EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Euroopa Politseiameti (Europol) ja Euroopa Keskpanga (EKP) leping

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 123/1


EUROOPA POLITSEIAMETI (EUROPOL) JA EUROOPA KESKPANGA (EKP) LEPING

(2015/C 123/01)

KÄESOLEVA LEPINGU on sõlminud

Euroopa Politseiamet (Europol), asukohaga Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Haag, Madalmaad, keda esindab direktor Rob Wainwright,

JA

Euroopa Keskpank (EKP), asukohaga Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt Maini ääres, Saksamaa, keda esindab president Mario Draghi,

(edaspidi koos ka „lepinguosalised” ja kumbki eraldi „lepinguosaline”),

arvestades järgmist:

1.

Lepinguosalised sõlmisid 13. detsembril 2001 lepingu, et teha koostööd võitluses euro võltsimisega (edaspidi „13. detsembri 2001 leping”) (1).

2.

See koostöö on osa lepinguosaliste ühisest eesmärgist võidelda euro võltsimisest tulenevate ohtudega ja mängida keskset osa selles võitluses; selles kontekstis teevad nad oma pädevuse piires koostööd riikide keskpankade, Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS), Europoli riiklike üksuste, riiklike analüüsikeskuste, riiklike mündianalüüsikeskuste, Euroopa tehnika- ja teaduskeskuse, Euroopa Komisjoni ning teiste riiklike ja Euroopa asutustega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

3.

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1338/2001 (2) artikli 3 lõikes 3 on sätestatud euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed. Selles sätestatakse, et Europol ja EKP sõlmivad lepingu, millega Europol saab juurdepääsu EKP valduses olevatele tehnilistele ja statistilistele andmetele, mis on seotud nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides avastatud pangatähtede ja müntide võltsimisega. Lisaks laiendatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1339/2001 määruse (EÜ) nr 1338/2001 kohaldamist ka riikidele, mille vääring ei ole euro (3).

4.

8. novembril 2001 võttis EKP vastu otsuse EKP/2001/11 võltsingute seiresüsteemi (VSS) kasutamise teatavate tingimuste kohta (4); VSS on EKP hallatav süsteem, mis sisaldab kõiki tehnilisi ja statistilisi andmeid euro pangatähtede ja müntide võltsimise kohta olenemata sellest, kas need on pärit liikmesriikidest või kolmandatest riikidest; otsuses viidatakse lepinguosaliste lepingu sõlmimisele seoses Europoli juurdepääsuga VSS-ile.

5.

Kooskõlas nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsusega 2005/511/JSK (euro kaitsmise kohta võltsimise eest määrates Europoli eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks) (5) on Europolile kui Euroopa Liidu asutusele usaldatud tegutsemine eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutusena. Samuti võib Europol vastavalt nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsusele 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet, (6) edendada liikmesriikide pädevate asutuste poolt või ühiste uurimisrühmade raames euro võltsimise vastu võitlemise meetmete kooskõlastamist, vajaduse korral koostöös muude liidu asutustega.

6.

Otsuse 2009/371/JSK artikli 22 kohaselt võib Europol luua ja säilitada koostöösuhteid Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa ühenduste asutamislepingutega või nende alusel moodustatud institutsioonide, organite ja asutustega.

7.

Kuivõrd 13. detsembri 2001 leping ei käsitle koostööd võitluses kuritegevusega maksesüsteemide ja mitterahaliste vahendite valdkonnas, soovivad lepinguosalised laiendada koostööd, et hõlmata a) võitlus pettusega maksesüsteemides üldiselt ja b) mitterahaliste vahendite võltsimise ennetamine lepinguosaliste pädevuse ja volituste piires. Samuti soovivad lepinguosalised tõhustada koostööd euro võltsimise vastu võitlemisel.

8.

Europoli haldusnõukogu nõustus käesoleva muudetud lepingu sisuga 2. oktoobril 2014.

9.

EKP nõukogu nõustus käesoleva muudetud lepingu sisuga 30. mail 2014 ja volitas samal kuupäeval EKP presidenti lepingule EKP nimel alla kirjutama,

on lepinguosalised kokku leppinud järgmises.

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Lepingu eesmärk

Käesoleva lepingu eesmärk on luua raamistik lepinguosaliste tõhusaks koostööks lepinguosaliste pädevuse piires ning kooskõlas lepinguosaliste asjaomaste õigusnormidega. See koostöö hõlmab:

a)

meetmeid, mille abil ennetada ja tuvastada euro pangatähtede ja müntide, mitterahaliste vahendite ja maksete turvalisusega seotud ebaseaduslikust tegevusest tulenevaid ohte ning nende ohtude vastu võidelda;

b)

nendes valdkondades mõlema lepinguosalise antavat abi riiklikele, Euroopa ja rahvusvahelistele asutustele.

Artikkel 2

Konsulteerimine ja teabevahetus

1.   Lepinguosalised peavad oma pädevuse piires korrapäraselt omavahel nõu strateegiate üle, mis võetakse vastu ja mida rakendatakse artiklis 1 loetletud ühise huvi küsimustes, et saavutada eesmärke, kooskõlastada tegevust ja vältida tegevuse dubleerimist. EKP president ja Europoli direktor või nende määratud isikud kohtuvad vähemalt korra aastas, et vaadata üle käesoleva lepingu rakendamine.

