Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2322

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2322, 10. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 67–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2322/oj

12.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/67


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2322,

10. detsember 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist.

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 474/2006 (2) on kehtestatud määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatüki kohane ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ELis tegevuskeeldu.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 4 lõikega 3 on mõni liikmesriik ja Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) edastanud komisjonile teavet, mis on kõnealuse nimekirja ajakohastamise seisukohalt tähtis. Asjakohast teavet on edastanud ka teatavad kolmandad riigid. Selle teabe alusel tuleb ühenduse nimekirja ajakohastada.

(3)

Komisjon teavitas kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate asutuste kaudu olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mis oleksid aluseks otsusele, millega kehtestatakse liidus nende suhtes tegevuskeeld või muudetakse ühenduse nimekirja kantud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

(4)

Komisjon andis asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse tutvuda liikmesriikide esitatud dokumentidega, esitada kirjalikke märkusi ning teha komisjonile ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 3922/1991 (3) alusel loodud komiteele (lennuohutuskomitee) suuline ettekanne.

(5)

Komisjon on andnud lennuohutuskomiteele värsket teavet käimasolevate ühiskonsultatsioonide kohta, mida peetakse määruse (EÜ) nr 2111/2005 ja määruse (EÜ) nr 473/2006 (4) raames Botswana, Filipiinide, Guinea Vabariigi, India, Indoneesia, Iraani, Iraagi, Kasahstani, Liibanoni, Madagaskari, Mosambiigi, Nepali, Sambia, Sudaani, Taiwani ja Tai pädevate asutuste ning lennuettevõtjatega. Komisjon andis lennuohutuskomiteele ka teavet lennuohutusolukorra kohta Gruusias, Liibüas, São Tomés ja Príncipes, Tadžikistanis ning Jeemenis, samuti tehniliste konsultatsioonide kohta Venemaa Föderatsiooniga.

(6)

EASA esitles komisjonile ja lennuohutuskomiteele Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poolt üldise ohutusjärelevalve auditiprogrammi (USOAP) raames koostatud auditiaruannete analüüsi tulemusi. Liikmesriike kutsuti üles seadma prioriteediks sellistes riikides litsentsitud lennuettevõtjate õhusõidukite kontrollimist seisuplatsil, mille puhul on ICAO tuvastanud olulise ohutusprobleemi või mille ohutusjärelevalvesüsteemis esineb EASA andmetel märkimisväärseid puudujääke. Lisaks komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaselt peetavatele konsultatsioonidele võimaldab õhusõiduki seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmine hankida lisateavet kõnealustes riikides litsentsitud lennuettevõtjate ohutusalaste tulemuste kohta.

(7)

EASA teavitas komisjoni ja lennuohutuskomiteed ka välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise programmi (SAFA programm) raames komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 (5) kohaselt seisuplatsil tehtud kontrollide analüüsi tulemustest.

(8)

Peale selle teavitas EASA komisjoni ja lennuohutuskomiteed tehnilise abi projektidest riikides, mille suhtes kasutatakse määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid meetmeid või jälgimist. Anti teavet edasise tehnilise abi kavadest ja taotlustest ning tsiviillennundusametite haldus- ja tehnilise võimekuse suurendamise koostööst eesmärgiga aidata kaotada kohaldatavate rahvusvaheliste tsiviillennundusstandarditega seotud mittevastavused. Sellega seoses kutsuti liikmesriike üles reageerima sellistele taotlustele, lähtudes mõlema poole huvidest ning kooskõlastatult komisjoni ja EASAga. Sellega seoses rõhutas komisjon, kui kasulik on anda rahvusvahelise lennundusvaldkonna osalistele eelkõige ICAO ohutusalase koostööabi võrgustiku (SCAN) andmebaasi kaudu teavet tehnilise abi kohta, mida liit ja selle liikmesriigid annavad lennuohutuse suurendamiseks kogu maailmas.

(9)

Eurocontrol andis komisjonile ja lennuohutuskomiteele värsket teavet SAFA häirefunktsiooni staatuse ning tegevuskeelu saanud lennuettevõtjatega seotud ohuteadete praeguse statistika kohta.

Liidu lennuettevõtjad

(10)

Pärast seda, kui EASA oli analüüsinud liidu lennuettevõtjate õhusõidukitele seisuplatsil tehtud kontrollide, EASA korraldatud standardimiskontrollide ning liikmesriikide lennuametite tehtud konkreetsete kontrollide ja auditite tulemusi, on mitu liikmesriiki võtnud teatavaid sunnimeetmeid ning teavitanud neist komisjoni ja lennuohutuskomiteed. Malta teavitas komisjoni ja lennuohutuskomiteed teatavatest meetmetest, mida ta oli võtnud seoses mitmelt Malta ja Eesti lennuettevõtjalt saadud teabega ettevõtja AS Avies olukorra kohta. Kreeka andis enne lennuohutuskomitee koosolekut teavet teatavate meetmete kohta, mida ta oli võtnud mitme Kreeka lennuettevõtja suhtes.

(11)

Liikmesriigid rõhutasid, et kui asjaomasest ohutusteabest peaks ilmnema, et ELi lennuettevõtjad ei järgi asjakohaseid ohutusstandardeid ja see põhjustab otseseid ohutusalaseid riske, on nad valmis võtma vajalikke meetmeid.

Botswana lennuettevõtjad

(12)

Botswana tsiviillennundusamet (BTLA) esitas 27. augustil 2015 saadetud kirjas teavet oluliste ohutusprobleemide ja teiste ICAO tuvastatud puuduste likvideerimise edenemise kohta. Kirjast oli näha, et rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamine edeneb. BTLA suhtleb ICAO piirkondliku esindusega, kust saab oluliste ohutusprobleemide ja muude puuduste likvideerimiseks täiendavat abi. BTLA on palunud ICAO-l korraldada enne 2015. aasta lõppu koordineeritud valideerimismissioon, et kontrollida oluliste ohutusprobleemide kõrvaldamist.

(13)

Rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamise paranemine ja olemasolev ohutusteave ei anna alust kehtestada Botswanas serditud lennuettevõtjatele käitamispiiranguid. Komisjon on aga seisukohal, et olukorda tuleb ka edaspidi tähelepanelikult jälgida.

(14)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, ja lisada sinna Botswana lennuettevõtjad.

Guinea Vabariigi lennuettevõtjad

(15)

Guinea Vabariigi pädev asutus – Direction nationale de l'aviation civile (DNAC) – on 2013. aasta jaanuaris Brüsselis toimunud tehnilisel koosolekul sõlmitud kokkuleppe kohaselt esitanud komisjonile korrapäraselt teavet ICAO poolt 2012. aasta detsembris heakskiidetud parandusmeetmete kava elluviimise ja kõigi sellega seotud toimingute kohta.

(16)

DNACi seni viimases eduaruandes, mille komisjon sai kätte 10. augustil 2015, on kirjas kõige värskemad parandusmeetmete kava elluviimisega seotud tegemised ja areng, keskendudes seekord lennuettevõtjate sertimise ning õhusõidukite registreerimise hetkeseisule. Kõik varasemad lennuettevõtja sertifikaadid peatati 2013. aasta märtsi lõpus. Lennuettevõtjad Eagle Air ja PROBIZ Guinée on läbinud täieliku ICAO nõuetele vastava (viieetapilise) sertimise ning saanud vastavalt 10. aprillil 2015 ja 4. augustil 2015 lennuettevõtja sertifikaadi (vastavalt nr 1/DNAC/2015 ja nr 2/DNAC/2015). Sertimisega on alustanud veel neli lennuettevõtjat: Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines ja Ijet Aviation.

(17)

Õhusõidukite registreerimine on edenenud ja DNAC andis teada, et õhusõidukite registrisse on lisatud viis uut õhusõidukit.

(18)

2012. aasta detsembris ICAO kinnituse saanud parandusmeetmete kava järkjärguline elluviimine ja olemasolev ohutusteave ei anna praegu alust kehtestada Guinea Vabariigis serditud lennuettevõtjatele tegevuskeeldu ega käitamispiiranguid. Olukorda tuleb siiski ka edaspidi tähelepanelikult jälgida.

(19)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, ja lisada sinna Guinea Vabariigi lennuettevõtjad.

(20)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks siiski ilmnema, et rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid meetmeid.

