendid 22

— Jaotis 3.

Ülejäägid, saldod ja korrigeerimine 46

— Jaotis 4.

Institutsioonide ja muude liidu asutustega seotud isikutelt laekuvad tulud 60

— Jaotis 5.

Institutsioonide haldustegevusest saadav tulu 74

— Jaotis 6.

Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osamaksed ja tagasimaksed 88

— Jaotis 7.

Viivised ja trahvid 132

— Jaotis 8.

Laenutehingud 138

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 150
C. Ametikohtade loetelus märgitud personal 152
D. Hooned 153

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

I jagu. Euroopa Parlament 160
— Tulud 161

— Jaotis 4.

Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt 162

— Jaotis 5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest 165

— Jaotis 6.

Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed 172

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 174
— Kulud 176

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud 178

— Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 200

— Jaotis 3.

Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud 213

— Jaotis 4.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud 227

— Jaotis 5.

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee 231

— Jaotis 10.

Muud kulud 233
— Personal 236
II jagu. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 238
— Tulud 239

— Jaotis 4.

Erinevad liidu maksud ja saadaolevad summad 240

— Jaotis 5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest 243

— Jaotis 6.

Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed 249

— Jaotis 7.

Intressid hilinenud maksete eest 252

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 254
— Kulud 256

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud 257

— Jaotis 2.

Hooned, seadmed ja tegevuskulud 280

— Jaotis 10.

Muud kulud 298
— Personal 300
III jagu. Komisjon 302
— Tulud 303

— Jaotis 4:

Tulud, mis pärinevad institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt 304

— Jaotis 5:

Institutsiooni haldustegevusest saadav tulu 309

— Jaotis 6:

Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed 318

— Jaotis 7:

Viivisintressid ja trahvid 363

— Jaotis 8:

Laenutehingud 369

— Jaotis 9:

Mitmesugused tulud 376
ASSIGNEERINGUTE (2016 JA 2015) JA TÄITUMISTE (2014) KOKKUVÕTE 378

— Jaotis XX:

Halduskulud poliitikavaldkondade kaupa 381

— Jaotis 01:

Majandus- ja rahandusvaldkond 398

— Jaotis 02:

Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd 435

— Jaotis 03:

Konkurents 510

— Jaotis 04:

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus 515

— Jaotis 05:

Põllumajandus ja maaelu areng 595

— Jaotis 06:

Liikuvus ja transport 687

— Jaotis 07:

Keskkond 738

— Jaotis 08:

Teadusuuringud ja innovatsioon 770

— Jaotis 09:

Sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia 827

— Jaotis 10:

Otsene teadustegevus 881

— Jaotis 11:

Merendus ja kalandu 910

— Jaotis 12:

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liit 953

— Jaotis 13:

Regionaal- ja linnapoliitika 968

— Jaotis 14:

Maksukorraldus ja tolliliit 1044

— Jaotis 15:

Haridus ja kultuur 1058

— Jaotis 16:

Teabevahetus 1109

— Jaotis 17:

Tervis ja toiduohutus 1133

— Jaotis 18:

Ränne ja siseasjad 1194

— Jaotis 19:

Välispoliitika vahendid 1252

— Jaotis 20:

Kaubandus 1284

— Jaotis 21:

Rahvusvaheline koostöö ja areng 1295

— Jaotis 22:

Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimised 1387

— Jaotis 23:

Humanitaarabi ja kodanikukaitse 1429

— Jaotis 24:

Pettustevastane võitlus 1451

— Jaotis 25:

Komisjoni poliitika koordineerimine ja õigusnõustamine 1458

— Jaotis 26:

Komisjoni haldus 1470

— Jaotis 27:

Eelarve 1522

— Jaotis 28:

Audit 1531

— Jaotis 29:

Statistika 1535

— Jaotis 30:

Pensionid ja nendega seotud kulud 1544

— Jaotis 31:

Keeletalitused 1557

— Jaotis 32:

Energeetika 1567

— Jaotis 33:

Õigus- ja tarbijaküsimused 1610

— Jaotis 34:

Kliimameetmed 1651

— Jaotis 40:

Reservid 1663

Lisad

— Euroopa Majanduspiirkond 1671
— Kandidaatriikidele ja Lääne-Balkani võimalikele kandidaatidele avatud eelarverubriikide loetelu 1685
— Laenutehingud – Liidu eelarve raames tagatud laenutehingud (suunisena) 1688
— Teave rahastamisvahendite kohta vastavalt finantsmääruse artikli 49 lõike 1 punktile e 1724
— Väljaannete talitus 1790
— Tulud 1791
— Kulud 1796
— Euroopa Pettustevastane Amet 1809
— Tulud 1810
— Kulud 1815
— Euroopa Personalivaliku Amet 1829
— Tulud 1830
— Kulud 1835
— Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet 1850
— Tulud 1851
— Kulud 1856
— Infrastruktuuri- ja logistikaamet – Brüssel 1866
— Tulud 1867
— Kulud 1872
— Infrastruktuuri- ja logistikatalitus – Luxembourg 1882
— Tulud 1883
— Kulud 1888
— Töötajad 1898
IV jagu. Euroopa Liidu Kohus 1947
— Tulud 1948

— Jaotis 4.

Tulud institutsioonide ja teiste liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt 1949

— Jaotis 5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest 1952

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 1958
— Kulud 1960

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud 1961

— Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 1978

— Jaotis 3.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud 1992

— Jaotis 10.

Muud kulud 1994
— Personal 1996
V jagu. Kontrollikoda 1997
— Tulud 1998

— Jaotis 4.

Tulud institutsiooni heaks töötavatelt isikutelt 1999

— Jaotis 5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest 2002

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 2008
— Kulud 2010

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud 2011

— Jaotis 2.

Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 2026

— Jaotis 10.

Muud kulud 2039
— Personal 2041
VI jagu. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2043
— Tulud 2044

— Jaotis 4.

Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt 2045

— Jaotis 5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest 2048

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 2054
— Kulud 2056

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud 2057

— Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 2076

— Jaotis 10.

Muud kulud 2092
— Personal 2094
VII jagu. Regioonide Komitee 2095
— Tulud 2096

— Jaotis 4.

Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt 2097

— Jaotis 5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest 2100

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 2107
— Kulud 2109

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud 2110

— Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 2127

— Jaotis 10.

Muud kulud 2142
— Personal 2144
VIII jagu. Euroopa Ombudsman 2145
— Tulud 2146

— Jaotis 4.

Tulud institutsioonide ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt 2147

— Jaotis 6.

Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed 2150

— Jaotis 9.

Muud tulud 2152
— Kulud 2154

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud 2155

— Jaotis 2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 2167

— Jaotis 3.

Institutsiooni üldiste ülesannete täitmisega seotud kulud 2174

— Jaotis 10.

Muud kulud 2180
— Personal 2182
IX jagu. Euroopa Andmekaitseinspektor 2183
— Tulud 2184

— Jaotis 4.

Mitmesugused liidu maksud, lõivud ja tasud 2185

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 2188
— Kulud 2190

— Jaotis 1.

Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud 2191

— Jaotis 2.

Hooned, seadmed ja institutsiooni tegevuskulud 2203

— Jaotis 3.

Euroopa andmekaitsenõukogu 2207

— Jaotis 10.

Muud kulud 2219
— Personal 2221
X jagu. Euroopa välisteenistus 2222
— Tulud 2223

— Jaotis 4.

Erinevad liidu maksud ja saadaolevad summad 2224

— Jaotis 5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest 2227

— Jaotis 6.

Liidu kokkulepete ja programmidega seotud sisse- ja tagasimaksed 2234

— Jaotis 7.

Intressid hilinenud maksete eest 2237

— Jaotis 9.

Mitmesugused tulud 2239
— Kulud 2241

— Jaotis 1.

Peakorteri personal 2242

— Jaotis 2.

Peakorteri hooned, seadmed ja tegevuskulud 2255

— Jaotis 3.

Delegatsioonid 2273

— Jaotis 10.

Muud kulud 2281
— Personal 2283

A.   SISSEJUHATUS JA ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

SISSEJUHATUS

Liidu üldeelarve on dokument, kus on esitatud ja millega kiidetakse igal aastal heaks Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks vajalikuks peetavate tulude ja kulude kogusumma.

Eelarve koostatakse ja seda täidetakse ühtsuse, eelarve õigsuse, aastapõhisuse, tasakaalu, arvestusühiku, kõikehõlmavuse, sihtotstarbelisuse, usaldusväärse finantsjuhtimise ja läbipaistvuse põhimõtete kohaselt.

Ühtsuse ja eelarve õigsuse põhimõtte kohaselt peavad kõik liidu tulud ja kulud, mis on eelarvesse kantud, olema koondatud ühte dokumenti.

Aastapõhisuse põhimõtte kohaselt võetakse eelarve vastu korraga üheks aastaks ning jooksvaks eelarveaastaks ette nähtud kulukohustuste ja maksete assigneeringuid tuleb põhimõtteliselt kasutada selle aasta jooksul.

