Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Komisjoni määrus (EL) 2015/1221, 24. juuli 2015, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (EMPs kohaldatav tekst)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1221,

24. juuli 2015,

millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, (1) eriti selle artikli 37 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas on esitatud kaks ohtlike ainete ühtse klassifitseerimise ja märgistamise nimekirja. Tabelis 3.1 on esitatud ohtlike ainete ühtse klassifitseerimise ja märgistamise nimekiri, mis põhineb määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa 2.–5. osas sätestatud kriteeriumidel. Tabelis 3.2 on esitatud ohtlike ainete ühtse klassifitseerimise ja märgistamise nimekiri, mis põhineb nõukogu direktiivi nr 67/548/EMÜ (2) VI lisas sätestatud kriteeriumidel.

(2)

Euroopa Kemikaaliametile on määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 kohaselt esitatud ettepanekud uuendada või ajakohastada teatavate ainete ühtseid klassifikatsioone ja märgistusi. Kõnealuste ettepanekute kohta Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komiteelt saadud arvamuste ning asjaomaste isikute esitatud märkuste kohaselt on asjakohane muuta kõnealuse määruse VI lisa, et kehtestada teatavate ainete ühtsed klassifikatsioonid ja märgistused või neid ajakohastada.

(3)

Seoses ainega lämmastikhape … % (EÜ number: 231–714-2) on ohuklassi „äge mürgisus” kohta avaldatud uusi teaduslikke andmeid, mis viitavad sellele, et klassifitseerimine kõnealusesse ohuklassi vastavalt riskihindamise komitee arvamusele, mis põhineb vanematel andmetel, ei pruugi olla õige. Seetõttu ei tuleks kõnealust ohuklassi kanda määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisasse enne, kui riskihindamise komitee on esitanud uutel andmetel põhineva arvamuse; kõik muud ohuklassid, mida riskihindamise komitee varasem arvamus hõlmab, tuleb kõnealusesse lisasse kanda.

(4)

Seoses ainega hargahelaga dodetsüülfenool (EÜ number: 310–154-3) on riskihindamise komitee vastu võtmas uut arvamust konkreetsete kontsentratsiooni piirnormide kohta, mida tuleb kohaldada ohuklassi „reproduktiivtoksilisus” puhul. Seetõttu ei tuleks kõnealust ohuklassi enne arvamuse lõplikku valmimist määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisasse kanda.

(5)

Vastavust uutele ühtsetele klassifikatsioonidele ei ole otstarbekas nõuda kohe, sest tarnijatele tuleb võimaldada teatava ajavahemiku jooksul kohandada ainete ja segude märgistusi ja pakendeid uute klassifikatsioonidega ning olemasolevaid varusid müüa. Lisaks sellele on vaja teatavat ajavahemikku, et tarnijad saaksid täita uutest ühtsetest klassifikatsioonidest tulenevaid registreerimiskohustusi ainete puhul, mis on klassifitseeritud 1 A või 1B kategooria (tabel 3.1) või 1. või 2. kategooria (tabel 3.2) kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks, või selliste ainete puhul, mis on väga mürgised veeorganismidele ning mis võivad avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet, ning täita eelkõige neid kohustusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (3) artiklis 23.

(6)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 üleminekusätetega, milles lubatakse uusi sätteid vabatahtlikult varem kohaldada, peaks tarnijatel olema võimalik enne rakendamise tähtaega uusi ühtseid klassifikatsioone vabatahtlikult kohaldada ning märgistust ja pakendeid sellele vastavalt kohandada.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Erandina artikli 3 lõikest 2 võib käesoleva määruse lisas sätestatud ühtseid klassifikatsioone kohaldada enne artikli 3 lõikes 2 osutatud kuupäeva.

Artikkel 3

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Artikli 1 sätteid kohaldatakse ainete ja segude suhtes alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(2)  Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ, 27. juuni 1967, ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 196, 16.8.1967, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelit 3.1 muudetakse järgmiselt.

a)

Kanded indeksinumbritega 007–004-00–1, 015–003-00–2, 031–001-00–4, 050–008-00–3, 603–102-00–9, 603–197-00–7, 606–054-00–7, 607–197-00–8, 613–042-00–5, 613–057-00–7, 613–133-00-X ja 613–149-00–7 asendatakse järgmiste kannetega:

Indeksinumber

Rahvusvaheline keemiline tunnus

EÜ number

CASi number

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirväärtused, korrutustegurid

Märkused

Ohuklassi ja -kategooria kood(id)

Ohulause kood(id)

Piktogrammide ja tunnussõnade kood(id)

