EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0884

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/884, 8. juuni 2015, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/101/EÜ loodud registrite omavahelise ühendamise süsteemi jaoks vajalik tehniline kirjeldus ja protseduurid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2015/3639

OJ L 144, 10.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2021; kehtetuks tunnistatud 32020R2244

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/884/oj

10.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/884,

8. juuni 2015,

millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/101/EÜ loodud registrite omavahelise ühendamise süsteemi jaoks vajalik tehniline kirjeldus ja protseduurid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/101/EÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks, (1) eriti selle artiklit 4c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4c kohaselt peab komisjon võtma vastu nimetatud direktiiviga loodud registrite omavahelise ühendamise süsteemi [termin muutunud, varem „sidestamise süsteem”] jaoks vajaliku tehnilise kirjelduse ja protseduurid.

(2)

Registrite omavahelise ühendamise süsteemi tuleb kasutada ka teatavate nõukogu direktiivis 89/666/EMÜ (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/56/EÜ (3) sätestatud nõuete rakendamiseks.

(3)

Selleks et luua registrite omavahelise ühendamise süsteem, tuleb määrata kindlaks ja võtta vastu tehniline kirjeldus ja protseduurid, mis tagavad süsteemi rakendamise ühetaolised tingimused, võttes samal ajal arvesse liikmesriikide registrite tehniliste näitajate erinevusi.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite omavahelise ühendamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõikes 2 osutatud registrite omavahelise ühendamise süsteemi jaoks vajalik tehniline kirjeldus ja protseduurid on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuni 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 258, 1.10.2009, lk 11.

(2)  Nõukogu direktiiv 89/666/EMÜ, 21. detsember 1989, avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 36).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/56/EÜ, 26. oktoober 2005, piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 1).


LISA,

milles sätestatakse artiklis 1 osutatud tehniline kirjeldus ja protseduurid

Mõiste „registrid” hõlmab käesolevas dokumendis alati keskregistreid, äriregistreid ja äriühingute registreid.

Registrite omavahelise ühendamise süsteemi kohta kasutatakse nimetust „ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem” (lühemalt „ühendamissüsteem”).

1.   Teabevahetuse meetodid

Ühendamissüsteem kasutab registrite omavaheliseks ühendamiseks teenusepõhiseid elektroonilise side meetodeid, näiteks veebiteenuseid.

Portaali ja platvormi vaheline andmevahetus ning registri ja platvormi vaheline andmevahetus toimub üks ühele põhimõttel. Andmete edastamine platvormilt registritele võib toimuda üks ühele või üks mitmele põhimõttel.

2.   Sideprotokollid

Portaali, platvormi, registrite ja vabal valikul loodud juurdepääsupunktide vahelises andmevahetuses kasutatakse turvalisi internetiprotokolle, näiteks HTTPSi.

Struktureeritud andmete ja metaandmete edastamiseks kasutatakse standardseid teabevahetusprotokolle, näiteks lihtsat objektipöörduse protokolli (SOAP).

3.   Turbestandardid

Tehnilised meetmed, millega tagatakse ühendamissüsteemi kaudu toimuva teabevahetuse ja teabe levitamise minimaalsed infoturbestandardid, hõlmavad järgmist:

a)

meetmed, millega tagatakse teabe konfidentsiaalsus, sh turvaliste kanalite (HTTPS) kasutamine;

b)

meetmed, millega tagatakse vahetatavate andmete terviklus;

c)

meetmed, millega tagatakse ühendamissüsteemis teabe edastaja päritolu salgamise vääramine ja teabe kättesaamise salgamise vääramine;

d)

meetmed, millega tagatakse turvasündmuste logisse kandmine kooskõlas tunnustatud rahvusvaheliste soovitustega infoturbestandardite kohta;

e)

meetmed, millega tagatakse registreeritud kasutajate autentimine ja autoriseerimine, ning meetmed, millega identifitseeritakse ühendamissüsteemis portaali, platvormi või registritega ühendatud süsteemid.