India lennuettevõtjad

(21)

20. oktoobril 2015 toimusid tehnilised konsultatsioonid komisjoni, EASA ja liikmesriikide ning India tsiviillennunduse peadirektoraadi (TLPD) esindajate ning lennuettevõtja Air India vahel. India TLPD andis teavet uute jätkusuutlikkusmeetmete kohta, mida ta võtab seoses oma ohutusalase järelevalve suutlikkusega. Tehnilisi konsultatsioone kasutati ka võimalusena arutleda India TLPDga India lennuettevõtjate suhtlust välisriigi õhusõidukite ohutuse hindamise (SAFA) programmiga.

(22)

Konsultatsioonidel selgus, et kuigi India TLPD on võtnud teatavaid meetmeid, mis tagavad seni saavutatud lennuohutusalaste täiustuste jätkusuutlikkuse, on siiski mitmes valdkonnas vaja lisameetmeid. Teisalt võib märkida, et India TLPD kasutab India lennuettevõtjate SAFA programmi tulemuste jälgimiseks SAFA andmebaasi. Sellele viitab muu hulgas India TLPD teade, et 2015. aasta juunis kohtuti lennuettevõtjaga Air India, et rääkida korrast, mida Air India rakendab oma SAFA programmi tulemuste juhtimiseks.

(23)

Air India esitas ülevaate oma ohutusjuhtimise süsteemist, kokkuvõtte SAFA statistilistest andmetest õhusõidukiparkide kohta, näiteid oma ohutusjuhtimise programmi kommunikatsioonistrateegiast ning teavet SAFA korra kohta, mida ta on rakendanud pideva täiustamise eesmärgil.

(24)

Tehniliste konsultatsioonide järelmeetmena kordas komisjon 29. oktoobril 2015 India TLPD-le saadetud kirjades mitut seisukohta, muu hulgas seda, et India lennuettevõtjate SAFA tulemusi tuleb jälgida hoolikamalt. Ettevõtjale Air India andis komisjon mõista, et SAFAga seotud toimingute juhtimise edusamme peavad näitama ettevõtja SAFA programmi tulemused. Nii India TLPDd kui ka Air Indiat teavitati EASA-le komisjoni määrusega (EL) nr 452/2014 (6) (TCO-osas) pandud kohustusest hinnata kolmandate riikide lennuettevõtjate ohutust ning sellest, et EASA arvestab selles väga palju nende SAFA programmis saadud tulemusi.

(25)

Komisjon võttis India TLPD ja Air India edastatud teabe teadmiseks. Jõuti järeldusele, et Indias serditud lennuettevõtjate suhtes ei ole vaja kohaldada tegevuskeeldu ega käitamispiiranguid, kuid selleks, et tagada ohutusalaste arutelude jätkumine, on vaja korraldada tehnilisi lisakonsultatsioone.

(26)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, ja lisada sinna India lennuettevõtjad.

(27)

Komisjon kavatseb jätkata ametlikke konsultatsioone India TLPDga määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõike 2 kohaselt.

(28)

Liikmesriigid peavad kontrollima ka edaspidi asjakohaste ohutusstandardite tegelikku järgimist, seades prioriteediks India lennuettevõtjate õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil määruse (EL) nr 965/2012 kohaselt.

Indoneesia lennuettevõtjad

(29)

Jätkuvad konsultatsioonid Indoneesia pädeva asutuse – tsiviillennunduse peadirektoraadiga (TLPD), et jälgida Indoneesia TLPD edusamme töös tagada kõikide Indoneesias serditud lennuettevõtjate ohutusjärelevalve viimine kooskõlla rahvusvaheliste ohutusstandarditega. Pärast ICAO auditit 2014. aasta mais on Indoneesia TLPD saanud valmis parandusmeetmete kava ja peagi jõudmas seal sätestatud parandusmeetmete võtmisega lõpusirgele. Indoneesia TLPD soovil korraldati 29. oktoobril tehniline koosolek, millest võtsid osa komisjon, EASA, teatavad liikmesriigid, Indoneesia TLPD ning lennuettevõtjad Citilink, Lion Air ja Batik Air. Seal selgus, et varasemate auditite käigus leitud puuduste kõrvaldamiseks vajalikud parandusmeetmed on väljatöötamisel ja veel erinevas rakendusjärgus. Peamine tuvastatud nõrk külg on lennuettevõtjate ja õhusõidukite kontrollimine. Kontrollikord on paigas, aga seda ei järgita alati. Kontrollide käigus leitakse endiselt vähe puudusi ja kontrollitud ettevõtjatele puudustest teatamine ei ole alati nõuetekohane. Puudub piisav puuduste järelkontrolli kord, tegelik järelkontroll on endiselt nõrk, tähtaegadest ei peeta kinni ega võeta ka alati sunnimeetmeid. Indoneesia TLPD peab haldama 59 lennuettevõtja sertifikaati ja paljud neist lennuettevõtjatest kasvavad väga kiiresti. Indoneesia TLPD peab selliste muutustega sammu pidama.

(30)

Lennuettevõtja Citilink tegi ettekande ettevõtja arengust ja ohutusjuhtimisest. Ettevõtja kasv jätkub umbes kaheksa õhusõidukiga aastas ning süsteemid ja korrad paistavad järk-järgult stabiliseeruvat. Lennuparameetrite analüüs on paranenud ja ettevõtja on tegevusohtudest teadlik. Ohutusjuhtimise süsteem on loodud, aga ei ole veel küps (mh lennuohutust mõjutavatest juhtumitest ja intsidentidest teavitamise madal määr).

(31)

Lion Air ja Batik Air tegid ühisesitluse, sest kuuluvad mõlemad kontserni Lion Air. Nende kahe lennuettevõtja kasv on endiselt märkimisväärne – kumbki saab 2016. aastal umbes kümme uut õhusõidukit ja sama palju ka järgnevatel aastatel. Nende lennuettevõtjate põhiprobleem on kõigis valdkondades piisava personali leidmine ja koolitamine. Mõlemad lennuettevõtjad esitlesid lennumeeskondade koolitamise ning muu personali värbamise ja koolitamise plaane. Töölevõetud pilootide minimaalsed kvalifikatsiooninõuded ja kapteniks edutamise nõuded on Lion Airis sageli keerulist tegevuskeskkonda arvestades küllaltki tagasihoidlikud. Selle ja ettevõtja kiire kasvu tõttu on Lion Airis palju küllaltki kogenematuid piloote. Sellega võib kaasneda sage ebastabiilne lähenemine lennujaamale ja suur maandumisintsidentide (järsk maandumine, lennurajalt mahasõit) oht. Selline näide on Batik Airi lennurajalt mahasõit 6. novembril 2015. Selle konkreetse intsidendiga seoses võtsid Indoneesia TLPD ja lennuettevõtja Batik Air kohe meetmed, et intsidenti piisavalt uurida ja võtta sellist riski maandavaid meetmeid. Ka on lennuandmete monitooringu süsteem paranenud ning viib märgatavate tulemusteni ja ohutuse paranemiseni. Ohutusjuhtimise süsteem paistab olevat hästi välja töötatud ning hiljuti on lennuohutust mõjutavatest juhtumitest ja intsidentidest teavitamine hakanud samuti paranema, kuigi tegelik rakendamine ja ohtude tuvastamine peab veel paranema. Koosolekult sai selgeks, et Lion Airi ja Batik Airi jaoks on peamised ohukohad kiire kasv ja suhteliselt kogenematud lennumeeskonnad.

(32)

Indoneesia TLPD kutsuti 25. novembriks 2015 lennuohutuskomitee ette ärakuulamisele. Indoneesia TLPD kordas 29. oktoobril 2015 toimunud tehnilisel koosolekul esitatud punkte. Need olid pideva järelevalve programm ja puuduste ohje süsteem. Esitleti praegu Indoneesia lennuettevõtjatele kehtestatud üldise lennukeelu alt välja jäänud nelja ettevõtja ja ärakuulamisel viibinud kolme ettevõtja järelevalve tulemusi. Indoneesia TLPD tegi ka ettekande ohutusalaste riskide juhtimise süsteemi väljatöötamise kohta. Indoneesia TLPD kutsus komisjoni kohapealset kontrolli tegema. Sellisel missioonil saab edusammud üle vaadata ja tuvastada, milline on ameti ja lennuettevõtjate tegelik rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamise määr.

(33)

Lennuettevõtjad Citilink, Lion Air ja Batik Air tegid ettekanded oma arengu ja ohutusjuhtimise rakendamise kohta, mis olid üsna sarnased 29. oktoobri tehnilisel koosolekul tehtud ettekannetega.