Tasakaalu põhimõtte kohaselt peab eelarveaastaks prognoositav tulu olema võrdne nimetatud aasta maksete assigneeringutega: laenu võtmine võimaliku eelarvepuudujäägi katmiseks ei sobi kokku omavahendite süsteemiga, mistõttu seda ei kiideta heaks.

Kooskõlas arvestusühiku põhimõttega koostatakse ja täidetakse eelarve eurodes ning raamatupidamisdokumendid esitatakse eurodes.

Kõikehõlmavuse põhimõtte kohaselt kaetakse maksete assigneeringute kogusumma kogutulust, välja arvatud piiratud arv tuluartikleid, mis on eraldatud konkreetsete kuluartiklite jaoks. Tulud ja kulud kantakse eelarvesse täies mahus neid vastastikku korrigeerimata.

Sihtotstarbelisuse põhimõte tähendab, et igal assigneeringul peab olema otstarve ja see tuleb eraldada konkreetseks eesmärgiks, et vältida assigneeringute segiminekut.

Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõte on määratletud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtetest lähtuvalt.

Eelarve koostatakse kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega, mis tagab usaldusväärse teabe eelarve täitmise ja raamatupidamisaruannete kohta.

Eelarves kajastatakse assigneeringuid ja vahendeid otstarbe järgi (tegevuspõhine eelarvestamine), et suurendada läbipaistvust eelarve haldamisel lähtuvalt usaldusväärse finantsjuhtimise eesmärkidest ning eeskätt tõhususest ja mõjususest.

Praeguses eelarves on kulud kinnitatud mahus 155 004 173 148 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 143 885 295 484 eurot maksete assigneeringutena, mis on võrreldes 2015. aasta eelarvega erinevus vastavalt –4,48 % ja +1,84 %.

Eelarve tulud moodustavad kokku 143 885 295 484 eurot. Ühtne käibemaksu vahendite sissenõudemäär on 0,30 % ning rahvamajanduse kogutulu vahenditel 0,7134 %. Traditsioonilised omavahendid (tolli- ja suhkrumaksud) annavad 12,92 % 2016. aasta eelarve vahenditest. Käibemaksupõhiste omavahendite panus on 13,07 % ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite panus on 72,88 %. Käesoleva eelarveaasta muu tulu mahuks prognoositakse 1 616 701 373 eurot.

2016. aasta eelarve rahastamiseks vajatavad omavahendid moodustavad liikmesriikide kogurahvatulust kokku 0,97 %, jäädes seega allapoole 1,23 % suurust ülempiiri, mis arvestatakse, kasutades nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse 2007/436/EÜ, Euratom (ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artikli 3 lõikes 1 esitatud meetodit (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17).

Meetod, mida kasutatakse 2016. aasta eelarve rahaliste vahendite arvutamiseks, on samm-sammult esitatud järgnevates tabelites.

ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

Assigneeringud, mis kaetakse eelarveaasta 2016 jooksul vastavalt nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse 2007/436/EÜ, Euratom (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artiklile 1

KULUD

Rubriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015 (1)

Muutus (protsentides)

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Turvalisus ja kodakondsus

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

ELi ülemaailmne roll

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Haldus

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Kompensatsioon

p.m.

p.m.

Erivahendid

389 000 000

384 505 583

+1,17

Kogukulu  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TULUD

Eelarverida

Eelarve 2016

Eelarve 2015 (3)

Muutus (protsentides)

Mitmesugused tulud (jaotised 4-9)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast (peatükk 3 0, artikkel 3 0 0)

p.m.

1 434 557 708

Välistegevuse tagatisfondi ülejääkide tagastamisest tulenevad omavahendite ülejäägid (peatükk 3 0, artikkel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Käibemaksust ja eelnevate eelarveaastate rahvamajanduse kogutoodangu / kogurahvatulu põhistest omavahenditest tulenevad omavahendite ülejäägid (peatükid 3 1 ja 3 2)

p.m.

7 133 244 000

Jaotiste 3-9 kogutulu

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Tollimaksude ja suhkrumaksude netosumma (peatükid 1 1 ja 1 2)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel (tabelid 1 ja 2, peatükk 1 3)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Lisaomavahenditest rahastatav osa (kogurahvatulul põhinevad omavahendid, tabel 3, peatükk 1 4)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Assigneeringud, mis kaetakse otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklis 2 osutatud omavahenditest (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Kogutulu  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


TABEL 1

Ühtlustatud käibemaksubaaside piiristusmäära arvutus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b

Liikmesriik

1 % piiristamata käibemaksu arvestusbaasist

1 % kogurahvatulust

Piiristusmäär (protsentides)

1 % piiristusmääraga korrutatud kogurahvatulust

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist (6)

Liikmesriigid, kus käibemaks on piiristatud

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulgaaria

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Taani

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Saksamaa

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Eesti

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Iirimaa

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Kreeka

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Hispaania

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Prantsusmaa

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Horvaatia

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Horvaatia

Itaalia

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Küpros

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Küpros

Läti

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Leedu

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luksemburg

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luksemburg

Ungari

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Madalmaad

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Austria

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Poola

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugal

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumeenia

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Sloveenia

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovakkia

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Soome

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Rootsi

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Ühendkuningriik

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Kokku

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


TABEL 2

Käibemaksupõhiste omavahendite jaotus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b (peatükk 1 3)

Liikmesriik

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist

Käibemaksupõhiste omavahendite ühtne määr (protsentides)

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgaaria

210 674 788

0,300

63 202 436

Tšehhi Vabariik

669 395 447

0,300

200 818 634

Taani

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Saksamaa

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Eesti

100 673 730

0,300

30 202 119

Iirimaa

730 296 000

0,300

219 088 800

Kreeka

737 959 500

0,300

221 387 850

Hispaania

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Prantsusmaa

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Horvaatia

213 619 232

0,300

64 085 770

Itaalia

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Küpros

82 274 500

0,300

24 682 350

Läti

94 350 984

0,300

28 305 295

Leedu

150 145 740

0,300

45 043 722

Luksemburg

159 742 500

0,300

47 922 750

Ungari

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Madalmaad

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Austria

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Poola

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugal

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumeenia

579 320 158

0,300

173 796 047

Sloveenia

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovakkia

266 308 000

0,300

79 892 400

Soome

932 204 500

0,300

279 661 350

Rootsi

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Ühendkuningriik

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Kokku

62 709 278 588

 

18 812 783 576


TABEL 3

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite ühtse määra kindlaksmääramine ja jaotus vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c (peatükk 1 4)

Liikmesriik

1 % kogurahvatulust

Lisaomavahendite ühtne määr

Lisaomavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulgaaria

421 349 576

 

300 610 862

Tšehhi Vabariik

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Taani

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Saksamaa

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Eesti

206 957 500

 

147 653 341

Iirimaa

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Kreeka

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Hispaania

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Prantsusmaa

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Horvaatia

427 238 463

 

304 812 275

Itaalia

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Küpros

164 549 000

 

117 397 096

Läti

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Leedu

384 106 522

 

274 039 893

Luksemburg

319 485 000

 

227 935 821

Ungari

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Madalmaad

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Austria

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Poola

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugal

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumeenia

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Sloveenia

376 395 000

 

268 538 126

Slovakkia

773 099 500

 

551 566 017

Soome

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Rootsi

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Ühendkuningriik

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Kokku

146 984 591 507

 

104 865 810 535


TABEL 4

Ühendkuningriigi 2015. aasta eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklile 4 (peatükk 1 5)

Kirjeldus

Koefitsient (8) (%)

Summa

1.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) nominaalses piiristamata käibemaksubaasis

19,4288

 

2.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukuludes

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Eraldatud kogukulu

 

130 016 348 031

5

Laienemisega seotud kulud (9)

 

36 305 752 879

6.

Laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukulud = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise esialgne summa = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Ühendkuningriigi kasu (10)

 

2 212 027 407

9.

Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava korrigeerimise põhisumma = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Traditsioonilistest omavahenditest tulenev juhuslik kasu (11)

 

–50 550 782

11.

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine = (9) – (10)

 

5 283 248 305


TABEL 5

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise rahastamise (–5 283 248 305 eurot) arvutus (peatükk 1 5)

Liikmesriik

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Osamaksud ilma Ühendkuningriiki arvestamata

Osamaksud ilma Saksamaad, Madalmaid, Austriat, Rootsit ja Ühendkuningriiki arvestamata

3/4 veerus 2 esitatud Saksamaa, Madalmaade, Austria ja Rootsi osamaksudest

Veerg 4 esitatuna vastavalt veerule 3

Rahastamisaste

Korrigeerimine pärast rahastamisastme kohaldamist

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulgaaria

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Tšehhi Vabariik

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Taani

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Saksamaa

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Eesti

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Iirimaa

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Kreeka

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Hispaania

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Prantsusmaa

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Horvaatia

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Itaalia

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Küpros

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Läti

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Leedu

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luksemburg

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Ungari

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Madalmaad

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Austria

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Poola

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugal

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumeenia

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Sloveenia

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovakkia

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Soome

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Rootsi

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Ühendkuningriik

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kokku

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Välja on arvutatud 15 komakohta.

