Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1748, 30. september 2015, millega kehtestatakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust taotlusaasta 2015 kohta seoses otsetoetuste ettemaksete suurusega ning pindalapõhiste ja loomadega seotud maaelu arengu meetmetega ning kõnealuse määruse artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust seoses otsetoetustega
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1748,

30. september 2015,

millega kehtestatakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust taotlusaasta 2015 kohta seoses otsetoetuste ettemaksete suurusega ning pindalapõhiste ja loomadega seotud maaelu arengu meetmetega ning kõnealuse määruse artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust seoses otsetoetustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 75 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandale lõigule võivad liikmesriigid 16. oktoobrist kuni 30. novembrini teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses otsetoetuste puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (2) alusel ning kuni 75 % ulatuses pindalapõhiste ja loomadega seotud toetusmeetmete puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (3) alusel.

(2)

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõikes 2 sätestatakse, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud makseid, sealhulgas otsetoetuste ettemakseid, ei tehta enne, kui kõnealuse määruse artikli 74 kohaselt tehtavad haldus- ja kohapealsed kontrollid on lõpule viidud. Maaelu arenguga seotud pindalapõhiste ja loomadega seotud toetusmeetmete puhul lubatakse määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõikega 2 siiski teha ettemakseid pärast kõnealuse määruse artikli 59 lõike 1 kohaste halduskontrollide lõpuleviimist.

(3)

Majandusliku olukorra tõsidus teatavates põllumajandussektorites ja eriti piimaturul on tekitanud toetusesaajatele suuri rahalisi raskusi ja rahavooga seotud probleeme. Kirjeldatud olukord langeb kokku uute otsetoetuskavade rakendamise esimese aastaga. Kuna liikmesriikidel on raskusi nende kavade praktilise rakendamisega, lükkus edasi ühtse taotluse, toetuse- ja maksetaotluste ning toetusõiguste taotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste töötlemine. Selle tulemusel viiakse vajalikud kontrollid tõenäoliselt lõpule tavapärasest hiljem ja toetusesaajatele ettenähtud maksete tegemine lükatakse edasi.

(4)

Nende seonduvate asjaolude erandliku laadi ja toetusesaajate rahaliste raskuste tõttu on vaja neid raskusi leevendada, aidates toetusesaajatel kahjumit katta, kuni turgude olukord muutub stabiilseks.

(5)

Seepärast on põhjendatud erandi kehtestamine määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust, et võimaldada liikmesriikidel teha toetusesaajatele taotlusaasta 2015 eest suuremaid ettemakseid.

(6)

Põhimõte, et otsetoetusi makstakse alles pärast haldus- ja kohapealsete kontrollide lõpuleviimist, on aluseks kinnitusele, mille annab ühtne haldus- ja kontrollisüsteem. Toetusesaajate raskusi silmas pidades on siiski vaja, et erakorralise meetmena seoses taotlusaastaga 2015 kehtestatakse erand määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust, võimaldades teha otsetoetuste ettemaksed pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 (4) artiklites 28 ja 29 täpsustatud halduskontrollide lõpuleviimist. On siiski äärmiselt tähtis, et selline erand ei takistaks usaldusväärset finantsjuhtimist ega piisava kinnituse saamise nõuet. Seepärast vastutavad sellist erandit kasutavad liikmesriigid kõikide vajalike meetmete võtmise eest, et vältida üleliigsete summade maksmist ning tagada alusetult makstud summade kiire ja tegelik sissenõudmine. Lisaks sellele peaks kõnealuse erandi kasutamine olema hõlmatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõike 3 punktis b osutatud vahendite haldaja kinnitusega taotlusaasta 2016 kohta.

(7)

Võttes arvesse seda, kuivõrd tõsised on praegu toetusesaajate rahalised raskused, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusfondide komitee, otsetoetuste korralduskomitee ja maaelu arengu nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust võivad liikmesriigid seoses taotlusaastaga 2015 teha kuni 70 % ulatuses ettemakseid määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud otsetoetuste puhul ja kuni 85 % ulatuses määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 67 lõikes 2 osutatud maaelu arengu raames antava toetuse puhul.

Artikkel 2

Erandina määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust võivad liikmesriigid seoses taotlusaastaga 2015 teha määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud otsetoetuste ettemakseid pärast määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 74 osutatud halduskontrollide lõpuleviimist.

Artikkel 3

Liikmesriikide puhul, kes kohaldavad käesoleva määruse artiklit 2, peab määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõike 3 punkti b kohane vahendite haldaja kinnitus sisaldama 2016. eelarveaasta kohta kinnitust, et on välditud üleliigsete summade maksmist taotlusesaajatele ning et alusetult makstud summad on kiiresti ja tegelikult sisse nõutud kogu vajaliku teabe kontrollimise põhjal.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, 17. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).


Top