2.   Lepinguosaliste teabevahetus toimub käesoleva lepingu kohaldamise eesmärgil ja kooskõlas lepingu sätetega ning see ei sisalda andmeid tuvastatud ega tuvastatavate isikute kohta.

3.   Lepinguosalised võivad leppida kokku töötajate vastastikuses lähetamises. Üksikasjad fikseeritakse eraldi vastastikuse mõistmise memorandumis.

Artikkel 3

Kontaktisikud

1.   Käesoleva lepingu rakendamise eesmärgil

on EKP kontaktisikuteks EKP pangatähtede direktoraadi direktor (seoses koostööga euro pangatähtede ja müntide võltsimise vastases võitluses) ning EKP turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi direktor (seoses koostööga maksesüsteemidega seotud pettuste ja mitterahaliste vahendite võltsimise vastases võitluses);

on Europoli kontaktisik Europoli operatsioonide osakonna asedirektor.

Käesolevas lõikes nimetatud kontaktisikute muutmise võib kokku leppida Europoli direktori ja EKP presidendi hilisemas kirjavahetusega.

2.   Artikli 5 lõike 1 kohaldamisel määrab Europol uued kontaktisikud, teatab EKP kontaktisikutele kirjalikult nende nimed ja kontaktisikute muutumise.

II PEATÜKK

EURO VÕLTSIMISEGA SEOTUD ERISÄTTED

Artikkel 4

Teabevahetus, strateegiate ja tegevuse kooskõlastamine ning vastastikune abi

1.   Lepinguosalised esitavad teineteisele viivitamata ja korrapäraselt teavet euro ja muude vääringute võltsimise kohta. Europolilt EKP-le esitamise korral sisaldab see teave riiklikelt, Euroopa ja rahvusvahelistelt õiguskaitseorganitelt pärit teavet ning EKP-lt Europolile esitamise korral riiklikelt, Euroopa ja rahvusvahelistelt asutustelt saadud teavet.

2.   Lepinguosalised kohustuvad kooskõlastama oma käesoleva lepingu rakendamisalas olevad strateegiad, koolitused, teabekampaaniad ja trükised. Samuti teatavad nad teineteisele euro võltsimisega seotud avaldused ja välissuhtluspoliitika, jättes siiski avaldamata operatiivteabe.

3.   Europol aitab EKPd suhetes riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste õiguskaitseorganitega euro võltsimisega seotud küsimustes.

4.   Lepinguosalised tagavad varajase hoiatamise süsteemi sõnumite kooskõlastamise.

Artikkel 5

Juurdepääs VSS-andmebaasile ja sellega seotud sätted

1.   EKP annab sel eesmärgil artikli 3 lõike 2 alusel kontaktisikuteks määratud Europoli ametnikele võrgu kaudu kirjutuskaitstud juurdepääsu VSS-andmebaasile. Selline juurdepääs ei võimalda Europoli ametnikel lisada andmeid otse VSS-andmebaasi. Juurdepääsuviisid, sealhulgas süsteemidega seotud vajalikud korraldused, täpsustatakse EKP presidendi ja Europoli direktori kirjavahetuses.

2.   Lisaks teatab EKP Europoli viivitamata iga uue võltsinguklassi loomisest VSS-is ja igast võltsitud euro pangatähtede suure koguse avastamisest.

3.   EKP esitab Europolile ehtsate euro pangatähtede näidised ja tehnilised kirjeldused ning vähemalt ühe näidise igast võltsitud euro pangatähest, millele on määratud VSS-is uus tunnusklass. Käesolevat sätet rakendatakse nii, et see ei takista võltsimiskahtlusega pangatähtede kasutamist ega säilitamist tõendina kriminaalmenetlustes.

Artikkel 6

Abitaotlused

1.   Lepinguosalised edastavad teineteisele kõik taotlused tehnilise ekspertiisi tegemiseks või tõendamiseks euro võltsimisega seotud kohtumenetlustes ning kehtestavad asjakohased menetlused, et kooskõlastada kummagi asutuse vastused igale sellisele taotlusele.

2.   Lepinguosalised teevad koostööd, et kasutusele võtta selge sidepidamisviis õiguskaitseabi taotlemiseks Europoli kaudu.

Artikkel 7

Tehniline analüüs

1.   EKP teeb iga tehnilise analüüsi tulemused Europolile otse kättesaadavaks.

2.   Europol teeb EKP-le kättesaadavaks võltsingute tehnilised analüüsid, mille on teinud Europol või Europoli nimel kolmandad isikud.