TABEL 6

Üldeelarve rahastamise (12) kokkuvõte omavahendite liigi ja liikmesriigi kaupa

Liikmesriik

Traditsioonilised omavahendid

Käibemaksu- ja kogurahvatulu põhised omavahendid, k.a kohandused

Omavahendid kokku (13)

Suhkrumaksude netosumma (75 %)

Tollimaksude netosumma (75 %)

Tavapäraste omavahendite kogu netosumma (75 %)

Sissenõudmiskulud (25 % kogu traditsioonilistest omavahenditest) p.m.

Käibemaksupõhised omavahendid

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

Liikmesriikide osamaksud kokku

Liikmesriigi osatähtsus osamaksude kogusummas (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgia

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulgaaria

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Tšehhi Vabariik

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Taani

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Saksamaa

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Eesti

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Iirimaa

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Kreeka

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Hispaania

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Prantsusmaa

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Horvaatia

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Itaalia

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Küpros

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Läti

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Leedu

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luksemburg

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Ungari

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Madalmaad

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Austria

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Poola

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugal

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumeenia

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Sloveenia

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovakkia

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Soome

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Rootsi

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Ühendkuningriik

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Kokku

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   TULUDE KOONDARVESTUS EELARVERUBRIIKIDE KAUPA

Jaotis

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

1

OMAVAHENDID

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSAMAKSED JA TAGASIMAKSED

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

VIIVISED JA TRAHVID

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

LAENUTEHINGUD

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

MITMESUGUSED TULUD

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

KÕIK KOKKU

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

JAOTIS 1

OMAVAHENDID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

% 2014–2016

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Suhkru laomaksud

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Tootmismaks

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Kvoodiületamise tasu

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Ühendkuningriigile otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimine

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

PEATÜKK 1 5 — KOGUSUMMA

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõikele 5

p.m.

p.m.

0,—

 

 

PEATÜKK 1 6 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

0,—

 

 

Jaotis 1 — Kogusumma

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

PEATÜKK 1 1 —

SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

PEATÜKK 1 2 —

OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

PEATÜKK 1 3 —

VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 4 —

VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 5 —

EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 1 6 —

MADALMAADE JA ROOTSI KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

PEATÜKK 1 1 —   SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

1 1 0
2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Märkused

Suhkrusektori turgude ühise korraldusega sätestati, et suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi tootjad maksavad põhitoodangu- ja B-makse. Need maksud olid ette nähtud turgude toetamiseks tehtud kulude katmiseks. Praegu artiklisse kantud summad tulenevad varem kehtestatud maksude korrigeerimisest. 2007/2008. turustusaasta ja järgnevate aastate maksud kantakse käesoleva peatüki artiklisse 1 1 7 kui „tootmismaks”.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/2001, 19. juuni 2001, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Nõukogu määrus (EL) nr 1360/2013, 2. detsember 2013, millega kehtestatakse suhkrusektori toodangumaksud turustusaastateks 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, turustusaastate 2001/2002 ja 2004/2005 suhtes kehtestatava lisamaksu arvutamiseks vajalik koefitsient ning summa, mille suhkrutootjad peavad maksma suhkrupeedimüüjatele maksu maksimumsumma ja tasutava maksusumma vahe tõttu turustusaastate 2002/2003, 2003/2004 ja 2005/2006 eest (ELT L 343, 19.12.2013, lk 2).

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

p.m.

–13 407 918,37

Bulgaaria

0,–

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

– 615 887,57

Taani

p.m.

p.m.

–8 435 300,68

Saksamaa

p.m.

p.m.

–66 326 085,22

Eesti

0,–

Iirimaa

p.m.

p.m.

–1 629 765,17

Kreeka

p.m.

p.m.

0,–

Hispaania

p.m.

p.m.

–3 104 371,25

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

–67 344 987,65

Horvaatia

0,–

Itaalia

p.m.

p.m.

–5 424 004,14

Küpros

0,–

Läti

p.m.

p.m.

–37 347,10

Leedu

p.m.

p.m.

–52 491,31

Luksemburg

0,–

Ungari

p.m.

p.m.

0,–

Malta

0,–

Madalmaad

p.m.

p.m.

–15 999 527,09

Austria

p.m.

p.m.

–6 408 204,35

Poola

p.m.

p.m.

–3 938 707,93

Portugal

p.m.

p.m.

– 552 030,26

Rumeenia

0,–

Sloveenia

p.m.

p.m.

–4 159,31

Slovakkia

p.m.

p.m.

– 999 645,34

Soome

p.m.

p.m.

–1 324 320,10

Rootsi

p.m.

p.m.

3 232 826,45

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

–8 065 850,48

Artikkel 1 1 0 – kokku

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Suhkru laomaksud

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab uute liikmesriikide sissenõutud tulusid suhkru üleliigse laoseisu mittekõrvaldamise eest komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 60/2004 (millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu (ELT L 9, 15.1.2004, lk 8)) tähenduses.

Artikkel hõlmab ka tulusid, mis tekkisid järelejäänud suhkrulaomaksust pärast laomaksu kaotamist nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1).

Lisaks hõlmab artikkel tasumata summasid, mis tuleb tasuda vastavalt komisjoni 13. jaanuari 1982. aasta määruse (EMÜ) nr 65/82 (milles sätestatakse suhkru järgmisesse turustusaastasse ülekandmise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 9, 14.1.1982, lk 14)) artiklile 5, juhul kui ei täideta üle kantud suhkru ladustamise kohustust, ja summasid, mis tuleb tasuda vastavalt nõukogu 30. juuni 1981. aasta määrusele (EMÜ) nr 1789/81 (millega kehtestatakse suhkrusektori miinimumvarude süsteemi käsitlevad üldised eeskirjad (EÜT L 177, 1.7.1981, lk 39)), juhul kui ei täideta suhkrusektori miinimumvarude süsteemi käsitlevaid üldisi eeskirju.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,–

Bulgaaria

p.m.

p.m.

0,–

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,–

Taani

p.m.

p.m.

0,–

Saksamaa

p.m.

p.m.

0,–

Eesti

p.m.

p.m.

0,–

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,–

Kreeka

p.m.

p.m.

0,–

Hispaania

p.m.

p.m.

0,–

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,–

Horvaatia

p.m.

p.m.

0,–

Itaalia

p.m.

p.m.

0,–

Küpros

p.m.

p.m.

0,–

Läti

p.m.

p.m.

0,–

Leedu

p.m.

p.m.

0,–

Luksemburg

0,–

Ungari

p.m.

p.m.

0,–

Malta

p.m.

p.m.

0,–

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,–

Austria

p.m.

p.m.

0,–

Poola

p.m.

p.m.

0,–

Portugal

p.m.

p.m.

0,–

Rumeenia

p.m.

p.m.

0,–

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,–

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,–

Soome

p.m.

p.m.

0,–

Rootsi

p.m.

p.m.

0,–

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,–

Artikkel 1 1 1 – kokku

p.m.

p.m.

0,–

1 1 3
Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Summad, mis vastavad mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksudele. Need sisaldavad ka C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavaid makse.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2670/81, 14. september 1981, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti ületava suhkrutoodangu kohta (EÜT L 262, 16.9.1981, lk 14).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,–

Bulgaaria

0,–

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,–

Taani

p.m.

p.m.

0,–

Saksamaa

p.m.

p.m.

0,–

Eesti

0,–

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,–

Kreeka

p.m.

p.m.

0,–

Hispaania

p.m.

p.m.

0,–

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,–

Horvaatia

0,–

Itaalia

p.m.

p.m.

0,–

Küpros

0,–

Läti

p.m.

p.m.

0,–

Leedu

p.m.

p.m.

0,–

Luksemburg

0,–

Ungari

p.m.

p.m.

0,–

Malta

0,–

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,–

Austria

p.m.

p.m.

0,–

Poola

p.m.

p.m.

0,–

Portugal

p.m.

p.m.

0,–

Rumeenia

0,–

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,–

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,–

Soome

p.m.

p.m.

0,–

Rootsi

p.m.

p.m.

0,–

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,–

Artikkel 1 1 3 – kokku

p.m.

p.m.

0,–

1 1 7
Tootmismaks

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Märkused

Suhkrusektori turgude ühise korralduse kohaselt tuleb suhkrut, isoglükoosi ja inuliinisiirupit tootvatel ettevõtjatel maksta tootmismaksu.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 318/2006, 20. veebruar 2006, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1), eriti artikkel 16.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 952/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkru siseturu korralduse ja kvoodisüsteemi kohta (ELT L 178, 1.7.2006, lk 39).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1), eriti artikkel 51.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671), eriti selle artikkel 128.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgaaria

400 000

400 000

401 391,00

Tšehhi Vabariik

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Taani

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Saksamaa

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Eesti

0,–

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,–

Kreeka

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Hispaania

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Prantsusmaa

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Horvaatia

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Itaalia

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Küpros

0,–

Läti

p.m.

p.m.