(34)

Oma 22. oktoobri 2015. aasta kirjas teavitas Indoneesia TLPD komisjoni kahe uue lennuettevõtja sertimisest: lennuettevõtja sertifikaat nr 135-054 oli väljastatud Alda Trans Papuale ja lennuettevõtja sertifikaat nr 135-059 Weststar Aviation Indonesiale. Indoneesia TLPD ei esitanud siiski tõendeid selle kohta, et kõnealuste lennuettevõtjate ohutusjärelevalve on kooskõlas rahvusvaheliste ohutusstandarditega. Samas kirjas andis Indoneesia TLPD komisjonile teada, et on tühistanud järgmiste ettevõtjate lennuettevõtja sertifikaadid: Pacific Royale Airways (lennuettevõtja sertifikaat nr 121-045), Air Maleo (lennuettevõtja sertifikaat nr 121-041, ainult riigisisene kaubavedu), Manunggal Air Service (lennuettevõtja sertifikaat nr 121-020), Nusantara Buana Air (lennuettevõtja sertifikaat nr 135-041), Survai Udara Penas (Persero, lennuettevõtja sertifikaat nr 135-006) ja Asconusa Air Transport (lennuettevõtja sertifikaat nr 135-022).

(35)

Kuigi pärast ICAO 2014. aasta mais toimunud auditit ja isegi oktoobri tehnilist koosolekut on edusamme märgata, on Indoneesia lennuettevõtjate tegevuskeelu täiendava leevendamise jaoks vaja neid edusamme kontrollida ja veenduda piisavas ohutuses. Sellepärast korraldab EL vajaliku teabe saamiseks 2016. aastal kohapealse hindamise. Praegu aga ei ole piisavalt tõendeid, et veelgi leevendada Indoneesia lennuettevõtjate (sh Citilinki, Lion Airi ja Batik Airi) tegevuskeeldu.

(36)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleb muuta ning lisada Alda Trans Papua ja Weststar Aviation määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas ja Asconusa Air Transport tuleb määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast eemaldada.

Iraani lennuettevõtjad

(37)

Iraani Islamivabariigi tsiviillennundusorganisatsiooni serditud lennuettevõtja Iran Air lisati määruse (EÜ) nr 474/2006 B lisasse 30. märtsil 2010. Pärast kohapealset hindamist täpsustati Iran Airi õhusõidukipargile kehtestatud käitamispiiranguid 5. juulil 2010.

(38)

Iran Air esitas komisjonile teavet oma praeguse õhusõidukipargi kohta ja lisas asjakohased dokumendid. Iran Air palus kaotada käitamispiirangud kõigi A320-tüüpi lennukite jaoks, et ettevõtja saaks liidus kasutada ka oma uuemaid, A320-tüüpi lennukeid. Iran Airi antud teabe kohaselt on A320-tüüpi lennukite keskmine vanus väiksem kui liidus lubatud õhusõidukite keskmine vanus. Samuti väidab Iran Air, et need lennukid on töökindlad. Kuna esitatud tõendusmaterjalile ei ole veel olnud võimalik saada kinnitust, ei ole komisjonile seni teadaoleva teabe alusel võimalik lisada Iran Airil liidus kasutada lubatavate õhusõidukite nimekirja uusi lennukeid.

(39)

Iran Airi lennuettevõtja sertifikaadi kohaselt on liidus lubatud tüüpi õhusõidukite arv vähenenud. Määruse (EÜ) nr 474/2006 B lisas olevat erandi alla kuuluvate õhusõidukite nimekirja tuleb seetõttu vastavalt muuta.

(40)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleb muuta nii, et määruse (EÜ) nr 474/2006 B lisas oleks kirjas Iran Airi praegune õhusõidukipark.

Iraagi lennuettevõtjad

(41)

EASA kirjutas Iraagi tsiviillennundusametile (ITLA) ajavahemikul 13.6.2014–16.3.2015 neli korda seoses Iraqi Airwaysi SAFA programmis saadud tulemustest tingitud ohutusprobleemiga. Nende probleemidega seoses on SAFA andmetest näha, et Iraqi Airways ei analüüsi piisavalt algpõhjusi.

(42)

Iraqi Airways taotles 20. augustil 2014 EASA-lt kolmanda riigi lennuettevõtja (TCO) tegevusluba. EASA hindas Iraqi Airwaysi tegevusloataotlust vastavalt TCO-osa nõuetele.

(43)

EASA tõstatas Iraqi Airwaysi TCO-loa saamiseks vajalikul ohutushindamisel tõsise mureküsimuse seoses ettevõtja võimetusega reageerida teada antud ohutusprobleemidele ja esitada õigeks ajaks ohutusdokumentatsioon. Sellepärast jõudis EASA järeldusele, et Iraqi Airwaysi hindamise jätkamine ei viiks ettevõtjale loa andmiseni ja ettevõtja ei vasta komisjoni määruse (EL) nr 452/2014 nõuetele. Seetõttu lükkas EASA Iraqi Airwaysi TCO-loa taotluse eelkirjeldatud selgetel ohutusega seotud põhjustel 16. juulil 2015. aastal tagasi.

(44)

Komisjon kirjutas ITLA-le 28. septembril 2015. Kiri oli mõeldud alustama ametlikke konsultatsioone Iraagis serditud lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve asutusega vastavalt määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõikele 2. Komisjon selgitas kirjas, et ametlike konsultatsioonide alustamine on tingitud Iraqi Airwaysi ohutusalastest tulemustest SAFA programmis ja EASA keeldumisest rahuldada Iraqi Airwaysi TCO-loa taotlus.

(45)

Komisjon kirjutas 27. oktoobril 2015 ITLA-le ja Iraqi Airwaysile, et anda neile teada Iraqi Airwaysi juhtumi võtmisest lennuohutuskomitee 24.–26. novembril 2015 toimuva koosoleku päevakavva ning mõlemale pakutavast määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohasest ärakuulamise võimalusest.

(46)

3. novembril 2015 toimus videokõne komisjoni, EASA ja liikmesriikide ning ITLA ja Iraqi Airwaysi esindajate vahel. Videokõne ajal andis ITLA ülevaate oma funktsioonidest, sealhulgas ohutusjärelevalve peamistest põhimõtetest. Veel andis ITLA ülevaate Iraqi Airwaysi järelevalvest ja sellest, kuidas amet teeb SAFA programmiga seotud teabest tulenevat järelkontrolli. Iraqi Airwaysi videokõnes tehtud ettekanne sisaldas muu hulgas vaid väga üldist teavet ettevõtja ohutus- ja kvaliteedijuhtimise süsteemide ning muu ohutusega seotud korra kohta.

(47)

Lennuohutuskomitee kuulas ITLA ja Iraqi Airwaysi ära 25. novembril 2015. Muu hulgas andis ITLA teada, et teostab järelevalvet seitsme lennuettevõtja sertifikaadi omaniku (sh Iraqi Airwaysi) üle. Samuti esitas ITLA kokkuvõtte oma suutlikkuse suurendamiseks kavandatud meetmetest. EASA andis teavet negatiivse TCO-otsuse aluseks olnud ohutusprobleemide kohta.

(48)

Iraqi Airways andis mitmesugust teavet, sealhulgas SAFA analüüsi ja järelmeetmete kohta. Ettekandes ei olnud piisavalt tõendeid Iraqi Airwaysi täpsema toimimise ja kvaliteedijuhtimissüsteemi kohta. Iraqi Airwaysi esitatud teave ei olnud oma olemuselt piisav selliste ohutusprobleemide täielikuks lahendamiseks, millest oli tingitud EASA otsus keelduda andmast Iraqi Airwaysile TCO-luba.

(49)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleb muuta ja lisada lennuettevõtja Iraqi Airways määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(50)

Kuna ettevõtja sinna nimekirja lisamine on EASA negatiivse TCO-otsuse otsene tagajärg, kavatseb komisjon lisamist uuesti kaaluda, kui EASA annab komisjonile teada, et Iraqi Airwaysi kohta TCO-osa kohase positiivse otsuse tegemise tingimused on EASA arvates täidetud.