4.   Äriühingu registri ja filiaali registri vahelise teabevahetuse meetodid

Direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 3d ja direktiivi 89/666/EMÜ artiklis 5a osutatud äriühingu registri ja filiaali registri vahelises teabevahetuses kasutatakse järgmist meetodit:

a)

äriühingu register teeb platvormile viivitamata kättesaadavaks teabe äriühingu likvideerimis- või maksejõuetusmenetluse algatamise ja lõpetamise kohta ning äriühingu registrist kustutamise kohta („avalikustatud teave”);

b)

selleks et tagada avalikustatud teabe viivitusteta kättesaamine, taotleb filiaali register platvormilt sellist teavet. Taotlus võib tähendada, et platvormile teatatakse, milliste äriühingute kohta avalikustatud teabe saamisest on filiaali register huvitatud;

c)

platvorm tagab sellise taotluse korral, et filiaali registril on avalikustatud teabele viivitamata juurdepääs.

Selleks et tegeleda võimalike vigadega registri ja platvormi vahelises teabevahetuses, kasutatakse asjakohaseid tehnilisi meetmeid ja protseduure.

5.   Registrite vahel edastatavate andmete üksikasjalik loend

5.1.   Filiaaliga seotud andmete avalikustamise teade

Käesolevas lisas kasutatakse direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 3d ja direktiivi 89/666/EMÜ artiklis 5a osutatud registrite vahelisele teabevahetusele viitamiseks fraasi „filiaaliga seotud andmete avalikustamise teade”. Selle teate edastamise aluseks olnud menetlusele viidatakse kui filiaali andmete avalikustamise sündmusele.

Iga direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3d ja direktiivi 89/666/EMÜ artikli 5a kohase filiaaliga seotud andmete avalikustamise teate korral vahetavad liikmesriigid järgmist teavet:

Andmete liik

Kirjeldus

Võimsus (1)

Lisakirjeldus

Saatmise kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg, mil teade saadeti

1

Kuupäev ja kellaaeg

Saatev asutus

Teate saatnud asutuse nimi/tunnus

1

Poole andmestruktuur

Viide õigusaktile

Viide asjaomasele siseriiklikule või ELi õigusaktile

0…n

Tekst

Andmed menetluse kohta

 

1

Elementide rühm

Jõustumiskuupäev

Äriühinguga seotud menetluse jõustumise kuupäev

1

Kuupäev

Menetluse liik

Sellise direktiivi 89/666/EMÜ artikli 5a lõike 1 kohase menetluse liik, mis tõi kaasa filiaali andmete avalikustamise sündmuse

1

Kood

(likvideerimismenetluse algatamine

likvideerimismenetluse lõpetamine

likvideerimismenetluse algatamine ja lõpetamine

likvideerimismenetluse tühistamine

maksejõuetusmenetluse algatamine

maksejõuetusmenetluse lõpetamine

maksejõuetusmenetluse algatamine ja lõpetamine

maksejõuetusmenetluse tühistamine

registrist kustutamine)

Äriühingu andmed

 

1

Elementide rühm

Euroopa kordumatu tunnus (EUID)

Selle äriühingu kordumatu tunnus, mida teade käsitleb

1

Tunnus

Euroopa kordumatu tunnuse struktuuri on käsitletud käesoleva lisa punktis 8

Alternatiivne tunnus

Äriühingu muud tunnused (nt juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI))

0…n

Tunnus

Õiguslik vorm

Õigusliku vormi liik

1

Kood

Vastavalt direktiivi 2009/101/EÜ artiklile 1

Nimi

Selle äriühingu nimi, mida teade käsitleb

1

Tekst

Registrijärgne asukoht

Äriühingu registrijärgse asukoht

1

Tekst

Registri nimi

Selle registri nimi, kus äriühing registreeriti

1

Tekst

Teate tekst võib sisaldada ka tehnilisi andmeid, mis on vajalikud teate nõuetekohaseks edastamiseks.

Teabevahetus hõlmab ka tehnilisi teateid, mis on vajalikud kättesaamise kinnitamiseks, logisse kandmiseks ja aruandluseks.