0,–

Leedu

800 000

800 000

812 268,00

Luksemburg

0,–

Ungari

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,–

Madalmaad

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Austria

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Poola

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugal

100 000

100 000

56 250,00

Rumeenia

900 000

900 000

749 593,27

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,–

Slovakkia

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Soome

700 000

700 000

728 991,00

Rootsi

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Ühendkuningriik

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

Artikkel 1 1 7 – kokku

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 58 kohaselt ettevõtjatele eraldatud suhkru lisakvoot ja isoglükoosi täiendav kvoot maksustatakse ühekordse summaga.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 318/2006, 20. veebruar 2006, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1), eriti artikkel 8 ja artikli 9 lõiked 2 ja 3.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 952/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkru siseturu korralduse ja kvoodisüsteemi kohta (ELT L 178, 1.7.2006, lk 39).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,–

Bulgaaria

p.m.

p.m.

0,–

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,–

Taani

p.m.

p.m.

0,–

Saksamaa

p.m.

p.m.

0,–

Eesti

0,–

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,–

Kreeka

p.m.

p.m.

0,–

Hispaania

p.m.

p.m.

0,–

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,–

Horvaatia

0,–

Itaalia

p.m.

p.m.

0,–

Küpros

0,–

Läti

p.m.

p.m.

0,–

Leedu

p.m.

p.m.

0,–

Luksemburg

0,–

Ungari

p.m.

p.m.

0,–

Malta

0,–

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,–

Austria

p.m.

p.m.

0,–

Poola

p.m.

p.m.

0,–

Portugal

p.m.

p.m.

0,–

Rumeenia

p.m.

p.m.

0,–

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,–

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,–

Soome

p.m.

p.m.

0,–

Rootsi

p.m.

p.m.

0,–

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,–

Artikkel 1 1 8 – kokku

p.m.

p.m.

0,–

1 1 9
Kvoodiületamise tasu

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Märkused

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 142 kehtestavad kvoodiületamise tasu liikmesriigid ja nõuavad selle sisse asjaomastelt nende territooriumil asuvatelt ettevõtjatelt.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 318/2006, 20. veebruar 2006, suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1), eriti artikkel 15.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 967/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 176, 30.6.2006, lk 22).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1), eriti artikkel 64.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

p.m.

83 144,11

Bulgaaria

p.m.

p.m.

0,–

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

1 954,96

Taani

p.m.

p.m.

1 740 974,63

Saksamaa

p.m.

p.m.

16 886,63

Eesti

0,–

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,–

Kreeka

p.m.

p.m.

0,–

Hispaania

p.m.

p.m.

0,–

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

5 362 941,03

Horvaatia

p.m.

p.m.

0,–

Itaalia

p.m.

p.m.

0,–

Küpros

0,–

Läti

p.m.

p.m.

0,–

Leedu

p.m.

p.m.

0,–

Luksemburg

0,–

Ungari

p.m.

p.m.

0,–

Malta

0,–

Madalmaad

p.m.

p.m.

66 688,72

Austria

p.m.

p.m.

0,–

Poola

p.m.

p.m.

0,–

Portugal

p.m.

p.m.

0,–

Rumeenia

p.m.

p.m.

0,–

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,–

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,–

Soome

p.m.

p.m.

0,–

Rootsi

p.m.

p.m.

0,–

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,–

Artikkel 1 1 9 – kokku

p.m.

p.m.

7 272 590,08

PEATÜKK 1 2 —   OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

1 2 0
Otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Märkused

Tollimaksude käsitamine ühiste kulude rahastamiseks mõeldud omavahenditena tuleneb loogiliselt kaupade vabast liikumisest liidus. Artikkel võib sisaldada impordimakse, lisatasusid, täiendavaid summasid ja hüvitissummasid, lisasummasid ja lisaelemente, ühise tollitariifistiku maksumäärasid ja muid tollimakse, mille Euroopa Liidu institutsioonid on kehtestanud või kehtestavad kolmandate riikidega kauplemise suhtes, ning endise Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguga hõlmatud toodete suhtes kohaldatavaid tollimakse.

Esitatud on netosumma, mis ei sisalda sissenõudmiskulusid.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt a.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgaaria

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Tšehhi Vabariik

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Taani

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Saksamaa

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Eesti

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Iirimaa

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Kreeka

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Hispaania

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Prantsusmaa

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Horvaatia

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Itaalia

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Küpros

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Läti

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Leedu

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luksemburg

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Ungari

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Madalmaad

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Austria

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Poola

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugal

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumeenia

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Sloveenia

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovakkia

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Soome

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Rootsi

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Ühendkuningriik

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

Artikkel 1 2 0 – kokku

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

PEATÜKK 1 3 —   VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

1 3 0
Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Märkused

Kõikide liikmesriikide jaoks kehtiv, vastavalt liidu eeskirjadele kindlaks määratud ühtlustatud arvessevõetava käibemaksubaasi suhtes kohaldatav ühtne määr on 0,30 %. Nimetatud eesmärgil arvesse võetav arvestusbaas ei ületa ühegi liikmesriigi puhul 50 % kogurahvatulust.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt b ja lõige 4.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgaaria

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Tšehhi Vabariik

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Taani

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Saksamaa

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Eesti

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Iirimaa

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Kreeka

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Hispaania

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Prantsusmaa

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Horvaatia

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Itaalia

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Küpros

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Läti

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Leedu

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luksemburg

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Ungari

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Madalmaad

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Austria

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Poola

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugal

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumeenia

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Sloveenia

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovakkia

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Soome

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Rootsi

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Ühendkuningriik

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

Artikkel 1 3 0 – kokku

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

PEATÜKK 1 4 —   VASTAVALT OTSUSE 2007/436/EÜ, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

1 4 0
Vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Märkused

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid on lisaomavahendid, millest kaetakse kulud, mida ei ole võimalik rahastada asjaomase aasta traditsioonilistest omavahenditest, käibemaksupõhistest omavahenditest ja muudest tuludest. Seega hoiab kogurahvatulul põhinevate omavahendite olemasolu liidu üldeelarve alati ex ante tasakaalus.

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite sissenõudmismäär kehtestatakse vastavalt eelarve kuludele, mida ei ole võimalik rahastada muudest allikatest (käibemaksupõhised maksed, traditsioonilised omavahendid ja muud tulud). Seda sissenõudmismäära kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes.

Liikmesriikide kogurahvatulu suhtes kohaldatav määr käesoleval eelarveaastal on 0,7134 %.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõike 1 punkt c.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgaaria

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Tšehhi Vabariik

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Taani

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Saksamaa

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Eesti

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Iirimaa

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Kreeka

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Hispaania

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Prantsusmaa

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Horvaatia

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Itaalia

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Küpros

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Läti

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Leedu

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luksemburg

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Ungari

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Madalmaad

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Austria

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Poola

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugal

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumeenia

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Sloveenia

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovakkia

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Soome

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Rootsi

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Ühendkuningriik

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

Artikkel 1 4 0 – Kokku

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

PEATÜKK 1 5 —   EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMINE

1 5 0
Ühendkuningriigile otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimine

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Märkused

Ühendkuningriigi kasuks kohaldatav eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise mehhanism (Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine) kehtestati Euroopa Ülemkogu Fontainebleau kohtumisel (1984. aasta juunis) ja selle tulemusel vastu võetud omavahendeid käsitleva 1985. aasta otsusega. Mehhanismi eesmärk on vähendada Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatust tema poolt liidule tehtavate maksete vähendamise kaudu.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artiklid 4 ja 5.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgaaria

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Tšehhi Vabariik

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Taani

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Saksamaa

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Eesti

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Iirimaa

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Kreeka

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Hispaania

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Prantsusmaa

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Horvaatia

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Itaalia

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Küpros

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Läti

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Leedu

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luksemburg

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Ungari

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Madalmaad

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Austria

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Poola

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugal

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumeenia

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Sloveenia

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovakkia

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Soome

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Rootsi

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Ühendkuningriik

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

Artikkel 1 5 0 – kokku

0

0

– 172 034 533,05

PEATÜKK 1 6 —   MADALMAADE JA ROOTSI KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

1 6 0
Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2007/436/EÜ, Euratom artikli 2 lõikele 5

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Käesolev artikkel on nõukogu otsuse 2007/436/EÜ, Euratom kohaselt mõeldud teatavate liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate aastaste brutomaksete vähendamise kohta.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti artikli 10 lõige 9.

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikli 2 lõige 5.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

p.m.

0,–

Bulgaaria

p.m.

p.m.

0,–

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

0,–

Taani

p.m.

p.m.

0,–

Saksamaa

p.m.

p.m.

0,–

Eesti

p.m.

p.m.

0,–

Iirimaa

p.m.

p.m.

0,–

Kreeka

p.m.

p.m.

