EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2015/534, 17. märts 2015 , järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/13


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2015/534,

17. märts 2015,

järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (1), eelkõige selle artikli 4 lõikeid 1 ja 3, artikli 6 lõiget 2 ja lõike 5 punkti d ning artiklit 10,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17) (2), eelkõige selle artikli 21 lõiget 1, artiklit 140 ja artikli 140 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

krediidiasutuste suhtes kohaldatakse aruandlusnõudeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (3) (kapitalinõuete määrus) ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014 (4). Aruandlusteavet kogub EKP otsuse EKP/2014/29 alusel (5). See määrus täiendab otsust EKP/2014/29, täpsustades järelevalvealase finantsteabe aruandlusnõudeid.

(2)

Rakendusmäärus (EL) 680/2014 kehtestab ühtsed nõuded kõikidele krediidiasutustele, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 575/2013, seoses järelevalvealase aruandlusega pädevatele asutustele konkreetsetes rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 1 osutatud valdkondades. Üks nendest valdkondadest on finantsteave konsolideeritud alusel. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõike 2 kohaselt peavad krediidiasutused, kes koostavad oma konsolideeritud raamatupidamisaruanded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1606/2002 (6) artikli 6 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, esitama aruande järelevalvealase finantsteabe kohta konsolideeritult. Praegu edastavad riiklikud pädevad asutused järelevalvealast finantsteavet EKP-le rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel nii oluliste kui ka vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste osas kooskõlas otsusega EKP/2014/29 ning see jätkub muutusteta, kuna see ei ole käesoleva määruse reguleerimisese.

(3)

Kaalutlusruumi kasutamine, mis puudutab krediidiasutustelt rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kasutamise nõudmist määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt seoses järelevalvelise aruandlusega määruse (EL) 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel, jääb käesoleva määruse reguleerimisesemest välja. Võttes arvesse määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklit 150, ei mõjuta see varasemaid riiklike pädevate asutuste kaalutlusõiguse kasutamise või mittekasutamise otsuseid.

(4)

Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 3 on järelevalvealase finantsteabe konsolideeritud aruandluseks vajalik pädeva asutuse otsus aruandluse laiendamise kohta krediidiasutuste osas, kes kohaldavad rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt järelevalveliseks aruandluseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel. Ka EKP peaks tegema otsuse järelevalvealase finantsteabe esitamise nõude laiendamise kohta olulistele järelevalve alla kuuluvatele gruppidele, kes kohaldavad järelevalveliseks aruandluseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel määrust (EÜ) nr 1606/2002.

(5)

Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 6 on järelevalvealase finantsteabe konsolideeritud aruandluseks vajalik pädeva asutuse otsus aruandluse laiendamise kohta krediidiasutuste osas, kes kohaldavad riigi raamatupidamistava nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ (7) alusel. Ka EKP peaks tegema otsuse järelevalvealase finantsteabe esitamise nõude laiendamise kohta olulistele järelevalve alla kuuluvatele gruppidele, kes kohaldavad järelevalveliseks aruandluseks riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ. Euroopa Pangandusjärelevalvega on konsulteeritud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikele 6.

(6)

Rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 sätestab ühtsed järelevalvealased aruandlusnõuded oma kohaldamisalal. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõigete 5 ja 6 kohaselt käsitleb rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 ainult konsolideeritud järelevalvealast finantsteavet. Järelevalvealase finantsteabe aruandlus individuaalsel alusel jääb selle kohadamisalast välja ja seega võivad pädevad asutused kehtestada nõudeid järelevalvealase finantsteabe aruandluseks individuaalsel alusel. Seoses vajadusega võrreldava finantsteabe järele järelevalve alla kuuluvate oluliste ja vähem oluliste üksuste osas tuleb käesoleva määrusega täpsustada järelevalvealast finantsteavet, mida järelevalve alla kuuluvad olulised ja vähem olulised üksused peavad individuaalselt riiklikele pädevatele asutustele esitama. Riiklikud pädevad asutusted peavad selle teabe seejärel esitama EKP-le kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 40 lõikega 3.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (8) artikli 40 kohaselt võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused nõuda krediidiasutustelt, kellel on selle liikmesriigi territooriumil filiaale, perioodilist aruandlust nende tegevuse kohta vastuvõtvas liikmesriigis. Kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 lõikega 20 kuuluvad mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid järelevalve alla. Seoses vajadusega võrreldava finantsteabe järele järelevalve alla kuuluvate üksuste osas tuleb käesoleva määrusega täpsustada järelevalvealast finantsteavet, mida mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid peavad esitama riiklikele pädevatele asutustele. Riiklikud pädevad asutused peavad selle teabe seejärel esitama EKP-le kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 40 lõikega 3.

(8)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõige 4 kohaselt on EKP-l järelevalvepädevus krediidiasutuste, finantsvaldusettevõtjate või segafinantsvaldusettevõtjate või filiaalide üle, mis on asutatud osalevas liikmesriigis mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt. Seega ei ole kolmandas riigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid EKP-le antud järelevalveülesannetega hõlmatud. Seetõttu ei kohaldata nende filiaalide suhtes käesoleva määruse aruandlusnõudeid. Lisaks sellele jäävad osutatud aruandlusnõuetest välja teises osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid, kuna kavandatud on nõuete kohaldamine filiaali asutanud järelevalve alla kuuluva üksuse tasandil.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud nõuete eesmärk järelevalve alla kuuluvate oluliste ja vähemoluliste üksuste osas, k.a mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid, on tagada ühtse miinimumteabekogumi esitamine järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele, mitte üldiste aruandlusnõuete kehtestamine. Kohastel juhtudel võivad riiklikud pädevad asutused koguda vajalikku miinimumteavet osana laiemast aruandlusraamistikust, mille nad kehtestavad asjakohaste liidu või riigisiseste õigusaktide alusel ja mille eesmärk võib järelevalveeesmärkide kõrval olla näiteks ka statistika.

(10)

EKP ülesannete täitmiseks tuleb saada finantsteavet järelevalve alla kuuluvatelt vähem olulistelt gruppidelt, v.a need, kes koostavad oma konsolideeritud raamatupidamisaruanded kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mis on vastu võetud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 6 lõikega 2. Seetõttu peab käesolev määrus sätestama järelevalvealase finantsteabe, mida need grupid peavad riiklikele pädevatele asutustele esitama. Eelkõige tuleb täpsustada esitatava teabe vormingud, sagedused, aruandekuupäevad ja aruande esitamise perioodid ning tähtajad. Need nõuded peavad tagama, et järelevalve alla kuuluvad grupid esitavad riiklikele pädevatele asutustele ühtse miinimumteabe kogumi, mitte kehtestama üldiseid aruandlusnõudeid.

(11)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõikega 2 ja määruse (EL) nr 468/2014 artikliga 21 peavad nii EKP kui riiklikud pädevad asutused omavahel teavet vahetama. Ilma et see mõjutaks EKP pädevust saada aruandlusteavet vahetult krediidiasutustelt või saada sellele teabele pidevat juurdepääsu, peavad riiklikud pädevad asutused eelkõige edastama EKP-le kogu teabe, mis on vajalik EKP-le määrusega (EL) nr 1024/2014 pandud ülesannete täitmiseks.

(12)

Kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artikli 2 lõikega 3 võivad asutused järelevalvealase finantsteabe konsolideeritult esitamisel kasutada kalendriaastast erinevat aruandeaastat. Ka käesolev määrus lubab aruandluses kasutada kalendriaastast erinevat aruandeaastat.

(13)

EKP on käesoleva määruse osas läbi viinud avaliku konsulteerimise ning teinud võimaliku kulu-tulu analüüsi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

REGULEERIMISESE JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.   Käesolev määrus kehtestab aruandlusnõuded järelevalvealase finantsteabe esitamisele riiklikele pädevatele asutustele järgmiste üksuste poolt:

a)

järelevalve alla kuuluvad olulised grupid, kes kohaldavad järelevalvelises aruandluses rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 23 lõike 2 alusel kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, k.a nende alagrupid;

b)

järelevalve alla kuuluvad olulised grupid, v.a punktis a nimetatud, kes kohaldavad riigisisese raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ, k.a nende alagrupid;

c)

järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, k.a mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid;

d)

järelevalve alla kuuluvad olulised grupid tütarettevõtjate osas, kes on asutatud mitteosalevas liikmesriigis või kolmandas riigis;

e)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid, v.a punktis e nimetatud, kes kohaldavad rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 23 lõike 2 alusel kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, k.a nende alagrupid;

f)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ, k.a nende alagrupid;

g)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused, k.a mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid;

2.   Erandina artiklitest 7 ja 14 ei pea käesoleva määruse alusel järelevalvealast finantsteavet esitama järelevalve alla kuuluvad üksused, kellele on individuaalselt antud erand usaldatavusnõuete kohaldamisest kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artiklitega 7 või 10.

3.   Kui pädevad asutused, sh EKP, nõuavad asutustelt kohustuste täitmist määruse (EL) nr 575/2013 teise kuni neljanda ja kuuenda osa kohaselt ning direktiivi 2013/36/EL VII jaotise kohaselt allkonsolideeritud alusel kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 11 lõikega 5, peavad need asutused täitma käesolevas määruses allkonsolideerimise kohta sätestatud nõudeid.