5.2.   Piiriülese ühinemise teade

Käesolevas lisas kasutatakse direktiivi 2005/56/EÜ artiklis 13 osutatud registritevahelise teabevahetuse kohta fraasi „piiriülese ühinemise teade”. Iga direktiivi 2005/56/EÜ artikli 13 kohase piiriülese ühinemise teate korral vahetavad liikmesriigid järgmisi andmeid:

Andmete liik

Kirjeldus

Võimsus

Lisakirjeldus

Saatmise kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg, mil teade saadeti

1

Kuupäev ja kellaaeg

Saatev asutus

Teate saatnud asutus

1

Poole andmestruktuur

Vastuvõtnud asutus

Asutus, kellele teade on adresseeritud

1

Poole andmestruktuur

Viide õigusaktile

Viide asjaomasele siseriiklikule või ELi õigusaktile

0…n

Tekst

Andmed ühinemise kohta

 

1

Elementide rühm

Jõustumiskuupäev

Ühinemise jõustumise kuupäev

1

Kuupäev

Ühinemise liik

Ühinemise liik vastavalt direktiivi 2005/56/EÜ artikli 2 lõikele 2

1

Kood

(piiriülene ühinemine ühendamise teel

piiriülene ühinemine uue äriühingu asutamise teel

täielikus omandis oleva äriühingu piiriülene ühinemine)

Ühinemise tulemuseks olev äriühing

 

1

Elementide rühm

Euroopa kordumatu tunnus (EUID)

Ühinemise tulemuseks oleva äriühingu kordumatu tunnus

1

Tunnus

Euroopa kordumatu tunnuse struktuuri on käsitletud käesoleva lisa punktis 8

Alternatiivsed tunnused

Muud tunnused

0…n

Tunnus

Õiguslik vorm

Õigusliku vormi liik

1

Kood

Vastavalt direktiivi 2009/101/EÜ artiklile 1

Nimi

Ühinemise tulemuseks oleva äriühingu nimi

1

Tekst

Registrijärgne asukoht

Ühinemise tulemuseks oleva äriühingu registrijärgne asukoht

1

Tekst

Registri nimi

Selle registri nimi, kus ühinemise tulemuseks olev äriühing registreeriti

1

Tekst

Ühinev äriühing

 

1…n

Elementide rühm

Euroopa kordumatu tunnus (EUID)

Ühineva äriühingu kordumatu tunnus

1

Tunnus

Euroopa kordumatu tunnuse struktuuri on käsitletud käesoleva lisa punktis 8

Alternatiivsed tunnused

Muud tunnused

0…n

Tunnus

Õiguslik vorm

Õigusliku vormi liik

1

Kood

Vastavalt direktiivi 2009/101/EÜ artiklile 1

Nimi

Ühinemises osaleva äriühingu nimi

1

Tekst

Registrijärgne asukoht

Ühinemises osaleva äriühingu registrijärgne asukoht

0..1

Tekst

Registri nimi

Selle registri nimi, kus ühinev äriühing registreeriti

1

Tekst

Teate tekst võib sisaldada ka tehnilisi andmeid, mis on vajalikud selle teate nõuetekohaseks edastamiseks.

Teabevahetus hõlmab ka tehnilisi teateid, mis on vajalikud kättesaamise kinnitamiseks, logisse kandmiseks ja aruandluseks.

6.   Standardteate struktuur

Registrite, platvormi ja portaali vaheline teabevahetus tugineb standardsetele andmete struktureerimise meetoditele ja teated esitatakse standardvorminguga teate kujul, näiteks XML-vormingus.

7.   Andmed platvormi jaoks

Selleks et platvorm saaks toimida, esitatakse platvormile järgmised andmed:

a)

platvormiga ühendatud süsteemide identifitseerimist võimaldavad andmed. Need võivad hõlmata internetiaadresse või muud numbrit või koodi, mis võimaldab iga süsteemi ühendamissüsteemis üheselt identifitseerida;

b)

direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3c lõikes 2 loetletud andmete loend. Neid andmeid kasutatakse selleks, et tagada otsinguteenuse kasutamisel järjekindlad ja kiired tulemused. Kui andmed ei ole platvormile indekseerimise eesmärgil kättesaadavaks tehtud, teevad liikmesriigid samad andmed otsinguteenuse jaoks kättesaadavaks viisil, mis tagab, et pakutava teenuse tase on sama mis platvormi puhul;