0,–

Hispaania

p.m.

p.m.

0,–

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

0,–

Horvaatia

p.m.

p.m.

0,–

Itaalia

p.m.

p.m.

0,–

Küpros

p.m.

p.m.

0,–

Läti

p.m.

p.m.

0,–

Leedu

p.m.

p.m.

0,–

Luksemburg

p.m.

p.m.

0,–

Ungari

p.m.

p.m.

0,–

Malta

p.m.

p.m.

0,–

Madalmaad

p.m.

p.m.

0,–

Austria

p.m.

p.m.

0,–

Poola

p.m.

p.m.

0,–

Portugal

p.m.

p.m.

0,–

Rumeenia

p.m.

p.m.

0,–

Sloveenia

p.m.

p.m.

0,–

Slovakkia

p.m.

p.m.

0,–

Soome

p.m.

p.m.

0,–

Rootsi

p.m.

p.m.

0,–

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

0,–

Artikkel 1 6 0 – kokku

p.m.

p.m.

0,–

JAOTIS 3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

% 2014– 2016

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Välistegevuse tagatisfondi ülejäägi tagasimaksmisest tulenevad omavahendite ülejäägid

p.m.

p.m.

0,—

 

 

PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine eelarveaastal 1995 ja järgnevatel eelarveaastatel

3 1 0 3

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine eelarveaastal 1995 ja järgnevatel eelarveaastatel

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

Artikkel 3 1 0 — Kogusumma

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

PEATÜKK 3 1 — KOGUSUMMA

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 2 0 3

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

Artikkel 3 2 0 — Kogusumma

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Teatavate liikmesriikide vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest kõrvalejäämise mõjust tulenev korrektsioon

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

PEATÜKK 3 4 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

3 5 0 4

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

Artikkel 3 5 0 — Kogusumma

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

PEATÜKK 3 5 — KOGUSUMMA

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

3 6 0 4

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Artikkel 3 6 0 — Kogusumma

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

PEATÜKK 3 6 — KOGUSUMMA

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

PEATÜKK 3 0 —

KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

PEATÜKK 3 1 —

MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 4, 5 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSUDE SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 2 —

MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 6, 7 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KOGURAHVATULU / RAHVAMAJANDUSE KOGUTOODANGU SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 4 —

TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEVA ALA TEATAVATEST POLIITIKAVALDKONDADEST KÕRVALEJÄÄMISEST TULENEV KORREKTSIOON

PEATÜKK 3 5 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE LÕPLIKU ARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 6 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE VAHEARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 0 —   KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

3 0 0
Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 kohaselt kantakse iga eelarveaasta jääk, kas ülejääk või puudujääk, tulu või kuluna järgneva aasta eelarvesse.

Tulude ja kulude asjakohased esialgsed eelarvestused kirjendatakse eelarvemenetluse käigus eelarvesse, kasutades vajaduse korral kirjalikku muutmisettepanekut, mis esitatakse vastavalt finantsmääruse artiklile 39. Need koostatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artiklis 15 sätestatud põhimõtete alusel.

Pärast eelarveaasta raamatupidamisarvestuse sulgemist kantakse kõik eelarvestustega võrreldes tekkinud lahknevused järgmise eelarveaasta eelarvesse paranduseelarvega, mille komisjon peab esitama 15 päeva jooksul pärast esialgse raamatupidamisaruande esitamist.

Puudujääk kirjendatakse III eelarvejao „Komisjon” kulude eelarvestuse artiklisse 27 02 01.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1).

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti artikkel 7.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eelkõige selle artikkel 18.

3 0 2
Välistegevuse tagatisfondi ülejäägi tagasimaksmisest tulenevad omavahendite ülejäägid

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 480/2009 artiklitele 3 ja 4 kantakse artiklisse välistegevuse tagatisfondi ülejäägid, mis tekivad pärast sihtsumma saavutamist.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009, 25. mai 2009, välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (ELT L 145, 10.6.2009, lk 10).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eriti selle artikli 7 lõige 2.

PEATÜKK 3 1 —   MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 4, 5 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSUDE SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

3 1 0
Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine eelarveaastal 1995 ja järgnevatel eelarveaastatel

3 1 0 3
Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 4, 5 ja 8 kohaldamine eelarveaastal 1995 ja järgnevatel eelarveaastatel

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Märkused

Vastavalt määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artikli 7 lõikele 1 saadavad liikmesriigid enne 31. juulit komisjonile aruande eelmise kalendriaasta käibemaksu-omavahendite baasi kogusumma kohta.

Selle aruande põhjal liidu eeskirjade kohaselt arvutatud summa kantakse asjaomase liikmesriigi puhul deebetisse, eelnenud eelarveaasta jooksul tegelikult tehtud kaksteist makset aga kreeditisse. Komisjon määrab kindlaks iga liikmesriigi saldo ja teatab talle sellest piisavalt aegsasti, et ta saaks vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artiklile 10a kanda detsembrikuu esimesel tööpäeval saldo määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 9 lõikes 1 nimetatud kontole.

Kui komisjoni kontrolli tulemusena tehakse eespool nimetatud aruandesse vastavalt määruse (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 artiklile 9 parandus ja/või eelnenud eelarveaastate kogurahvatulu muutub viisil, mis toob kaasa käibemaksu-omavahendite baasi piiristamise, korrigeeritakse käibemaksu-omavahendite saldot.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1553/89, 29. mai 1989, käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (EÜT L 155, 7.6.1989, lk 9).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti selle artikli 10 lõiked 4, 5 ja 8.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgaaria

p.m.

1 525 000

782 111,42

Tšehhi Vabariik

p.m.

9 640 000

5 253 417,30

Taani

p.m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Saksamaa

p.m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Eesti

p.m.

608 000

– 459 385,02

Iirimaa

p.m.

7 099 000

6 536 069,87

Kreeka

p.m.

–45 286 000

73 209 509,30

Hispaania

p.m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Prantsusmaa

p.m.

–43 477 000

36 977 772,10

Horvaatia

p.m.

–1 184 000

– 213 679,91

Itaalia

p.m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Küpros

p.m.

11 239 000

0,—

Läti

p.m.

1 669 000

5 899 999,26

Leedu

p.m.

358 000

–1 224 942,82

Luksemburg

p.m.

14 886 000

–10 259 465,23

Ungari

p.m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p.m.

3 630 000

0,—

Madalmaad

p.m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Austria

p.m.

–4 400 000

3 073 121,20

Poola

p.m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugal

p.m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumeenia

p.m.

–12 492 000

2 158 848,32

Sloveenia

p.m.

1 905 000

0,—

Slovakkia

p.m.

6 967 000

34 033,11

Soome

p.m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Rootsi

p.m.

1 356 000

–4 155 879,63

Ühendkuningriik

p.m.

161 126 000

0,—

Punkt 3 1 0 3 – kokku

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

PEATÜKK 3 2 —   MÄÄRUSE (EÜ, EURATOM) NR 1150/2000 ARTIKLI 10 LÕIGETE 6, 7 JA 8 KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KOGURAHVATULU / RAHVAMAJANDUSE KOGUTOODANGU SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

3 2 0
Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 2 0 3
Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõigete 6, 7 ja 8 kohaldamine 1995. aastal ja järgnevatel eelarveaastatel

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Märkused

Vastavalt arvandmetele, mille liikmesriigid on määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artikli 2 lõike 2 kohaselt esitanud eelnenud eelarveaasta kogurahvatulu kogusumma ja selle komponentide kohta, arvutatakse liidu eeskirjade kohaselt summa, mis kantakse asjaomase liikmesriigi puhul deebetisse, nimetatud eelarveaasta jooksul tehtud kaksteist makset kantakse aga kreeditisse.

Komisjon määrab kindlaks iga liikmesriigi saldo ja teatab talle sellest piisavalt aegsasti, et ta saaks vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artiklile 10a kanda detsembrikuu esimesel tööpäeval saldo kõnealuse määruse artikli 9 lõikes 1 nimetatud kontole.

Kui määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artikli 2 lõike 2 kohaselt esitatud varasemate eelarveaastate kogurahvatulus / sisemajanduse koguproduktis tehakse muudatus, korrigeeritakse asjaomase liikmesriigi puhul määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 10 lõike 7 kohaselt kindlaks määratud saldot, arvestades määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artikleid 4 ja 5.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti selle artikli 10 lõiked 6, 7 ja 8.

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003, 15. juuli 2003, rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (ELT L 181, 19.7.2003, lk 1).

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgaaria

p.m.

59 923 000

34 946 866,83

Tšehhi Vabariik

p.m.

51 471 000

73 085 521,36

Taani

p.m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Saksamaa

p.m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Eesti

p.m.

11 786 000

7 770 364,28

Iirimaa

p.m.

156 657 000

105 640 410,37

Kreeka

p.m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Hispaania

p.m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Prantsusmaa

p.m.

300 400 000

0,—

Horvaatia

p.m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Itaalia

p.m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Küpros

p.m.

