Help Print this page 

Document 32015R0760

Title and reference
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/760, 29. aprill 2015, Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (EMPs kohaldatav tekst)
  • In force
OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/98


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/760,

29. aprill 2015,

Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2)

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Pikaajaline rahastamine on oluline abivahend, et juhtida Euroopa majandus kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, kõrge tööhõive ja konkurentsivõimelisuse teele, kujundades tulevast majandust nii, et selles tekiks vähem süsteemseid riske ja et see oleks vastupanuvõimelisem. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (ELTIFid) pakuvad püsivat rahastamist eri taristuprojektidele, noteerimata äriühingutele või noteeritud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), kes emiteerivad omakapitali- või võlainstrumente, millele ei leia hõlpsasti ostjat. Selliseid projekte rahastades toetavad ELTIFid liidu reaalmajanduse ja poliitiliste strateegiate elluviimise rahastamist.

(2)

Nõudluspoolel võivad ELTIFid tagada püsiva tulu pensionihalduritele, kindlustusandjatele, sihtasutustele, omavalitsusüksustele ja muudele üksustele, kellel on regulaarseid ja korduvaid kohustusi ning kes soovivad pikaajalist tulu hästi reguleeritud struktuuride raames. Kuigi ELTIFid on vähem likviidsed kui vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse tehtavad investeeringud, võivad need tagada püsiva tulu ka jaeinvestoritele, kes sõltuvad korrapärastest rahavoogudest, mida ELTIFitel on võimalik toota. Neile investoritele, kellele püsivat tulu ei laekuks, võivad ELTIFid pakkuda hea võimaluse teenida kapitali väärtuse pikaajalise kasvu pealt.

(3)

Selliste projektide rahastamine nagu transporditaristud, säästva energia tootmine või jaotus, sotsiaaltaristud (eluasemed või haiglad), ressursside ja energia tarbimist vähendavate uute tehnoloogiate ja süsteemide kasutuselevõtmine või VKEde arendamine võib olla keeruline. Finantskriis on näidanud, et rahastamise lünki võib aidata kõrvaldada see, kui lisaks pankadele pakuvad rahastamisvõimalusi ka mitmed kapitaliturge paremini mobiliseerivad rahastamisallikad. ELTIFitel võib selles olla oluline roll ja ELTIFid võivad kapitali mobiliseerida ka kolmandate riikide investoreid ligi meelitades.

(4)

Käesoleva määruse peamine eesmärk on soodustada Euroopa pikaajaliste investeeringute tegemist reaalmajandusse. Ka kolmandates riikides projektidesse, äriühingutesse ja taristutesse tehtavad pikaajalised investeeringud võivad ELTIFitesse koondada kapitali ja olla seega kasulikud Euroopa majandusele. Seepärast ei tohiks selliseid investeeringuid takistada.

(5)

ELTIFeid reguleerivaid õigusnorme sätestava määruse puudumisel võib juhtuda, et liikmesriikide tasandil võetakse vastu erinevaid meetmeid, mis võivad investeeringute kaitse meetmete erinevuse tõttu põhjustada konkurentsimoonutusi. Liikmesriigiti erinevad nõuded portfelli koosseisule, hajutamisele ja kõlblikele varaliikidele, eelkõige börsikaupadesse investeerimisele, piiravad noteerimata ettevõtjatele ja reaalvarale keskenduvate investeerimisfondide piiriülest turustamist, sest investoritel ei ole võimalik neile pakutavaid eri investeerimisettepanekuid hõlpsasti võrrelda. Liikmesriigiti erinevad nõuded annavad ka investoritele erineval tasemel kaitse. Peale selle tekitavad erinevusi investorite kaitstuses liikmesriigiti erinevad investeerimistehnikatele esitatavad nõuded nagu lubatud laenuks võtmise tase, finantstuletisinstrumentide kasutamine, lühikeseks müüki või väärtpaberite rahastamise tehinguid reguleerivad õigusnormid. Peale selle takistavad erinevad tagasivõtmise ja/või hoidmisaegade nõuded noteerimata varasse investeerivate fondide piiriülest müüki. Õiguskindlusetuse suurendamise tõttu võivad need erinevused kõigutada investorite usaldust sellistesse fondidesse investeerimise kaalumisel ja vähendada investorite võimalusi teha valik paljude pikaajaliste investeerimisvõimaluste hulgast. Seega on käesoleva määruse jaoks sobiv õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114, nagu Euroopa Liidu Kohus on seda oma väljakujunenud praktikas tõlgendanud.

(6)

On vaja kehtestada ühesugused õigusnormid, et ELTIFi kui investeerimistoote profiil oleks järjepidev ja stabiilne kogu liidus. Täpsemalt on vaja siseturu sujuvaks toimimiseks ja investorite kõrgetasemeliseks kaitseks kehtestada ELTIFite toimimise ühesugused õigusnormid, ning eelkõige sellised õigusnormid, mis käsitleksid nende portfelli koosseisu ja selliseid investeerimisinstrumente, mida neil on lubatud kasutada positsiooni võtmiseks pikaajalistes aktivates, nagu noteeritud VKEde ja noteerimata äriühingute poolt emiteeritud omakapitali- või võlainstrumendid, ja reaalvaras. ELTIFi portfelli käsitlevaid ühesuguseid õigusnorme on vaja ka selleks, et ELTIFitel, mille eesmärk on tagada regulaarne tulu, oleks tagatud pideva rahavoo säilitamiseks sobiva investeerimisvara hajutatud portfell. ELTIFitega astutakse esimene samm, et luua integreeritud siseturg sellise kapitali kaasamiseks, mida saab kasutada Euroopa majandusse tehtavateks pikaajalisteks investeeringuteks. Pikaajaliste investeeringute siseturu sujuv toimimine nõuab komisjonilt pikaajalise kapitali piiriülesel kaasamisel tekkivate võimalike takistuste jätkuvat hindamist, sh selliste takistuste hindamist, mis tekivad pikaajaliste investeeringute maksustamisel.

(7)

On oluline tagada, et ELTIFite toimimist reguleerivaid õigusnorme, eelkõige neid, mis käsitlevad nende portfelli koosseisu ja investeerimisinstrumente, mida neil on lubatud kasutada, kohaldataks vahetult ELTIFite valitsejatele, ning seetõttu on kõnealused uued õigusnormid vaja vastu võtta määrusena. Ennetades erinevusi liikmesriikide nõuetes, tagab see ka ühesugused tingimused nimetuse ELTIF kasutamiseks. Selleks et tugevdada investorite usaldust ELTIFite vastu ja tagada nimetuse ELTIF pikaajaline usaldusväärsus, peaksid ELTIFite valitsejad kogu liidus järgima samu õigusnorme. Samas väheneb ühesuguste õigusnormide vastuvõtmisega ELTIFitele kohaldatavate regulatiivsete nõuete keerukus. Ühesuguste õigusnormide tõttu vähenevad ka investeerimisfondi valitsemise kulud, mis muidu tekiksid selliste liikmesriigiti erinevate nõuete järgimise tõttu, millega reguleeritakse fonde, mis investeerivad noteeritud ja noteerimata ettevõtjatesse ja võrreldavat liiki reaalvarasse. See kehtib eriti ELTIFite valitsejate puhul, kes soovivad kapitali kaasata piiriüleselt. Ühesuguste õigusnormide vastuvõtmine aitab samuti kaotada konkurentsimoonutusi.

(8)

Uued ELTIFe reguleerivad õigusnormid on tihedalt seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/61/EL, (4) sest selles direktiivis sisaldub alternatiivsete investeerimisfondide (AIFid) liidus valitsemise ja turustamise õigusraamistik. Määratluse kohaselt on ELTIFid ELi AIFid, mida valitsevad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad (AIFide valitsejad), kellele on antud tegevusluba direktiivi 2011/61/EL kohaselt.

(9)

Kui direktiiviga 2011/61/EL on ühtlasi ette nähtud astmeline kord, millega reguleeritakse kolmandate riikide alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ja kolmandate riikide alternatiivseid investeerimisfonde, siis uutel ELTIFe käsitlevatel õigusnormidel on märksa piiratum reguleerimisala, rõhutades uue pikaajalise investeerimistoote Euroopa mõõdet. Seega peaks ainult direktiivis 2011/61/EL määratletud ELi AIFil olema õigus moodustada ELTIF ja seda ainult siis, kui seda valitseb ELi AIFi valitseja, kellele on antud tegevusluba direktiivi 2011/61/EL kohaselt.

(10)

ELTIFitele kohaldatavad uued õigusnormid peaksid põhinema direktiiviga 2011/61/EL kehtestatud õigusraamistikul ja selle rakendamiseks vastu võetud õigusaktidel. Seetõttu tuleks ELTIFeid käsitlevaid investeerimistoote nõudeid kohaldada lisaks kehtivas liidu õiguses sätestatud normidele. Eelkõige tuleks ELTIFitele kohaldada direktiivis 2011/61/EL sätestatud valitsemise ja turustamise üldnorme. Samamoodi tuleks ELTIFite piiriülesele tegevusele kohaldada direktiivis 2011/61/EL sätestatud teenuste piiriülese osutamise ja asutamisvabaduse üldnorme. Neid tuleks täiendada turustamist käsitlevate erinormidega, mis on eriomased ELTIFite piiriülesele turustamisele nii jae- kui ka kutselistele investoritele kogu liidus.

(11)

Kõigile nendele ELi AIFidele, mis soovivad end turustada ELTIFina, peaksid kehtima ühesugused õigusnormid. ELi AIFidele, mis ei soovi end turustada ELTIFina, ei peaks need normid olema siduvad, millega nad samas möönavad, et ei kasuta kaasnevaid eeliseid. Teiselt poolt ei tohiks eurofondid ega kolmanda riigi alternatiivsed investeerimisfondid kvalifitseeruda ELTIFina turustamiseks.

(12)

Selleks et tagada ELTIFite vastavus ühtlustatud normidele, millega reguleeritakse kõnealuste fondide tegevust, on vaja nõuda, et pädevad asutused annaksid ELTIFitele tegevusloa. Seetõttu tuleks direktiivis 2011/61/EL sätestatud AIFide valitsejatele tegevusloa andmise ja järelevalve ühtlustatud menetlusi täiendada ELTIFitele tegevusloa andmise erimenetlusega. Tuleks sisse seada menetlus, millega tagada, et ELTIFeid võivad valitseda ainult ELi AIFide valitsejad, mis on tegevusloa saanud direktiivi 2011/61/EL kohaselt ja mis on ELTIFite valitsemiseks võimelised. Tarvitusele tuleks võtta sobivad abinõud tagamaks, et iga ELTIF oleks võimeline täitma kõnealuste fondide tegevust reguleerivaid ühtlustatud norme. ELTIFile, mis on isevalitsev ja millele ei ole määratud kolmandast isikust AIFi valitsejat, tuleks tegevusloa andmisel kohaldada erimenetlust.