c)

direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 lõikes 1 osutatud äriühingute kordumatud tunnused ja direktiivi 89/666/EMÜ artikli 1 lõikes 4 osutatud filiaalide kordumatud tunnused. Neid tunnuseid kasutatakse registrite koostalitlusvõime tagamiseks platvormi kaudu;

d)

muud operatiivandmed, mida on vaja, et platvorm saaks tagada otsinguteenuse nõuetekohase ja tõhusa toimimise ning registrite koostalitlusvõime. Need andmed võivad hõlmata koodide loendeid, viitandmeid, sõnastikke ja metaandmete tõlkeid, samuti logi- ja aruandlusandmeid.

Platvormi hallatavaid andmeid ja metaandmeid töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas käesoleva lisa punktis 3 käsitletud turbestandarditega.

8.   Kordumatu tunnuse struktuur ja kasutamine

Registritevahelises teabevahetuses kasutatavat kordumatut tunnust nimetatakse Euroopa kordumatuks tunnuseks (European Unique Identifier ehk EUID)

EUID struktuur vastab standardile ISO 6523 ning sisaldab järgmisi elemente:

EUID element

Kirjeldus

Lisakirjeldus

Riigikood

Elemendid, mis võimaldavad identifitseerida registrit pidava liikmesriigi

Kohustuslik

Registri tunnuskood

Elemendid, mis võimaldavad identifitseerida äriühingu või filiaali omamaise päritoluregistri

Kohustuslik

Registrinumber

Äriühingu/filiaali number on äriühingu/filiaali registrinumber omamaises päritoluregistris

Kohustuslik

Kontrollarv

Elemendid, mis võimaldavad vältida identifitseerimisvigu

Vabatahtlik

EUID-d kasutatakse äriühingute ja filiaalide üheseks identifitseerimiseks platvormi kaudu toimuva registritevahelise teabevahetuse eesmärgil.

9.   Süsteemi käitamise meetodid ja platvormi kaudu pakutavad infotehnoloogiateenused

Teabe levitamise ja teabevahetuse osas tugineb süsteem järgmisele tehnilisele käitamismeetodile:

Image

Teadete edastamiseks vajalikus keeleversioonis kasutab platvorm alusandmete kogumeid, näiteks koodide loendid, kontrollitud sõnaloendid ja sõnastikud. Vajaduse korral tõlgitakse need ELi ametlikesse keeltesse. Võimaluse korral kasutatakse tunnustatud standardeid ja standardteateid.

Komisjon edastab liikmesriikidele täpsema teabe süsteemi käitamise tehnilise meetodi ja platvormi kaudu pakutava infotehnoloogiateenuse rakendamise kohta.

10.   Otsingukriteeriumid

Otsingu tegemisel tuleb valida vähemalt üks riik.

Portaalis on otsingu jaoks olemas järgmised ühtlustatud kriteeriumid.

Äriühingu nimi.

Registrinumber. See on äriühingu või filiaali registrinumber omamaises päritoluregistris.

Portaalis võib olla võimalik kasutada ka muid kriteeriume.

11.   Maksete tegemise viisid

Kui ühendamissüsteemi kaudu tehakse e-õiguskeskkonna portaalis kättesaadavaks selliseid dokumente ja andmeid, mille eest liikmesriigid võtavad tasu, võimaldab süsteem kasutajatel maksta veebis, kasutades selliseid laialt levinud maksete tegemise viise nagu krediit- ja deebetkaardid.

Süsteem võib võimaldada kasutada ka muid makseviise, näiteks pangaülekannet või nn virtuaalset rahakotti (hoius).

12.   Selgitavad märkused

Direktiivi 2009/101/EÜ artiklis 2 loetletud andmete ja dokumendiliikidega seoses esitavad liikmesriigid järgmised selgitavad märkused:

a)

kõigi andmete ja dokumentide lühipealkirjad (näiteks „Põhikiri”);

b)

vajaduse korral iga dokumendi või kõigi andmete sisu lühikirjeldus, muu hulgas võib soovi korral esitada teabe dokumendi õigusjõu kohta.