Kasahstani lennuettevõtjad

(51)

Kõigile Kasahstanis serditud lennuettevõtjatele (v.a üks) on alates 2009. aasta juulist kehtestatud täielik tegevuskeeld, mis on peamiselt tingitud Kasahstanis serditud lennuettevõtjate ohutusjärelevalve eest vastutava ameti (tsiviillennunduskomitee – TLK) suutmatusest rakendada ja jõustada kohaldatavaid rahvusvahelisi ohutusstandardeid. Osaline erand tehti lennuettevõtjale Air Astana. Air Astana kanti määruse (EÜ) nr 474/2006 B lisasse ja tal lubati lennata liitu osaga ettevõtja õhusõidukipargist ning piirati tema tegevusmaht tolleaegse tegevusmahuga.

(52)

2014. aastal, kui SAFA tulemused olid paranenud, lubati Air Astanal suurendada tegevusmahtu liidus, aga ainult nende õhusõidukitüüpidega, mida tal lubati liidus alates 2009. aastast kasutada.

(53)

TLK sertis Air Astana uuesti 2015. aasta aprillis ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) tegevusohutusauditi (IOSA) kohaselt 2015. aasta mais. Lennuettevõtja annab komisjonile regulaarselt teavet oma lennutegevuse, koolituste ja hoolduse kohta. 2015. aasta oktoobris toimunud TCO-osa kohase auditi käigus ei leidnud EASA Air Astanas mingeid tõendeid rahvusvaheliste standardite eiramise kohta. Air Astana oli personaliga hästi varustatud ja seda juhtis tõhusalt pädev rahvusvaheline juhtkond, keda toetasid kohalikud töötajad. Organisatsioonis oli välja kujunenud tugev ja tõsiseltvõetav ohutuskultuur. Seetõttu soovitas EASA auditimeeskond ühtegi puudust välja toomata anda Air Astanale TCO-luba.

(54)

Et saada värsket teavet ohutusalasest järelevalvest Kasahstanis, kutsuti Kasahstani TLK 24. novembril 2015 toimuvale lennuohutuskomitee koosolekule ärakuulamisele. Seal selgus, et 2014. aastal toimunud ICAO koordineeritud valideerimismissiooni käigus leitud puuduste (sh lennutegevusega seotud olulise ohutusprobleemi) lahendamiseks on rakendamisel mitu meedet. Meetmed sisaldavad lennuohutusinspektorite koolitusprogrammi loomist ning lennuettevõtjate sertimise ja konkreetsete heakskiitude andmisega seotud korra täiustamist. Olulise ohutusprobleemiga seoses märkis TLK, et ei tee otsust kindlasti mitte enne 2015. aasta lõppu. Peale selle allkirjastas Kasahstani pädev asutus 2015. aasta novembris ühe konsultatsiooniettevõtjaga vastastikuse mõistmise memorandumi, et suurendada asjakohaste ohutusstandardite tegelikku rakendamist Kasahstanis. Samuti märkis TLK, et 2015. aastal serditi uuesti 12 tema järelevalve all olevat ettevõtjat ja viis lennuettevõtja sertifikaati tühistati. Kuigi need on head muutused, on lennuettevõtjate sertimise ja heakskiidu korra järgimise ning olulisele ohutusprobleemile reageerimiseks rakendatud regulatiivmeetmete tõhususega seotud ebamäärasus endiselt suur.

(55)

Ka Air Astana kutsuti 24. novembril 2015 toimuvale lennuohutuskomitee koosolekule ärakuulamisele. Air Astana esitas tõendeid selle kohta, et on loonud püsiva ja tõhusa ohutusjuhtimise korra, millega kõrvaldada ohutusalaseid ohte, teha algpõhjuste analüüsi ja edendada organisatsioonis ohutuskultuuri. Lennuettevõtja on näidanud, et suudab oma tegevuse ulatust ja mahtu arvestades ohutult ja tõhusalt muutusi juhtida. Peale selle on Air Astana taganud oma õhusõidukipargi rahvusvaheliste ohutusstandardite kohase järelevalve.

(56)

Kasahstanis serditud lennuettevõtja SCAT JSC palus, et lennuohutuskomitee ta 2015. aasta 24. novembri koosolekul ära kuulaks. Ettevõtja on edukalt läbinud IOSA sertimise. SCAT JSC esitatud teabe kohaselt on mitu selle Boeing B-737 ja B-757 tüüpi lennukit registreeritud Leedus. Kuigi komisjon tunnustab SCAT JSC edusamme, ei suutnud lennuettevõtja esitada tõendeid selle kohta, et tema lennutegevus (sh õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse tagamine ja hooldus) toimub kooskõlas kohaldatavate ohutusstandarditega.

(57)

Komisjonile kättesaadava teabe (sh 24. novembril 2015 toimunud ärakuulamisel saadud teabe) alusel on jõutud järeldusele, et Kasahstani tsiviillennunduse regulatiivne reform on tasapisi edenemas. TLK järelevalve alla kuuluvatele lennuettevõtjatele (v.a Air Astana) kohaldatavate piirangute olulise leevendamise kaalumiseks tuleb enne põhjalikuma edu tõendina likvideerida lennutegevusega seotud oluline ohutusprobleem.

(58)

Komisjonile kättesaadava teabe, Air Astana TCO-auditi heade tulemuste ja lennuohutuskomitee ärakuulamisel esitatud selgituste tõttu ei ole enam täidetud tingimused, mis nõuaksid Air Astanale kohaldatava osalise keelu säilitamist.

(59)

SCAT JSC asja kavatseb komisjon edasi uurida, et ettevõtja tegevuskeelu võimalik leevendamine tulevikus ei ohustaks liidus toimuvat lennutegevust.

(60)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleb muuta ja Air Astana määruse (EÜ) nr 474/2006 B lisast välja jätta.

(61)

Liikmesriigid peavad ka edaspidi kontrollima tegelikku vastavust asjakohasele ohutusstandarditele ja seadma prioriteediks Air Astana õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

Liibanoni lennuettevõtjad

(62)

Konsultatsioonid Liibanoni pädeva ametiasutusega (tsiviillennundusamet – TLA) jätkuvad, et olla kindel, et Liibanonis viiakse ellu parandusmeetmete kava, mis koostati 2012. aasta detsembris toimunud koordineeritud valideerimismissioonil leitud puuduste ja olulise ohutusprobleemi kõrvaldamiseks.

(63)

4. novembril 2015 osalesid Liibanoni TLA ning lennuettevõtjate Middle East Airlines ja Wings of Lebanon esindajad komisjoni ja EASAga Brüsselis toimunud tehnilisel koosolekul, et anda värsket teavet Liibanoni TLA edusammude kohta peamiselt olulise ohutusprobleemi kõrvaldamisel, tsiviillennundusameti nõukogu asutamisel ning Liibanoni TLA ohutusjärelevalve ja teenuste osutamise lahutamisel.

(64)

Liibanoni TLA andis ICAO-le lisateavet seoses olulise ohutusprobleemiga ja esitas selle teabe tehnilisel koosolekul. TLA kutsus ICAO hiljuti parandusmeetmeid kontrollima, aga seda pole veel tehtud. Mainiti, et lennuettevõtjate sertimise ja järelevalve eest vastutav direktoraat – lennuohutusdirektoraat – on Liibanoni TLAs küllaltki sõltumatu, kuigi seda kinnitavaid selgeid tõendeid tehnilisel koosolekul ei saadud.

(65)

Lennuettevõtja Middle East Airlines tegi ettekande oma tegevuse ja ohutusjuhtimise kohta ning ettevõtjal paistab ohutuse seisukohast tähtsates valdkondades (lendamine, meeskonna koolitus, lennukõlblikkuse ohje, kvaliteedi- ja ohutusjuhtimine) toimuv tegevus kontrolli all olevat. EASA andis teada, et hiljutine TCO-loa taotlusega seotud kohtumine Middle East Airlinesiga andis häid tulemusi. Lennuettevõtja korraldab regulaarselt kolmanda poole auditeid, et maandada oma ametiasutuse ohutusjärelevalve puudulikkusest tingitud riske ja täiustada rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamist.

(66)

Lennuettevõtja Wings of Lebanon tegi ettekande oma tegevusest vaid ühe õhusõidukiga ja kehtestatud ohutuskorrast. Hiljuti vahetati lennuettevõtja kõrgemad juhid välja ning see viis töökorra täiustamiseni ja hakati hoolega välja töötama ohutusjuhtimise süsteemi.