Ohulause kood(id)

Täiendava ohulause kood(id)

007-004-00-1

lämmastikhape … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1 A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1 A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

kaltsiumfosfiid; trikaltsiumdifosfiid

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

galliumarseniid

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (hingamis- ja vereloomeelundid)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (hingamis- ja vereloomeelundid)

 

 

 

050-008-00-3

tributüültina ühendid, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksübutaan

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonasool (ISO); 1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

isoksaflutool (ISO); 5-tsüklopropüül-1,2-oksasool-4-üül-α,α,α-trifluoro-2-mesüül-p-tolüülketoon

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

nonaanhape

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imasaliil (ISO); 1-[2-(allüüloksü)-2-(2,4-diklorofenüül)etüül]-1H-imidasool

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-tsüklododetsüül-2,6-dimetüülmorfoliin

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (maks)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (maks)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiasool (ISO) 5-etoksü-3-triklorometüül-1,2,4-tiadiasool

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

püridabeen (ISO); 2-tert-butüül-5-(4-tert-butüülbensüültio)-4-kloropüridasiin-3(2H)-oon

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

Järgmised kanded lisatakse vastavalt tabelis 3.1 esitatud kannete järjekorrale:

Indeksinumber

Rahvusvaheline keemiline tunnus

EÜ number

CASi number

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirväärtused, korrutustegurid

Märkused

Ohuklassi ja -kategooria kood(id)

Ohulause kood(id)

Piktogrammide ja tunnussõnade kood(id)

Ohulause kood(id)

Täiendava ohulause kood(id)

019-003-00-3

kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

hargahelaga dodetsüülfenool [1];

hargahelaga 2-dodetsüülfenool;

hargahelaga 3-dodetsüülfenool;

hargahelaga 4-dodetsüülfenool;

(tetrapropenüül)fenool, derivaadid [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvoon (ISO);

2-metüül-5-(prop-1-een-2-üül)tsükloheks-2-een-1-oon; [1]

d-karvoon (5S)-2-metüül-5-(prop-1-een-2-üül)tsükloheks-2-een-1-oon; [2]

l-karvoon (5R)-2-metüül-5-(prop-1-een-2-üül)tsükloheks-2-een-1-oon [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrioon (ISO); 2-{2-kloro-4-(metüülsulfonüül)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksü)metüül]bensoüül}tsükloheksaan-1,3-dioon

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (silmad, neerud, maks)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (silmad, neerud, maks)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etüül (ISO) etüül (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-bensoksasool-2-üül)oksüü]fenoksü}propanaat

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (neerud)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (neerud)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

oktaanhape

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

dekaanhape

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-benseendikarboksüülhape, diheksüülester, hargnenud ja hargnemata ahelaga

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramaat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetüülfenüül)-8-metoksü-2-okso-1-asaspiro[4,5]dets-3-een-4-üül etüülkarbonaat

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorfatsetaat; 4-tsüklododetsüül-2,6-dimetüülmorfoliin-4-iumatsetaat

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (maks)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (maks)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpüroksimaat (ISO); tert-butüül 4-[({(E)-[(1,3-dimetüül-5-fenoksü-1H-pürasool-4-üül)metüleen]amino}oksü)metüül]bensoaat

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

metüültriflusulfuroon; metüül 2-({[4-(dimetüülamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksü)-1,3,5-triasiin-2-üül]karbamoüül}sulfamoüül)-3-metüülbensoaat

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenasaat (ISO); isopropüül 2-(4-metoksübifenüül-3-üül)hüdrasiinkarboksülaat

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidasool

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenatsiil (ISO); 3-tsükloheksüül-6,7-dihüdro-1H-tsüklopenta[d]pürimidiin-2,4(3H,5H)-dioon

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamiid (ISO); 2-(4-klorofenüül)-N-{2-[3-metoksü-4-(prop-2-üün-1-üüloksü)fenüül]etüül}-2-(prop-2-üün-1-üüloksü)atseetamiid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulaam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metüülfenüül)-5,7-dimetoksü[1,2,4]triasolo[1,5-a]pürimidiin-2-sulfoonamiid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (silmad, neerud)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (silmad, neerud)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimeteenamiid (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetüül-3-tienüül)-N-[(2S)-1-metoksüpropaan-2-üül]atseetamiid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamiid (ISO) N-(tsüanometüül)-4-(trifluorometüül)püridiin-3-karboksamiid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoksafloor (ISO); [metüül(okso){1-[6-(trifluorometüül)-3-püridüül]etüül}-λ6-sulfanülideen]tsüaanamiid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2)