(13)

Et ELi AIFide õiguslik vorm võib olla erinev, mis ei pruugi neile anda juriidilise isiku staatust, tuleks sätteid, mis nõuavad ELTIFitelt meetmete võtmist, käsitleda viidetena ELTIFi valitsejale, kui ELTIF on moodustatud ELi AIFina, mis ei saa tegutseda iseseisvana, sest ta ei ole juriidiline isik.

(14)

Selleks et tagada, et ELTIFite eesmärk on pikaajalised investeeringud ja et nad aitaksid rahastada liidu majanduse jätkusuutlikku kasvu, peaks ELTIFite portfelle reguleerivad normid sätestama ELTIFite investeeringuteks kõlbliku vara liigid ja kõlblikkuse tingimused. ELTIF peaks investeerima vähemalt 70 % oma kapitalist kõlblikusse investeerimisvarasse. ELTIFite usaldusväärsuse tagamiseks on samuti soovitatav keelata ELTIFil osaleda teatavates finantstehingutes, mis võivad ohustada tema investeerimisstrateegiat ja -eesmärke, tekitades riske, mis erinevad riskidest, mida võiks eeldada pikaajaliste investeeringutega tegeleva fondi puhul. Selleks et tagada selge keskendumine pikaajalistele investeeringutele, mis võib olla kasulik jaeinvestoritele, kes vähemtraditsioonilisi investeerimisstrateegiaid ei tunne, ei tohiks ELTIFil lubada investeerida finantstuletisinstrumentidesse, välja arvatud juhul, kui seda tehakse iseenda investeeringutega seotud riskide maandamiseks. Et börsikaubad ja finantstuletisinstrumendid, millega kaasneb kaudne positsioon börsikaupades, on likviidsed, ei pea investor börsikaupadesse investeerimisel võtma pikaajalist kohustust ja seetõttu tuleks börsikaubad välistada kõlblikust investeerimisvarast. See põhjendus ei kehti investeeringute puhul, mis tehakse taristusse või börsikaupadega seotud äriühingutesse või sellistesse äriühingutesse, mille majandustulemused on kaudselt seotud börsikaupade tootlikkusega, nt põllumajanduslikud majapidamised põllumajandusliku tooraine puhul või elektrijaamad energiatoodete puhul.

(15)

Pikaajalise investeeringu määratlus on lai. Kõlblik investeerimisvara on üldiselt mittelikviidne, eeldab teatavaks perioodiks kohustuse võtmist ja selle majanduslik profiil on oma olemuselt pikaajaline. Kõlblikuks investeerimisvaraks on instrumendid, mis ei ole vabalt võõrandatavad väärtpaberid, ja seetõttu puudub neil juurdepääs järelturu likviidsusele. Sageli eeldab selline vara tähtajaliste kohustuste võtmist, mis piiravad selle turustatavust. Sellegipoolest tuleks kvalifitseeruva portfelliettevõtjana käsitada noteeritud VKEsid, sest neil võib samuti olla probleeme likviidsusega ja järelturule juurdepääsuga. ELTIFi tehtava investeeringu majandustsükkel on suuremahuliste kapitalikohustuste tõttu ja tulu saamiseks kuluva pika aja tõttu seega olemuslikult pikk.

(16)

ELTIFil tuleks lubada investeerida ka varasse, mis ei ole kõlblik investeerimisvara, kui see on vajalik fondi rahavoo tõhusaks haldamiseks, kuid ainult niivõrd, kuivõrd see on kooskõlas ELTIFi pikaajalise investeerimisstrateegiaga.

(17)

Kõlbliku investeerimisvarana tuleks mõista osalusi, nt omakapitali- või kvaasikapitaliinstrumente, kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate võlainstrumente ja neile antud laene. See peaks hõlmama ka osalust teistes fondides, mis on keskendunud sellistele varaliikidele nagu investeeringud noteerimata ettevõtjatesse, kes emiteerivad omakapitali- või võlainstrumente, millele alati ei ole võimalik hõlpsasti ostjat leida. Kõlblikuks varaliigiks peaks samuti olema otsene osalus reaalvaras, välja arvatud juhul, kui see on väärtpaberistatud, eeldusel et see tekitab prognoositava (regulaarse või ebaregulaarse) rahavoo, nii et seda on võimalik modelleerida ja selle väärtust hinnata diskonteeritud rahavoo väärtuse hindamise meetodil. Sellise vara hulka võiks kuuluda näiteks prognoositavat tulu tootvad sotsiaaltaristud, nagu energia-, transpordi- ja sidetaristud, ning haridus-, tervishoiu-, hoolekande- või tööstusrajatised. Vara, nagu kunstiteosed, käsikirjad, veinivarud või juveelid, ei tohiks aga olla kõlblikud, sest üldjuhul ei tekita need prognoositavat rahavoogu.

(18)

Kõlblik investeerimisvara peaks hõlmama üle 10 000 000 eurose väärtusega reaalvara, mis annab majanduslikku ja sotsiaalset kasu. Selline vara hõlmab taristuid, intellektuaalomandit, laevu, seadmeid, masinaid, lennukiparki või veeremit ja kinnisasju. Äri- või elamukinnisvarasse tehtud investeeringud peaksid olema lubatud niivõrd, kuivõrd nende eesmärk on aidata kaasa arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule või liidu energia-, regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Sellistesse kinnisasjadesse tehtud investeeringud peaksid olema selgelt dokumenteeritud, et tõendada pikaajalist kohustust seoses kinnisvaraga. Käesoleva määruse eesmärk ei ole edendada spekulatiivseid investeeringuid.

(19)

Taristuprojektide maht tingib vajaduse suure hulga kapitali järele, mis jääb investeerituks pikaks ajaks. Sellised taristuprojektid hõlmavad avalikest hoonetest koosnevat taristut, nagu koolid, haiglad või vanglad; sotsiaaltaristut, näiteks sotsiaalkorterid; transporditaristut, näiteks teed, suured transiidisüsteemid või lennujaamad; energiataristut, nagu energiavõrgud, kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise projektid, elektrijaamad või torustikud; veemajanduse taristut, nagu veevarustussüsteemid, kanalisatsioon või niisutussüsteemid; sidetaristut, näiteks võrgud, ja jäätmekäitluse taristu, nagu ringlussevõtu- või kogumissüsteemid.

(20)

Kvaasikapitaliinstrumentidena tuleks mõista sellist tüüpi finantsinstrumente, milles on ühendatud omakapital ja võlg, mille puhul on instrumendi tulusus seotud kvalifitseeruva portfelliettevõtja kasumi või kahjumiga ning mille puhul ei ole instrumendi tagasimaksmine maksejõuetuse korral täielikult tagatud. Sellised instrumendid hõlmavad selliseid eri finantsinstrumente nagu allutatud laenud, passiivne osalus, osaluslaenud, kasumis osalemise õigused, vahetusvõlakirjad ja võlakirjade ostutähed.

(21)

Olemasolevate äritavade arvessevõtmiseks tuleks ELTIFil lubada osta kvalifitseeruva portfelliettevõtja aktsionäridelt selle ettevõtja aktsiaid. Selleks et tagada rahaliste vahendite kaasamiseks võimalikult laialdased võimalused, tuleks peale selle lubada investeerida teistesse ELTIFitesse, Euroopa riskikapitalifondidesse, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 345/2013, (5) ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 346/2013 (6). Investeeringute hajumise vältimiseks kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate vahel tuleks ELTIFitel lubada investeerida teistesse ELTIFitesse, Euroopa riskikapitalifondidesse ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidesse üksnes tingimusel, et need fondid ei ole ise investeerinud üle 10 % oma kapitalist teistesse ELTIFitesse.

(22)

Finantsettevõtjate kasutamine võib olla vajalik selleks, et taristuprojektidesse koondada ja nendes korraldada eri investorite panust, sealhulgas avalikku laadi investeeringuid. Seepärast tuleks ELTIFitel lubada investeerida kõlblikusse investeerimisvarasse finantsettevõtjate kaudu niivõrd, kuivõrd need ettevõtjad tegelevad pikaajaliste projektide ja VKEde kasvu rahastamisega.

(23)

Noteerimata ettevõtjatel võib olla probleeme kapitaliturgudele pääsuga ning oma edasise kasvu ja laienemise rahastamisega. Erafinantseeringud omakapitali osaluse või laenude kaudu on tavalised rahaliste vahendite kaasamise viisid. Kuna sellised instrumendid on olemuslikult pikaajalised investeeringud, vajavad need kannatlike investorite kapitali, mida ELTIFid suudavad pakkuda. Peale selle on noteeritud VKEdel sageli suuri probleeme pikaajalise rahastuse saamisega ning ELTIFite näol võib olla tegemist väärtusliku alternatiivse rahastamisallikaga.

(24)

Pikaajalise vara liigid käesoleva määruse tähenduses peaksid seepärast hõlmama noteerimata ettevõtjate emiteeritud omakapitali- või võlainstrumente, millele ostjat ei pruugi hõlpsasti leida, ja noteeritud äriühinguid, mille maksimumkapitalisatsioon on 500 000 000 eurot.

(25)

Kui ELTIFi valitseja omab osalust portfelliettevõtjas, on oht, et ELTIFi valitseja eelistab oma huve ELTIFi investorite huvidele. Et ära hoida selline huvide konflikt ja tagada äriühingu usaldusväärne üldjuhtimine, peaksid ELTIFid investeerima üksnes sellisesse varasse, mis ei ole ELTIFi valitsejaga seotud, välja arvatud juhul, kui ELTIF investeerib ELTIFi valitseja valitsetava teise ELTIFi, Euroopa riskikapitalifondi või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakutesse või aktsiatesse.

(26)

Selleks et võimaldada ELTIFite valitsejatele teatavat paindlikkust fondivahendite investeerimisel, tuleks lubada kauplemist varaga, välja arvatud pikaajaliste investeeringute puhul, kuni 30 % ulatuses ELTIFi kapitalist.

(27)

Selleks et vähendada ELTIFite võetavaid riske, on oluline vähendada vastaspoole riski, kehtestades ELTIFite portfellile selged hajutamisnõuded. Kõigi börsiväliste tuletisinstrumentide suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 (7).

(28)

Selleks et hoida ära olukord, kus investeeriv ELTIF avaldab olulist mõju mõne teise ELTIFi valitsemisele või emiteerivale üksusele, on vaja vältida ELTIFi liigset kontsentratsiooni samas investeeringus.

(29)

Selleks et võimaldada ELTIFi valitsejatel kaasata fondi tähtaja jooksul rohkem kapitali, tuleks neil lubada raha laenuks võtta kuni 30 % ulatuses ELTIFi kapitali väärtusest. See peaks investoritele omakorda andma täiendavat tulu. Selleks et kõrvaldada valuutade mittevastavuse risk, peaks ELTIF raha laenuks võtma ainult selles valuutas, milles ELTIFi valitseja kavatseb vara omandada. Selleks et võtta arvesse varipangandusest tingitud probleeme, ei tohiks ELTIFi poolt laenuks võetud raha kasutada laenu andmiseks kvalifitseeruvatele portfelliettevõtjatele.