55 184 000

0,—

Läti

p.m.

–1 293 000

19 995 102,02

Leedu

p.m.

6 460 000

8 741 021,54

Luksemburg

p.m.

74 065 000

–56 671 059,21

Ungari

p.m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p.m.

17 767 000

0,—

Madalmaad

p.m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Austria

p.m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Poola

p.m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugal

p.m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumeenia

p.m.

40 791 000

72 788 666,16

Sloveenia

p.m.

14 745 000

0,—

Slovakkia

p.m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Soome

p.m.

9 616 000

–26 309 817,72

Rootsi

p.m.

41 121 000

193 966 411,28

Ühendkuningriik

p.m.

4 644 573 000

0,—

Punkt 3 2 0 3 – kokku

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

PEATÜKK 3 4 —   TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEVA ALA TEATAVATEST POLIITIKAVALDKONDADEST KÕRVALEJÄÄMISEST TULENEV KORREKTSIOON

3 4 0
Teatavate liikmesriikide vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest kõrvalejäämise mõjust tulenev korrektsioon

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Märkused

Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklile 3 ning Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklile 5 ei vastuta nimetatud liikmesriigid finantstagajärgede eest, mis tulenevad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest, välja arvatud nende valdkondadega seotud halduskulude puhul. Seega võidakse korrigeerida nende riikide omavahendite makseid aastate osas, mil nad nimetatud poliitikavaldkondades ei osale.

Iga liikmesriigi osa korrigeerimismehhanismis arvutatakse asjaomasest meetmest või poliitikavaldkonnast tulenevate eelarve kulude põhjal proportsionaalselt eelnenud aasta kogurahvatulu kogusumma ja selle komponentidega, mis liikmesriigid on esitanud nõukogu 15. juuli 2003. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (ELT L 181, 19.7.2003, lk 1)) artikli 2 lõike 2 kohaselt.

Komisjon määrab kindlaks iga liikmesriigi saldo ja teatab talle sellest piisavalt aegsasti, et liikmesriik saaks vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artiklile 10a kanda detsembrikuu esimesel tööpäeval saldo kõnealuse määruse artikli 9 lõikes 1 nimetatud kontole.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, 22. mai 2000, millega rakendatakse otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1), eriti selle artikkel 10a.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokoll Taani seisukoha kohta, eriti selle artikkel 3, ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokoll Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes, eriti selle artikkel 5.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

p.m.

2 002 598,81

Bulgaaria

p.m.

p.m.

210 680,74

Tšehhi Vabariik

p.m.

p.m.

697 292,21

Taani

p.m.

p.m.

–5 768 732,87

Saksamaa

p.m.

p.m.

14 742 277,52

Eesti

p.m.

p.m.

94 419,01

Iirimaa

p.m.

p.m.

–3 315 510,86

Kreeka

p.m.

p.m.

944 652,73

Hispaania

p.m.

p.m.

5 392 603,41

Prantsusmaa

p.m.

p.m.

11 025 252,65

Horvaatia

p.m.

p.m.

110 312,49

Itaalia

p.m.

p.m.

8 348 177,54

Küpros

p.m.

p.m.

91 301,32

Läti

p.m.

p.m.

120 648,96

Leedu

p.m.

p.m.

177 930,11

Luksemburg

p.m.

p.m.

150 863,27

Ungari

p.m.

p.m.

487 546,82

Malta

p.m.

p.m.

37 433,23

Madalmaad

p.m.

p.m.

3 320 348,32

Austria

p.m.

p.m.

1 621 642,12

Poola

p.m.

p.m.

1 988 014,63

Portugal

p.m.

p.m.

859 755,01

Rumeenia

p.m.

p.m.

740 086,79

Sloveenia

p.m.

p.m.

184 143,09

Slovakkia

p.m.

p.m.

372 965,33

Soome

p.m.

p.m.

1 026 106,80

Rootsi

p.m.

p.m.

2 131 288,13

Ühendkuningriik

p.m.

p.m.

–49 586 754,66

Artikkel 3 4 0 – kokku

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

PEATÜKK 3 5 —   ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE LÕPLIKU ARVESTUSE TULEMUS

3 5 0
Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

3 5 0 4
Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Märkused

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus.

2014. aasta andmed vastavad Ühendkuningriigi 2010. aasta eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemusele.

2015. aasta andmed vastavad Ühendkuningriigi 2011. aasta eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemusele.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2000/597/EÜ, Euratom, 29. september 2000, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42), eriti selle artiklid 4 ja 5.

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti selle artiklid 4 ja 5.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgaaria

p.m.

1 392 513

562 835,00

Tšehhi Vabariik

p.m.

4 784 685

2 261 756,21

Taani

p.m.

3 487 953

3 348 228,98

Saksamaa

p.m.

10 915 347

10 941 079,00

Eesti

p.m.

364 152

334 638,00

Iirimaa

p.m.

3 453 266

5 207 662,00

Kreeka

p.m.

2 741 329

452 777,00

Hispaania

p.m.

27 503 186

5 161 577,00

Prantsusmaa

p.m.

43 503 201

36 713 295,00

Horvaatia

0,—

Itaalia

p.m.

53 237 596

25 185 874,00

Küpros

p.m.

1 207 563

919 896,00

Läti

p.m.

244 042

379 038,23

Leedu

p.m.

768 575

527 852,00

Luksemburg

p.m.

37 104

– 467 949,00

Ungari

p.m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p.m.

344 459

320 963,00

Madalmaad

p.m.

5 167 025

1 088 457,00

Austria

p.m.

1 172 371

439 387,00

Poola

p.m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugal

p.m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumeenia

p.m.

2 915 322

– 374 513,82

Sloveenia

p.m.

702 416

896 466,00

Slovakkia

p.m.

1 459 572

913 354,00

Soome

p.m.

4 044 692

822 308,00

Rootsi

p.m.

1 743 115

839 645,02

Ühendkuningriik

p.m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

Punkt 3 5 0 4 – kokku

p.m.

0.

–18 021 343,00

PEATÜKK 3 6 —   ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE VAHEARVESTUSE TULEMUS

3 6 0
Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

3 6 0 4
Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Märkused

Punkt kajastab enne Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise lõplikku arvestust tehtud viimase vahearvestuse ja varem eelarvesse kantud korrigeerimise erinevust.

2014. aasta andmed vastavad Ühendkuningriigi 2011. aasta eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemusele.

2015. aasta andmed vastavad Ühendkuningriigi 2012. aasta ja 2013. aasta eelarvetasakaalu hälvete korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemusele.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17), eriti selle artiklid 4 ja 5.

Liikmesriik

Eelarve 2016

Eelarve 2015

Täitmine 2014

Belgia

p.m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgaaria

p.m.

5 399 849

1 375 381,00

Tšehhi Vabariik

p.m.

16 597 084

4 575 664,73

Taani

p.m.

26 100 869

7 280 440,58

Saksamaa

p.m.

59 409 243

18 309 269,00

Eesti

p.m.

2 731 925

885 630,00

Iirimaa

p.m.

26 072 954

8 409 370,00

Kreeka

p.m.

16 075 510

3 438 553,00

Hispaania

p.m.

119 160 675

21 543 140,00

Prantsusmaa

p.m.

231 245 357

58 179 865,00

Horvaatia

p.m.

2 783 075

0,—

Itaalia

p.m.

184 985 384

37 543 615,00

Küpros

p.m.

3 521 069

479 335,00

Läti

p.m.

1 747 001

1 323 328,46

Leedu

p.m.

4 386 557

1 324 873,00

Luksemburg

p.m.

–1 314 718

–29 470,00

Ungari

p.m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p.m.

1 555 077

438 532,00

Madalmaad

p.m.

17 466 600

2 529 744,00

Austria

p.m.

4 156 024

1 155 028,00

Poola

p.m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugal

p.m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumeenia

p.m.

19 182 854

307 073,59

Sloveenia

p.m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovakkia

p.m.

6 628 582

1 786 552,00

Soome

p.m.

18 511 657

1 891 154,00

Rootsi

p.m.

6 785 813

2 784 569,89

Ühendkuningriik

p.m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

Punkt 3 6 0 4 – kokku

p.m.

