Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2229, 29. september 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa (EMPs kohaldatav tekst)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/13


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/2229,

29. september 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 649/2012 rakendatakse teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitlevat Rotterdami konventsiooni, millele kirjutati alla 11. septembril 1998 ja mis kiideti ühenduse nimel heaks nõukogu otsusega 2003/106/EÜ (2).

(2)

On asjakohane võtta arvesse regulatiivmeetmeid, mis on teatavate kemikaalide suhtes võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 1907/2006, (3) (EÜ) nr 1107/2009 (4) ja (EÜ) nr 850/2004 (5).

(3)

Fenbutatinaoksiidi heakskiit on määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt tühistatud, mistõttu fenbutatinaoksiidi kasutamine pestitsiidina on keelatud, ning seega tuleks nimetatud aine lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. ja 2. osas esitatud kemikaalide loeteludesse.

(4)

Pliiühendite, dibutüültinaühendite, dioktüültinaühendite, triklorobenseeni, pentakloroetaani, 1,1,2,2-tetrakloroetaani, 1,1,1,2-tetrakloroetaani, 1,1,2-trikloroetaani ja 1,1-dikloroeteeni kui üldiseks kasutamiseks ette nähtud tööstuskemikaalide kasutamine on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 rangelt piiratud ning seega tuleks need lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. osasse.

(5)

Komisjon muutis 2012. aastal määrust (EÜ) nr 850/2004, kandes endosulfaani nimetatud määruse I lisa A osasse, et rakendada Stockholmi konventsiooni kohast otsust kanda see kemikaal Stockholmi konventsiooni A lisa 1. osasse. Sellest tulenevalt lisati nimetatud kemikaal määruse (EL) nr 649/2012 V lisa 1. osasse ning see tuleks määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 1. osast välja jätta.

(6)

Rotterdami konventsiooni osalised otsustasid 28. aprillist kuni 10. maini 2013 toimunud konverentsil lisada kõnealuse konventsiooni III lisasse kaubandusliku pentabromodifenüüleetri, sealhulgas tetrabromo- ja pentabromodifenüüleetri, samuti kaubandusliku oktabromodifenüüleetri, sealhulgas heksabromo- ja heptabromodifenüüleetri, ning sellest tulenevalt hakkas nende ainete suhtes kehtima selle konventsiooni kohane eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri nõue. Seepärast tuleks kõnealused kemikaalid lisada määruse (EL) nr 649/2012 I lisa 3. osas sätestatud kemikaalide loetellu.

(7)

Kombineeritud nomenklatuuri kood (CN-kood) on oluline kaubeldavate toodete suhtes kohaldatavate kontrollimeetmete kindlaksmääramiseks. CN-koodide kasutamise hõlbustamiseks ja määruse (EL) nr 649/2012 I lisas loetletud kemikaalide suhtes kohaldatavate õigete kontrollimeetmete kindlaksmääramiseks tuleks selliste CN-koodide puhul, mis hõlmavad I lisas loetletust rohkem kemikaale, kasutada CN-koodi ees tähist „ex”.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 649/2012 vastavalt muuta.

(9)

On asjakohane näha ette teatav ajavahemik, mille vältel kõik huvitatud isikud saaksid võtta käesoleva määruse nõuete täitmiseks vajalikud meetmed ja liikmesriigid saaksid võtta määruse rakendamiseks vajalikud meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 649/2012 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. veebruarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. september 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 60.

(2)  Nõukogu otsus 2003/106/EÜ, 19. detsember 2002, mis käsitleb Rotterdami konventsiooni rahvusvahelises teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide kaubanduses rakendatava eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri kohta heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 63, 6.3.2003, lk 27).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009, taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004, 29. aprill 2004, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7).


LISA

Määruse (EL) nr 649/2012 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

endosulfaani käsitlev kanne jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Alakategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

„1,1-dikloroeteen

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trikloroetaan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrakloroetaan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrakloroetaan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Dibutüültinaühendid

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

ja muud

211-670-0

201-039-8

213-928-8

ja muud

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Dioktüültinaühendid

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

ja muud

222-583-2

212-791-1

240-253-6

ja muud

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatinaoksiid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Pliiühendid

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

ja muud

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

ja muud

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentakloroetaan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Triklorobenseen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr”;

 

c)

veerupäises olev väljend „CN-kood” asendatakse väljendiga „CN-kood (***)”;

d)

lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(***)

Koodi ees olev tähis „ex” osutab sellele, et asjaomasesse alamrubriiki võivad peale veerus „Kemikaal” nimetatud ainete kuuluda ka muud kemikaalid.”

2)

2. osa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine kanne:

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood (***)

Kategooria (*)

Kasutuspiirang (**)

„Fenbutatinaoksiid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”;

b)

veerupäises olev väljend „CN-kood” asendatakse väljendiga „CN-kood (***)”;

c)

lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(***)

Koodi ees olev tähis „ex” osutab sellele, et asjaomasesse alamrubriiki võivad peale veerus „Kemikaal” nimetatud ainete kuuluda ka muud kemikaalid.”

3)

3. osa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmised kanded:

Kemikaal

Asjaomane (asjaomased) CASi number (numbrid)

HS-kood

Puhas aine (**)

HS-kood

Ainet sisaldavad segud (**)

Kategooria

„Kaubanduslik pentabromodifenüüleeter, sealhulgas:

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Tööstuskemikaal

tetrabromodifenüüleeter

40088-47-9

pentabromodifenüüleeter

32534-81-9

Kaubanduslik oktabromodifenüüleeter, sealhulgas:

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Tööstuskemikaal”;

heksabromodifenüüleeter

36483-60-0

heptabromodifenüüleeter

68928-80-3

b)

veerupäises olev väljend „HS-kood Puhas aine” asendatakse väljendiga „HS-kood Puhas aine (**)”;

c)

veerupäises olev väljend „HS-kood Ainet sisaldavad segud” asendatakse väljendiga „HS-kood Ainet sisaldavad segud (**)”;

d)

lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(**)

Koodi ees olev tähis „ex” osutab sellele, et asjaomasesse alamrubriiki võivad peale veerus „Kemikaal” nimetatud ainete kuuluda ka muud kemikaalid.”


Top