EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2094

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2094, 19. november 2015, 2015. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5

OJ L 303, 20.11.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2094/oj

20.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2094,

19. november 2015,

2015. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 6,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (2) artikli 169 lõike 3 kohaselt võib kulukohustustega sidumata assigneeringud, mis on seotud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 4 lõikes 1 osutatud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) rahastatud meetmetega, üle kanda järgmisse eelarveaastasse. Ülekandmine peab jääma 2 % piiresse esialgsetest assigneeringutest ning ei tohi ületada summat, mille võrra eelmisel eelarveaastal otsetoetusi kohandati vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (3) artiklile 8. Seega võidakse teha täiendavaid makseid lõplikele toetusesaajatele, kelle suhtes kohandamist kohaldati.

(2)

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõike 5 kohaselt ja erandina määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõikest 3 peavad liikmesriigid maksma tagasi määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõikes 3 osutatud assigneeringud, mis kanti üle lõplikele toetusesaajatele, kelle suhtes kohaldati kohandamist eelarveaastal, millesse assigneeringud üle kanti. Nimetatud tagasimakset lõplikele toetusesaajatele kohaldatakse üksnes nendes liikmesriikides, kus eelmisel eelarveaastal kohaldati finantsdistsipliini (4).

(3)

Selliste ülekantavate summade kindlaksmääramisel, mis tuleb tagasi maksta vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikele 7, tuleb arvesse võtta, et kõnealuse määruse artiklis 25 osutatud põllumajandussektori kriisireservi summasid ei tehta eelarveaasta lõpuks kriisimeetmete jaoks kättesaadavaks.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1227/2014 (5) artikli 1 lõike 1 kohaselt kohaldatakse finantsdistsipliini 2014. kalendriaasta otsetoetuste suhtes, et luua kriisireserv suurusega 433 miljonit eurot. 2015. eelarveaastal ei ole kriisireservi kasutatud.

(5)

Liikmesriikide kuludeklaratsioonidest, mis on esitatud 16. oktoobrist 2014 kuni 15. oktoobrini 2015 kestnud ajavahemiku kohta, selgub, et tegelikult kohaldasid liikmesriigid 2015. eelarveaastal finantsdistsipliinist tulenevat vähendamist 409,8 miljoni euro ulatuses.

(6)

Seega saab pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõike 3 viienda lõigu kohase otsuse, kanda 2016. eelarveaastasse üle kasutamata assigneeringuid, mis vastavad finantsdistsipliinist tulenevale kohandamise summale, mis oli 2015. eelarveaastal 409,8 miljonit eurot ja mis ei ületa 2 % esialgsetest assigneeringutest.

(7)

Selleks et kõnealuste assigneeringute tagasimaksmine lõplikele toetusesaajatele oleks proportsionaalne finantsdistsipliinist tuleneva kohandamise summaga, on asjakohane, et komisjon määrab kindlaks summad, mida liikmesriigid saavad tagasimakseteks kasutada.

(8)

Et liikmesriigid ei peaks tagasimaksmisel tegema täiendavat makset, tuleb käesolevat määrust kohaldada alates 1. detsembrist 2015. Järelikult on käesoleva määrusega kindlaks määratud summad lõplikud ning nende kohaldamine ei mõjuta määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 41 lõike 1 kohaseid vähendusi, mis tahes muid korrektsioone, mida komisjon võtab arvesse igakuist makset käsitlevas otsuses liikmesriikide makseasutuste poolt kantud kulude hüvitamiseks 2015. aasta oktoobri eest kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 18 lõikega 3, kõnealuse määruse artikli 18 lõike 4 kohaseid mahaarvamisi või lisamakseid või mis tahes otsuseid, mis tehakse raamatupidamise aruande kontrollimise või heakskiitmise menetluse käigus.

(9)

Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõike 3 kohaselt võib kulukohustustega sidumata assigneeringuid kanda üle üksnes järgmisse eelarveaastasse. Seepärast on asjakohane, et komisjon määrab määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõike 5 kohase tagasimaksmise puhul liikmesriikide kulude toetuskõlblikkuse kuupäevad, võttes arvesse kõnealuse määruse artiklis 39 määratletud põllumajanduslikku eelarveaastat.

(10)

Kuna andmete avaldamisest assigneeringute kasutamise kohta ajavahemikul 16. oktoobrist 2014 kuni 15. oktoobrini 2015 EAGFi 2014. aasta eelarve selles osas, mida täidetakse koostöös liikmesriikidega, jääb väga vähe aega kuupäevani, millal käesolevat määrust tuleks kohaldama hakata, s.o 1. detsembrini 2015, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas sätestatakse assigneeringute summad, mis kantakse määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõike 3 kohaselt üle 2015. eelarveaastast ning mis tehakse määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõike 5 kohaselt kättesaadavaks liikmesriikidele, kes maksavad need tagasi lõplikele toetusesaajatele, kelle suhtes kohaldatakse kohandamise määra 2016. eelarveaastal.

Ülekantavate summade suhtes võtab komisjon vastu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 169 lõike 3 viienda lõigu kohase ülekandmisotsuse.

Artikkel 2

Liikmesriikide kulud, mis on seotud ülekantud assigneeringute tagasimaksmisega, on liidu rahastamiseks kõlblikud üksnes juhul, kui asjaomased summad on toetusesaajatele välja makstud enne 16. oktoobrit 2016.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. november 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 347.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

(4)  Vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikele 2 ei kohaldata finantsdistsipliini 2015. eelarveaastal Bulgaarias, Horvaatias ja Rumeenias.

(5)  Komisjoni määrus (EL) nr 1227/2014, 17. november 2014, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määr 2014. kalendriaastaks ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 879/2014 (ELT L 331, 18.11.2014, lk 6).


LISA

Ülekantud assigneeringute tagasimaksmiseks kättesaadavad summad

(summa eurodes)

Belgia

6 288 982

Tšehhi Vabariik

10 759 194

Taani

10 873 619

Saksamaa

58 750 752

Eesti

1 169 016

Iirimaa

12 903 416

Kreeka

16 705 610

Hispaania

53 390 829

Prantsusmaa

88 569 550

Itaalia

31 012 148

Küpros

358 950

Läti

1 312 744

Leedu

3 277 932

Luksemburg

383 255

Ungari

13 724 881

Malta

34 561

Madalmaad

9 323 434

Austria

6 729 968

Poola

22 604 718

Portugal

6 448 884

Sloveenia

876 855

Slovakkia

5 282 221

Soome

5 438 416

Rootsi

7 499 878

Ühendkuningriik

36 083 758


Top