0

–19 260 403,04

JAOTIS 4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

% 2014–2016

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate ning Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Investeerimisfondi juhatuste liikmete, töötajate ja pensionisaajate palkadelt, hüvitistelt ja toetustelt makstavatest maksudest

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Laekumised institutsioonide töötavate liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkadelt makstavatest ajutistest maksudest

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkadelt makstavast eri- ja solidaarsusmaksust

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

PEATÜKK 4 0 — KOGUSUMMA

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

PEATÜKK 4 1

4 1 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Pensioniõiguste ülekandmine või väljaostmine töötajate poolt

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

PEATÜKK 4 1 — KOGUSUMMA

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

PEATÜKK 4 2

4 2 0

Detsentraliseeritud asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööandjapoolsed sissemaksed pensioniskeemi

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Euroopa Parlamendi liikmete sissemaksed pensioniskeemi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

PEATÜKK 4 2 — KOGUSUMMA

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

Jaotis 4 — Kogusumma

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

PEATÜKK 4 0 —

MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

PEATÜKK 4 1 —

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMIDESSE

PEATÜKK 4 2 —

MUUD SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

PEATÜKK 4 0 —   MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

4 0 0
Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensionisaajate ning Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Investeerimisfondi juhatuste liikmete, töötajate ja pensionisaajate palkadelt, hüvitistelt ja toetustelt makstavatest maksudest

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Märkused

Artikkel hõlmab kõiki makse, mida arvestatakse igat liiki palgalt, töötasult ja muudelt rahalistelt tasudelt, v.a hüvitised ja peretoetused, mida makstakse pensioni saavatele isikutele ning komisjoni liikmetele, ametnikele ning muudele teenistujatele ja isikutele, kes saavad teenistuse lõpetamise hüvitisi, millele on osutatud iga kulude eelarvestuse jaotise peatükis 01.

Euroopa Parlament

 

73 484 272

Nõukogu

 

25 490 000

Komisjon:

 

475 896 378

— haldamine

(379 720 000)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(18 676 561)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(16 683 776)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(3 255 000)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(684 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(2 604 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(873 000)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(1 308 000)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

(3 398 000)

 

— Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(231 893)

 

— Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Amet (LISA)

(575 397)

 

— biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BBI)

(26 543)

 

— elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)

(70 671)

 

— ühisettevõte Clean Sky (CSJU)

(198 436)

 

— Ühenduse Sordiamet (CPVO)

(271 893)

 

— Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA, endine EAHC)

(205 450)

 

— Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

(1 258 625)

 

— ühisettevõte „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ECSEL, endised ARTEMIS ja ENIAC)

(132 131)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(259 580)

 

— Euroopa Liidu Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (FRONTEX)

(879 355)

 

— Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

(229 585)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(4 335 231)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)

(1 324 237)

 

— Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST)

(803 500)

 

— Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(1 619 141)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

(564 801)

 

— Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(3 638 825)

 

— Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

(1 353 711)

 

— Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

(328 585)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(1 726 786)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND)

(743 061)

 

— Euroopa GNSSi Agentuur (GALILEO)

(520 980)

 

— Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(139 683)

 

— Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(161 678)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)

(625 754)

 

— ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

(2 058 636)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(963 262)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMA)

(5 461 786)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(565 560)

 

— Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

(258 185)

 

— Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

(173 018)

 

— Euroopa Politseiamet (EUROPOL)

(2 846 113)

 

— Euroopa Raudtee Ühisettevõte (Shift2Rail)

(10 529)

 

— Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

(917 935)

 

— Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

(1 261 487)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)

(915 273)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(842 296)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(504 570)

 

— Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME, endine EACI)

(815 240)

 

— Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Tehnoloogia Ühisettevõte (FCH)

(131 711)

 

— Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA, endine TEN-T EA)

(532 406)

 

— Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (IMI)

(271 910)

 

— Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR)

(234 397)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(4 301 236)

 

— Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

(1 307 504)

 

— Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(909 095)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(1 186 360)

 

Euroopa Liidu Kohus

 

27 907 000

Kontrollikoda

 

11 192 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

4 567 558

Regioonide Komitee

 

3 636 656

Euroopa Ombudsman

 

644 005

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

495 000

Euroopa välisteenistus

 

19 861 000

Euroopa Investeerimispank

 

43 900 000

Euroopa Keskpank

 

27 800 000

Euroopa Investeerimisfond

 

3 449 000

 

Kogusumma

718 322 869

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, eriti selle artikkel 12.

Nõukogu määrus nr 422/67/EMÜ, nr 5/67/Euratom, 25. juuli 1967, komisjoni presidendi ja liikmete, Euroopa Kohtu presidendi, kohtunike, kohtujuristide ja kohtusekretäri, üldkohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri ning Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT 187, 8.8.1967, lk 1).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, 29. veebruar 1968, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, 29. juuni 1976, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77, 18. oktoober 1977, Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT L 268, 20.10.1977, lk 1).

Euroopa Parlamendi otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom, 9. märts 1994, ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15).

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus nr 1247/2002/EÜ, 1. juuli 2002, Euroopa andmekaitseinspektori ülesannete täitmist reguleerivate määruste ja üldtingimuste kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 1).

Nõukogu otsus 2009/909/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Ülemkogu eesistuja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 35).

Nõukogu otsus 2009/910/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 36).

Nõukogu otsus 2009/912/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 38).

4 0 3
Laekumised institutsioonide töötavate liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkadelt makstavatest ajutistest maksudest

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

383 929,45

Märkused

Ajutisi makse käsitlevad sätted kehtisid 30. juunini 2003. Seepärast hõlmab kõnealune eelarverida komisjoni liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate palkadelt makstud ajutiste maksude jääkidest tulenevaid tulusid.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

p.m.

— haldamine

(p.m.)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(p.m.)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(p.m.)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(p.m.)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(p.m.)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(p.m.)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(p.m.)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(p.m.)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

(p.m.)

 

— Ühenduse Sordiamet (CVPO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMEA)

(p.m.)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(p.m.)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

(p.m.)

 

— Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

(p.m.)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(p.m.)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

(p.m.)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(p.m.)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(p.m.)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(p.m.)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(p.m.)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(p.m.)

 

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

 

Kokku

p.m.

Õiguslik alus

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a kuni 15. detsembrini 2003 kehtinud versioonis.

Nõukogu määrus nr 422/67/EMÜ, nr 5/67/Euratom, 25. juuli 1967, komisjoni presidendi ja liikmete, Euroopa Kohtu presidendi, kohtunike, kohtujuristide ja kohtusekretäri, üldkohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri ning Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT 187, 8.8.1967, lk 1).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77, 18. oktoober 1977, Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT L 268, 20.10.1977, lk 1).

4 0 4
Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkadelt makstavast eri- ja solidaarsusmaksust

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Märkused

Artikkel on mõeldud personalieeskirjade artikli 66a kohase ametnike ja muude alaliste teenistujate töötasult makstava eri- ja solidaarsusmaksu laekumise kajastamiseks.

Euroopa Parlament

 

10 797 731

Nõukogu

 

3 192 000

Komisjon:

 

54 463 584

— haldamine

(33 925 000)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(4 668 696)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(3 955 390)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(654 000)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(131 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(443 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(153 000)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(246 000)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

(687 000)

 

— Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(70 939)

 

— Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Amet (LISA)

(67 652)

 

— biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BBI)

(4 248)

 

— elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)

(18 066)

 

— ühisettevõte Clean Sky (CSJU)

(42 820)

 

— Ühenduse Sordiamet (CPVO)

(55 164)

 

— Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA, endine EAHC)

(39 877)

 

— Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

(210 161)

 

— ühisettevõte „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ECSEL, endised ARTEMIS ja ENIAC)

(28 558)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(56 760)

 

— Euroopa Liidu Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (FRONTEX)

(267 941)

 

— Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

(51 249)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(1 027 061)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)

(186 645)

 

— Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST)

(123 513)

 

— Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(216 261)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

(133 677)

 

— Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(624 311)

 

— Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

(215 937)

 

— Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

(81 532)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(410 436)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND)

(134 366)

 

— Euroopa GNSSi Järelevalveamet (GALILEO)

(146 103)

 

— Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(40 536)

 

— Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(47 040)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)

(139 567)

 

— ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

(451 994)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(276 665)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMA)

(716 620)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(153 182)

 

— Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

(64 034)

 

— Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

(30 070)

 

— Euroopa Politseiamet (EUROPOL)

(656 819)

 

— Euroopa Raudtee Ühisettevõte (Shift2Rail)

(1 489)

 

— Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

(194 656)

 

— Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

(236 326)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)

(175 045)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(175 912)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(110 215)

 

— Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME, endine EACI)

(120 826)

 

— kütuseelementide ja vesiniku valdkonna tehnoloogia ühisettevõte (FCH)

(34 624)

 

— Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA, endine TEN-T EA)

(100 006)

 

— innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõte (IMI)

(58 707)

 

— Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR)

(51 542)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(921 184)

 

— Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

(229 524)

 

— Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(140 479)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(260 159)

 

Euroopa Liidu Kohus

 

5 147 000

Kontrollikoda

 

1 800 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

880 233

Regioonide Komitee

 

706 771

Euroopa Ombudsman

 

70 335

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

83 000

Euroopa välisteenistus

 

3 767 000

 

Kokku

80 907 654

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Nõukogu määrus nr 422/67/EMÜ, nr 5/67/Euratom, 25. juuli 1967, komisjoni presidendi ja liikmete, Euroopa Kohtu presidendi, kohtunike, kohtujuristide ja kohtusekretäri, üldkohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri ning Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu presidendi, liikmete ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT 187, 8.8.1967, lk 1).

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77, 18. oktoober 1977, Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT L 268, 20.10.1977, lk 1).

Euroopa Parlamendi otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom, 9. märts 1994, ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15).