4.   Riiklikud pädevad asutused ja/või keskpangad võivad käesoleva määruse alusel kogutud andmeid kasutada ka muude ülesannete täitmiseks.

5.   Käesolev määrus ei mõjuta raamatupidamisstandardeid, mida järelevalve alla kuuluvad grupid ja üksused kohaldavad oma konsolideeritud aruannetes või raamatupidamise aastaaruannetes, samuti ei muuda see raamatupidamisstandardeid, mida kohaldatakse järelevalvelises aruandluses. Kuna järelevalve alla kuuluvad grupid ja üksused kohaldavad mitmesuguseid raamatupidamisstandardeid, peavad need järelevalve alla kuuluvad grupid ja üksused esitama teabe ainult nende poolt asjaomase raamatupidamisstandardi alusel kasutatavate hindamisreeglite kohta, sh krediidiriski kahjumi prognoosi meetod. Selleks koostatakse konkreetsed aruandevormid järelevalve alla kuuluvate gruppide ja üksuste jaoks, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ. Vormidel ei tule esitada andmepunkte, mida ei kohaldata vastavate järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes.

6.   Mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid võivad esitada käesoleva määruse alusel neilt nõutavat teavet asjaomasele riiklikule pädevale asutusele krediidiasutuse kaudu, kes ta asutas.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruses kasutatakse määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) mõisteid koos järgmiste mõistetega, kui ei ole sätestatud teisiti:

1.   „IAS” ja „IFRS”– määruse (EÜ) nr 1606/2002 artiklis 2 osutatud rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ja rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid;

2.   „tütarettevõtja”– tütarettevõtja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 16, mis on krediidiasutus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 määratluses;

3.   „alagrupp”– grupp, mille emaettevõtja ei ole ise samas liikmesriigis tegevusloa alusel tegutseva asutuse tütarettevõtja, või samas liikmesriigis asutatud finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja;

4.   „konsolideeritud alusel”– konsolideeritud alus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 48 määratluses;

5.   „allkonsolideeritud alusel”– allkonsolideeritud alus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 49 määratluses.

Artikkel 3

Järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi seisundimuutus

1.   Käesoleva määruse eesmärgil liigitatakse järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp oluliseks 18 kuud pärast seda, kui talle on teatatud otsusest määruse (EL) 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 45 lõike 1 kohaselt. Järelevalve alla kuuluva olulise üksusena või järelevalve alla kuuluva olulise grupina esitab ta teabe kooskõlas käesoleva määruse II jaotisega esimesel aruandekuupäeval pärast tema oluliseks liigitamist.

2.   Käesoleva määruse eesmärgil liigitatakse järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp vähem oluliseks, kui talle on teatatud otsusest määruse (EL) 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 46 lõike 1 kohaselt. Seejärel alustab ta teabe aruandlust kooskõlas käesoleva määruse III jaotisega.

II JAOTIS

JÄRELEVALVE ALLA KUULUVAD OLULISED GRUPID JA ÜKSUSED

1. PEATÜKK

Järelevalve alla kuuluvad olulised grupid

Artikkel 4

Konsolideeritud alusel aruannete esitamise vormingud ja sagedus, aruandekuupäevad ning aruande esitamise kuupäevad järelevalve alla kuuluvatele olulistele gruppidele, kes kohaldavad järelevalvelises aruandluses IFRSi kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõikega 2.

Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 3 esitavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklites 2, 3 ja 10 osutatud järelevalvealase finantsteabe konsolideeritud alusel järelevalve alla kuuluvad olulised grupid, kes kohaldavad IFRSi määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt järelevalveliseks aruandluseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel. Rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklites 2, 3 ja 10 osutatud järelevalvealase finantsteabe esitavad konsolideeritud alusel ka nende alagrupid, kes määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt kohaldavad järelevalveliseks aruandluseks IFRSi.

Artikkel 5

Konsolideeritud alusel aruannete esitamise kuupäevade vormingud ja sagedus, aruandekuupäevad ning aruannete esitamise kuupäevad järelevalve alla kuuluvatele olulistele gruppidele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ

Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 99 lõikega 6 esitavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklites 2, 3 ja 11 osutatud järelevalvealase finantsteabe konsolideeritud alusel järelevalve alla kuuluvad olulised grupid, v.a artiklis 4 nimetatud, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

II PEATÜKK

Järelevalve alla kuuluvad olulised üksused

Artikkel 6

Individuaalsel alusel aruandluse vormingud ja sagedus üksustele, kes ei ole järelevalve alla kuuluva olulise grupi osa

1.   Järelevalvealase finantsteabe esitavad individuaalsel alusel asjaomasele riiklikule pädevale asutuse järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, kes ei ole järelevalve alla kuuluva olulise grupi ja kes kohaldavad rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid määruse (EÜ) nr 1606/2002 alusel põhjusel, et nad koostavad oma raamatupidamise aastaaruanded kooskõlas selles määruses sätestatud raamatupidamisstandarditega või kohaldavad neid järelevalveliseks aruandluseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel. Siia kuuluvad ka mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid.

2.   Lõikes 1 osutatud järelevalveline finantsaruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 9 osutatud teabe ja toimub selles artiklis osutatud sagedusega.

3.   Järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, v.a lõikes 1 nimetatud, kes ei ole järelevalve alla kuuluva olulise grupi osa ja kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ, sh mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele.

4.   Lõikes 3 osutatud järelevalveline finantsaruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 11 osutatud teabe ja toimub selles artiklis osutatud sagedusega.

5.   Lõigetes 2 ja 4 osutatud teave hõlmab ainult teavet, mis on seotud järgmisega:

a)

varad, kohustused, omakapital, tulu ja kulu, mida järelevalve alla kuuluv üksus käsitleb kohaldatavate raamatupidamisstandardite alusel;

b)

bilansivälised riskipositsioonid ja tegevused, milles järelevalve alla kuuluv üksus osaleb;

c)

järelevalve alla kuuluva üksuse poolt tehtavad tehingud, v.a punktides a ja b osutatud;

d)

hindamisreeglid, sh krediidiriski kahjumi prognoosi meetodid, mida järelevalve alla kuuluv üksus kasutab kohaldatavate raamatupidamisstandardite alusel.

6.   Riiklikud pädevad asutused võivad lõigetes 2 ja 4 osutatud EKP-le esitatavat teavet koguda osana laiemast riiklikust aruandlusraamistikust, mis kooskõlas asjaomaste liidu või riigisiseste õigusaktidega hõlmab ka järelevalvealase finantsteabe ja katab lisaks järelevalvelistele ka muid eesmärke, näiteks statistika.

Artikkel 7

Individuaalsel alusel aruandluse vormingud ja sagedus üksustele, kes on järelevalve alla kuuluva olulise grupi osa

1.   Järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, kes on järelevalve alla kuuluva olulise grupi ja kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002 põhjusel, et nad koostavad oma aastaaruanded kooskõlas selles määruses osutatud raamatupidamisstandarditega või et nad kohaldavad neid järelevalvelises aruandluses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele individuaalsel alusel. Selliste üksuste järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 9 sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisas täpsustatud ühtset miinimumteavet.

2.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le kõik nende poolt kogutavad täiendavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 III lisas osutatud vormid. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette igast täiendavast vormist, mida nad kavatsevad edastada.

3.   Järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, v.a lõikes 1 osutatud, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ ja on järelevalve alla kuuluva olulise grupi osa, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele.

4.   Lõikes 3 osutatud järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 11 sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisas täpsustatud ühtset miinimumteavet.

5.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le kõik nende poolt kogutavad täiendavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 IV lisas osutatud vormid. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette igast täiendavast vormist, mida nad kavatsevad edastada.

6.   Lõigetes 1, 2, 4 ja 5 osutatud teave esitatakse kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõikega 5.

7.   Riiklikud pädevad asutused võivad lõigetes 1, 2, 4 ja 5 osutatud EKP-le esitatavaid andmeid koguda osana laiemast riiklikust aruandlusraamistikust, mis kooskõlas asjaomaste liidu või riigisiseste õigusaktidega hõlmab ka järelevalvealase finantsteabe ja katab lisaks järelevalvelistele ka muid eesmärke, näiteks statistika.

Artikkel 8

Aruandekuupäevad ja aruannete esitamise kuupäevad järelevalve alla kuuluvatele olulistele gruppidele

1.   Artiklites 6 ja 7 osutatud järelevalve alla kuuluvate oluliste üksustega seotud teabel on järgmised aruandekuupäevad:

a)

kvartali aruandlus – 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga;

b)

poolaasta aruandlus – 30. juuni ja 31. detsembri seisuga;

c)

aasta aruandlus – 31. detsembri seisuga.

2.   Ajavahemikuga seotud teabe aruandlus on kumulatiivne kalendriaasta esimese päevast kuni aruandekuupäevani.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad riiklikud pädevad asutused kohandada aruandekuupäevad vastavaks aruandeaasta lõpuga, kui järelevalve alla kuuluvad olulised üksused võivad koostada oma aastaaruandeid kalendriaastast erineva aruandeaasta alusel. Kohandatud aruandekuupäevad on kolm, kuus, üheksa ja 12 kuud pärast aruandeaasta lõppu. Ajavahemikuga seotud teabe aruandlus on kumulatiivne aruandeaasta esimese päevast kuni aruandekuupäevani.