(30)

Kuna ELTIFi investeeringud on pikaajalised ja mittelikviidsed, tuleks ELTIFi valitsejatele anda piisavalt aega investeerimise piirmäärade kohaldamiseks. Piirmäärade rakendamiseks kuluva aja määramisel tuleks võtta arvesse investeeringute eripära ja omadusi, kuid see ei tohiks ületada viit aastat alates ELTIFina toimimise tegevusloa saamisest või poolt ELTIFi tähtaega, sõltuvalt sellest, kumb kuupäev saabub varem.

(31)

Oma portfelliprofiili ja pikaajalise vara liikidele keskendumise tõttu on ELTIFid mõeldud erasäästude suunamiseks Euroopa majandusse. ELTIFid on ka investeerimisvahend, mille kaudu on Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupil võimalik eraldada rahalisi vahendeid Euroopa taristutele või VKEdele. Käesoleva määruse kohaselt on ELTIFid korraldatud ühise investeerimisvahendina, mis vastab EIP grupi peamisele eesmärgile, milleks on pikaajaliste investeeringute siseturu tasakaalustatud ja stabiilse arengu toetamine liidu huvides. Kuna ELTIFid keskenduvad pikaajalise vara liikidele, on neil võimalik täita neile ettenähtud funktsiooni esmatähtsa vahendina komisjoni 26. novembri 2014. aasta teatises sätestatud Euroopa investeeringute kava elluviimisel.

(32)

Komisjon peaks pidama esmatähtsaks protsesse, mis on seotud ELTIFite poolt EIPst rahastamise saamise taotlustega, ja neid protsesse optimeerima. Komisjon peaks seepärast optimeerima ELTIFite selliste taotluste kohta arvamuste või seisukohtade esitamist, milles taotletakse rahastamist EIPst.

(33)

Peale selle võivad ka liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused olla huvitatud ELTIFite teadvustamisest võimalikele investoritele ja üldsusele.

(34)

Kuigi ELTIFilt ei nõuta osakute ega aktsiate tagasivõtmist enne ELTIFi tähtaja möödumist, ei peaks miski takistama ELTIFit taotlemast oma osakute või aktsiate kauplemisele võtmist reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, andes sellega investoritele võimaluse võõrandada neile kuuluvaid osakuid või aktsiaid enne ELTIFi tähtaja lõppu. ELTIFi tingimused ega põhikiri ei peaks seega takistama ELTIFi osakute või aktsiate kauplemisele võtmist reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, samuti ei tohiks need investorit takistada osakuid või aktsiaid vabalt võõrandamast ostusooviga kolmandale isikule. Selle eesmärk on edendada järelturgu kui olulist kohta, kus jaeinvestorid saavad osta ja müüa ELTIFite osakuid või aktsiaid.

(35)

Kuigi jaeinvestorid võivad olla huvitatud investeerimisest ELTIFisse, välistab enamiku pikaajalistesse projektidesse tehtud investeeringute mittelikviidne olemus selle, et ELTIF saaks oma investoritele pakkuda võimalust osakuid või aktsiaid regulaarselt tagasi võtta. Jaeinvestori võetud kohustus seoses sellisesse varasse tehtud investeeringuga kestab selle olemuse tõttu investeerimisperioodi lõpuni. Järelikult tuleks ELTIFid üldjuhul struktureerida nii, et enne ELTIFi tähtaja lõppu osakute või aktsiate regulaarse tagasivõtmise võimalust ei pakuta.

(36)

Stiimulite pakkumiseks investoritele, eriti jaeinvestoritele, kes ei pruugi tahta oma kapitali pikaks ajaks külmutada, peaks ELTIFil olema võimalus anda oma investoritele teatavatel tingimustel õigus nõuda osakute või aktsiate varasemat tagasivõtmist. ELTIFi valitsejale tuleks seetõttu anda kaalutlusõigus otsustamaks, kas moodustada ELTIF kooskõlas ELTIFi investeerimisstrateegiaga selliselt, et antakse osakute või aktsiate tagasivõtmise nõudeõigus või mitte. Kui tagasivõtmise nõudeõigus on antud, tuleks see nõudeõigus ja selle põhijooned eelnevalt selgesõnaliselt sisustada ja avaldada ELTIFi tingimustes või põhikirjas.

(37)

Selleks et investoritelt saaks osakuid või aktsiaid fondi tähtaja möödudes tõrgeteta tagasi võtta, peaks ELTIFi valitseja asuma aegsasti tegelema ELTIFi varaportfelli müügiga, et tagada selle väärtuse realiseerimine. Korralise investeeringutest väljumise graafiku kindlaks määramisel peaks ELTIFi valitseja võtma arvesse investeeringute erinevaid lõpptähtaegu ja ELTIFi investeerimisvarale ostja leidmiseks kuluvat aega. Kuna investeerimise piirmääradest kinni pidamine realiseerimisperioodi ajal on ebapraktiline, tuleks nende kohaldamine likvideerimisperioodi alguses lõpetada.

(38)

Et jaeinvestoritel oleks ELTIFitele ulatuslikum juurdepääs, on eurofondil võimalik investeerida ELTIFi emiteeritud osakutesse või aktsiatesse niivõrd, kuivõrd ELTIFi osakud või aktsiad on kõlblikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (8) kohaselt.

(39)

ELTIFil peaks olema võimalik vähendada oma kapitali proportsionaalselt, kui ta on väljunud mõnest oma investeeringust, eelkõige taristuinvesteeringu puhul.

(40)

Noteerimata vara, millesse ELTIF on investeerinud, võidakse reguleeritud turul noteerida ELTIFi tähtaja jooksul. Sel juhul ei vastaks vara enam käesoleva määruse nõudele, et vara ei tohi olla noteeritud. Selleks et ELTIFi valitsejal oleks võimalik oma investeeringust sellisesse varasse, mis enam ei kvalifitseeruks, korraliselt väljuda, võiks seda vara võtta kuni kolme aasta jooksul arvesse kõlbliku investeerimisvara 70 % piirmäära täitmisel.

(41)

Arvestades ELTIFite eripära, samuti nende jae- ja kutseliste investorite sihtrühma, on oluline kehtestada mõistlikud läbipaistvusnõuded, mis võimaldaksid tulevastel investoritel teha teadlikke otsuseid ja olla täielikult teadlik kaasnevatest riskidest. Lisaks direktiivi 2011/61/EL läbipaistvusnõuete järgimisele peaksid ELTIFid avaldama prospekti, mis peaks sisaldama kogu sellist teavet, mille peavad avaldama ka kinnised ühisinvesteerimisettevõtjad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/71/EÜ (9) ning komisjoni määrusele (EÜ) nr 809/2004 (10). Selleks et turustada ELTIFit jaeinvestoritele, peaks olema kohustuslik avaldada põhiteabedokument vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1286/2014 (11). Peale selle tuleks kõigis turustusdokumentides selgesõnaliselt juhtida tähelepanu ELTIFi riskiprofiilile.

(42)

ELTIFid võivad huvi pakkuda sellistele investoritele nagu omavalitsusüksused, kirikud, heategevusorganisatsioonid ja sihtasutused, kellel peaks olema võimalus nõuda, et neid koheldaks kutseliste klientidena, kui nad vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (12) II lisa II jao tingimustele.

(43)

Kuna ELTIFid on kogu liidus suunatud mitte ainult kutselistele, vaid ka jaeinvestoritele, on direktiivis 2011/61/EL juba sätestatud turustusnõudeid vaja täiendada lisanõuetega, et tagada jaeinvestorite asjakohane kaitse. Seega tuleks kehtestada märkimise, osakuomanikele või aktsionäridele maksete tegemise, osakute või aktsiate tagasiostmise või tagasivõtmise ning sellise teabe avaldamise kord, mille ELTIF ja ELTIFi valitseja on kohustatud esitama. Peale selle tuleks selleks, et tagada, et jaeinvestorid ei oleks kogenud kutseliste investoritega võrreldes ebasoodsamas olukorras, rakendada ELTIFite jaeinvestoritele turustamisel teatavaid kaitsemeetmeid. Kui ELTIFeid turustatakse või pakutakse jaeinvestoritele levitaja kaudu, peaks levitaja täitma direktiivis 2014/65/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 600/2014 (13) sätestatud asjaomaseid nõudeid.

(44)

ELTIFi valitseja või levitaja peaks saama kogu vajaliku teabe jaeinvestori teadmiste ja kogemuste, finantsseisundi, riskivalmiduse, investeerimiseesmärkide ja ajaliste piirangute kohta, et hinnata, kas ELTIF on jaeinvestorile turustamiseks sobiv, võttes muu hulgas arvesse ELTIFi tähtaega ja kavandatud investeerimisstrateegiat. Kui jaeinvestorile pakutava ELTIFi tähtaeg on pikem kui 10 aastat, peaks ELTIFi valitseja või levitaja andma peale selle varakult kirjalikult teada, et see toode ei pruugi sobida nendele jaeinvestoritele, kes ei saa endale sellist pikaajalist ja mittelikviidset kohustust võtta.

(45)

Kui ELTIFit turustatakse jaeinvestoritele, peaks ELTIFi depositoorium vastama direktiivi 2009/65/EÜ nendele sätetele, mis käsitlevad depositooriumina tegutsemise õigust omavaid üksusi, vastutusest mittevabastamise nõuet ja vara uuesti kasutamist.

(46)

Jaeinvestorite kaitse tugevdamiseks on käesolevas määruses peale selle ette nähtud, et jaeinvestorite puhul, kelle investeerimisportfell, mis koosneb rahahoiustest ja finantsinstrumentidest, v.a finantsinstrumendid, mis on antud tagatiseks, ei ületa 500 000 eurot, peaks ELTIFi valitseja või levitaja pärast sobivustesti läbiviimist ja asjakohase investeerimisnõuande andmist tagama, et jaeinvestor ei investeeriks ELTIFitesse kokku üle 10 % oma investeerimisportfellist ning et ühte või mitmesse ELTIFisse investeeritud esialgne summa ei ole alla 10 000 euro.

(47)

Fonditingimustes või põhikirjas kindlaks määratud erandjuhtudel võib ELTIFi tähtaega paindlikkuse suurendamiseks pikendada või lühendada, näiteks juhul, kui projekt lõpetatakse oodatust hiljem või varem, et viia see kooskõlla selle pikaajalise investeerimisstrateegiaga.

(48)

ELTIFi pädev asutus peaks pidevalt kontrollima, kas ELTIF on suuteline käesolevat määrust täitma. Kuigi direktiivi 2011/61/EL kohaselt on pädevatel asutustel juba ulatuslik pädevus, tuleb nende pädevust laiendada lähtuvalt käesolevast määrusest.

(49)

Euroopa Järelevalveasutusel (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (edaspidi „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve”), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010, (14) peaks seoses käesoleva määrusega olema võimalik kasutada kõiki volitusi, mis tulenevad direktiivist 2011/61/EL, ning talle tuleks tagada kõik selleks vajalikud vahendid, eelkõige personal.