13.   Teenuste kättesaadavus

Teenus on kättesaadav 7 päeva nädalas 24 tundi ööpäevas ning süsteemi käideldavuse määr on vähemalt 98 %, v.a korraline hooldus.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni hooldustegevusest

a)

5 tööpäeva ette, kui hooldustegevus võib põhjustada kuni 4 tunnise katkestuse;

b)

10 tööpäeva ette, kui hooldustegevus võib põhjustada kuni 12 tunnise katkestuse;

c)

30 tööpäeva ette, kui tegemist on taristu arvutisaali hooldusega, mis võib põhjustada aastas kuni 6päevase katkestuse.

Hooldustegevus toimub võimaluse korral väljaspool tööaega (19.00–8.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

Kui liikmesriikidel on iganädalaseks hoolduseks ette nähtud fikseeritud ajavahemikud, teatavad nad komisjonile, millisel nädalapäeval ja kellaajal peaks selline hooldus kavakohaselt toimuma. Ilma et see piiraks punktidest a–c tulenevaid kohustusi, võivad liikmesriigid olukorras, kus nende süsteemid ei ole sellise fikseeritud ajavahemiku jooksul kättesaadavad, otsustada komisjoni iga kord mitte teavitada.

Liikmesriikide süsteemide ootamatute tehnilise tõrke korral teatavad liikmesriigid komisjonile viivitamata, et nende süsteem ei ole käideldav, ning teenuse taastumise eeldatava aja, kui nad seda teavad.

Keskse platvormi või portaali ootamatu tõrke korral teatab komisjon liikmesriikidele viivitamata, et platvorm või portaal ei ole käideldav, ning teenuse taastumise eeldatava aja, kui ta seda teab.

14.   Vabal valikul loodud juurdepääsupunktid

14.1.   Protseduur

Liikmesriigid esitavad teabe vabal valikul loodavate juurdepääsupunktide loomise ajakava kohta, platvormiga ühendatavate vabal valikul loodavate juurdepääsupunktide arvu kohta ja nende inimeste kontaktandmed, kellega võib tehnilise ühenduse loomiseks ühendust võtta.

Komisjon edastab liikmesriikidele vajalikud tehnilised üksikasjad ja pakub tuge iga vabal valikul loodud juurdepääsupunkti platvormiga ühendamise testimisel ja selle ühenduse kasutuselevõtmisel.

14.2.   Tehnilised nõuded

Vabal valikul loodud juurdepääsupunktide ühendamisel platvormiga järgivad liikmesriigid käesolevas lisas sätestatud asjakohast tehnilist kirjeldust, sealhulgas vabal valikul loodud juurdepääsupunktide kaudu andmete edastamise turbenõudeid.

Kui vabal valikul loodud juurdepääsupunkti kaudu on vaja teha makse, pakuvad liikmesriigid välja eelistatavad makseviisid ja haldavad asjaomaseid maksetehinguid.

Enne, kui ühendus platvormiga muutub toimivaks, ja enne olemasoleva ühenduse olulisi muudatusi teevad liikmesriigid asjakohased testid.

Pärast seda, kui vabal valikul loodud juurdepääsupunkt on edukalt platvormiga ühendatud, teavitavad liikmesriigid komisjoni juurdepääsupunkti mis tahes olulisest tulevasest muudatusest, mis võib mõjutada platvormi toimimist, eelkõige juurdepääsupunkti sulgemisest. Liikmesriigid edastavad muudatuse kohta piisavalt tehnilisi üksikasju, et võimaldada võimalike seonduvate muudatuste nõuetekohast integreerimist.

Liikmesriigid tagavad, et iga vabal valikul loodud juurdepääsupunkti juures on märge selle kohta, et otsinguteenust pakutakse registrite omavahelise ühendamise süsteemi kaudu.


(1)  Kui võimsus on 0, on andmete esitamine vabatahtlik. Kui võimsus on 1, on andmete esitamine kohustuslik. Kui võimsus on 0…n või 1…n, võib esitada rohkem kui ühe sama liiki andmeühiku.


Top