(67)

Ohutusjärelevalve süsteemi küll vähene aga siiski paranemine, Middle East Airlinesi võetavad riskide maandamise meetmed ja olemasolev ohutusteave ei anna praegu alust kehtestada Liibanonis serditud lennuettevõtjatele tegevuskeeldu ega käitamispiiranguid. Et olukorral hoolega silma peal hoida, peavad siiski jätkuma määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõike 2 kohased konsultatsioonid Liibanoni ametiasutusega.

(68)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal on jõutud järeldusele, et praegu ei ole alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, ja lisada sinna Liibanoni lennuettevõtjad.

(69)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks ilmnema, et rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid lisameetmeid.

Madagaskari lennuettevõtjad

(70)

Komisjon on jätkanud konsultatsioone Madagaskari tsiviillennundusametiga (Aviation Civile de Madagascar – ACM). ACMi soovil toimus 2. oktoobril 2015 Brüsselis ühelt poolt komisjoni, EASA ja liikmesriigi ning teiselt poolt ACMi ja lennuettevõtja Air Madagascar koosolek.

(71)

Koosolekul andsid ACM ja Air Madagascar teavet mõlema edusammudest parandus- ja ennetusmeetmete võtmisel rakendusmääruse (EL) nr 390/2011 põhjendustes 66–74 toodud ohutusalaste puuduste kõrvaldamiseks. Nii ACM kui ka Air Madagascar arvavad, et ohutusalased puudujäägid on piisavalt kõrvaldatud; ACM palus Air Madagascarile kehtestatud käitamispiirangute ümberhindamist.

(72)

Komisjon võttis teadmiseks ACMi mainitud edusammud ICAO leitud puuduste kõrvaldamisel ning ACMi ja Air Madagascari teabe oma parandus- ja ennetusmeetmete kava kohta. Tunnustades ACMi ja lennuettevõtja Air Madagascar edusamme ning arvestades isegi eeldatavaid edasisi edusamme, tuleb siiski öelda, et praegu Air Madagascarile kehtiva osalise tegevuskeelu leevendamise tingimused ei ole täidetud. Vaja on veel kontrollida rahvusvaheliste ohutusstandardite tegelikku rakendamist. ACM peab hankima rohkem kogemusi kehtestatud uue korra rakendamisel. ELi kohapealse hindamise missioon võiks Madagaskarile minna 2016. aasta esimeses kvartalis. Peale selle ei ole praegu Madagaskari lennuettevõtjate käitamispiirangute leevendamiseks piisavalt tõendusmaterjali.

(73)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Madagaskari lennuettevõtjatega seoses alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

Mosambiigi lennuettevõtjad

(74)

2015. aasta aprillis toimunud liidu hindamismissiooni tulemusena järeldas komisjon, et Mosambiigi pädev tsiviillennundusamet (Instituto de Aviação Civil de Moçambique – IACM) on rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamisel teinud märkimisväärseid edusamme, ent Mosambiigi ohutusjärelevalve süsteemis on endiselt olulisi puudusi. Sellepärast otsustati, et komisjon annab koos EASAga IACMile tehnilist abi, et kõrvaldada allesjäänud puudused ja viia lõpule nõuetekohase jätkusuutlikkuse saavutamiseks vajalik sisemise suutlikkuse suurendamine.

(75)

Pikaajalise tehnilise abi projektiga alustati 12. oktoobril 2015 ja see kestab 2016. aasta juuni alguseni. Projekti esimene etapp on andnud juba esialgseid tulemusi. Õigusraamistiku ja kohaldatavate lennunduseeskirjade põhjaliku läbivaatamise tulemusena on koostatud parandusi ja täiendusi, mis hiljem vastu võtta. Kaalutakse mitme ELi tsiviillennundusalase õigusakti põhimõtete ja ülesehituse kohandamist Mosambiigi lennundussüsteemi eripäradega. Tehakse keskendunud jõupingutus kõigi ICAO USOAPi protokolli alusel tuvastatud puuduste süstemaatiliseks kõrvaldamiseks, et märgatavalt parandada tegeliku rakendamise määra. Kontakteeruti kõigi olemasolevate lennuettevõtjatega ja vaadati üle nende sertimisolukord. Mõne IACMi kõige nõrgema valdkonna tugevdamiseks kaalutakse mitut koostööprotokolli. Alustatud on IACMi sisemise töökorra uurimist, et leida üles märkimisväärset muutmist vajavad kohad.

(76)

Lühiajalise tehnilise abi projektiga alustati 14. septembril 2015 ja lõpetati sama aasta 13. novembril. Selle käigus anti töötajatele täienduskoolitust ja suuniseid lennuvälja sertimise ja järelevalve valdkonnas, keskendudes eriti uuele Nacala rahvusvahelisele lennuväljale ning olemasolevale Beira rahvusvahelisele lennuväljale.

(77)

IACMi suutlikkus teostada järelevalvet Mosambiigi tsiviillennunduse üle ei ole rahvusvaheliste ohutusstandardite järgi siiski praegu veel piisav. Seetõttu puuduvad piisavad tõendid, mille alusel teha otsus kõikide Mosambiigis serditud lennuettevõtjate suhtes kohaldatava tegevuskeelu leevendamise kohta.

(78)

IACMi 5. novembril 2015 esitatud nimekirja kohaselt on Mosambiigis serditud kolm uut lennuettevõtjat: Ambassador Lda (lennuettevõtja sertifikaat nr MOZ-21), Everett Aviation Lda (lennuettevõtja sertifikaat nr MOZ-18) ja Inaer Aviation Mozambique Lda (lennuettevõtja sertifikaat nr MOZ-19). IACM ei suutnud siiski esitada tõendusmaterjali, et nende lennuettevõtjate üle teostatav ohutusjärelevalve on rahvusvaheliste ohutusstandarditega kooskõlas. Sama nimekirja kaudu andis IACM komisjonile teada, et lennuettevõtjate Aero-Serviços Sarl (lennuettevõtja sertifikaat nr MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (lennuettevõtja sertifikaat nr MOZ-05) ja Unique Air Charter Lda (lennuettevõtja sertifikaat nr MOZ-13) lennuettevõtja sertifikaadid, mis olid varem taassertimise tõttu peatatud, on nüüdseks tühistatud, kuna ettevõtjad ei suutnud sertimist läbida.

(79)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleb muuta ning lisada lennuettevõtjad Ambassador Lda, Everett Aviation Lda ja Inaer Aviation Mozambique Lda määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse ning eemaldada sealt lennuettevõtjad Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda ja Unique Air Charter Lda.

Nepali lennuettevõtjad

(80)

Komisjon on jätkanud konsultatsioone Nepali tsiviillennundusametiga (NTLA), et selgitada välja, kas NTLA suudab asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid piisaval määral rakendada ja jõustada.

(81)

Komisjon ja EASA külastasid NTLAd 5.–9. oktoobrini 2015. EASA tahtis anda tehnilist abil, hinnates kohapeal NTLA edusamme ICAO auditiga tuvastatud puuduste kõrvaldamisel ning vaadates läbi tegevuskava, et lisada sinna allesjäänud probleemide lahendamise soovitusi. Komisjon oli kaasas ja tutvus NTLA edusammudega 2013. aasta detsembris Nepali lennuettevõtjatele kehtestatud tegevuskeeluni viinud puuduste kõrvaldamisel.

(82)

Külaskäigul saadi kinnitus, et NTLA on rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamisel edu saavutanud. ICAO arvates on NTLA koostatud parandusmeetmete kava suunatud täiel määral puuduste (sh olulise ohutusprobleemini viinud puuduste) kõrvaldamisele. Meetmete võtmisele aga ei saadud kohapeal kinnitust. Nii et lennutegevusega seotud oluline ohutusprobleem kehtib endiselt. NTLA loodab, et ICAO piirkondliku kontori ohutusmeeskond tuleb 2015. aasta detsembris missioonile, et anda parandusmeetmete võtmisele esialgne hinnang, et koordineeritud valideerimismissioon võiks toimuda 2016. aasta esimeses kvartalis. Koordineeritud valideerimismissioonil peab ICAO kontrollima parandusmeetmete tegelikku võtmist. NTLA rakendab kõigile lennuettevõtjatele ja teistele tema järelevalve all olevatele teenuseosutajatele regulaarse auditi programmi. Kontrolliprogrammi on siiski vaja veel edasi arendada.