(50)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel peaks olema keskne roll ELTIFe käsitlevate õigusnormide kohaldamisel, tagades liidu õigusnormide järjepideva kohaldamise liikmesriikide pädevate asutuste poolt. Kuna Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on väärtpaberite ja väärtpaberiturgude alal eriteadmised, on tõhus ja asjakohane teha Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ülesandeks koostada komisjonile esitatavad regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, mis ei hõlma poliitilisi valikuid. Need regulatiivsed tehnilised standardid peaksid käsitlema asjaolusid, mille esinemisel on finantstuletisinstrumentide ainueesmärk maandada investeeringutele omaseid riske; olukorda, kus ELTIFi tähtaeg on piisav, et katta ELTIFi iga üksiku varapositsiooni kestus; ELTIFi aktivate korralise võõrandamise ajakava; investorite kantavate kulude kindlaks määramist ja arvutamise meetodeid; kulude avaldamise viisi ning selliste vahendite üksikasju, mille ELTIF peab looma igas liikmesriigis, kus ta kavatseb osakuid või aktsiaid turustada.

(51)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ (15) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001 (16) peaksid olema täielikult kohaldatavad käesoleva määruse eesmärkidel isikuandmete vahetamise, edastamise ja töötlemise suhtes.

(52)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt tagada ELTIFite investeeringutele ja toimimise tingimustele ühesugused nõuded kogu liidus, võttes samal ajal täielikult arvesse vajadust luua tasakaal ELTIFite turvalisuse ja usaldusväärsuse ning pikaajalise rahastamise turu tõhusa toimimise ja eri sidusrühmade kulude vahel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid nende ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(53)

Käesoleva määrusega austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida tunnustatakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, nimelt tarbijakaitset, ettevõtlusvabaduse õigust, õigust õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtupidamisele ning isikuandmete kaitsele ning üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kättesaadavust. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja eesmärk

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa pikaajaliste investeerimisfondidena (ELTIFid) liidus turustatavate ELi alternatiivsete investeerimisfondide (ELi AIFid) või ELi AIFide üksuste tegevuslubasid, investeerimispoliitikat ja tegevustingimusi käsitlevad ühtsed õigusnormid.

2.   Käesoleva määruse eesmärk on kaasata ja suunata kapitali reaalmajandusse tehtavatesse Euroopa pikaajalistesse investeeringutesse kooskõlas liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärgiga.

3.   Liikmesriigid ei kehtesta käesoleva määrusega hõlmatud valdkonnas lisanõudeid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „kapital”– kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusumma, arvutatuna summade alusel, mis on investeeritavad pärast investorite kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude mahaarvamist;

2)   „kutseline investor”– investor, keda käsitatakse kutselise kliendina või keda võib taotluse korral käsitada kutselise kliendina direktiivi 2014/65/EL II lisa kohaselt;

3)   „jaeinvestor”– investor, kes ei ole kutseline investor;

4)   „omakapital”– omandiosalus kvalifitseeruvas portfelliettevõtjas, väljendatuna kvalifitseeruva portfelliettevõtja investoritele emiteeritud aktsiates või muus kapitaliosaluse vormis;

5)   „kvaasikapital”– mis tahes liiki finantsinstrument, mille puhul on instrumendi tulusus seotud kvalifitseeruva portfelliettevõtja kasumi või kahjumiga ning mille puhul ei ole instrumendi tagasimaksmine maksejõuetuse korral täielikult tagatud;

6)   „reaalvara”– vara, mis omab oma olemusest ja omadustest tulenevalt väärtust ning võib anda tulu, sh taristud ja muu vara, mis on eelduseks majanduslike või sotsiaalsete hüvede osutamisele, nagu haridus, nõustamine ning teadus- ja arendustegevus, ning mis hõlmab äri- või elamukinnisvara üksnes juhul, kui see on niisuguse pikaajalise investeerimisprojekti lahutamatu osa või kõrvalelement, mis aitab kaasa liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärgi saavutamisele;

7)   „finantsettevõtja”– igaüks järgmistest:

a)

krediidiasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (17) artikli 4 lõike 1 punkti 1 tähenduses;

b)

investeerimisühing direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 1 tähenduses;

c)

kindlustusandja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (18) artikli 13 punkti 1 tähenduses;

d)

finantsvaldusettevõtja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 20 tähenduses;

e)

segavaldusettevõtja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 22 tähenduses;

f)

fondivalitseja direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses;

g)

AIFi valitseja direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses;

8)   „ELi AIF”– ELi AIF direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti k tähenduses;

9)   „ELi AIFi valitseja”– ELi AIFi valitseja direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti l tähenduses;

10)   „ELTIFi pädev asutus”– ELi AIFi päritoluliikmesriigi pädev asutus direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti h tähenduses;

11)   „ELTIFi päritoluliikmesriik”– liikmesriik, kus ELTIF on saanud tegevusloa;

12)   „ELTIFi valitseja”– tegevusloaga ELi AIFi valitseja, kes on saanud heakskiidu valitseda ELTIFit, või isevalitsev ELTIF, kui ELTIFi õiguslik vorm võimaldab tal iseennast valitseda ja kolmandast isikust AIFi valitsejat ei ole määratud;

13)   „ELTIFi valitseja pädev asutus”– ELi AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punkti q tähenduses;

14)   „väärtpaberite laenuks andmine” ja „väärtpaberite laenuks võtmine”– tehing, mille puhul üks vastaspool annab üle väärtpaberid tingimusel, et laenuvõtja kohustub tagastama samaväärsed väärpaberid kas mõnel kindlal kuupäeval või siis, kui üleandja seda temalt nõuab, kusjuures kõnealune tehing on väärtpaberite laenuks andmine selle vastaspoole jaoks, kes väärtpaberid üle annab, ja väärtpaberite laenuks võtmine selle vastaspoole jaoks, kellele need üle antakse;

15)   „repotehing”– repotehing määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 83 tähenduses;

16)   „finantsinstrument”– direktiivi 2014/65/EL I lisa C jaos täpsustatud finantsinstrument;

17)   „lühikeseks müük”– tegevus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 236/2012 (19) artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses;

18)   „reguleeritud turg”– reguleeritud turg direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 21 tähenduses;

19)   „mitmepoolne kauplemissüsteem”– mitmepoolne kauplemissüsteem direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 22 tähenduses.

Artikkel 3

Tegevusloa andmine ja avalik keskregister

1.   ELTIFit võib liidu piires turustada üksnes siis, kui ta on kooskõlas käesoleva määrusega saanud tegevusloa. ELTIFina toimimise tegevusluba kehtib kõigis liikmesriikides.

2.   Üksnes ELi AIF võib taotleda tegevusluba ELTIFina toimimiseks ja selle tegevusloa võib anda ainult ELi AIFile.

3.   ELTIFite pädevad asutused teavitavad kord kvartalis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet käesoleva määruse kohaselt välja antud või tühistatud tegevuslubadest.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab avalikku keskregistrit, milles registreeritakse kõik käesoleva määruse alusel antud tegevusloaga ELTIFid, iga ELTIFi valitseja ja iga ELTIFi pädev asutus. Keskregister tehakse kättesaadavaks elektroonilisel kujul.

Artikkel 4

Nimetus ja ümberkujundamise keeld

1.   Ühisinvesteerimisettevõtja või selle emiteeritud osakute või aktsiate puhul võib nimetust „ELTIF” või „Euroopa pikaajaline investeerimisfond” kasutada üksnes juhul, kui ühisinvesteerimisettevõtjale on antud tegevusluba kooskõlas käesoleva määrusega.

2.   ELTIFil on keelatud kujundada end ümber ühisinvesteerimisettevõtjaks, kes jääb käesoleva määruse kohaldamisalast välja.

Artikkel 5

Tegevusloa taotlemine ELTIFina

1.   ELi AIF taotleb ELTIFina toimimise tegevusluba ELTIFi pädevalt asutuselt.

ELTIFina toimimise tegevusloa saamise taotlus hõlmab järgmist:

a)

fonditingimused või põhikiri;

b)

teave kavandatava ELTIFi valitseja isiku kohta, tema praeguse ja eelneva fondide valitsemise kogemuse kohta;

c)

teave depositooriumi kohta;

d)

investoritele kättesaadavaks tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas jaeinvestorite esitatud kaebuste käsitlemise korra kirjeldus.

ELTIFi pädev asutus võib nõuda selgitusi ja teavet teise lõigu kohaselt esitatud dokumentide ja teabe kohta.

2.   Üksnes direktiivi 2011/61/EL alusel tegevusloa saanud ELi AIFi valitseja võib taotleda ELTIFi pädevalt asutuselt heakskiitu sellise ELTIFi valitsemiseks, mille puhul on esitatud taotlus tegevusloa saamiseks kooskõlas lõikega 1. Kui ELTIFi pädev asutus on ühtlasi ELi AIFi valitseja pädev asutus, osutatakse niisuguses heakskiidu taotluses dokumentidele, mis on esitatud tegevusloa saamiseks direktiivi 2011/61/EL alusel.

Taotlus ELTIFi valitsemise heakskiitmiseks hõlmab järgmist:

a)

depositooriumiga sõlmitud kirjalik leping;

b)

teave ELTIFi portfelli valitsemise ja riskijuhtimise ning haldusega seotud ülesannete delegeerimise korra kohta;

c)

teave selliste AIFide investeerimisstrateegiate, riskiprofiili ja muude omaduste kohta, mille valitsemiseks on ELi AIFi valitsejal tegevusluba.

ELTIFi pädev asutus võib paluda ELi AIFi valitseja pädevalt asutuselt selgitusi ja teavet teises lõigus osutatud dokumentide kohta või kinnitust selle kohta, kas ELi AIFi valitseja tegevusluba, mis annab talle õiguse valitseda AIFe, laieneks ELTIFitele. ELi AIFi valitseja pädev asutus esitab vastuse kümne tööpäeva jooksul alates ELTIFi pädeva asutuse esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

3.   Taotluse esitajaid teavitatakse kahe kuu jooksul alates täieliku taotluse esitamise kuupäevast sellest, kas on antud ELTIFina toimimise tegevusluba, sealhulgas heakskiit ELi AIFi valitsejale ELTIFi valitsemiseks.

4.   Kõigist hilisematest muudatustest lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumentides teatatakse viivitamata ELTIFi pädevale asutusele.

5.   Erandina lõigetest 1 ja 2 taotleb ELi AIF, mille õiguslik vorm võimaldab tal ennast ise valitseda ja mille juhtorgan otsustab mitte nimetada kolmandast isikust AIFi valitsejat, samaaegselt ELTIFina toimimise tegevusloa käesoleva määruse alusel ja tegevusloa AIFi valitsejana direktiivi 2011/61/EL alusel.

Ilma et see piiraks direktiivi 2011/61/EL artikli 7 kohaldamist, sisaldab isevalitseva ELTIFi tegevusloa taotlus järgmist:

a)

fonditingimused või põhikiri;

b)

investoritele kättesaadavaks tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas jaeinvestorite esitatud kaebuste käsitlemise korra kirjeldus.