4.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste kohta artiklites 6 ja 7 osutatud teabe järgmistel aruande esitamise kuupäevadel:

a)

järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste osas, kes ei ole järelevalve alla kuuluva olulise grupi osa – 40s tööpäev pärast asjaomaste andmete aruandekuupäeva;

b)

järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste osas, kes on järelevalve alla kuuluva olulise grupi osa – 55s tööpäev pärast asjaomase aruande esitamise kuupäeva.

5.   Riiklikud pädevad asutused otsustavad mis kuupäevaks peavad järelevalve alla kuuluvad üksused järelevalvealase finantsteabe esitama, et neid tähtaegu järgida.

III PEATÜKK

Järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide aruandlus seoses mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjatega

Artikkel 9

Aruandluse vormingud ja sagedus järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppidele seoses mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjatega

1.   Emaettevõtjad osalevas liikmesriigis ja asutused, keda kontrollib finantsvaldusettevõtja või finantsvaldusettevõtja osalevas liikmesriigis, esitavad järelevalvealase finantsteabe mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate kohta asjaomastele riiklikele pädevatele asutustele järgmiselt:

a)

järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide osas, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002 põhjusel, et nad koostavad oma aastaaruanded kooskõlas selles määruses osutatud raamatupidamisstandarditega või et nad kohaldavad neid järelevalvelises aruandluses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel, osalevas liikmesriigis kõrgeimal konsolideerimistasemel, hõlmab järelevalvealane finantsteave II lisas sätestatud teavet, mida esitatakse rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 9 osutatud sagedusega;

b)

järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide osas, v.a eespool osutatud, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ kõrgeimal konsolideerimistasemel osalevas liikmesriigis, hõlmab järelevalvealane finantsteave II lisa punktis 2 sätestatud teavet, mida esitatakse rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 11 osutatud sagedusega;

2.   Erandina lõikest 1 ei esita selles lõikes osutatud emaettevõtja finantsteavet tütarettevõtjate kohta, kelle varade koguväärtus on 3 miljardit eurot või alla selle. Sellel eesmärgil määratakse varade koguväärtus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa jaotises 3 sätestatud kriteeriumide alusel.

3.   Juhul kui järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja uuendamisest kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa 2. jaotise 3. peatükiga selgub, et tütarettevõtja varade koguväärtus ületab 3 miljardit eurot, tuleb tütarettevõtja kohta esitada lõikes 1 osutatud teavet esimesel aruande esitamise kuupäeval 18 kuud pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist. Kui nimekirja uuendamisest selgub, et tütarettevõtja varade koguväärtus on 3 miljardit eurot või alla selle, alustab emaettevõtja teabe edastamist kooskõlas lõikega 2 esimesel aruande esitamise kuupäeval pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist.

Artikkel 10

Aruandekuupäevad ja aruande esitamise kuupäevad järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppidele seoses mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjatega

1.   Artiklis 9 osutatud teavet kogutakse samadel aruandekuupäevadel, mis kehtivad järelevalvealasele finantsteabele järelevalve alla kuuluva olulise grupi osas. Ajavahemikuga seotud teabe aruandlus on kumulatiivne aruandeaasta esimese päevast kuni finantsteabe aruandluse aruandekuupäevani.

2.   Riiklikud pädevad asutused esitavad EKP-le artiklis 9 osutatud teabe järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste kohta, mis on asutatud mitteosalevas liikmesriigis või kolmandas riigis, 55nda tööpäeva lõpuks pärast asjaomaste andmete aruandekuupäeva.

3.   Riiklikud pädevad asutused otsustavad mis kuupäevaks peavad järelevalve alla kuuluvad üksused järelevalvealase finantsteabe esitama, et neid tähtaegu järgida.

III JAOTIS

JÄRELEVALVE ALLA KUULUVAD VÄHEM OLULISED GRUPID JA ÜKSUSED

1. PEATÜKK

Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid

Artikkel 11

Konsolideeritud alusel aruandluse vormingud ja sagedus järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele

1.   Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid, kes kohaldavad järelevalvelises aruandluses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, k.a nende alagrupid, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele konsolideeritud alusel.

2.   Lõikes 1 osutatud järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 9 sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisa punktis 1 täpsustatud ühtset miinimumteavet.

3.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le kõik nende poolt kogutavad täiendavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 III lisas osutatud vormid. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette igast täiendavast vormist, mida nad kavatsevad edastada.

4.   Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid, v.a lõikes 1 osutatud, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele. See järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 11 sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisa punktis 2 täpsustatud ühtset miinimumteavet.

5.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le kõik nende poolt kogutavad täiendavad määruse (EL) nr 680/2014 IV lisas osutatud vormid. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette igast täiendavast vormist, mida nad kavatsevad edastada.

6.   Erandina lõigetest 4 ja 5 hõlmab järelevalveline finantsaruandlus järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide puhul, kelle varade koguväärtus on 3 miljardit või alla selle, III lisas täpsustatud ühtse miinimumteabe, mitte käesoleva artikli lõikes 4 täpsustatud teabe. Sellel eesmärgil võetakse aluseks järelevalve alla kuuluvate gruppide varade koguväärtus, et määrata kas järelevalve alla kuuluv üksus on oma suurusest tulenevalt oluline kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa III jaotisega.

7.   Juhul kui järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja uuendamisest kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa II jaotise 3. peatükiga selgub, et järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi varade koguväärtus ületab 3 miljardit eurot, peab see grupp esitama lõigetes 4 ja 5 osutatud teabe esimesel aruande esitamise kuupäeval 18 kuud pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist. Kui nimekirja uuendamisest selgub, et järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi varade koguväärtus on 3 miljardit eurot või alla selle, alustab grupp teabe edastamist kooskõlas lõikega 6 esimesel aruande esitamise kuupäeval pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist.

8.   Lõigetes 2, 3, 4, 5 ja 6 osutatud teave esitatakse kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõikega 5.

9.   Riiklikud pädevad asutused võivad lõigetes 2, 3, 4, 5 ja 6 osutatud EKP-le esitatavat teavet koguda osana laiemast riiklikust aruandlusraamistikust, mis kooskõlas asjaomaste liidu õigusaktidega hõlmab ka järelevalvealase finantsteabe ja katab lisaks järelevalvelistele ka muid eesmärke, näiteks statistika.

Artikkel 12

Aruandekuupäevade ja aruannete esitamise kuupäevad järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele gruppidele

1.   Artiklis 11 osutatud järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppidega seotud teabel on järgmised aruandekuupäevad:

a)

kvartali aruandlus – 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga;

b)

poolaasta aruandlus – 30. juuni ja 31. detsembri seisuga;

c)

aasta aruandlus – 31. detsembri seisuga.

2.   Ajavahemikuga seotud teabe aruandlus on kumulatiivne kalendriaasta esimese päevast kuni aruandekuupäevani.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad riiklikud pädevad asutused kohandada aruandekuupäevad vastavaks aruandeaasta lõpuga, kui järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid võivad esitada järelevalvealast finantsteavet kalendriaastast erineva aruandeaasta alusel. Kohandatud aruandekuupäevad on kolm, kuus, üheksa ja 12 kuud pärast aruandeaasta lõppu. Ajavahemikuga seotud teabe aruandlus on kumulatiivne ja hõlmab ajavahemiku aruandeaasta esimese päevast kuni aruandekuupäevani.

4.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le artiklis 11 osutatud teabe järgmistel aruande esitamise kuupäevadel:

a)

järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide puhul, k.a konsolideeritud alusel aruandlusega alagrupid – 55ndal tööpäeval pärast asjaomaste andmete aruandekuupäeva;

b)

järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide puhul aruandlusega artikli 1 lõike 3 kohaselt allkonsolideeritud alusel – 65ndal tööpäeval pärast asjaomaste andmete aruandekuupäeva;

5.   Riiklikud pädevad asutused otsustavad mis kuupäevaks peavad järelevalve alla kuuluvad üksused järelevalvealase finantsteabe esitama, et neid tähtaegu järgida.

II PEATÜKK

Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused

Artikkel 13

Individuaalsel alusel aruandluse vormingud ja sagedus järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele, kes ei ole grupi osa

1.   Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002 põhjusel, et nad koostavad oma aastaaruanded kooskõlas selles määruses osutatud raamatupidamisstandarditega või et nad kohaldavad neid järelevalvelises aruandluses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel, ja kes ei ole järelevalve alla kuuluva grupi osa, k.a mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele individuaalsel alusel.

2.   Lõikes 1 osutatud järelevalvealane aruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 680/2013 artiklis 9 sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisa punktis 1 osutatud miinimumteabe.

3.   Riiklikud pädevad asutused esitavad EKP-le iga täiendava tema poolt kogutava vormi rakendusmääruse (EL) nr 680/2013 III lisas. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette oma kavatsusest esitada täiendavaid vorme.