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus nr 1247/2002/EÜ, 1. juuli 2002, Euroopa andmekaitseinspektori ülesannete täitmist reguleerivate määruste ja üldtingimuste kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 1).

Nõukogu otsus 2009/909/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Ülemkogu eesistuja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 35).

Nõukogu otsus 2009/910/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 36).

Nõukogu otsus 2009/912/EL, 1. detsember 2009, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri teenistustingimused (ELT L 322, 9.12.2009, lk 38).

PEATÜKK 4 1 —   SISSEMAKSED PENSIONISKEEMIDESSE

4 1 0
Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Märkused

Artikkel kajastab töötajate sissemakseid pensioniskeemi.

Euroopa Parlament

 

59 667 459

Nõukogu

 

21 733 000

Komisjon:

 

292 000 614

— haldamine

(182 465 000)

 

— teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

(18 468 895)

 

— teadusuuringud (kaudsed meetmed)

(16 477 720)

 

— Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(3 302 000)

 

— Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

(907 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)

(4 724 000)

 

— infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)

(1 446 000)

 

— individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)

(2 396 000)

 

— Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

(4 340 000)

 

— Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

(430 236)

 

— Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Amet (eu-LISA)

(827 848)

 

— biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BBI)

(37 417)

 

— elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)

(113 262)

 

— ühisettevõte Clean Sky (CSJU)

(191 657)

 

— Ühenduse Sordiamet (CPVO)

(297 514)

 

— Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA, endine EAHC)

(288 996)

 

— Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

(1 980 724)

 

— ühisettevõtte „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ECSEL, endised ARTEMIS ja ENIAC)

(156 557)

 

— Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

(374 386)

 

— Euroopa Liidu Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (FRONTEX)

(1 438 297)

 

— Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

(367 562)

 

— Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

(5 167 979)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)

(947 222)

 

— Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (EUROJUST)

(1 161 506)

 

— Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

(1 572 724)

 

— Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

(752 900)

 

— Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

(3 534 056)

 

— Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

(1 270 415)

 

— Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

(399 690)

 

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

(2 514 865)

 

— Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (EUROFOUND)

(726 087)

 

— Euroopa GNSSi Järelevalveamet (GALILEO)

(827 978)

 

— Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

(239 850)

 

— Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

(341 753)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)

(747 532)

 

— ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (F4E)

(2 645 185)

 

— Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

(1 471 858)

 

— Euroopa Ravimiamet (EMA)

(4 390 382)

 

— Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

(730 558)

 

— Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

(391 208)

 

— Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

(176 023)

 

— Euroopa Politseiamet (EUROPOL)

(3 489 707)

 

— Euroopa Raudtee Ühisettevõte (Shift2Rail)

(22 827)

 

— Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

(1 002 769)

 

— Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

(1 915 843)

 

— Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)

(973 209)

 

— Euroopa Koolitusfond (ETF)

(905 763)

 

— Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

(642 697)

 

— Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME, endine EACI)

(1 156 340)

 

— kütuseelementide ja vesiniku valdkonna tehnoloogia ühisettevõte (FCH)

(153 548)

 

— Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA, endine TEN-T EA)

(785 921)

 

— innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõte (IMI)

(278 112)

 

— Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR)

(260 787)

 

— Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)

(5 086 470)

 

— Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

(2 478 891)

 

— Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(325 335)

 

— Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

(1 481 553)

 

Euroopa Liidu Kohus

 

18 451 000

Kontrollikoda

 

7 496 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

5 338 577

Regioonide Komitee

 

3 772 117

Euroopa Ombudsman

 

518 510

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

394 000

Euroopa välisteenistus

 

17 099 000

 

Kokku

426 470 277

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, 29. juuni 1976, millega kehtestatakse Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24).

4 1 1
Pensioniõiguste ülekandmine või väljaostmine töötajate poolt

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Märkused

Artikkel kajastab ametnike varasemate ametikohtade pensioniõiguste kindlustusmatemaalise väärtuse või kindlasummalise tagasiostmisväärtuse makseid liidu eelarvesse.

Euroopa Parlament

 

9 100 000

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

91 492 938

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

100 592 938

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

4 1 2
Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

110 000

110 000

97 727,29

Märkused

Isiklikel põhjustel puhkust võtvad ametnikud ja muud teenistujad võivad jätkata pensioniõiguste omandamist tingimusel, et nad kannavad ka tööandja sissemaksete kulud.

Euroopa Parlament

 

10 000

Nõukogu

 

p.m.

Komisjon

 

100 000

Euroopa Liidu Kohus

 

p.m.

Kontrollikoda

 

p.m.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

p.m.

Regioonide Komitee

 

p.m.

Euroopa Ombudsman

 

p.m.

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

p.m.

Euroopa välisteenistus

 

p.m.

 

Kokku

110 000

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

PEATÜKK 4 2 —   MUUD SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

4 2 0
Detsentraliseeritud asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööandjapoolsed sissemaksed pensioniskeemi

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Märkused

Artikkel hõlmab detsentraliseeritud asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide tehtavaid tööandjapoolseid sissemakseid pensioniskeemi.

Komisjon

 

21 623 969

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

4 2 1
Euroopa Parlamendi liikmete sissemaksed pensioniskeemi

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel kajastab Euroopa Parlamendi liikmete sissemakseid pensioniskeemi.

Euroopa Parlament

 

p.m.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete kulude ja toetuste maksmise eeskiri, eriti selle III lisa.

JAOTIS 5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

% 2014–2016

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Sissetulek vallasvara (varustus) müügist

5 0 0 0

Sissetulek transpordivahendite müügist — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Sissetulek muu vallasvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Tulud muudele institutsioonidele või asutustele tarnitud kaupade eest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

Artikkel 5 0 0 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Kinnisvara müügist saadav tulu

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Sissetulek väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

PEATÜKK 5 0 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

PEATÜKK 5 1

5 1 0

Sissetulek varustuse ja seadmete üürimisest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Kinnisvara üürile ja allüürile andmisest saadav tulu ning üüri kõrvalkulude hüvitamine

5 1 1 0

Sissetulek kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude hüvitamine — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

Artikkel 5 1 1 — Kogusumma

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

PEATÜKK 5 1 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Investeeringutest ja antud laenudest saadav tulu ning panga- ja muud intressid institutsioonide kontodelt

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Investeeringutest ja antud laenudest saadav tulu ning panga- ja muud intressid komisjonile üle kantavaid toetusi saavate asutuste kontodelt

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Eelfinantseerimisest laekuv intress

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Usalduskontodelt laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

PEATÜKK 5 2 — KOGUSUMMA

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

PEATÜKK 5 5

5 5 0

Teiste institutsioonide või asutuste kasuks osutatud teenustest või tehtud töödest laekuv tulu, sealhulgas lähetushüvitiste summad, mis on makstud teiste institutsioonide või asutuste eest ja nende poolt tagasi makstud — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Tulu kolmandatelt isikutelt nende taotlusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

PEATÜKK 5 5 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

PEATÜKK 5 7

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagastamisest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Sihtotstarbeline tulu, näiteks sihtasutuste tulu, toetused, kinked ja annakud, sealhulgas iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Teiste institutsioonide eest kantud sotsiaalhoolekandekulude tagasimaksed

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Muud institutsioonide haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Tulu, mis on saadud komisjoni rahalisest toetusest Euroopa välisteenistusele liidu delegatsioonides töötava komisjoni personali kulude katteks — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

PEATÜKK 5 7 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

PEATÜKK 5 8

5 8 0

Tulu üüriga seotud maksetest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Tulu laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

PEATÜKK 5 8 — KOGUSUMMA

p.m.

p.m.

566 993,02

 

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud tulud haldustegevusest

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

PEATÜKK 5 9 — KOGUSUMMA

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

Jaotis 5 — Kogusumma

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

PEATÜKK 5 0 —

SISSETULEK VALLASVARA (VARUSTUS) JA KINNISVARA MÜÜGIST

PEATÜKK 5 1 —

ÜÜRITULU

PEATÜKK 5 2 —

INVESTEERINGUTEST, ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 5 —

OSUTATUD TEENUSTEST JA TEHTUD TÖÖDEST LAEKUV TULU

PEATÜKK 5 7 —

MUUD INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

PEATÜKK 5 8 —

MITMESUGUSED HÜVITISED

PEATÜKK 5 9 —

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

PEATÜKK 5 0 —   SISSETULEK VALLASVARA (VARUSTUS) JA KINNISVARA MÜÜGIST

5 0 0
Sissetulek vallasvara (varustus) müügist

5 0 0 0
Sissetulek transpordivahendite müügist — Sihtotstarbeline tulu

Eelarveaasta 2016

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

p.m.

p.m.

16 070,—

Märkused

Punkti kirjendatakse institutsioonidele kuuluvate sõidukite müügist või väljavahetamisest saadud tulud.

Siia kantakse ka laekumised nende transpordivahendite müügist, mis on välja vahetatud või maha kantud, sest nende väärtus on raamatupidamises täielikult amortiseerunud.

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktide a ja b kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel eraldatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kanti vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Euroopa Parlament

 

p.m.