Erandina lõikest 3 teavitatakse isevalitsevat ELi AIFi kolme kuu jooksul alates täieliku taotluse esitamise kuupäevast sellest, kas ELTIFina toimimise tegevusluba on antud.

Artikkel 6

ELTIFina toimimise tegevusloa andmise tingimused

1.   ELi AIFile antakse ELTIFina toimimise tegevusluba üksnes juhul, kui tema pädev asutus:

a)

on veendunud, et ELi AIF on võimeline vastama kõigile käesoleva määruse nõuetele;

b)

on heakskiitnud direktiivi 2011/61/EL kohaselt tegevusloa saanud ELi AIFi valitseja taotluse valitseda ELTIFit ning kiitnud heaks fonditingimused või põhikirja ja depositooriumi valiku.

2.   Kui ELi AIF esitab taotluse vastavalt käesoleva määruse artikli 5 lõikele 5, annab pädev asutus ELi AIFile tegevusloa üksnes juhul, kui ta on veendunud, et ELi AIF vastab nii käesoleva määruse kui ka direktiivi 2011/61/EL nõuetele, mis käsitlevad ELi AIFi valitsejale tegevusloa andmist.

3.   ELTIFi pädev asutus võib jätta ELi AIFi valitseja taotluse valitseda ELTIFit heakskiitmata üksnes juhul, kui ELi AIFi valitseja:

a)

ei vasta käesoleva määruse nõuetele;

b)

ei vasta direktiivi 2011/61/EL nõuetele;

c)

ei ole oma pädevalt asutuselt saanud luba valitseda AIFe, mis järgivad sellist tüüpi investeerimisstrateegiaid, mis on hõlmatud käesoleva määrusega, või

d)

ei ole esitanud artikli 5 lõikes 2 osutatud dokumente või selgitusi või teavet, mis on selle alusel nõutav.

Enne taotluse heakskiitmata jätmist konsulteerib ELTIFi pädev asutus ELi AIFi valitseja pädeva asutusega.

4.   ELTIFi pädev asutus ei anna ELTIFina toimimise tegevusluba, kui taotluse esitanud ELi AIFil on õiguslikke takistusi, et turustada oma osakuid või aktsiaid oma päritoluliikmesriigis.

5.   ELTIFi pädev asutus teatab ELi AIFile ELTIFina tegevusloa andmisest keeldumise põhjuse.

6.   Taotlust, mis on tagasi lükatud käesoleva peatüki alusel, ei ole lubatud esitada uuesti muude liikmesriikide pädevatele asutustele.

7.   ELTIFina toimimise tegevusloa andmisel ei kohaldata nõuet, et ELTIFi valitsejaks peaks olema ELi AIFi valitseja, kellele on tegevusluba antud ELTIFi päritoluliikmesriigis, või et ELi AIFi valitseja peaks tegutsema või delegeerima tegevusi ELTIFi päritoluliikmesriigis.

Artikkel 7

Kohaldatavad õigusnormid ja vastutus

1.   ELTIF vastab igal ajal käesoleva määruse sätetele.

2.   ELTIF ja ELTIFi valitseja täidavad igal ajal direktiivi 2011/61/EL.

3.   ELTIFi valitseja vastutab käesoleva määruse nõuete täitmise eest ja vastutab kooskõlas direktiiviga 2011/61/EL käesoleva määruse rikkumise eest. ELTIFi valitseja vastutab ühtlasi käesoleva määruse nõuete täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju eest.

II PEATÜKK

ELTIFite INVESTEERIMISPOLIITIKAGA SEOTUD KOHUSTUSED

1. JAGU

Üldnõuded ja kõlblik vara

Artikkel 8

Investeerimisüksused

Kui ELTIF koosneb rohkem kui ühest investeerimisüksusest, käsitatakse käesoleva peatüki kohaldamisel iga üksust eraldi ELTIFina.

Artikkel 9

Kõlblikud investeeringud

1.   Kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud eesmärkidega on ELTIFil lubatud investeerida ainult järgmistesse varaliikidesse ja ainult käesolevas määruses sätestatud tingimustel:

a)

kõlblik investeerimisvara;

b)

direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõikes 1 osutatud vara.

2.   ELTIFil ei ole lubatud tegeleda järgmisega:

a)

vara lühikeseks müük;

b)

otsese või kaudse positsiooni võtmine börsikaupades, sh finantstuletisinstrumentide, nende sertifikaatide, neil põhinevate indeksite või muude vahendite või instrumentide kaudu, millega tekiks nendes riskipositsioon;

c)

väärtpaberite laenuks andmine, väärtpaberite laenuks võtmine, repotehingute tegemine või muude niisuguste lepingute sõlmimine, millel on samaväärne majanduslik mõju ja millega kaasnevad sarnased riskid, kui sellistest tehingutest on mõjutatud rohkem kui 10 % ELTIFi varast;

d)

tuletisinstrumentide kasutamine, v.a juhul, kui selliste instrumentide kasutamise ainueesmärk on maandada muudele ELTIFi investeeringutele omaseid riske.

3.   Et tagada käesoleva artikli järjepidev kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve pärast avalikku konsultatsiooni välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid, tegemaks kindlaks sellised asjaolud, mille esinemisel on finantstuletisinstrumentide ainueesmärk maandada investeeringutele omaseid riske, nagu on osutatud lõike 2 punktis d.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 9. septembriks 2015.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

Artikkel 10

Kõlblik investeerimisvara

Artikli 9 lõike 1 punktis a osutatud vara on ELTIFi investeeringuteks kõlblik ainult siis, kui see liigitub mõnda järgmisesse varaliiki:

a)

omakapitali- või kvaasikapitaliinstrumendid, mille on

i)

emiteerinud kvalifitseeruv portfelliettevõtja ning mille ELTIF on omandanud kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt või järelturu kaudu kolmandalt isikult;

ii)

emiteerinud kvalifitseeruv portfelliettevõtja vastusooritusena ELTIFi poolt kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt või järelturu kaudu kolmandalt isikult varem omandatud omakapitaliinstrumendi või kvaasikapitaliinstrumendi eest;

iii)

emiteerinud ettevõtja, mille kvalifitseeruv portfelliettevõtja on enamusosalusega tütarettevõtja, vastusooritusena omakapitaliinstrumendi või kvaasikapitaliinstrumendi eest, mille ELTIF on omandanud vastavalt alapunktile i või ii kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt või järelturu kaudu kolmandalt isikult;

b)

kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud võlainstrumendid;

c)

ELTIFi poolt kvalifitseeruvale portfelliettevõtjale antud laenud, mille lõpptähtaeg ei ületa ELTIFi tähtaega;

d)

ühe või mitme muu ELTIFi, Euroopa riskikapitalifondi ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakud või aktsiad tingimusel, et nimetatud ELTIFid, Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ei ole ise investeerinud üle 10 % oma kapitalist ELTIFitesse;

e)

otsene osalus või kvalifitseeruva portfelliettevõtja kaudu kaudne osalus reaalvaras, mille väärtus kulutuse tegemise ajal eraldivõetuna on vähemalt 10 000 000 eurot või sellele vastav summa muus valuutas.

Artikkel 11

Kvalifitseeruv portfelliettevõtja

1.   Artiklis 10 osutatud kvalifitseeruv portfelliettevõtja on portfelliettevõtja, välja arvatud ühisinvesteerimisettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:

a)

ta ei ole finantsettevõtja;

b)

ta on ettevõtja, kes

i)

ei ole võetud kauplemisele reguleeritud turul ega mitmepoolses kauplemissüsteemis või

ii)

on lubatud kauplemisele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, kusjuures tema turukapitalisatsioon ei ületa 500 000 000 eurot;

c)

ta on asutatud liikmesriigis või kolmandas riigis, tingimusel et kolmas riik:

i)

ei ole rahapesuvastase töökonna poolt tuvastatud kõrge riskiga ja koostööd mittetegeva jurisdiktsioonina;

ii)

on sõlminud ELTIFi valitseja päritoluliikmesriigiga ja kõikide teiste liikmesriikidega, kus kavatsetakse turustada ELTIFi osakuid või aktsiaid, kokkuleppe, millega tagatakse, et kolmas riik järgib täielikult OECD tulu- ja kapitalimaksu näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud norme ning tagab tõhusa teabevahetuse maksuküsimustes, sealhulgas mis tahes mitmepoolsed maksustamisalased lepingud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõike 1 punktist a võib kvalifitseeruvaks portfelliettevõtjaks olla finantsettevõtja, kes eranditult rahastab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kvalifitseeruvaid portfelliettevõtjaid või artikli 10 punktis e osutatud reaalvara.

Artikkel 12

Huvide konflikt

ELTIF ei investeeri kõlblikku investeerimisvarasse, milles ELTIFi valitsejal on otsene või kaudne positsioon või kus ta niisuguse positsiooni võtab, välja arvatud juhul, kui tegemist on tema valitsetavate ELTIFite, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide või Euroopa riskikapitalifondide osakute või aktsiatega.

2. JAGU

Investeerimispoliitika

Artikkel 13

Portfelli koosseis ja hajutamine

1.   ELTIF peab vähemalt 70 % oma kapitalist investeerima kõlblikusse investeerimisvarasse.

2.   ELTIF ei või investeerida rohkem kui:

a)

10 % oma kapitalist ühe kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud instrumentidesse või sellele antavatesse laenudesse;

b)

10 % oma kapitalist otse ega kaudselt ühte reaalvarasse;

c)

10 % oma kapitalist ühe ja sama ELTIFi, Euroopa riskikapitalifondi või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakutesse või aktsiatesse;

d)

5 % oma kapitalist artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud aktivatesse, kui need aktivad on emiteerinud üks ja sama isik.

3.   ELTIFite, Euroopa riskikapitalifondide ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate koguväärtus ELTIFi portfellis ei tohi ületada 20 % ELTIFi kapitali väärtusest.

4.   ELTIFi kogu riskipositsioon seoses ELTIFi vastaspoolega, mis tuleneb börsivälistest tuletistehingutest, repotehingutest või pöördrepotehingutest, ei tohi ületada 5 % ELTIFi kapitali väärtusest.

5.   Erandina lõike 2 punktidest a ja b võib ELTIF tõsta nendes osutatud 10 % piirmäära 20 %-ni, tingimusel et ELTIFi kvalifitseeruvas portfelliettevõtjas hoitavate aktivate ja üksikute reaalvara positsioonide summaarne väärtus, millesse ta investeerib rohkem kui 10 % oma kapitalist, ei ületa 40 % tema kapitali väärtusest.

6.   Erandina lõike 2 punktist d võib ELTIF tõsta selles osutatud 5 % piirmäära 25 %-ni, kui võlakirjad on emiteerinud krediidiasutus, mille registrijärgne asukoht on liikmesriigis ja millele seadusega kohaldatakse eriomast avalikku järelevalvet, mille eesmärk on võlakirjaomanike kaitse. Eelkõige investeeritakse selliste võlakirjade emissioonist laekuvad summad õiguses sätestatud korras varasse, mis kogu võlakirjade kehtivusaja vältel suudab tagada võlakirjadega seotud nõuded ja mida emitendi maksejõuetuse korral kasutatakse esmajärjekorras põhisumma tagasimaksmiseks ning kogunenud intresside tasumiseks.