4.   Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused, v.a lõikes 1 nimetatud, kes kohaldavad direktiivil 86/635/EMÜ põhinevat riiklikku raamatupidamistava ja kes ei ole järelevalve alla kuuluva grupi osa, k.a mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele.

5.   Lõikes 4 osutatud järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 11 sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisa punktis 2 täpsustatud ühtse miinimumteabe.

6.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le kõik nende poolt kogutavad täiendavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 IV lisas osutatud vormid. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette igast täiendavast vormist, mida nad kavatsevad edastada.

7.   Lõigete 2, 3, 5 ja 6 osas kohaldatakse järgmisi erandeid:

a)

järelevalveline finantsaruandlus hõlmab järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste puhul, kelle varade koguväärtus on 3 miljardit või alla selle, III lisas täpsustatud ühtse miinimumteabe, mitte lõigetes 2, 3, 5 ja 6 täpsustatud teabe;

b)

mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaal ei pea esitama järelevalvealast finantsteavet, kui tema varade koguväärtus on 3 miljardit eurot või alla selle.

8.   Lõike 7 eesmärgil võetakse aluseks järelevalve alla kuuluva üksuse varade koguväärtus, et määrata kas järelevalve alla kuuluv üksus on oma suurusest tulenevalt oluline kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa III jaotisega.

9.   Juhul kui järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja uuendamisest kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa II jaotise 3. peatükiga selgub, et järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse varade koguväärtus ületab 3 miljardit eurot, peab see üksus esitama lõigetes 2, 3, 5 ja 6 osutatud teabe esimeses aruande esitamise kuupäeval 18 kuud pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist. Kui nimekirja uuendamisest selgub, et järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse varade koguväärtus on 3 miljardit eurot või alla selle, alustab see üksus teabe edastamist kooskõlas lõikega 7 esimesel aruande esitamise kuupäeval pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist.

10.   Lõigetes 2, 3, 5, 6 ja 7 osutatud teave esitatakse kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõikega 5.

11.   Riiklikud pädevad asutused võivad lõigetes 2, 3, 5, 6 ja 7 osutatud EKP-le esitatavat teavet koguda osana laiemast riiklikust aruandlusraamistikust, mis kooskõlas asjaomaste liidu või riigisiseste õigusaktidega hõlmab ka järelevalvealase finantsteabe ja katab lisaks järelevalvelistele ka muid eesmärke, näiteks statistika.

Artikkel 14

Individuaalsel alusel aruandluse vormingud ja sagedus üksustele, kes on järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi osa

1.   Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused, kes on järelevalve alla kuuluva vähema olulise grupi osa ja kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002 põhjusel, et nad koostavad oma aastaaruanded kooskõlas selles määruses osutatud raamatupidamisstandarditega või et nad kohaldavad neid järelevalvelises aruandluses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõike 2 alusel, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele individuaalsel alusel.

2.   Lõikes 1 osutatud järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 9 sätestatud sagedusega ja hõlmab II lisas täpsustatud ühtse miinimumteabe.

3.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le kõik nende poolt kogutavad täiendavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 III lisas osutatud vormid. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette igast täiendavast vormist, mida nad kavatsevad edastada.

4.   Üksused, kes on järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi osa ja kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ, esitavad järelevalvealase finantsteabe asjaomasele riiklikule pädevale asutusele.

5.   Lõikes 4 osutatud järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artiklis 11 sätestatud sagedusega ja hõlmab II lisas täpsustatud ühtse miinimumteabe.

6.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le kõik nende poolt kogutavad täiendavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 IV lisas osutatud vormid. Riiklikud pädevad asutused teatavad EKP-le ette igast täiendavast vormist, mida nad kavatsevad edastada.

7.   Erandina lõigetest 2, 3, 5 ja 6 hõlmab järelevalveline finantsaruandlus III lisas täpsustatud teavet järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste osas, kelle varade koguväärtus on alla 3 miljardit euro. Sellel eesmärgil võetakse aluseks järelevalve alla kuuluva üksuse varade koguväärtus, et määrata kas järelevalve alla kuuluv üksus on oma suurusest tulenevalt oluline kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa III jaotisega.

8.   Juhul kui järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja uuendamisest kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) IV osa II jaotise 3. peatükiga selgub, et järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse varade koguväärtus ületab 3 miljardit eurot, peab see üksus esitama lõigetes 2, 3, 5 ja 6 osutatud teabe esimesel aruande esitamise kuupäeval 18 kuud pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist. Kui nimekirja uuendamisest selgub, et järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse varade koguväärtus on 3 miljardit eurot või alla selle, alustab see üksus teabe edastamist kooskõlas lõikega 7 esimesel aruande esitamise kuupäeval pärast järelevalve alla kuuluvate üksuste uuendatud nimekirja avaldamist.

9.   Lõigetes 2, 3, 5, 6 ja 7 osutatud teave esitatakse kooskõlas käesoleva määruse artikli 6 lõikega 5.

10.   Riiklikud pädevad asutused võivad lõigetes 2, 3, 5, 6 ja 7 osutatud EKP-le esitatavat teavet koguda osana laiemast riiklikust aruandlusraamistikust, mis kooskõlas asjaomaste liidu või riigisiseste õigusaktidega hõlmab ka järelevalvealase finantsteabe ja katab lisaks järelevalvelistele ka muid eesmärke, näiteks statistika.

Artikkel 15

Aruandekuupäevade ja aruannete esitamise kuupäevad järelevalve alla kuuluvatele vähem olulistele üksustele

1.   Artiklites 13 ja 14 osutatud järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksustega seotud teabel on järgmised aruandekuupäevad:

a)

kvartali aruandlus – 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga;

b)

poolaasta aruandlus – 30. juuni ja 31. detsembri seisuga;

c)

aasta aruandlus – 31. detsembri seisuga.

2.   Ajavahemikuga seotud teabe aruandlus on kumulatiivne kalendriaasta esimese päevast kuni aruandekuupäevani.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad riiklikud pädevad asutused kohandada aruandekuupäevad vastavaks aruandeaasta lõpuga, kui järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused võivad esitada järelevalvealast finantsteavet kalendriaastast erineva aruandeaasta alusel. Kohandatud aruandekuupäevad on kolm, kuus, üheksa ja 12 kuud pärast aruandeaasta lõppu. Ajavahemikuga seotud andmete aruandlus on kumulatiivne aruandeaasta esimese päevast kuni aruandekuupäevani.

4.   Riiklikud pädevad asutused edastavad EKP-le järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste kohta artiklites 13 ja 14 osutatud teabe järgmistel aruande esitamise kuupäevadel päeva lõpuks:

a)

järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste osas, kes ei ole järelevalve alla kuuluva olulise grupi osa – 55s tööpäev pärast asjaomaste andmete aruandekuupäeva;

b)

järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste osas, kes on järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi osa – 55s tööpäev pärast asjaomaste andmete aruandekuupäeva.

5.   Riiklikud pädevad asutused otsustavad mis kuupäevaks peavad järelevalve alla kuuluvad üksused järelevalvealase finantsteabe esitama, et neid tähtaegu järgida.

IV JAOTIS

ANDMETE KVALITEET JA IT-KEEL

Artikkel 16

Andmete kvaliteedi kontroll

Riiklikud pädevad asutused jälgivad ja tagavad EKP-le esitatava teabe kvaliteeti ja usaldusväärsust. Selleks järgivad riiklikud pädevad asutused otsuse EKP/2014/29 artiklite 4 ja 5 sätteid.

Artikkel 17

IT-keel teabe edastamiseks riikide pädevate asutuste poolt EKP-le

Riiklikud pädevad asutused edastavad käesolevas määruses osutatud teabe EKP-le kooskõlas aruandluskeele eXtensible Business Reporting Language taksonoomiaga, et võimaldada rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 teabevahetuse osas ühtne tehniline vorming. Selleks järgivad riiklikud pädevad asutused otsuse EKP/2014/29 artikli 6 sätteid.

V JAOTIS

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Aruandluse alguse aruandekuupäevad

1.   31. detsember 2015 on esimene aruandekuupäev aruandluseks käesoleva määruse kohaselt järgmise järelevalvealase finantsteabe osas:

a)

järelevalve alla kuuluvad olulised grupid;

b)

järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, mis ei ole järelevalve alla kuuluva grupi osa.

2.   30. juuni 2016 on esimene aruandekuupäev aruandluseks käesoleva määruse kohaselt järgmise järelevalvealase finantsteabe osas:

a)

järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, mis on järelevalve alla kuuluva grupi osa;

b)

mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide tütarettevõtjad.

3.   30. juuni 2017 on esimene aruandekuupäev aruandluseks käesoleva määruse kohaselt järgmise järelevalvealase finantsteabe osas:

a)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid;

b)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused.

Artikkel 19

Üleminekusätted

Riiklike pädevate asutuste poolt tehtud otsused järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide ja üksuste poolt käesoleva määruse reguleerimisesemesse kuuluva järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta jäävad kehtima aruandeperioodide osas enne artiklis 18 osutatud aruandluse algust.