III PEATÜKK

PETTUSE JA MITTERAHALISTE VAHENDITE VÕLTSIMISE ENNETAMISE ERISÄTTED

Artikkel 8

Teabevahetus

Et edendada pettuse ennetamist ja võitlust mitterahaliste vahendite võltsimise vastu, võivad lepinguosalised vahetada oma pädevuse piires vajaduse korral järgmist teavet: a) aruanded ja statistilised koondandmed; b) peamiste turvaintsidentide, riskide ja tehnoloogia hindamise teave ning c) EKP ja Europoli asjakohase tegevuse käigus tehtud järeldused kooskõlas kohaldatavate konfidentsiaalsuseeskirjadega.

EKP võib edastada Europolilt saadud asjakohase teabe teadmisvajaduse alusel teistele EKPSi liikmetele, välja arvatud juhul, kui Europol on teabe edastamise selgelt keelanud. EKP võib edastada EKPSi teistelt liikmetelt saadud asjakohase teabe Europolile, olenevalt asjaomase riigi keskpanga (asjaomaste riikide keskpankadega) nõusolekust.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 9

Konfidentsiaalsus

1.   Mõlemad lepinguosalised tagavad, et teiselt lepinguosaliselt käesoleva lepingu alusel saadud teabe suhtes kehtivad teabe töötlemise konfidentsiaalsus- ja turvanõuded ning teave saab vähemalt sama kõrge kaitsetaseme, mida saaks sama teave, kui selle suhtes võtaks asjaomaseid meetmeid teine lepinguosaline.

2.   Lepinguosalised ühtlustavad asjakohased konfidentsiaalsus- ja turvanõuded kirjavahetuses.

3.   Teavet esitav lepinguosaline vastutab esitatavale teabele sobiva konfidentsiaalsustaseme valimise eest ja tagab, et tase nimetatakse selgelt. Proportsionaalsuse põhimõtte järgi määrab kumbki lepinguosaline konfidentsiaalsustasemed kõige madalamal võimalikul tasemel ja võimaluse korral muudab neid.

4.   Mõlemad lepinguosalised võivad millal tahes taotleda esitatavale teabele valitud konfidentsiaalsustaseme muutmist, sealhulgas konfidentsiaalsustaseme täielikku kustutamist. Teavet saav lepinguosaline on kohustatud konfidentsiaalsustaset vastavalt muutma.

5.   Mõlemad lepinguosalised võivad konfidentsiaalsusnõuete tõttu teatada teisele lepinguosalisele esitatavate andmete kasutamispiirangud. Teabe saanud lepinguosaline järgib kõiki selliseid piiranguid.

6.   Mõlemad lepinguosalised töötlevad käesoleva lepingu haldamisega seoses saadud isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenõuetega. Mõlemad lepinguosalised kasutavad selliseid isikuandmeid üksnes lepingu haldamise otstarbel.

Artikkel 10

Vastutus

Kui lepinguosaline töötleb käesoleva lepingu alusel teavet ilma loata või ebaõigelt ja põhjustab sellega sihilikult või hooletusest teisele lepinguosalisele või üksikisikule kahju, vastutab sellise kahju korral see lepinguosaline. Käesoleva artikli kohane kahju tehakse kindlaks ja hüvitatakse lepinguosaliste vahel vastavalt artiklis 11 kehtestatud korrale.

Artikkel 11

Vaidluste lahendamine

1.   Kõik käesoleva lepingu tõlgendamisel või kohaldamisel tekkida võivad vaidlused lahendatakse lepinguosaliste esindajate arutelude ja läbirääkimiste abil.

2.   Kui lepinguosaline eirab oluliselt käesoleva lepingu sätteid või kui ta leiab, et selline eiramine võib toimuda lähitulevikus, võib kumb tahes lepinguosaline käesoleva lepingu kohaldamise kuni lõike 1 kohaldamiseni ajutiselt peatada. Lepinguosaliste lepingujärgsed kohustused jäävad siiski kehtima.

Artikkel 12

Muud sätted

1.   Lepinguosalised kannavad oma lepingu rakendamise kulud ise, kui ei ole ette nähtud teisiti.

2.   Lepingut võib muuta lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel.

3.   Mõlemad lepinguosalised võivad lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult 12 kuud ette. Lepingu lõpetamise korral lepivad lepinguosalised kokku omavahel juba vahetatud teabe kasutamise jätkamises ja säilitamises. Kui kokkulepet ei saavutata, on mõlemal lepinguosalisel õigus nõuda edastatud teabe hävitamist või tagastamist teabe esitanud lepinguosalisele.

4.   13. detsembri 2001 leping tunnistatakse kehtetuks ja viiteid sellele käsitatakse viidetena käesolevale lepingule.

5.   Leping jõustub järgmisel päeval pärast selle allkirjastamist.

6.   Leping avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Leping on koostatud kahes eksemplaris inglise keeles.

Haag, 7. november 2014

Europoli nimel

Rob WAINWRIGHT

Frankfurt Maini ääres, 2. detsember 2014

EKP nimel

Mario DRAGHI


(1)  EÜT C 23, 25.1.2002, lk 9.

(2)  EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.

(3)  EÜT L 181, 4.7.2001, lk 11.

(4)  EÜT L 337, 20.12.2001, lk 49.

(5)  ELT L 185, 16.7.2005, lk 35.

(6)  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.


Top