EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1295

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1295, 27. juuli 2015, millega kiidetakse heaks toimeaine sulfoksafloor vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1295/oj

29.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 199/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1295,

27. juuli 2015,

millega kiidetakse heaks toimeaine sulfoksafloor vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Iirimaa sai 1. septembril 2011 ettevõtjalt Dow AgroSciences määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõike 1 kohase taotluse toimeaine sulfoksafloori heakskiitmiseks. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõikele 3 teatas Iirimaa kui referentliikmesriik komisjonile 30. septembril 2011, et taotlus on käsitlemiseks vastuvõetav.

(2)

23. novembril 2012 esitas referentliikmesriik esialgse hindamisaruande komisjonile ja selle koopia Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „amet”); hindamisaruandes hinnatakse, kas võib eeldada, et kõnealune toimeaine vastab heakskiitmise kriteeriumidele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4.

(3)

Amet järgis määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud nõudeid. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikele 3 nõudis amet, et taotleja esitaks liikmesriikidele, komisjonile ja ametile täiendavat teavet. Referentliikmesriik hindas täiendavat teavet ja esitas ametile 2014. aasta jaanuaris oma hinnangu ajakohastatud esialgse hindamisaruandena.

(4)

12. mail 2014 teatas amet taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile oma järelduse selle kohta, kas võib eeldada, et toimeaine sulfoksafloor vastab heakskiitmise kriteeriumidele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 (2) artiklis 4. Amet tegi hindamisaruande üldsusele kättesaadavaks.

(5)

11. detsembril 2014 esitas komisjon alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele sulfoksafloori käsitleva läbivaatamisaruande ja määruse eelnõu sulfoksafloori heakskiitmise kohta.

(6)

Taotlejale anti võimalus esitada märkusi läbivaatamisaruande kohta.

(7)

Vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusega seoses ja eelkõige läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult käsitletud kasutusega seoses on kinnitust leidnud, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seega loetakse need heakskiitmise kriteeriumid täidetuks. Seepärast on asjakohane sulfoksafloor heaks kiita.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõikele 2 koostoimes artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades oleks siiski vaja lisada teatavad tingimused ja piirangud. Eelkõige on asjakohane nõuda kinnitavat lisateavet.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (3) lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmine

I lisas kirjeldatud toimeaine sulfoksafloor kiidetakse heaks vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(5):3692. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Sulfoksafloor

CASi nr: 946578-00–3

CIPACi nr: 820

[metüül(okso){1-[6-(trifluorometüül)-3-püridüül]etüül}-λ6-sulfanülideen]tsüanamiid

≥ 950 g/kg

18. august 2015

18. august 2025

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse sulfoksafloori kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

a)

mesilastele ja muudele sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele avalduvale riskile;

b)

tolmeldavatele mesilastele ja kimalastele avalduvale riskile, kui ainet kasutatakse kasvuhoonetes.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused sisaldama riskivähendamismeetmeid.

Taotleja peab esitama kinnitava teabe järgmise kohta:

a)

risk meemesilastele eri kokkupuutevõimaluste kaudu, eelkõige nektari, õietolmu, gutatsiooni tulemusel tekkinud vedeliku ja tolmu kaudu;

b)

risk meemesilastele, kes kasutavad korjamiseks järelkultuuride ja õitseva umbrohu nektarit või õietolmu;

c)

risk muudele tolmeldajatele kui meemesilased;

d)

risk mesilasvastsetele.

Taotleja peab kõnealuse teabe esitama komisjonile, liikmesriikidele ja ametile 18. augustiks 2017.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osasse lisatakse järgmine kanne:

Number

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

„88

Sulfoksafloor

CASi nr: 946578-00–3

CIPACi nr: 820

[metüül(okso){1-[6-(trifluorometüül)-3-püridüül]etüül}-λ6-sulfanülideen]tsüanamiid

≥ 950 g/kg

18. august 2015

18. august 2025

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse sulfoksafloori kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

a)

mesilastele ja muudele sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele avalduvale riskile;

b)

tolmeldavatele mesilastele ja kimalastele avalduvale riskile, kui ainet kasutatakse kasvuhoonetes.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused sisaldama riskivähendamismeetmeid.

Taotleja peab esitama kinnitava teabe järgmise kohta:

a)

risk meemesilastele eri kokkupuutevõimaluste kaudu, eelkõige nektari, õietolmu, gutatsiooni tulemusel tekkinud vedeliku ja tolmu kaudu;

b)

risk meemesilastele, kes kasutavad korjamiseks järelkultuuride ja õitseva umbrohu nektarit või õietolmu;

c)

risk muudele tolmeldajatele kui meemesilased;

d)

risk mesilasvastsetele.

Taotleja peab kõnealuse teabe esitama komisjonile, liikmesriikidele ja ametile 18. augustiks 2017.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top