Artikkel 20

Lõppsäte

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas aluslepingutega.

Frankfurt Maini ääres, 17. märts 2015

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  ELT L 141, 14.5.2014, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1)

(5)  Euroopa Keskpanga 2. juuli 2014. aasta otsus EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale (ELT L 214, 19.7.2014, lk 34).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(7)  Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja teiste finantseerimisasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).


I LISA

Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus

1.

Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 III lisa vormid allpool tabelis 1 järelevalve alla kuuluvate gruppide ja üksuste osas, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, ja järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSiga vastavuses olevat riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

2.

Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 IV lisa vormid allpool tabelis 2, järelevalve alla kuuluvate gruppide ja üksuste osas, kes ei ole hõlmatud lõikes 1 ja kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

3.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave esitatakse kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa juhistega.

4.

Tabelite 1 ja 2 vormid 17.1, 17.2 ja 17.3 on ainult järelevalve alla kuuluvate gruppide jaoks ning tabelite 1 ja 2 vorm 40.1 on järelevalve alla kuuluvate gruppide ja üksuste jaoks, kes ei ole grupi osa.

5.

Käesoleva lisa 2. osa tabelites 1 ja 2 osutatud piirmäära arvutamisel kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 680/2014 artikli 5 punkti a alapunkti 4.

Tabel 1

Vormi number

Vormi või vormide rühma nimi

1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

Bilanss [Finantsseisundi aruanne]

1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa

4.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad

4.2

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

4.3

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad

4.4

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud

4.5

Allutatud finantsvarad

5

Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

6

Mittefinantsettevõtjatele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide alusel

Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1

Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused

9.2

Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused tema ees

10

Tuletisinstrumendid: Kauplemine

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus

11.1

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel

12

Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes

Saadud tagatised ja garantiid

13.1

Laenude ja ettemaksete jaotus tagatiste ja garantiide kaupa

13.2

Tagatised, mis on omandatud perioodi jooksul, võttes need enda valdusse [aruande kuupäeva seisuga valduses olevad]

13.3

Akumuleeritud tagatised, mis on omandatud, võttes need enda valdusse [materiaalne vara]

14

Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid

Kasumiaruande teatavate kirjete jaotus

16.1

Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoole sektorite lõikes

16.3

Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenevad kahjumid või kasumid instrumentide lõikes

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilanss

17.1

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Varad

17.2

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilansivälised riskipositsioonid – võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ning muud võetud siduvad kohustused

17.3

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Kohustused

18

Nõetekohaselt teenindatavad ja viivises nõuded

19

Restruktureeritud nõuded

2. OSA [KORD KVARTALIS VASTAVALT PIIRMÄÄRALE: KAS KORD KVARTALIS VÕI ARUANNET EI ESITATA]

Geograafiline jaotus

20.4

Varade geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.5

Bilansiväliste riskipositsioonide geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.6

Kohustuste geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

4. OSA [KORD AASTAS]

Konsolideerimisgrupi struktuur

40.1

Konsolideerimisgrupi struktuur: „üksuste lõikes”


Tabel 2

Vormi number

Vormi või vormide rühma nimi

1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

Bilanss [Finantsseisundi aruanne]

1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa

4.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad

4.2

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

4.3

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad

4.4

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud

4.5

Allutatud finantsvarad

4.6

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemisel kasutatavad finantsvarad

4.7

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

4.8

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

4.9

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel

4.10

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

5

Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

6

Mittefinantsettevõtjatele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide alusel

Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1

Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused

9.2

Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused tema ees

10

Tuletisinstrumendid – Kauplemine

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus

11.2

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus siseriikliku GAAPi kohaselt: jaotus riski liigi alusel

12

Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes

Saadud tagatised ja garantiid

13.1

Laenude ja ettemaksete jaotus tagatiste ja garantiide kaupa

13.2

Tagatised, mis on omandatud perioodi jooksul, võttes need enda valdusse [aruande kuupäeva seisuga valduses olevad]

13.3

Akumuleeritud tagatised, mis on omandatud, võttes need enda valdusse [materiaalne vara]

14

Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid

Kasumiaruande teatavate kirjete jaotus

16.1

Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoole sektorite lõikes

16.4

Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenevad kahjumid või kasumid riskide lõikes

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilanss

17,1

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Varad

17.2

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilansivälised riskipositsioonid – võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ning muud võetud siduvad kohustused

17.3

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Kohustused

18

Nõetekohaselt teenindatavad ja viivises nõuded

19

Restruktureeritud nõuded

2. OSA [KORD KVARTALIS VASTAVALT PIIRMÄÄRALE: KAS KORD KVARTALIS VÕI ARUANNET EI ESITATA]

Geograafiline jaotus

20.4

Varade geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.5

Bilansiväliste riskipositsioonide geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.6

Kohustuste geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

4. OSA [KORD AASTAS]

Konsolideerimisgrupi struktuur

40.1

Konsolideerimisgrupi struktuur: „üksuste lõikes”


II LISA

Järelevalvealase finantsteabe ülilihtsustatud aruandlus

1.

Järelevalvealase finantsteabe ülilihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 III lisa vormid allpool tabelis 3 järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, ja järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSiga vastavuses olevat riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

Tabel 3

Vormi number

Vormi või vormide rühma nimi

1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

Bilanss [Finantsseisundi aruanne]

1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa

4.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad

4.2

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

4.3

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad

4.4

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud

4.5

Allutatud finantsvarad

5

Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1

Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused

10

Tuletisinstrumendid – Kauplemine

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus

11.1

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel

12

Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes

14

Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid

18

Nõetekohaselt teenindatavad ja viivises nõuded

19

Restruktureeritud nõuded

2.

Järelevalvealase finantsteabe ülilihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 IV lisa vormid allpool tabelis 4, järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes ei ole hõlmatud lõikes 1 ja kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

Tabel 4

Vormi number

Vormi või vormide rühma nimi

1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

Bilanss [Finantsseisundi aruanne]

1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa

4.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad

4.2

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

4.3

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad

4.4

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud

4.5

Allutatud finantsvarad

4.6

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemisel kasutatavad finantsvarad

4.7

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

4.8

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

4.9

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel

4.10

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

5

Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused

Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1

Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused

10

Tuletisinstrumendid – Kauplemine

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus

11.2

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus riigi hea raamatupidamistava kohaselt: Jaotus riskiliigi kaupa

12

Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes

18

Nõetekohaselt teenindatavad ja viivises nõuded

19

Restruktureeritud nõuded

3.

Teabe aruandlus lõigete 1 ja 2 kohaselt toimub kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa juhistega.


III LISA

Järelevalvealase finantsteabe andmepunktid

1.

Järelevalvealase finantsteabe andmepunktid hõlmavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 III lisa vormid, mis on toodud IV lisas, järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, ja järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSiga vastavuses olevat riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

2.

Järelevalvealase finantsteabe andmepunktid hõlmavad rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 IV lisa vormid, mis on toodud V lisas, järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes ei ole hõlmatud lõikes 1 ja kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

3.

Teabe aruandlus lõigete 1 ja 2 kohaselt toimub kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa juhistega.


IV LISA

„FINREP Andmepunktid” IFRS või IFRSiga kooskõlas oleva riigi hea raamatupidamistava kohaselt

Vormi nr

Vormi või vormide kogumi nimi

1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

BILANSS [Finantsseisundi aruanne]

1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne

5

Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektori kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused

10

Tuletisinstrumendid – Kauplemine

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus

11.1

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus Jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel

18

Nõetekohaselt teenindatavad ja viivises nõuded

19

Restruktureeritud nõuded


VORMIDE VÄRVIKOOD:

 

Esitatavad andmepunktid

1.   BILANSS [Finantsseisundi aruanne]

1.1   Varad

 

Viited

Bilansiline väärtus

010

010

Sularaha, nõuded keskpankadele ja muud tähtajatud hoiused

IAS 1.54 (i)

 

020

Sularaha

Rakendusmääruse (EL) 680/2014 V lisa 2.1 osa (edaspidi V lisa)

 

030

Sularaha nõuded keskpankadele

V lisa 2.osa punkt 2

 

040

Muud nõudmiseni hoiused

V lisa 2.osa punkt 3

 

050

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, kohaldamissuunise (AG) 14

 

060

Tuletisinstrumendid

IAS 39.9

 

070

Omakapitaliinstrumendid

IAS 32.11

 

080

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

090

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

100

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

110

Omakapitaliinstrumendid

IAS 32.11

 

120

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

130

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

140

Müügivalmis finantsvarad

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

150

Omakapitaliinstrumendid

IAS 32.11

 

160

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

170

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

180

Laenud ja nõuded

IFRS7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; V lisa 1.osa punkt 16

 

190

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

200

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

210

Lõpptähtajani hoitavad investeeringud

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

230

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

240

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

250

Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel

IAS 39.89A(a)

 

260

Investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse

IAS 1.54(e); V lisa 2.osa punkt 4

 

270

Materiaalsed varad

 

 

280

Materiaalsed põhivarad

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

290

Kinnisvarainvesteeringud

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

 