7.   Äriühinguid, mis kuuluvad ühte kontserni konsolideeritud aruannete koostamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (20) kohaselt või vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, käsitatakse lõigetes 1–6 osutatud piirmäärade arvutamisel ühe kvalifitseeruva portfelliettevõtja või ühe isikuna.

Artikkel 14

Investeerimispositsioonide korrigeerimine

Kui ELTIF rikub artikli 13 lõigetes 2 kuni 6 sätestatud hajutamisnõudeid ja ELTIFi valitsejal puudub kontroll õigusrikkumise üle, võtab ELTIFi valitseja sobiva aja jooksul meetmeid, mis on vajalikud positsiooni korrigeerimiseks, võttes nõuetekohaselt arvesse ELTIFi investorite huve.

Artikkel 15

Kontsentratsioon

1.   ELTIF ei või omandada rohkem kui 25 % ühe ELTIFi, Euroopa riskikapitalifondi või Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi osakutest või aktsiatest.

2.   Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 56 lõikes 2 sätestatud kontsentratsiooni piirmäärasid kohaldatakse käesoleva määruse artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud varasse investeerimise suhtes.

Artikkel 16

Raha laenuks võtmine

1.   ELTIF võib raha laenuks võtta tingimusel, et selline laen vastab kõigile järgmistele tingimustele:

a)

see ei moodusta rohkem kui 30 % ELTIFi kapitali väärtusest;

b)

selle eesmärk on investeerida kõlblikku investeerimisvarasse, välja arvatud laenud, millele on osutatud artikli 10 punktis c, tingimusel et rahas või raha ekvivalentides hoitavad ELTIFi vahendid ei ole asjaomaseks investeeringuks piisavad;

c)

laenuleping sõlmitakse samas valuutas, milles laenatud raha eest vara omandatakse;

d)

selle lõpptähtaeg ei ületa ELTIFi tähtaega;

e)

see koormab vara, mis ei moodusta rohkem kui 30 % ELTIFi kapitali väärtusest.

2.   ELTIFi valitseja täpsustab ELTIFi prospektis, kas ta kavatseb oma investeerimisstrateegia raames raha laenuks võtta või mitte.

Artikkel 17

Portfelli koosseisu ja hajutamise nõuete kohaldamine

1.   Artikli 13 lõikes 1 sätestatud investeeringute piirmäärad:

a)

on kohaldatavad kuni ELTIFi tingimustes või põhikirjas sätestatud kuupäevani;

b)

ei ole enam kohaldatavad, kui ELTIF hakkab vara müüma, et võimaldada investoritele osakute või aktsiate tagasivõtmist pärast ELTIFi tähtaja möödumist;

c)

võib ajutiselt peatada, kui ELTIF kaasab lisakapitali või vähendab oma olemasolevat kapitali, kui selline peatamine ei kesta kauem kui 12 kuud.

Esimese lõigu punktis a osutatud kuupäeva määramisel võetakse arvesse selle vara eripära ja omadusi, millesse ELTIF investeerib, ning see ei tohi saabuda hiljem kui viis aastat pärast ELTIFile tegevusloa andmist või poole ELTIFi tähtaja möödumisel, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikli 18 lõikega 3, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Erandjuhtudel võib ELTIFi pädev asutus nõuetekohaselt põhjendatud investeerimiskava esitamise korral anda loa selle tähtaja pikendamiseks, kuid mitte rohkem kui ühe aasta võrra.

2.   Kui pikaajalise vara, millesse ELTIF on investeerinud, on emiteerinud kvalifitseeruv portfelliettevõtja, mis ei vasta enam artikli 11 lõike 1 punkti b nõuetele, võib pikaajalist vara võtta jätkuvalt arvesse artikli 13 lõikes 1 osutatud investeeringu piirmäära arvutamisel kuni kolme aasta jooksul alates kuupäevast, mil kvalifitseeruv portfelliettevõtja ei vasta enam artikli 11 lõike 1 punkti b nõuetele.

III PEATÜKK

ELTIFi OSAKUTE VÕI AKTSIATE TAGASIVÕTMINE, NENDEGA KAUPLEMINE, EMITEERIMINE NING TULU JA KAPITALI JAOTAMINE

Artikkel 18

Tagasivõtmispoliitika ja ELTIFi tähtaeg

1.   ELTIFi investoritel ei ole võimalik nõuda oma osakute või aktsiate tagasivõtmist enne ELTIFi tähtaja möödumist. Tagasivõtmine on võimalik alles kuupäevast, mis järgneb ELTIFi tähtaja möödumise päevale.

ELTIFi tingimustes või põhikirjas märgitakse sõnaselgelt konkreetne kuupäev, mil ELTIFi tähtaeg möödub, ning seal võidakse ka ette näha ELTIFi tähtaja ajutise pikendamise õigus ja selle kasutamise tingimused.

ELTIFi tingimustes või põhikirjas ja investoritele esitatavas teabes tuleb sätestada osakute ja aktsiate tagasivõtmise ja vara võõrandamise menetlused ja märkida sõnaselgelt, et investoritelt osakute ja aktsiate tagasivõtmine algab järgmisel päeval pärast ELTIFi tähtaja möödumise kuupäeva.

2.   Erandina lõikest 1 võidakse ELTIFi tingimustes või põhikirjas ette näha osakute ja aktsiate tagasivõtmise võimalus enne ELTIFi tähtaja möödumist, juhul kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

osakute ja aktsiate tagasivõtmist ei võimaldata enne artikli 17 lõike 1 punktis a täpsustatud kuupäeva;

b)

ELTIFi valitseja suudab ELTIFile tegevusloa andmisel ja kogu tema tähtaja jooksul tõendada ELTIFi pädevatele asutustele, et on kehtestatud asjakohane likviidsuse juhtimise kord ja mõjus ELTIFi likviidsusriski jälgimise kord, mis on kooskõlas ELTFi pikaajalise investeerimisstrateegia ning osakute ja aktsiate kavandatud tagasivõtmise poliitikaga;

c)

ELTIFi valitseja sõnastab osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitika, milles on selgelt välja toodud ajavahemikud, mil investorid võivad osakute ja aktsiate tagasivõtmist nõuda;

d)

ELTIFi osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitikaga tagatakse see, et tagasivõtmise üldmaht mis tahes ajavahemikus on piiratud teatava protsendimääraga ELTIFi aktivatest, millele on osutatud artikli 9 lõike 1 punktis b. See protsendimäär peab lähtuma ELTIFi valitseja poolt avalikustatud likviidsuse juhtimise ja investeerimise strateegiast;

e)

ELTIFi osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitikaga tagatakse investorite õiglane kohtlemine ning tagasivõtmist lubatakse proportsionaalselt, kui osakute või aktsiate tagasivõtmise nõuded kokku on mis tahes ajavahemikus protsentuaalselt suuremad kui käesoleva lõike punktis d osutatud määr.

3.   ELTIFi tähtaeg on kooskõlas ELTIFi pikaajalise olemusega ja on piisavalt pikk, et see kataks ELTIFi iga üksiku varapositsiooni kestuse, mida mõõdetakse vastavalt iga üksiku varapositsiooni mittelikviidsuse profiilile ja majanduslikule kestusele, ja vastaks ELTIFi investeerimiseesmärgile.

4.   Investorid võivad taotleda ELTIFi likvideerimist, kui osakute või aktsiate tagasivõtmise nõudeid, mis on esitatud kooskõlas ELTIFi osakute ja aktsiate tagasivõtmise poliitikaga, ei ole rahuldatud ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil need esitati.

5.   Investoritel on alati võimalus saada oma vahendid tagasi rahas.

6.   ELTIFi varast tehtavad mitterahalised tagasimaksed on lubatud üksnes siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

a)

see võimalus on ette nähtud ELTIFi tingimustes või põhikirjas, tingimusel et kõiki investoreid koheldakse õiglaselt;

b)

investor palub kirjalikult teha tagasimakse osana ELTIFi varast;

c)

vara üleandmist ei piira ükski erinorm.

7.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada asjaolud, mille korral ELTIFi tähtaeg on piisav, et katta ELTIFi iga üksiku varapositsiooni kestus, nagu on osutatud lõikes 3.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 9. septembriks 2015.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

Artikkel 19

Järelturg

1.   ELTIFi tingimused või põhikiri ei takista ELTIFi osakute või aktsiate kauplemisele võtmist reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

2.   ELTIFi tingimused ja põhikiri ei või takistada investoreid vabalt võõrandamast neile kuuluvaid ELTIFi osakuid ega aktsiaid kolmandatele isikutele, v.a ELTIFi valitsejale.

3.   ELTIF avaldab korrapärastes aruannetes oma noteeritud osakute või aktsiate turuväärtuse koos vara puhasväärtusega osaku või aktsia kohta.

4.   Vara väärtuse olulise muutumise korral avalikustab ELTIFi valitseja selle investoritele oma korrapärastes aruannetes.

Artikkel 20

Uute osakute või aktsiate emiteerimine

1.   ELTIF võib pakkuda uusi osakute või aktsiate emissioone kooskõlas oma tingimuste või põhikirjaga.

2.   ELTIF ei või uusi osakuid või aktsiaid emiteerida oma vara puhasväärtusest madalama hinnaga, ilma et oleks neid osakuid või aktsiaid eelnevalt selle hinna eest pakkunud senistele ELTIFi investoritele.

Artikkel 21

ELTIFi vara võõrandamine

1.   ELTIF võtab vastu oma vara korralise võõrandamise detailse ajakava, et võtta osakud või aktsiad investoritelt tagasi pärast ELTIFi tähtaja möödumist, ning avaldab selle teabe ELTIFi pädevale asutusele vähemalt aasta enne ELTIFi tähtaja möödumise kuupäeva.

2.   Lõikes 1 viidatud ajakava hõlmab järgmist:

a)

turu hindamine seoses potentsiaalse ostja leidmisega;

b)

võimalike müügihindade hindamine ja võrdlemine;

c)

investeeringutest väljumiseks võõrandatava vara hindamine;

d)

võõrandamise ajakava.

3.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostab regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada kriteeriumid, mida tuleb kasutada lõike 2 punktis a ja punktis c osutatud hindamisel.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 9. septembriks 2015.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

Artikkel 22

Tulu ja kapitali jaotamine

1.   ELTIF võib investoritele regulaarselt välja maksta oma portfelli kuuluvalt varalt teenitava tulu. See tulu koosneb järgmisest:

a)

varalt teenitav regulaarne tulu;

b)

vara võõrandamisel realiseerunud kapitali väärtuse kasv.

2.   Tulu ei jaotata juhul, kui seda on vaja ELTIFi tulevaste kohustuste katmiseks.

3.   ELTIF võib enne oma tähtaja möödumist vara võõrandamise korral vähendada kapitali proportsionaalselt, kui ELTIFi valitseja on nõuetekohase kaalumise põhjal leidnud, et vara võõrandamine on investorite huvides.

