Help Print this page 

Document 32015R2264

Title and reference
Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2015/2264, 3. detsember 2015, millega pikendatakse ja kahandatakse järkjärgulise kaotamiseni määrusega (EÜ) nr 920/2005 kehtestatud ajutisi erandmeetmeid 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled
  • In force
OJ L 322, 8.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2264/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL, Euratom) 2015/2264,

3. detsember 2015,

millega pikendatakse ja kahandatakse järkjärgulise kaotamiseni määrusega (EÜ) nr 920/2005 kehtestatud ajutisi erandmeetmeid 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 342,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 920/2005 (1) anti iiri keelele liidu institutsioonide ametliku keele ja töökeele staatus.

(2)

Nõukogu määrusega (EL) nr 1257/2010 (2) pikendati määruse (EÜ) nr 920/2005 artikli 2 esimeses lõigus sätestatud erandit viie aasta võrra kuni 31. detsembrini 2016.

(3)

Määruses (EÜ) nr 920/2005 sätestatakse, et praktilistel kaalutlustel ei ole liidu institutsioonidel üleminekuperioodil kohustust kõiki õigusakte, sealhulgas Euroopa Kohtu otsuseid, iiri keeles koostada ega iiri keelde tõlkida, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühiselt vastuvõetavad määrused. Hiljemalt neli aastat pärast määruse (EÜ) nr 920/2005 kohaldama hakkamise kuupäeva ning seejärel iga viie aasta järel määrab nõukogu, kas lõpetada nimetatud erandi kohaldamine või mitte.

(4)

Kui leitakse, et määruse (EÜ) nr 920/2005 artikli 2 esimeses lõigus sätestatud erandi pikendamine veel viie aasta võrra alates 1. jaanuarist 2017 on vajalik, peaksid liidu institutsioonid jätkama ennetava lähenemisviisi kasutamist liidu tegevust kajastava iirikeelse teabe kättesaadavuse suurendamisel. Seega tuleks erandi kohaldamisala järk-järgult kahandada, et lõpetada erandi kohaldamine praeguse viieaastase vahemiku lõpus.

(5)

Et hoida ära viivitusi liidu seadusandlikus protsessis, tuleks erandi kohaldamisala kahandamist hoolikalt jälgida ning tõlkesuutlikkuse seisukohast analüüsida. Iiri pädevad asutused peaksid kohtuma korrapäraselt komisjoni ja liidu muude institutsioonidega, et jälgida, milliseid edusamme on tehtud vastava töötajaskonna liidu institutsioonidesse töölevõtmise, väliste teenuseosutajate suutlikkuse, tõlkeressursside alase suurendatud koostöö ning acquis' kättesaadavusega seotud küsimuste valdkondades,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 920/2005 artikli 2 esimeses lõigus osutatud erandit pikendatakse viie aasta võrra alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolevat artiklit ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt vastu võetud määruste suhtes. Lisaks ei kohaldata seda lisas loetletud õigusakti kategooriate suhtes alates iga kategooria kohta märgitud kuupäevast.

Artikkel 2

Iiri pädevad asutused kohtuvad korrapäraselt komisjoni ja liidu muude institutsioonidega, et jälgida sobival hulgal iirikeelse personali töölevõtmist liidu institutsioonidesse, eesmärgiga tulla edukalt toime lisas osutatud erandi järkjärgulise kahandamisega, ning ühtlasi jälgida väliste teenuseosutajate suutlikkust ja kasutamist, eesmärgiga vastata iiri keele tõlkevajadusele liidu institutsioonides.

Hiljemalt 2019. aasta oktoobris esitab komisjon nõukogule aruande liidu institutsioonide edusammude kohta lisas osutatud erandi järkjärgulise kahandamise rakendamisel.

Nõukogu võib nimetatud rakendusaruande põhjal võtta vastu aluslepingu artikli 342 kohase otsuse vaadata läbi lisas sätestatud kuupäevad.

Artikkel 3

Hiljemalt 2021. aasta juunis esitab komisjon nõukogule aruande, milles käsitletakse liidu institutsioonide ressurssipiisavust muude ametlike keelte puhul, eesmärgiga kohaldada määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, (3) ning määrust nr 1 millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled, (4) pärast erandi kaotamist 1. jaanuarist 2022 ning võttes arvesse artiklis 2 kirjeldatud asjaolusid.

Artikkel 4

Kui nõukogu määrusega ei sätestata teisiti, muutub määruse (EÜ) nr 920/2005 artikli 2 esimeses lõigus ette nähtud erand kehtetuks 1. jaanuarist 2022.

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 920/2005 artikkel 3 jäetakse välja.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. detsember 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BRAZ


(1)  Nõukogu 13. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 920/2005, millega muudetakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled, ning millega kehtestatakse nendest määrustest ajutised erandmeetmed (ELT L 156, 18.6.2005, lk 3).

(2)  Nõukogu 20. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1257/2010, millega pikendatakse määrusega (EÜ) nr 920/2005 kehtestatud ajutisi erandmeetmeid 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled (ELT L 343, 29.12.2010, lk 5).

(3)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385.

(4)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 401.


LISA

Erandi järkjärgulise kahandamise ajakava

Õigusakti kategooria

Kuupäev

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastu võetud direktiivid

Hiljemalt 1. jaanuar 2017

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastu võetud otsused

Hiljemalt 1. jaanuar 2018

Kõigile liikmesriikidele adresseeritud nõukogu vastu võetud direktiivid

Hiljemalt 1. jaanuar 2020

Nõukogu vastu võetud määrused

Hiljemalt 1. jaanuar 2020

Nõukogu vastu võetud adressaadita otsused

Hiljemalt 1. jaanuar 2020

Komisjoni vastu võetud määrused

Hiljemalt 1. jaanuar 2021

Kõigile liikmesriikidele adresseeritud komisjoni vastu võetud direktiivid

Hiljemalt 1. jaanuar 2021

Komisjoni vastu võetud adressaadita otsused

Hiljemalt 1. jaanuar 2021


Top