(83)

Kohtumisel Nepali turismi-, kultuuri- ja tsiviillennundusministriga rõhutati, et Nepali lennundusjärelevalve süsteemi paranemiseks on vaja NTLA ohutusalase tegevuse täielikku sõltumatust poliitilisest tasandist ja piisavat kvalifitseeritud personali. Minister andis teada, et ettevalmistamisel on Nepali tsiviillennundusseaduse lisamuudatused, millega lahendatakse institutsionaalsed probleemid ja ohutusalase järelevalve sõltumatus teenuseosutajatest, ning et NTLAd toetatakse kõigi puuduste kõrvaldamisel täielikult.

(84)

7. ja 8. oktoobril 2015 külastasid komisjon ja EASA Nepalis registreeritud lennuettevõtjaid Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air ja Nepal Airlines Corporation, et vaadata üle eelmise, 2014. aasta veebruaris toimunud külaskäigu järgsed muutused. Kõik neli lennuettevõtjat on serditud viieetapiliselt ja NTLA teostab nende üle regulaarset järelevalvet. Ohutusjuhtimise süsteemi ja ohutuskultuuri väljaarendamine neis ettevõtjates on erinevas küpsusastmes ning kuigi mõni neist on teistest selgelt kaugemale jõudnud, ei täida praegu ükski neist kohaldatavaid rahvusvahelisi ohutusstandardeid.

(85)

NTLA esitas ka teavet kahe uue lennuettevõtja sertimise kohta. Saurya Airlines oli saanud lennuettevõtja sertifikaadi nr 083/2014 13. novembril 2014 ja Himalaya Airlines lennuettevõtja sertifikaadi nr 084/2015 9. märtsil 2015. NTLA ei suutnud siiski esitada tõendusmaterjali, et nende lennuettevõtjate üle teostatav ohutusjärelevalve on rahvusvaheliste ohutusstandarditega kooskõlas.

(86)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleb muuta ning lisada Saurya Airlines ja Himalaya Airlines määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

Filipiini lennuettevõtjad

(87)

Komisjon, EASA ja liikmesriigid on hoolikalt jälginud Filipiinidel serditud ja liidus tegutsevate lennuettevõtjate ohutusalaseid tulemusi, mis muu hulgas hõlmab ka Filipiini õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmist määruse (EL) nr 965/2012 kohaselt.

(88)

Enne lennuohutuskomitee koosolekut andis Filipiinide tsiviillennundusamet (FTLA) komisjonile teatavat tehnilist teavet Filipiinidel serditud lennuettevõtjate ohutusjärelevalve kohta. Anti teada, et Filipiinidel on praegu 38 kehtiva lennuettevõtja sertifikaadi omanikku. FTLA juhtkond, kes seni oli aidanud kaasa Filipiinide tsiviillennunduse positiivsele arengule, on endiselt ametis ja pühendunud pideva täiustamise programmi elluviimisele. Peale selle ei viita FTLA esitatud teave ning olemasoleva õnnetuste ja intsidentide teabe analüüs, et Filipiinidel serditud lennuettevõtjates oleks murettekitavaid muutusi.

(89)

Ettevõtjate Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation ja Cebu Pacific Air õhusõidukeid on hiljuti SAFA programmi raames seisuplatsil kontrollitud. Aruannetest selgub, et õhusõidukite seisuplatsikontroll SAFA programmi raames ei näita mingeid tagasiminekuid.

(90)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, ja lisada sinna Filipiini lennuettevõtjad.

(91)

Liikmesriigid peavad ka edaspidi kontrollima, et Filipiini lennuettevõtjad ka tegelikult järgivad asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, ja seadma prioriteediks õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtjad

(92)

Komisjon, EASA ja liikmesriigid on hoolikalt jätkanud Venemaa Föderatsioonis serditud ning liidus tegutsevate lennuettevõtjate ohutusalaste tulemuste jälgimist, mis muu hulgas hõlmab ka teatavate Venemaa Föderatsiooni õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmist määruse (EL) nr 965/2012 kohaselt.

(93)

Komisjon kohtus koostöös EASAga 23. oktoobril 2015 Venemaa Föderatsiooni lennutranspordiameti (FLTA) esindajatega. Kohtumise eesmärk oli vaadata üle Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtjate ohutusalased tulemused perioodil 20.9.2014–19.10.2015 seisuplatsil tehtud SAFA kontrollide aruannete põhjal ja teha kindlaks eritähelepanu vajavad juhtumid.

(94)

Kohtumise ajal juhtis komisjon tähelepanu sellele, et mõnel ettevõtjal, kelle SAFA suhtarv on 2 või enam, puudub korralik algpõhjuste analüüs. FLTA märkis, et SAFA kontrollides leitud puudusi analüüsitakse regulaarselt ja ettevõtjate parandusmeetmete tulemuslikkust jälgitakse pidevalt. FLTA lubas teha korralikult kõrvaldamata mittevastavuste puhul järelkontrolli ja anda komisjonile nende juhtumite kohta värsket teavet. Peale selle andis FLTA värsket teavet tema järelevalve alla kuuluvate lennuettevõtjate sertifikaatide hiljutise peatamise ja tühistamise kohta.

(95)

Olemasoleva teabe põhjal jõuti järeldusele, et FATA-l ja Venemaa Föderatsioonis serditud lennuettevõtjatel ei ole vaja lennuohutuskomitee ette ärakuulamisele tulla. Küll aga lepiti kokku, et komisjoni ja Venemaa ametivõimude ekspertide koosolekud, mis toimuvad vähemalt korra enne igat lennuohutuskomitee koosolekut, peavad jätkuma.

(96)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, ja lisada sinna Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtjad.

(97)

Liikmesriigid peavad edaspidigi kontrollima, et Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtjad ka tegelikult järgivad asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, ja seadma prioriteediks õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(98)

Kui kõnealusest kontrollist peaks ilmnema, et asjakohaste rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtjate suhtes määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid meetmeid.

Sudaani lennuettevõtjad

(99)

Sudaani tsiviillennundusamet (STLA) on komisjoniga sageli suhelnud, eriti seoses Sudaanis registreeritud lennuettevõtjate hindamisega. STLA järelevalvetegevus on mitme lennuettevõtja puhul paranenud. Kuigi STLA kinnitas valmisolekut võtta 2015. aasta oktoobris vastu kohapealse hindamise missiooni, palus ta hiljem selle visiidi edasilükkamist 2016. aastasse, et STLA-l ja lennuettevõtjatel oleks rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamiseks rohkem aega.

(100)

Liidu ohutushindamismissioon tuleb korraldada selleks, et teha kindlaks, kas STLA ja Sudaanis serditud lennuettevõtjad täidavad rahvusvahelisi ohutusstandardeid.

(101)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Sudaani lennuettevõtjate puhul alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

Taiwani lennuettevõtjad

(102)

Lennuettevõtja TransAsia Airways (TNA) kahe inimeste surmaga lõppenud õnnetuse tõttu viimase 18 kuu jooksul alustas komisjon Taiwani tsiviillennundusametiga (TLA) ametlikke konsultatsioone komisjoni määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõike 2 kohaselt. TLA ja lennuettevõtja TNA kutsuti sellega seoses Brüsselisse tehnilisele koosolekule, mis toimus 19. oktoobril 2015 komisjoni ja EASAga, et arutada TLA kehtestatud ohutusjärelevalve süsteemi ning TNA ohutusalaseid tulemusi.

(103)

Kohtumise ajal andis TLA teada, et tema ohutusjärelevalve süsteem põhineb ICAO standarditel ja soovituslikel tavadel, ning selgitas kaheksale ICAO kriitilisele osale viidates, kuidas ta oma ohutusjärelevalve kohustusi täidab. TLA andis lisateavet viimasel kahel aastal lennuettevõtjas TNA aset leidnud intsidentidele ja õnnetustele järgnenud meetmetele. Taiwani eeskirjade kohaselt külmutas TLA ettevõtja TNA lennutegevuse mahu pärast teist õnnetust üheks aastaks. Kõige lõpuks rõhutas TLA oma pühendumust ICAO 19. lisa rakendamisele ja andis teada, et korraldab 2017. aasta lõpuks kõigi Taiwanis serditud lennuettevõtjate ohutusjuhtimise süsteemide hindamise.