300

Immateriaalsed varad

IAS 1.54(c); Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 punkt 115 (edaspidi „CRR”)

 

310

Firmaväärtus

IFRS 3.B67(d); CRRi artikli 4 punkt 113

 

320

Muu immateriaalne vara

IAS 38.8, 118

 

330

Tulumaksu varad

IAS 1.54(n-o)

 

340

Tasumisele kuuluva tulumaksu vara

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

350

Edasilükkunud tulumaksuvara

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR artikkel 4(1) (106)

 

360

Muud varad

V lisa 2. osa punkt 5

 

370

Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid

IAS1.54(j); IFRS5.38; V lisa 2.osa punkt 6

 

380

VARAD KOKKU

IFRS 1.9(a)(ii); IAS 39.9, rakendamissuunise (IG) 6

 

1.2   Kohustused

 

Viited

Bilansiline väärtus

010

010

Kauplemiseks hoitavad finantskohustused

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

020

Tuletisinstrumendid

IAS 39.9, AG 15(a)

 

030

Lühikesed positsioonid

IAS 39.AG 15(b)

 

040

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

050

Emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 1.osa punkt 31

 

060

Muud finantskohustused

V lisa 1. osa punktid 32-34

 

070

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

 

080

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

090

Emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 1.osa punkt 31

 

100

Muud finantskohustused

V lisa 1. osa punktid 32-34

 

110

Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

130

Emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 1.osa punkt 31

 

140

Muud finantskohustused

V lisa 1. osa punktid 32-34

 

150

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; V lisa 1.osa punkt 23

 

160

Maandatavate instrumentide õiglase väärtuse muutused portfelli intressiriski maandamisel

IAS 39.89A(b)

 

170

Eraldised

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

180

Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused

IAS 19.63; IAS 1.78(d); V lisa 2.osa punkt 7

 

190

Muud pikaajalised hüvitised töötajatele

IAS 19.153; IAS 1.78(d); V lisa 2.osa punkt 8

 

200

Restruktureerimine

IAS 37.71, 84(a)

 

210

Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused

IAS 37 lisa C näited 6 ja 10

 

220

Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid

IAS 37 liide C.9

 

230

Muud eraldised

 

 

240

Tulumaksu kohustused

IAS 1.54(n-o)

 

250

Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

260

Edasilükkunud tulumaksu kohustused

IAS1.54(o); IAS 12.5; CRRi artikli 4 punkt 108

 

270

Nõudmisel tagasimakstav aktsia- või osakapital

IAS 32, illustreerivad näited (IE) 33; rahvusvahelise finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendus 2; V lisa 2. osa punkt 9

 

280

Muud kohustused

V lisa 2.osa punkt 10

 

290

Kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse

IAS 1.54 (p); IFRS5.38; V lisa 2.osa punkt 11

 

300

KOHUSTUSED KOKKU

IAS 1.9(b);IG 6

 

1.3   Omakapital

 

Viited

Bilansiline väärtus

010

010

Kapital

IAS 1.54(r); Määruse (EL) nr 635/2013 artikkel 22 (edaspidi „BAD”)

 

020

Sissemakstud kapital

IAS 1.78(e)

 

030

Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital

IAS 1.78(e); V lisa 2.osa punkt 14

 

040

Ülekurss

IAS 1.78(e); CRRi artikli 4 punkt 124

 

050

Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital

V lisa 2. osa punktid 15-16

 

060

Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent

IAS 32.28-29; V lisa 2.osa punkt 15

 

070

Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid

V lisa 2.osa punkt 16

 

080

Muu omakapital

IFRS 2.10; V lisa 2.osa punkt 17

 

090

Muu akumuleeritud koondkasum

CRR artikli 4 punkt 100

 

095

Kirjed, mida ei liigitata ümber kasumisse ega kahjumisse

IAS 1.82A(a)

 

100

Materiaalsed varad

IAS 16.39-41

 

110

Immateriaalsed varad

IAS 38.85-87

 

120

Aktuaarsed kasumid või (-) kahjumid, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitisega pensioniskeemidest

IAS 1.7

 

122

Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid

IFRS 5.38, IG näide 12

 

124

Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust

IAS1.82(h); IAS 28.11

 

128

Kirjed, mida võib ümber liigitada kasumisse või kahjumisse

IAS 1.82A(a)

 

130

Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus [efektiivne osa]

IAS 39.102(a)

 

140

Välisvaluuta ümberarvestamine

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

150

Riskimaanduse tuletisinstrumendid. Rahavoogude riskimaandus [efektiivne osa]

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

160

Müügivalmis finantsvarad

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

170

Müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid

IFRS 5.38, IG näide 12

 

180

Osa tütarettevõtjate, ühisettevõtjate ja sidusettevõtjate kajastatud muust tulust ja kulust

IAS1.82(h); IAS 28.11

 

190

Jaotamata kasum

CRR artikli 4 punkt 123

 

200

Ümberhindluse reservid

IFRS 1.30, D5-D8; V lisa 2.osa punkt 18

 

210

Muud reservid

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

220

Reservid või akumuleeritud kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest

IAS 28.11; V lisa 2.osa punkt 19

 

230

Muu

V lisa 2.osa punkt 19

 

240

(-) Omaaktsiad

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; V lisa 2.osa punkt 20

 

250

Emaettevõtja omanikele omistatav kasum või kahjum

IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

 

260

(-) Vahedividendid

IAS 32.35

 

270

Vähemusosalused [mittekontrollivad osalused]

IAS 27.4; IAS1.54(q); IAS 27.27

 

280

Muu akumuleeritud koondkasum

IAS 27.27(e); CRRi artikli 4 punkt 100

 

290

Muud kirjed

IAS 27.27-28

 

300

OMAKAPITAL KOKKU

IAS 1.9(c), IG 6

 

310

OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU

IAS 1.IG6

 

2.   Kasumiaruanne

 

Viited

Käesolev periood

010

010

Intressitulu

IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); V lisa 2.osa punkt 21

 

020

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); V lisa 2.osa punkt 24

 

030

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

040

Müügivalmis finantsvarad

IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

 

050

Laenud ja nõuded

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39,46(a)

 

060

Lõpptähtajani hoitavad investeeringud

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

070

Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk

IAS 39.9; V lisa 2.osa punkt 23

 

080

Muud varad

V lisa 2.osa punkt 25

 

090

(Intressikulu)

IAS 1.97; V lisa 2.osa punkt 21

 

100

(Kauplemiseks hoitavad finantskohustused)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); V lisa 2.osa punkt 24

 

110

(Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

120

(Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused)

IFRS 7.20(b); IAS 39.47

 

130

(Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus, intressirisk)

IAS 39.9; V lisa 2.osa punkt 23

 

140

(Muud kohustused)

V lisa 2.osa punkt 26

 

150

(Nõudmisel tagasimakstavast aktsia- või osakapitalist tulenevad kulud)

IFRIC 2.11

 

160

Dividenditulu

IAS 18.35(b)(v); V lisa 2.osa punkt 28

 

170

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

180

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

 

190

Müügivalmis finantsvarad

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

200

Teenus- ja vahendustasude tulu

IFRS 7.20(c)

 

210

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

IFRS 7.20(c)

 

220

Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

IFRS 7.20(a) (ii-v); V lisa 2.osa punkt 97

 

230

Müügivalmis finantsvarad

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

240

Laenud ja nõuded

IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

 

250

Lõpptähtajani hoitavad investeeringud

IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

 

260

Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantskohustused

IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

 

270

Muu

 

 

280

Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

290

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) netokahjum

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

300

Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) kahjum

IFRS 7.24; V lisa 2.osa punkt 30

 

310

Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto

IAS 21.28, 52(a)

 

330

Netokasum või (-) kahjum, mis tuleneb finantsvara kajastamise lõpetamisest

IAS 1.34

 

340

Muud tegevuskulud

V lisa 2.osa punktid 141-143

 

350

(Muud tegevuskulud)

V lisa 2.osa punktid 141-143

 

355

NETO TEGEVUSKULUD KOKKU

 

 

360

(Halduskulud)

 

 

370

(Personalikulud)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

 

380

(Muud halduskulud)

 

 

390

(Kulum)

IAS 1.102, 104

 

400

(Materiaalsed põhivarad)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

410

(Kinnisvarainvesteeringud)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

420

(Muu immateriaalne vara)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

430

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

440

(Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid)

 

 

450

(Muud eraldised)

 

 

460

(Selliste finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

IFRS 7.20(e)

 

470

(Soetusmaksumuses mõõdetavad finantsvarad)

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

480

(Müügivalmis finantsvarad)

IFRS 7.20(e); IAS 39.67

 

490

(Laenud ja nõuded

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

500

(Lõpptähtajani hoitavad investeeringud)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

510

(Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

IAS 28.40-43

 

520

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

IAS 36.126(a)(b)

 

530

(Materiaalsed põhivarad)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

540

(Kinnisvarainvesteeringud)

IAS 40.79(d)(v)

 

550

(Firmaväärtus)

IFRS 3 lisa B B67(d)(v); IAS 36.124

 

560

(Muu immateriaalne vara)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

570

(Muu)

IAS 36.126 (a)(b)

 

580

Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus

IFRS 3 lisa B B64(n)(i)