Tabelit 3.2 muudetakse järgmiselt.

a)

Kanded indeksinumbritega 007–004-00–1, 015–003-00–2, 031–001-00–4, 050–008-00–3, 603–102-00–9, 603–197-00–7, 606–054-00–7, 607–197-00–8, 613–042-00–5, 613–057-00–7, 613–133-00-X ja 613–149-00–7 asendatakse järgmiste kannetega:

Indeksinumber

Rahvusvaheline keemiline tunnus

EÜ number

CASi number

Klassifikatsioon

Märgistus

Sisalduse piirväärtused

Märkused

007-004-00-1

lämmastikhape … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

kaltsiumfosfiid; trikaltsiumdifosfiid

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

galliumarseniid

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

tributüültina ühendid, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksübutaan

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonasool (ISO); 1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

isoksaflutool (ISO); 5-tsüklopropüül-1,2-oksasool-4-üül α,α,α-trifluoro-2-mesüül-p-tolüülketoon

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

nonaanhape

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imasaliil (ISO); 1-[2-(allüüloksü)-2-(2,4-diklorofenüül)etüül]-1H-imidasool

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-tsüklododetsüül-2,6-dimetüülmorfoliin

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiasool (ISO) 5-etoksü-3-triklorometüül-1,2,4-tiadiasool

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

püridabeen (ISO); 2-tert-butüül-5-(4-tert-butüülbensüültio)-4-kloropüridasiin-3(2H)-oon

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

Järgmised kanded lisatakse vastavalt tabelis 3.2 esitatud kannete järjekorrale:

Indeksinumber

Rahvusvaheline keemiline tunnus

EÜ number

CASi number

Klassifikatsioon

Märgistus

Sisalduse piirväärtused

Märkused

019-003-00-3

kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

hargahelaga dodetsüülfenool [1];

hargahelaga 2-dodetsüülfenool;

hargahelaga 3-dodetsüülfenool;

hargahelaga 4-dodetsüülfenool;

(tetrapropenüül)fenool, derivaadid [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvoon (ISO);

2-metüül-5-(prop-1-een-2-üül)tsükloheks-2-een-1-oon; [1]

d-karvoon (5S)-2-metüül-5-(prop-1-een-2-üül)tsükloheks-2-een-1-oon; [2]

l-karvoon (5R)-2-metüül-5-(prop-1-een-2-üül)tsükloheks-2-een-1-oon [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrioon (ISO); 2-{2-kloro-4-(metüülsulfonüül)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksü)metüül]bensoüül}tsükloheksaan-1,3-dioon

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etüül (ISO) etüül (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-bensoksasool-2-üül)oksüü]fenoksü}propanaat

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

oktaanhape

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

dekaanhape

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-benseendikarboksüülhape, diheksüülester, hargnenud ja hargnemata ahelaga

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramaat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetüülfenüül)-8-metoksü-2-okso-1-asaspiro[4,5]dets-3-een-4-üül etüülkarbonaat

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorfatsetaat; 4-tsüklododetsüül-2,6-dimetüülmorfoliin-4-iumatsetaat

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpüroksimaat (ISO); tert-butüül 4-[({(E)-[(1,3-dimetüül-5-fenoksü-1H-pürasool-4-üül)metüleen]amino}oksü)metüül]bensoaat

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

metüültriflusulfuroon; metüül 2-({[4-(dimetüülamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksü)-1,3,5-triasiin-2-üül]karbamoüül}sulfamoüül)-3-metüülbensoaat

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenasaat (ISO); isopropüül 2-(4-metoksübifenüül-3-üül)hüdrasiinkarboksülaat

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidasool

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenatsiil (ISO); 3-tsükloheksüül-6,7-dihüdro-1H-tsüklopenta[d]pürimidiin-2,4(3H,5H)-dioon

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamiid (ISO); 2-(4-klorofenüül)-N-{2-[3-metoksü-4-(prop-2-üün-1-üüloksü)fenüül]etüül}-2-(prop-2-üün-1-üüloksü)atseetamiid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulaam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metüülfenüül)-5,7-dimetoksü[1,2,4]triasolo[1,5-a]pürimidiin-2-sulfoonamiid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimeteenamiid (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetüül-3-tienüül)-N-[(2S)-1-metoksüpropaan-2-üül]atseetamiid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamiid (ISO) N-(tsüanometüül)-4-(trifluorometüül)püridiin-3-karboksamiid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoksafloor (ISO); [metüül(okso){1-[6-(trifluorometüül)-3-püridüül]etüül}-λ6-sulfanülideen]tsüaanamiid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top