(104)

Samal koosolekul andis lennuettevõtja TNA komisjonile teada, et pärast 2014. ja 2015. aasta fataalseid õnnetusi koostas ja rakendas ta lennuohutuse täiustamise tegevuskava, mis hõlmab järgmisi valdkondi: ettevõtja kultuuri täiustamine, organisatsiooni ülesehitus, ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine, koolitus ja mõõtmine. Ettevõtja andis teada, et 2015. aastal tehti ettevõtja struktuuris suuri muutusi, sealhulgas uute inimeste tulek ettevõtja tippjuhtkonda, kvaliteedi tagamise osakonna loomine, ohutuspoliitika tegemise ja propageerimisega tegeleva lennuohutuskomitee asutamine ning õhusõidukipargi uuendamine, et selle keskmine vanus oleks 2016. aastal neli aastat. Samuti võeti konkreetseid meetmeid lennumeeskondade väljaõppe parandamiseks. TLA järelevalvetegevuse kõrval korraldasid ATR ja lennuohutusfond koos Airbusi ja Bureau Veritasega 2015. aastal hindamisvisiite. Mõlema kohapealse hindamise tulemusena tehti mitmeid soovitusi, millega arvestati lennuettevõtja TNA parandusmeetmete kavas, mis seejärel välja töötati.

(105)

Kohtumise lõpus kordas TLA, et Taiwani lennundussektor on igati kooskõlas ICAO kehtestatud rahvusvaheliste standarditega ja lubas ka edaspidi hoolikalt jälgida lennuettevõtja TNA ohutusalaseid tulemusi ning parandus- ja ennetusmeetmete kavade elluviimist.

(106)

Komisjonile kättesaadava teabe alusel jõuti järeldusele, et TLA ja lennuettevõtja TNA ei pea ilmuma lennuohutuskomitee ette ärakuulamisele ning Taiwani lennuettevõtjatele ei ole vaja tegevuskeeldu kehtestada. Küll aga nõustusid TLA ja TNA edasiste tehniliste konsultatsioonidega, et komisjon saaks jälgida asjaomaste parandus- ja ennetusmeetmete kavade elluviimist ning oleks võimalik ohutusalaseid küsimusi jooksvalt arutada.

(107)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Taiwani lennuettevõtjate puhul alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(108)

Liikmesriigid peavad kontrollima ka edaspidi asjakohaste ohutusstandardite tegelikku järgimist, seades prioriteediks Taiwanis serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

Tai lennuettevõtjad

(109)

Tai tsiviillennundusamet (TLA) esitas 14. oktoobri 2015. aasta kirjas komisjonile teavet oluliste ohutusprobleemide ning teiste ICAO ja föderaalse lennundusameti tuvastatud puuduste likvideerimisele suunatud parandusmeetmete võtmise edenemise kohta. Märgiti, et Tai valitsus suutis endise tsiviillennunduse peadirektoraadi ümber korraldada autonoomseks Tai TLAks vaid mõne kuuga. Tai TLA on tööle võtnud uusi tehnilisi spetsialiste ja inspektoreid ning täiustab oma personali veelgi.

(110)

EASA käis 9.–12. novembrini 2015 Tais (sh TAI TLAs), et vaadata seoses kahe Tai lennuettevõtja TCO-taotlusega läbi ICAO leitud mittevastatused. EASA tähelepanekud sarnanevad ICAO leidudega. EASA nägi suhteliselt nõrka ja ülekoormatud Tai TLAd, aga märkas ka lootustandvat edasiminekut. Edasiseks arenguks on vaja poliitilist tuge ning realistlikult piisavat aega, et parandusmeetmed jätkusuutlikult võtta.

(111)

Tai valitsuse soovil korraldati 23. novembril 2015 tehniline koosolek, millest võtsid osa komisjon, EASA, Tai valitsuse kõrged ametnikud, Tai TLA ametnikud ja lennuettevõtja Thai Airways International esindajad. Sel koosolekul Tai tsiviillennundussüsteemi paranemise kohta antud teavet peeti ka lennuohutuskomitee jaoks tähtsaks.

(112)

Sellepärast kutsuti Tai delegatsioon 25. novembriks lennuohutuskomitee ette ärakuulamisele. Tai TLA tegi ettekande organisatsioonilistest täiustustest ning lühi-, keskpika- ja pikaajalistest tegevuskavadest, mis peaks kõrvaldama ICAO leitud puudused ning olulise ohutusprobleemi. Ajast rääkides selgitas Tai TLA, et olulisem on luua kvaliteetne lennuohutussüsteem kui kehtestada ebarealistlikud tähtajad. Tai TLA kavatseb rakendada Euroopa lennundusohutuse õigusaktid ning sõlmib lepingud EASA ja teiste Euroopa partneritega, kes rakendamisele kaasa aitaksid. Thai Airways tegi ettekande ettevõtja arengust ning rahvusvaheliste ohutusstandardite ja ohutusjuhtimise rakendamisest oma tegevuses.

(113)

Kuigi rahvusvaheliste ohutusstandardite tegelik rakendamine on tagasihoidlik, nagu näitasid 2015. aasta veebruaris toimunud ICAO auditi tulemused, on Tai valitsusel ja TLA-l selge tahtmine parandada Tai ohutusjärelevalvesüsteemi ning nad esitasid tõendeid, et lühikese aja jooksul on juba saavutatud olulist edu. Tai lennuettevõtjate kohta olemas olev ohutusteave ei anna siiski alust kehtestada tegevuskeeldu ega -piiranguid. Et olukorral hoolega silma peal hoida, peavad siiski jätkuma määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõike 2 kohased konsultatsioonid Tai ametiasutusega.

(114)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Tai lennuettevõtjate puhul alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(115)

Liikmesriigid peavad kontrollima ka edaspidi asjakohaste ohutusstandardite tegelikku järgimist, seades prioriteediks Tais serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil määruse (EL) nr 965/2012 kohaselt.

(116)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks ilmnema, et rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid lisameetmeid.

Sambia lennuettevõtjad

(117)

Sambia tsiviillennundusamet (STLA) andis 4. septembril 2015 komisjonile värsket teavet Sambia ohutusalase tegevuskava elluviimise kohta. Sellest on näha, et edusammud on märgatavad. Mõni meede on siiski veel lõppjärgus ega ole veel täielikult rakendatud. Komisjoni ja STLA vastastikusel kokkuleppel lükati ELi hindamisvisiit 2016. aasta algusesse.

(118)

STLA-lt oodatakse rahvusvaheliste ohutusstandardite rakendamise jätkamist. Komisjon plaanib teha täiendavaid ettevalmistusi 2016. aasta algusesse kavandatud kohapealseks hindamiseks, mille raames kontrollitakse nimetatud standardite rakendamist Sambias.

(119)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Sambia lennuettevõtjate puhul alust muuta ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(120)

Määrust (EÜ) nr 474/2006 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(121)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas lennuohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 474/2006 muudetakse järgmiselt:

(1)

A lisa asendatakse käesoleva määruse A lisa tekstiga;

(2)

B lisa asendatakse käesoleva määruse B lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 474/2006, 22. märts 2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 14).

(3)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/1991, 16. detsember 1991, tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4).

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 473/2006, 22. märts 2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 8).

(5)  Komisjoni määrus (EL) nr 965/2012, 5. oktoober 2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1).

(6)  Komisjoni määrus (EL) nr 452/2014, 29. aprill 2014, millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt (ELT L 133, 6.5.2014, lk 12).


A LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSKEELDU, ERANDITEGA  (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) või lennutegevusloa number

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Käitaja päritoluriik

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraak

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Afganistani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Afganistani Islamivabariik

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistani Islamivabariik

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistani Islamivabariik

PAMIR AIRLINES

Teadmata

PIR

Afganistani Islamivabariik

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistani Islamivabariik

Kõik lennuettevõtjad, välja arvatud B lisasse kantud TAAG Angola Airlines, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Angola ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Angola Vabariik

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angola Vabariik

AIR GICANGO

009

Teadmata

Angola Vabariik

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angola Vabariik

AIR NAVE

017

Teadmata

Angola Vabariik

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angola Vabariik

ANGOLA AIR SERVICES

006

Teadmata

Angola Vabariik

DIEXIM

007

Teadmata

Angola Vabariik

FLY540

AO 004-01 FLYA

Teadmata

Angola Vabariik

GIRA GLOBO

008

GGL

Angola Vabariik

HELIANG

010

Teadmata

Angola Vabariik

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Teadmata

Angola Vabariik

MAVEWA

016

Teadmata

Angola Vabariik

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angola Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Benini ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Benini Vabariik

AERO BENIN

PEA nr 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Benini Vabariik

AFRICA AIRWAYS

Teadmata

AFF

Benini Vabariik

ALAFIA JET

PEA nr 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Teadmata

Benini Vabariik

BENIN GOLF AIR

PEA nr 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Benini Vabariik

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA nr 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Benini Vabariik