 

590

Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest

IAS 1.82(c)

 

600

Kasum või (-) kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele

IFRS 5.37; V lisa 2.osa punkt 27

 

610

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

IAS 1.102, IG 6 IFRS 5.33 A

 

620

(Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

630

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

IAS 1, IG 6

 

640

Lõpetatud tegevuste kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu

IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

 

650

Lõpetatud tegevuste kasum või kahjum enne tulumaksu

IFRS 5.33(b)(i)

 

660

(Lõpetatud tegevustega seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

670

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

IAS 1.82(f)

 

680

Vähemusosalusele omistatav [mittekontrollivad osalused]

IAS 1.83(a)(i)

 

690

Emaettevõtja omanikele omistatav

IAS 1.83(a)(ii)

 

5.   Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

 

 

Viited

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsettevõtjad

Mittefinantsettevõtjad

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(a)

V lisa 1 osa punkt 35(b)

V lisa 1. osa punkt 35(c)

V lisa 1. osa punkt 35(d)

V lisa 1. osa punkt 35(e)

V lisa 1. osa punkt 35(f)

010

020

030

040

050

060

Toote alusel

010

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

V lisa 2. osa punkt 41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Krediitkaardi võlg

V lisa 2. osa punkt 41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Kaubandusest saadavad laekumised

V lisa 2. osa punkt 41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Kapitalirent

V lisa 2. osa punkt 41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Pöördrepolaenud

V lisa 2. osa punkt 41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Muud tähtajalised laenud

V lisa 2. osa punkt 41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Ettemaksed, mis ei ole laenud

V lisa 2. osa punkt 41(g)

 

 

 

 

 

 

080

LAENUD JA ETTEMAKSED

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

 

 

 

 

 

Tagatise alusel

090

millest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

V lisa 2. osa punkt 41(h)

 

 

 

 

 

 

100

millest: muud tagatisega laenud

V lisa 2. osa punkt 41(i)

 

 

 

 

 

 

Otstarbe alusel

110

millest: tarbimislaen

V lisa 2. osa punkt 41(j)

 

 

 

 

 

 

120

millest: eluasemelaen

V lisa 2. osa punkt 41(k)

 

 

 

 

 

 

Allutatuse alusel

130

millest: projekti rahastamise laenud

V lisa 2. osa punkt 41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Finantskohustuste jaotus

8.1   Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektori kaupa

 

Viited

Bilansiline väärtus

Krediidiriski muutusest tuleneva õiglase väärtuse kumulatiivse muutuse summa

Lõpptähtajal lepingujärgselt tasumisele kuuluv summa

Kauplemiseks hoitavad

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Amortiseeritud soetusmaksumus

Riskimaandamise arvestus

IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

IFRS 7.10(a);CRRi artikli 30 punkt b, artikli 424 lõike 1 punkti d alapunkt i

IFRS 7.10(b)

010

020

030

037

040

050

010

Tuletisinstrumendid

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

020

Lühikesed positsioonid

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

030

Omakapitaliinstrumendid

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

 

 

 

 

 

060

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

070

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.1

 

 

 

 

 

 

080

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.2

 

 

 

 

 

 

090

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 2. osa punkt 51

 

 

 

 

 

 

100

Repolepingud

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.4

 

 

 

 

 

 

110

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

120

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.1

 

 

 

 

 

 

130

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.2

 

 

 

 

 

 

140

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 2. osa punkt 51

 

 

 

 

 

 

150

Repolepingud

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.4

 

 

 

 

 

 

160

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

170

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.1

 

 

 

 

 

 

180

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.2

 

 

 

 

 

 

190

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 2. osa punkt 51

 

 

 

 

 

 

200

Repolepingud

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.4

 

 

 

 

 

 

210

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

220

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.1

 

 

 

 

 

 

230

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.2

 

 

 

 

 

 

240

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 2. osa punkt 51

 

 

 

 

 

 

250

Repolepingud

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.4

 

 

 

 

 

 

260

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

270

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.1

 

 

 

 

 

 

280

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.2

 

 

 

 

 

 

290

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 2. osa punkt 51

 

 

 

 

 

 

300

Repolepingud

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.4

 

 

 

 

 

 

310

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

320

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.1

 

 

 

 

 

 

330

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.2

 

 

 

 

 

 

340

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 2. osa punkt 51

 

 

 

 

 

 

350

Repolepingud

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.4

 

 

 

 

 

 

360

Emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punkt 31; V lisa 2. osa punkt 52

 

 

 

 

 

 

370

Hoiusesertifikaadid

V lisa 2.osa punkt 52(a)

 

 

 

 

 

 

380

Varaga tagatud väärtpaberid

CRR artikli 4 punkt 61

 

 

 

 

 

 

390

Pandikirjad

CRR artikli 129 punkt 1

 

 

 

 

 

 

400

Hübriidlepingud

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; V lisa 2.osa punkt 52(d)

 

 

 

 

 

 

410

Muud emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 2.osa punkt 52(e)

 

 

 

 

 

 

420

Vahetatavad liitfinantsinstrumendid

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Mittevahetatavad

 

 

 

 

 

 

 

440

Muud finantskohustused

V lisa 1. osa punktid 32-34

 

 

 

 

 

 

450

FINANTSKOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Allutatud finantskohustused

 

Bilansiline väärtus

 

Viited

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Amortiseeritud soetusmaksumus

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

010

020

010

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

 

020

Emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 1.osa punkt 31

 

 

030

Allutatud finantskohustused

V lisa 2.osa punktid 53-54

 

 

10.   Tuletisinstrumendid – Kauplemine

Riski liigi/Toote või turu liigi alusel

VORMI NR

Bilansiline väärtus

Tinglik väärtus

Viited

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad

Kauplemiseks hoitavad finantskohustused

Kauplemine kokku

millest: müüdud

V lisa 2.osa punkt 69

V lisa 2.osa punkt 69

V lisa 2.osa punktid 70-71

V lisa 2.osa punkt 72

010

020

030

040

010

Intressimäär

V lisa 2.osa punkt 67(a)

 

 

 

 

020

millest: majanduslik riskimaandus

V lisa 2.osa punkt 74

 

 

 

 

030

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

040

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

050

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

060

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

070

Omakapital

V lisa 2.osa punkt 67(b)

 

 

 

 

080

millest: majanduslik riskimaandus

V lisa 2.osa punkt 74

 

 

 

 

090

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

100

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

110

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

120

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

130

Valuutad ja kuld

V lisa 2.osa punkt 67(c)

 

 

 

 

140

millest: majanduslik riskimaandus

V lisa 2.osa punkt 74

 

 

 

 

150

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

160

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

170

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

180

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

190

Kreedit

V lisa 2.osa punkt 67(d)

 

 

 

 

200

millest: majanduslik riskimaandus

V lisa 2.osa punkt 74

 

 

 

 

210

Krediidiriski vahetustehingud

 

 

 

 

 

220

Krediidiriski marginaali optsioonid

 

 

 

 

 

230

Kogutulu vahetustehingud

 

 

 

 

 

240

Muu

 

 

 

 

 

250

Kaup

V lisa 2.osa punkt 67(e)

 

 

 

 

260

millest: majanduslik riskimaandus

V lisa 2.osa punkt 74

 

 

 

 

270

Muu

V lisa 2.osa punkt 67(f)

 

 

 

 

280

millest: majanduslik riskimaandus

V lisa 2.osa punkt 74

 

 

 

 

290

TULETISINSTRUMENDID

IAS 39.9

 

 

 

 

300

millest: börsivälised – krediidiasutused

V lisa 1.osa punkt 35(c), 2.osa punkt 75(a)

 

 

 

 

310

millest: millest: börsivälised – muud finantsettevõtjad

V lisa 1.osa punkt 35(d), 2.osa punkt 75(b)

 

 

 

 

320

millest: börsivälised – ülejäänud

V lisa 2.osa punkt 75(c)

 

 

 

 

11.   Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus

11.1   Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus: Jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel

Toote või turu liigi alusel

Viited

Bilansiline väärtus

Tinglik väärtus

Varad

Kohustused

Kogu riskimaandus

millest: müüdud

V lisa 2.osa punkt 69

V lisa 2.osa punkt 69

V lisa 2.osa punktid 70 ja 71

V lisa 2.osa punkt 72

010

020

030

040

010

Intressimäär

V lisa 2.osa punkt 67(a)

 

 

 

 

020

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

030

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

040

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

050

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

060

Omakapital

V lisa 2.osa punkt 67(b)

 

 

 

 

070

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

080

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

090

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

100

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

110

Valuutad ja kuld

V lisa 2.osa punkt 67(c)

 

 

 

 

120

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

130

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

140

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

150

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

160

Kreedit

V lisa 2.osa punkt 67(d)

 

 

 

 

170

Krediidiriski vahetustehingud

 

 

 

 

 

180

Krediidiriski marginaali optsioonid

 

 

 

 

 

190

Kogutulu vahetustehingud

 

 

 

 

 

200

Muu

 

 

 

 

 

210

Kaup

V lisa 2.osa punkt 67(e)

 

 

 

 

220

Muu

V lisa 2.osa punkt 67(f)

 

 