4.   ELTIF tingimustes või põhikirjas määratakse kindlaks tulu ja kapitali jaotamise poliitika, mida ta oma tähtaja jooksul järgib.

IV PEATÜKK

LÄBIPAISTVUSNÕUDED

Artikkel 23

Läbipaistvus

1.   ELTIFi osakuid ega aktsiaid ei tohi liidus ilma prospekti eelneva avaldamiseta turustada.

ELTIFi osakuid ega aktsiaid ei turustata liidus jaeinvestoritele, ilma et eelnevalt oleks avaldatud põhiteabedokument vastavalt määrusele (EL) nr 1286/2014.

2.   Prospekt sisaldab kogu teavet, mida on investoril vaja, et teadlikult hinnata talle pakutavat investeeringut, eelkõige sellega seotud riske.

3.   Prospekt peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

teatis, milles selgitatakse, mil viisil ELTIFi investeerimiseesmärgid ja nende saavutamise strateegia võimaldavad fondi pidada oma olemuselt pikaajaliseks;

b)

teave, mille kinnised ühisinvesteerimisettevõtjad peavad avalikustama vastavalt direktiivile 2003/71/EÜ ja määrusele (EÜ) nr 809/2004;

c)

teave, mis tuleb investoritele avaldada vastavalt direktiivi 2011/61/EL artiklile 23, kui seda ei hõlma juba käesoleva lõike punkt b;

d)

esiletõstetud märge, millistesse varaliikidesse on ELTIFil tegevusloas lubatud investeerida;

e)

esiletõstetud märge, millistes jurisdiktsioonides on ELTIFil lubatud investeerida;

f)

mis tahes muu teave, mida pädevad asutused peavad vajalikuks lõike 2 kohaldamiseks.

4.   Prospektis ja mis tahes muudes turustusdokumentides teavitatakse investoreid esiletõstetuna ELTIFi mittelikviidsest olemusest.

Prospektis ja muudes turustusdokumentides tuleb eelkõige sõnaselgelt

a)

teavitada investoreid ELTIFi investeeringute pikaajalisest olemusest;

b)

teavitada investoreid ELTIFi tähtaja möödumisest ning võimalusest ELTIFi tähtaega pikendada, kui see on ette nähtud, ja selle tingimustest;

c)

märkida, kas ELTIFi kavatsetakse turustada jaeinvestoritele;

d)

selgitada investorite õigust nõuda oma investeeringu tagasivõtmist kooskõlas artikliga 18 ning ELTIFi tingimuste või põhikirjaga;

e)

märkida ELTIFi tähtaja jooksul investoritele tulu jaotamise sagedus ja aeg, kui investoritele üldse teenitud tulu jaotatakse;

f)

soovitada investoritel ELTIFi investeerida ainult väike osa kogu oma investeerimisportfellist;

g)

kirjeldada ELTIFi riskide maandamise poliitikat, mis sisaldab esiletõstetud märget, et finantstuletisinstrumente võib kasutada ainult ELTIFi muudele investeeringutele omaste riskide maandamiseks, ja märget finantstuletisinstrumentide kasutamise võimaliku mõju kohta ELTIFi riskiprofiilile;

h)

teavitada investoreid reaalvarasse, sealhulgas taristutesse investeerimisega seonduvatest riskidest;

i)

teavitada investoreid korrapäraselt, vähemalt kord aastas, jurisdiktsioonidest, kuhu ELTIF on investeerinud.

5.   Lisaks direktiivi 2011/61/EL artikli 22 kohaselt nõutavale teabele peab ELTIFi aastaaruanne sisaldama järgmist:

a)

rahavoogude aruanne;

b)

teave mis tahes osaluse kohta instrumentides, millesse on kaasatud liidu eelarvevahendid;

c)

teave konkreetsete kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate väärtuse ja muu vara väärtuse kohta, millesse ELTIF on investeerinud, k.a kasutatud finantstuletisinstrumentide väärtus;

d)

teave jurisdiktsioonide kohta, kus ELTIFi vara paikneb.

6.   Jaeinvestori taotluse alusel annab ELTIFi valitseja lisateavet ka ELTIFi riskijuhtimises kohaldatavate koguseliste piirmäärade, riskijuhtimiseks valitud võtete ning vara eri liikide peamiste riskide ja tulususe viimase aja suundumuste kohta.

Artikkel 24

Prospektile esitatavad täiendavad nõuded

1.   ELTIF saadab nii prospekti koos kõigi selles tehtud muudatustega kui ka aastaaruande ELTIFi pädevatele asutustele. ELTIF esitab selle dokumentatsiooni nõudmisel ELTIFi valitseja pädevale asutusele. ELTIF esitab dokumentatsiooni pädevate asutuste poolt kindlaks määratud tähtaja jooksul.

2.   ELTIFi tingimused või põhikiri moodustavad prospekti lahutamatu osa ja lisatakse sellele.

Esimeses lõigus osutatud dokumente ei ole vaja prospektile lisada juhul, kui investorile on teatatud, et tema nõudmisel saadetakse talle need dokumendid või teatatakse talle koht, kus ta võib nende dokumentidega tutvuda igas liikmesriigis, kus osakuid või aktsiaid turustatakse.

3.   Prospektis täpsustatakse, kuidas investoritel on võimalik aastaaruandega tutvuda. Prospektis sätestatakse, et jaeinvestori nõudmisel saadetakse talle paberkandjal aastaaruanne tasuta.

4.   Prospekt ning viimati avaldatud aastaaruanne esitatakse investori nõudmisel talle tasuta.

Prospekti võib esitada püsival andmekandjal või veebisaidil. Jaeinvestori nõudmisel saadetakse talle paberkandjal prospekt tasuta.

5.   Prospekti olulised osad peavad olema ajakohastatud.

Artikkel 25

Kulude avalikustamine

1.   Prospektis tuleb investoreid esiletõstetuna teavitada eri kulude suurusest, mida investor kannab otseselt või kaudselt. Eri kulud rühmitatakse vastavalt järgmistele rubriikidele:

a)

ELTIFi moodustamise või asutamise kulud;

b)

vara soetamisega seotud kulud;

c)

fondi valitsemise ja tulemuslikkusega seotud tasud;

d)

tulu ja kapitali jaotamisega seotud kulud;

e)

muud kulud, sealhulgas haldus-, õigus-, depositooriumi-, hoiu-, mitmesuguste erialateenuste ja auditikulud.

2.   Prospektis avaldatakse kõigi kulude suhtarv ELTIFi kapitali.

3.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõikes 1 osutatud kulude ühtsed määratlused, arvutusmeetod ja esitamise vormid ning lõikes 2 osutatud kõigi kulude suhtarv.

Kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamisel võtab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve arvesse määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 5 punktides a ja c osutatud regulatiivseid tehnilisi standardeid.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 9. septembriks 2015.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

V PEATÜKK

ELTIFi OSAKUTE VÕI AKTSIATE TURUSTAMINE

Artikkel 26

Investoritele kättesaadavad vahendid

1.   Sellise ELTIFi valitseja, mille osakud või aktsiad on mõeldud turustamiseks jaeinvestoritele, loob igas liikmesriigis, kus ta kavatseb neid osakuid või aktsiaid turustada, vahendid märkimiseks, maksete tegemiseks osakuomanikele või aktsionäridele, osakute või aktsiate tagasiostmiseks või tagasivõtmiseks ja sellise teabe esitamiseks, mida ELTIF ja ELTIFi valitseja on kohustatud andma.

2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada kõnealuste vahendite liigid ja omadused, nende tehniline taristu ja lõikes 1 osutatud ELTIFi jaeinvestoritega seotud ülesannete sisu.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 9. septembriks 2015.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

Artikkel 27

Jaeinvestoritele turustatavate ELTIFite sisehindamine

1.   Sellise ELTIFi valitseja, mille osakud või aktsiad on mõeldud turustamiseks jaeinvestoritele, seab sisse selle ELTIFi eriotstarbelise sisehindamise ja rakendab seda enne selle turustamist või levitamist jaeinvestoritele.

2.   ELTIFi valitseja hindab lõikes 1 osutatud sisehindamise raames, kas ELTIF on sobiv jaeinvestoritele turustamiseks, võttes arvesse vähemalt järgmist:

a)

ELTIFi tähtaeg ning

b)

ELTIFI kavandatud investeerimisstrateegia.

3.   ELTIFi valitseja teeb ELTIFi levitajale kättesaadavaks kogu asjakohase teabe jaeinvestoritele turustatava ELTIFi kohta, k.a kogu teabe selle tähtaja ja investeerimisstrateegia, samuti sisehindamise ning jurisdiktsioonide kohta, kuhu ELTIFil on lubatud investeerida.

Artikkel 28

ELTIFite jaeinvestoritele levitamise erinõuded

1.   Jaeinvestoritele ELTIFi suunatud pakkumise korral selgitab ELTIFi valitseja välja:

a)

jaeinvestori teadmised ja kogemused ELTIFile omases investeerimisvaldkonnas;

b)

jaeinvestori finantsseisundi, sh suutlikkuse kanda kahjusid;

c)

jaeinvestori investeerimiseesmärgid, sh jaeinvestori ajalise perspektiivi.

Esimese lõigu alusel saadud teabe põhjal soovitab ELTIFi valitseja jaeinvestorile ELTIFit üksnes siis, kui see on jaeinvestorile sobiv.

2.   Kui jaeinvestoritele pakutava ELTIFi tähtaeg on pikem kui kümme aastat, annab ELTIFi valitseja või levitaja selge kirjaliku hoiatuse selle kohta, et ELTIF kui finantstoode ei pruugi sobida jaeinvestoritele, kes ei saa endale sellist pikaajalist ja mittelikviidset kohustust võtta.

Artikkel 29

Jaeinvestoritele turustatava ELTIFi depositooriumi käsitlevad erisätted

1.   Erandina direktiivi 2011/61/EL artikli 21 lõikest 3 on jaeinvestoritele turustatava ELTIFi depositoorium direktiivi 2009/65/EÜ artikli 23 lõikes 2 osutatud tüüpi üksus.

2.   Erandina direktiivi 2011/61/EL artikli 21 lõike 13 teisest lõigust ja artikli 21 lõikest 14 ei saa jaeinvestoritele turustatava ELTIFi depositoorium vabastada end vastutusest kolmanda isiku poolt hoitavate finantsinstrumentide kaotuse eest.

3.   Direktiivi 2011/61/EL artikli 21 lõikes 12 osutatud depositooriumi vastutust ei või kokkuleppega välistada ega piirata ELTIFi turustamisel jaeinvestoritele.

4.   Kõik lõikega 3 vastuolus olevad kokkulepped on tühised.

5.   ELTIFi depositooriumis hoitavat vara ei tohi ei depositoorium ega ükski kolmas isik, kellele hoidmisülesanne on delegeeritud, oma arvel uuesti kasutada. Uuesti kasutamine hõlmab mis tahes tehinguid, mis on seotud hoitava varaga, sealhulgas vara üleandmist, pantimist, võõrandamist ja laenuks andmist.