COTAIR

PEA nr 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Benini Vabariik

ROYAL AIR

PEA nr 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benini Vabariik

TRANS AIR BENIN

PEA nr 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benini Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Vabariigi ametiasutused, sealhulgas

 

 

Kongo Vabariik

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Vabariik

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Teadmata

Kongo Vabariik

EMERAUDE

RAC06-008

Teadmata

Kongo Vabariik

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Vabariik

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo Vabariik

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Teadmata

Kongo Vabariik

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Teadmata

Kongo Vabariik

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongo Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongo Demokraatlik Vabariik

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Djibouti ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Teadmata

DAO

Djibouti

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Ekvatoriaal-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriaal-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

TANGO AIRWAYS

Teadmata

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Eritrea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC nr 005

NAS

Eritrea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Gaboni Vabariigi ametiasutused, välja arvatud B lisasse kantud Gabon Afrijet ja SN2AG, sealhulgas:

 

 

Gaboni Vabariik

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gaboni Vabariik

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gaboni Vabariik

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gaboni Vabariik

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gaboni Vabariik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gaboni Vabariik

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Teadmata

Gaboni Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Indoneesia ametiasutused, välja arvatud Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua ja Indonesia Air Asia, sealhulgas:

 

 

Indoneesia Vabariik

AIR BORN INDONESIA

135-055

Teadmata

Indoneesia Vabariik

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indoneesia Vabariik

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indoneesia Vabariik

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Teadmata

Indoneesia Vabariik

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indoneesia Vabariik

BATIK AIR

121-050

BTK

Indoneesia Vabariik

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indoneesia Vabariik

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Teadmata

Indoneesia Vabariik

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indoneesia Vabariik

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indoneesia Vabariik

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indoneesia Vabariik

EASTINDO

135-038

ESD

Indoneesia Vabariik

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Teadmata

Indoneesia Vabariik

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indoneesia Vabariik

HEAVY LIFT

135-042

Teadmata

Indoneesia Vabariik

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Teadmata

Indoneesia Vabariik

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indoneesia Vabariik

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Teadmata

Indoneesia Vabariik

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indoneesia Vabariik

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indoneesia Vabariik

KAL STAR

121-037

KLS

Indoneesia Vabariik

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indoneesia Vabariik

KOMALA INDONESIA

135-051

Teadmata

Indoneesia Vabariik

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indoneesia Vabariik

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indoneesia Vabariik

MARTABUANA ABADION

135-049

Teadmata

Indoneesia Vabariik

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Teadmata

Indoneesia Vabariik

MIMIKA AIR

135-007

Teadmata

Indoneesia Vabariik

MY INDO AIRLINES

121-042

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NAM AIR

121-058

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indoneesia Vabariik

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Teadmata

Indoneesia Vabariik

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indoneesia Vabariik

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Teadmata

Indoneesia Vabariik

PURA WISATA BARUNA

135-025

Teadmata

Indoneesia Vabariik

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indoneesia Vabariik

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Teadmata

Indoneesia Vabariik

SMAC

135-015

SMC

Indoneesia Vabariik

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indoneesia Vabariik

SURYA AIR

135-046

Teadmata

Indoneesia Vabariik

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indoneesia Vabariik

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indoneesia Vabariik

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indoneesia Vabariik

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indoneesia Vabariik

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indoneesia Vabariik

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indoneesia Vabariik

UNINDO

135-040

Teadmata

Indoneesia Vabariik

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Teadmata

Indoneesia Vabariik

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indoneesia Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kasahstani ametiasutused, välja arvatud Air Astana, sealhulgas:

 

 

Kasahstani Vabariik

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kasahstani Vabariik

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kasahstani Vabariik

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kasahstani Vabariik

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kasahstani Vabariik

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kasahstani Vabariik

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kasahstani Vabariik

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kasahstani Vabariik

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kasahstani Vabariik

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kasahstani Vabariik

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kasahstani Vabariik

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kasahstani Vabariik

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kasahstani Vabariik

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kasahstani Vabariik

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kasahstani Vabariik

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kasahstani Vabariik

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kasahstani Vabariik

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kasahstani Vabariik

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kasahstani Vabariik

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kasahstani Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kirgiisi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kirgiisi Vabariik

AIR BISHKEK (endine EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiisi Vabariik

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiisi Vabariik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiisi Vabariik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiisi Vabariik

HELI SKY

47

HAC

Kirgiisi Vabariik

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiisi Vabariik

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiisi Vabariik

S GROUP INTERNATIONAL

(endine S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgiisi Vabariik

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgiisi Vabariik

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiisi Vabariik

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiisi Vabariik

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiisi Vabariik

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiisi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused

 

 

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Liibüa ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Liibüa

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Liibüa

AIR LIBYA

004/01

TLR

Liibüa

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Liibüa

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Liibüa

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Liibüa

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Liibüa

PETRO AIR

025/08

PEO

Liibüa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Mosambiigi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Mosambiigi Vabariik

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mosambiigi Vabariik

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mosambiigi Vabariik

MAKOND, LDA

MOZ-20

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mosambiigi Vabariik

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Teadmata

Mosambiigi Vabariik

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mosambiigi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Nepali ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Teadmata

Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Teadmata

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Teadmata

Nepal

GOMA AIR

064/2010

Teadmata

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Teadmata

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Teadmata

Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Teadmata

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Teadmata

Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Teadmata

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Teadmata

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Teadmata

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Teadmata

Nepal

TARA AIR

053/2009

Teadmata

Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepal

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused, sealhulgas:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

TEADMATA

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

TEADMATA

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

TEADMATA

Teadmata

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

TEADMATA

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

TEADMATA

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

TEADMATA

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

TEADMATA

Teadmata

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sudaani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sudaani Vabariik

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudaani Vabariik

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudaani Vabariik

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudaani Vabariik

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudaani Vabariik

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudaani Vabariik

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudaani Vabariik

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudaani Vabariik

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudaani Vabariik

GREEN FLAG AVIATION

17

Teadmata

Sudaani Vabariik

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudaani Vabariik

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudaani Vabariik

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudaani Vabariik

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudaani Vabariik

MID AIRLINES

25

NYL

Sudaani Vabariik

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudaani Vabariik

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudaani Vabariik

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudaani Vabariik

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudaani Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sambia ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambia


(1)  A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.


B LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID  (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Käitaja päritoluriik

Õhusõiduki liik, mille suhtes kohaldatakse piirangut

Piiranguga õhusõiduki registritunnus(ed) ja, kui see on kättesaadav, seerianumber/seerianumbrid

Õhusõiduki registreerinud riik

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kuus Boeing B777 tüüpi õhusõidukit ja neli Boeing B737-700 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angola Vabariik

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoorid

Kõik õhusõidukid, v.a LET 410 UVP.

Kõik õhusõidukid, v.a D6-CAM (851336).

Komoorid

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kaks Falcon 50 tüüpi õhusõidukit ja kaks Falcon 900 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gaboni Vabariik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a üks Challenger CL-601 tüüpi õhusõiduk, üks HS-125-800 tüüpi õhusõiduk.

Kõik õhusõidukid, v.a TR-AAG, ZS-AFG.

Gaboni Vabariik; Lõuna-Aafrika Vabariik

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Iraani Islamivabariik

Kõik õhusõidukid, v.a

kümme Airbus A300 tüüpi õhusõidukit ja kaks Airbus A310 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Iraani Islamivabariik

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kaks TU-204 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a P-632, P-633.

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Kõik õhusõidukid, v.a Boeing B737 tüüpi õhusõidukid, ATR 72/42 tüüpi õhusõidukid ja kolm DHC 6-300 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a Boeing B737 tüüpi õhusõidukite parki kuuluvad õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis, ATR 72/42 tüüpi õhusõidukite parki kuuluvad õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskari Vabariik


(1)  B lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)  Lennuettevõtjal Afrijet lubatakse kasutada ainult konkreetseid õhusõidukeid, mida on nimetatud seoses tema praeguse lennutegevuse ulatusega liidus.

(3)  Lennuettevõtja Iran Air võib lennata liitu vaid juhul, kui ta kasutab konkreetseid õhusõidukeid vastavalt määruse (EL) nr 590/2010 (ELT L 170, 6.7.2010, lk 15) põhjenduses 69 sätestatud tingimustele.


Top