ELTIFi depositooriumis hoitava vara uuesti kasutamine on lubatud üksnes tingimusel, et:

a)

uuesti kasutamine toimub ELTIFi arvel;

b)

depositoorium täidab ELTIFi valitseja korraldusi ELTIFi nimel;

c)

uuesti kasutamine toimub ELTIFi kasuks ning osakuomanike või aktsionäride huvides ning

d)

tehing on kaetud kvaliteetse ja likviidse tagatisega, mille ELTIF on saanud omandiõiguse ülemineku kaudu.

Teise lõigu punktis d osutatud tagatise turuväärtus peab igal ajal katma vähemalt uuesti kasutatava vara turuväärtuse, millele lisandub ülekurss.

Artikkel 30

Jaeinvestoritele ELTIFi turustamise lisanõuded

1.   ELTIFi osakuid või aktsiaid võib turustada jaeinvestoritele tingimusel, et ELTIFi valitseja või levitaja annab jaeinvestoritele asjakohast investeerimisnõu.

2.   ELTIFi valitseja võib ELTIFi osakuid või aktsiaid jaeinvestoritele suunatult pakkuda üksnes siis, kui ELTIFi valitsejal on tegevusluba direktiivi 2011/61/EL artikli 6 lõike 4 punktis a ning punkti b alapunktis i osutatud teenuste osutamiseks ja üksnes pärast seda, kui ELTIFi valitseja on teinud käesoleva määruse artikli 28 lõikes 1 osutatud sobivustesti.

3.   Kui potentsiaalse jaeinvestori finantsinstrumentide portfell ei ületa 500 000 eurot, tagab ELTIFi valitseja või levitaja pärast artikli 28 lõikes 1 osutatud sobivustesti tegemist ja asjakohase investeerimisnõu andmist potentsiaalse jaeinvestori esitatud teabe põhjal, et potentsiaalne jaeinvestor ei investeeri ELTIFitesse kokku üle 10 % oma finantsinstrumentide portfellist ning et jaeinvestori poolt ühte või mitmesse ELTIFisse investeeritud esialgne miinimumsumma on 10 000 eurot.

Potentsiaalne jaeinvestor on vastutav ELTIFi valitsejale või levitajale täpse teabe andmise eest oma finantsinstrumentide portfelli ja ELITIFitesse tehtud investeeringute kohta, nagu on osutatud esimeses lõigus.

Käesolevas lõikes mõistetakse finantsinstrumentide portfelli all portfelli, mis koosneb rahahoiustest ja finantsinstrumentidest, v.a finantsinstrumendid, mis on antud tagatiseks.

4.   Jaeinvestoritele turustatava ELTIFi tingimustes või põhikirjas sätestatakse, et kõiki investoreid koheldakse võrdselt ning üksikutel investoritel või investorite rühmadel ei ole õigust sooduskohtlemisele ega teatud majanduslikele eelistele.

5.   Jaeinvestoritele turustatava ELTIFi õiguslik vorm ei tohi jaeinvestorile tuua kaasa lisavastutust ega panna jaeinvestorile täiendavaid kohustusi lisaks esmasele kapitali sissemakse kohustusele.

6.   Jaeinvestorid peavad saama ELTIFi osakute või aktsiate märkimise ajal ja vähemalt kahe nädala jooksul pärast ELTIFi osakute või aktsiate märkimise kuupäeva märkimise tühistada ning saama oma raha tagasi ilma trahvita.

7.   Jaeinvestoritele turustatava ELTIFi valitseja kehtestab jaeinvestorite kaebuste käsitlemiseks asjakohased menetlused ja korra, mis võimaldavad jaeinvestoritel esitada kaebusi oma liikmesriigi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest.

Artikkel 31

ELTIFide osakute või aktsiate turustamine

1.   ELTIFi valitseja võib turustada valitsetava ELTIFi osakuid või aktsiaid kutselistele ja jaeinvestoritele oma päritoluliikmesriigis pärast direktiivi 2011/61/EL artiklis 31 osutatud teate esitamist.

2.   ELTIFi valitseja võib turustada valitsetava ELTIFi osakuid või aktsiaid kutselistele ja jaeinvestoritele muudes liikmesriikides kui ELTIFi valitseja päritoluliikmesriik pärast direktiivi 2011/61/EL artiklis 32 osutatud teate esitamist.

3.   ELTIFi valitseja peab oma pädevale asutusele iga valitsetava ELTIFi suhtes täpsustama, kas ELTIFit on kavas turustada jaeinvestoritele.

4.   Lisaks direktiivi 2011/61/EL artiklites 31 ja 32 nõutud dokumentidele ja teabele peab ELTIFi valitseja esitama oma pädevale asutusele:

a)

ELTIFi prospekti;

b)

ELTIFi põhiteabedokumendi, kui seda ELTIFit turustatakse jaeinvestoritele, ning

c)

teabe artiklis 26 osutatud vahendite kohta.

5.   Direktiivi 2011/61/EL artiklites 31 ja 32 osutatud pädevate asutuste pädevusi ja volitusi käsitatakse kehtivana ka ELTIFide turustamise korral jaeinvestoritele ja need laienevad käesolevas määruses sätestatud lisanõuetele.

6.   Lisaks direktiivi 2011/61/EL artikli 31 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud volitustele peab ELTIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus takistama ELTIFite turustamist, kui ELTIFi valitseja ei vasta kõnealusel ajal või edaspidi käesoleva määruse nõuetele.

7.   Lisaks direktiivi 2011/61/EL artikli 32 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud volitustele peab ELTIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus keelduma ka nõuetekohase teatise edastamisest selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus ELTIFit kavatsetakse turustada, kui ELTIFi valitseja ei vasta kõnealusel ajal käesoleva määruse nõuetele.

VI PEATÜKK

JÄRELEVALVE

Artikkel 32

Pädevate asutuste teostatav järelevalve

1.   Pädevad asutused teostavad järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle jooksvalt.

2.   ELTIFi pädev asutus vastutab peatükkides II, III ja IV sätestatud nõuete täitmise järelevalve eest.

3.   ELTIFi pädev asutus vastutab ELTIFi tingimustes või põhikirjas sätestatud kohustuste täitmise järelevalve eest, samuti prospektis esitatud kohustuste käesolevale määrusele vastavuse kontrollimise eest.

4.   ELTIFi valitseja pädev asutus vastutab ELTIFi valitseja menetluste ja töökorralduse asjakohasuse järelevalve eest, et ELTIFi valitseja oleks võimeline täitma kõikide tema valitsetavate ELTIFite moodustamise ja tegevusega seotud kohustusi ja nõudeid.

ELTIFi valitseja pädev asutus vastutab ELTIFi valitseja käesoleva määruse nõuetele vastavuse järelevalve eest.

5.   Pädevad asutused kontrollivad oma territooriumil asutatud või moodustatud või turustatavaid ühisinvesteerimisettevõtjaid, et kontrollida, et nad ei kasutaks ELTIFi nimetust ega viitaks sellele, et nad on ELTIFid, kui neil puudub vastav tegevusluba ja nende tegevus ei ole kooskõlas käesoleva määrusega.

Artikkel 33

Pädevate asutuste volitused

1.   Pädevatel asutustel on kõik järelevalve- ja uurimisvolitused, mis on vajalikud nende ülesannete täitmiseks käesoleva määruse kohaselt.

2.   Direktiiviga 2011/61/EL pädevatele asutustele antud volitused, k.a karistustega seotud volitused, laienevad käesolevale määrusele.

3.   ELTIFi pädev asutus keelab nimetuse „ELTIF” või „Euroopa pikaajaline investeerimisfond” kasutamise, kui ELTIFi valitseja ei täida enam käesoleva määruse nõudeid.

Artikkel 34

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitused ja pädevus

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on talle käesoleva määrusega antud ülesannete täitmiseks vajalik pädevus.

2.   Direktiivi 2011/61/EL kohaseid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele antud volitusi kasutatakse ka käesoleva määruse kohaldamisel ning kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

3.   Määruse (EL) nr 1095/2010 kohaldamise eesmärgil tuleb käesolevat määrust lugeda hilisemaks õiguslikult siduvaks liidu õigusaktiks, millega antakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 1 lõikes 2 osutatud ülesanded.

Artikkel 35

Pädevate asutuste koostöö

1.   ELTIFi pädev asutus ja ELTIFi valitseja pädev asutus, kui see on erinev, teevad omavahel koostööd ja vahetavad teavet, et täita käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

2.   Pädevad asutused teevad omavahel koostööd direktiivi 2011/61/EL kohaselt.

3.   Pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teevad omavahel koostööd oma ülesannete täitmiseks käesoleva määruse alusel ja kooskõlas määrusega (EL) nr 1095/2010.

4.   Pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahetavad teavet ja dokumente, mis on vajalikud käesoleva määrusega sätestatud kohustuste täitmiseks vastavalt määrusele (EL) nr 1095/2010, eelkõige käesoleva määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja heastamiseks.

VII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 36

Taotluste menetlemine komisjonis

Komisjon peab pidama esmatähtsaks menetlusi, mis on seotud ELTIFite taotlustega saada rahastamist EIPst, ning neid menetlusi optimeerima. Komisjon optimeerib ELTIFite selliste taotluste kohta arvamuste või seisukohtade esitamist, millega taotletakse rahastamist EIPst.

Artikkel 37

Läbivaatamine

1.   Hiljemalt 9. juunil 2019 alustab komisjon käesoleva määruse kohaldamise läbivaatamist. Selle käigus analüüsitakse eelkõige järgmist:

a)

artikli 18 mõju;

b)

milline mõju on vara hajutamisele olnud artikli 13 lõikes 1 sätestatud 70 % piirmäära kohaldamisel kõlblikusse investeerimisvarasse investeerimise suhtes;

c)

mil määral ELTIFe liidus turustatakse, sealhulgas, kas direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 2 reguleerimisalasse kuuluvatel AIFide valitsejatel võiks olla huvi turustada ELTIFeid;

d)

millises ulatuses tuleks kõlblike aktivate ja investeeringute loetelu ning hajutamistingimusi, portfelli koosseisu ja raha laenuksvõtmise piiranguid ajakohastada.

2.   Pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud läbivaatamist ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega konsulteerimist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse käesoleva määruse ja ELTIFite panust kapitaliturgude liidu väljakujundamisse ning artikli 1 lõikes 2 osutatud eesmärkide täitmisse. Kui see on asjakohane, lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.

Artikkel 38

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 9. detsembrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 29. aprill 2015

Euroopa Parlamendi nimel

eesistuja

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

president

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ELT C 67, 6.3.2014, lk 71.

(2)  ELT C 126, 26.4.2014, lk 8.

(3)  Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2015. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. aprilli 2015. aasta otsus.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 18).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).

(10)  Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 809/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist (ELT L 149, 30.4.2004, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(19)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (ELT L 86, 24.3.2012, lk 1).

(20)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).


Top