 

 

230

Õiglase väärtuse riskimaandus

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Intressimäär

V lisa 2.osa punkt 67(a)

 

 

 

 

250

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

260

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

270

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

280

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

290

Omakapital

V lisa 2.osa punkt 67(b)

 

 

 

 

300

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

310

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

320

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

330

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

340

Valuutad ja kuld

V lisa 2.osa punkt 67(c)

 

 

 

 

350

Börsivälised optsioonid

 

 

 

 

 

360

Muud börsivälised tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

370

Reguleeritud turu optsioonid

 

 

 

 

 

380

Muud reguleeritud turu tuletisinstrumendid

 

 

 

 

 

390

Kreedit

V lisa 2.osa punkt 67(d)

 

 

 

 

400

Krediidiriski vahetustehingud

 

 

 

 

 

410

Krediidiriski marginaali optsioonid

 

 

 

 

 

420

Kogutulu vahetustehingud

 

 

 

 

 

430

Muu

 

 

 

 

 

440

Kaup

V lisa 2.osa punkt 67(e)

 

 

 

 

450

Muu

V lisa 2.osa punkt 67(f)

 

 

 

 

460

RAHAVOOGUDE RISKIMAANDUS

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

 

 

 

 

470

VÄLISMAISTESSE ÄRIÜKSUSTESSE TEHTUD NETOINVESTEERINGUTE RISKIMAANDUS

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

 

 

 

 

480

PORTFELLI INTRESSIRISKILE AVATUD POSITSIOONI ÕIGLASE VÄÄRTUSE RISKIMAANDUS

IAS 39.89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

PORTFELLI INTRESSIRISKILE AVATUD POSITSIOONI RAHAVOOGUDE RISKIMAANDUS

IAS 39 IG F6 1-3

 

 

 

 

500

TULETISINSTRUMENDID – RISKIMAANDAMISE ARVESTUS

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

millest: börsivälised – krediidiasutused

V lisa 1.osa punkt 35(c), 2.osa punkt 75(a)

 

 

 

 

520

millest: millest: börsivälised – muud finantsettevõtjad

V lisa 1.osa punkt 35(d), 2.osa punkt 75(b)

 

 

 

 

530

millest: börsivälised – ülejäänud

V lisa 2.osa punkt 75(c)

 

 

 

 

18.   Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded

 

Viited

Bilansiline brutoväärtus

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

Saadud tagatis ja saadud finantsgarantiid

 

Nõuetekohaselt teenindatavad

Viivisnõuded

 

nõuetekohaselt teenindatavate nõuete osas

viivisnõuete osas

 

Tasumise tähtaeg ei ole möödunud või on möödunud <= 30 päeva

Tasumise tähtaeg on möödunud > 30 päeva ≤ 60 päeva

Tasumise tähtaeg on möödunud > 60 päeva ≤ 90 päeva

 

Ebatõenäoliselt makstavad, mille tasumise tähtaeg ei ole möödunud või on möödunud < = 90 päeva

Tasumise tähtaeg on möödunud > 90 päeva ≤ 180 päeva

Tasumise tähtaeg on möödunud > 180 päeva ≤ 1 aasta

Tasumise tähtaeg on möödunud > 1 aasta

millest: Makseviivituses olevad riskipositsioonid

millest: langenud väärtusega

 

Ebatõenäoliselt makstavad, mille tasumise tähtaeg ei ole möödunud või on möödunud < = 90 päeva

Tasumise tähtaeg on möödunud > 90 päeva ≤ 180 päeva

Tasumise tähtaeg on möödunud > 180 päeva ≤ 1 aasta

Tasumise tähtaeg on möödunud > 1 aasta

Saadud tagatis ja viivisnõuded

Saadus finantsgarantiid ja viivisnõuded

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

V lisa 2. osa 45, 109, 145-162

V lisa 2. osa 145 -162

V lisa 2. osa 158

V lisa 2. osa 158

V lisa 2. osa 158

V lisa 2. osa 145 -162

V lisa 2. osa 159

V lisa 2. osa 159

V lisa 2. osa 159

V lisa 2. osa 159

CRR artikkel 178; V lisa 2. osa punkt 61

IAS 39 58 -70

V lisa 2. osa 46

V lisa 2. osa 161

V lisa 2. osa 161

V lisa 2. osa 159, 161

V lisa 2. osa 159, 161

V lisa 2. osa 159, 161

V lisa 2. osa 159, 161

V lisa 2. osa 162

V lisa 2. osa 162

010

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Millest: Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

VKEde soovituse 2003/361/EÜ artikli 1 lõike 2 punkt a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Millest: Ärikinnisvara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Millest: eluaseme hüpoteeklaenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Millest: Tarbimislaen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

VÕLAINSTRUMENDID AMORTISEERITUD SOETUSMAKSUMUSES

IV lisa 1. osa 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

VÕLAINSTRUMENDID ÕIGLASES VÄÄRTUSES, va kauplemiseks hoitavad (HFT)

V lisa 1. osa punktid 13(b) (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

VÕLAINSTRUMENDID, v. a HFT

V lisa 1. osa punktid 13(b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Võetud siduvad laenuandmiskohustused

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRRi I lisa; V lisa 2.osa punktid 56 -57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Antud finantsgarantiid

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRRi I lisa; V lisa 2.osa punktid 56 ja 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Muud võetud siduvad kohustused

CRRi I lisa; V lisa 2.osa punktid 56 ja 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

BILANSIVÄLISED RISKIPOSITSIOONID

V lisa 2.osa punkt 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Teave makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete kohta

 

Viited

Makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete bilansiline brutoväärtus

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist ja eraldistest tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

Saadud tagatis ja saadud finantsgarantiid

 

Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded, mille suhtes kohaldatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

Viivisnõuded, mille suhtes kohaldatakse makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

 

seoses nõuetekohaselt teenindatavate nõuetega, mille suhtes kohaldatakse restruktureerimise meetmeid

seoses viivisnõuetega, mille suhtes kohaldatakse restruktureerimise meetmeid

 

Instrumendid, mille tingimusi on muudetud

Refinantseerimine

millest: Katseajaga nõuetekohaselt teenindatavad makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded

 

Instrumendid, mille tingimusi on muudetud

Refinantseerimine

millest: Makseviivituses

millest: Langenud väärtusega

millest: Viivisnõuete restruktureerimine

 

Instrumendid, mille tingimusi on muudetud

Refinantseerimine

Restruktureerimismeetmete osas saadud tagatis

Restruktureerimismeetmete osas saadud finantsgarantiid

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

V lisa 2. osa 45, 109, 163-182

V lisa 2. osa 145 -162

V lisa 2. osa 164(a), 177, 178, 182

V lisa 2. osa 164 (b), 177, 178, 181, 182

V lisa 2. osa 176(b), 177, 180

V lisa 2. osa 145 -162

V lisa 2. osa 164 (a), 179-180,182

V lisa 2. osa 164(b), 179, -182

CRR artikkel 178; V lisa 2. osa punkt 61

IAS 39 58 -70

V lisa 2. osa 172(a), 157

V lisa 2. osa 46, 183

V lisa 2. osa 145 -183

V lisa 2. osa 145 -183

V lisa 2. osa 164 (a), 179-180, 182, 183

V lisa 2. osa 164(b), 179, -183

V lisa 2. osa 162

V lisa 2. osa 162

010

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Millest: väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Komisjoni soovituse 2003/361/EÜ artikli 1 lõike 2 punkt a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Millest: Ärikinnisvara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Millest: eluaseme hüpoteeklaenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Millest: Tarbimislaen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

VÕLAINSTRUMENDID AMORTISEERITUD SOETUSMAKSUMUSES

V lisa 1. osa punkt 13(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Valitsemissektor

V lisa 1 osa punkt 35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Krediidiasutused

V lisa 1. osa punkt 35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Muud finantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Mittefinantsettevõtjad

V lisa 1. osa punkt 35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

VÕLAINSTRUMENDID ÕIGLASES VÄÄRTUSES, va HFT

V lisa 1. osa punktid 13(b) (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

VÕLAINSTRUMENDID, v. a HFT

V lisa 1. osa punktid 13(b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Võetud siduvad laenuandmiskohustused

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRRi I lisa; V lisa 2.osa punktid 56 -57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V LISA

FINANTSTEABE ARUANDLUS RIIGI RAAMATUPIDAMISTAVA KOHASELT

FINANTSARUANDLUSVORMID ÜLDTUNNUSTATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTETE(GAAP) KOHASELT

Vormi nr

Vormi või vormide kogumi nimi

1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

BILANSS [Finantsseisundi aruanne]

1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne

5

Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektori kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused

10

Tuletisinstrumendid – Kauplemine

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus

11.2

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus riigi hea raamatupidamistava kohaselt: Jaotus riskiliigi kaupa

18

Nõetekohaselt teenindatavad ja viivises nõuded

19

Restruktureeritud nõuded


VORMIDE VÄRVIKOOD:

 

Esitatavad andmepunktid

1   BILANSS [Finantsseisundi aruanne]

1.1   Varad

 

Viited riigi heale raamatupidamistavale tulenevad direktiivist 86/635/EMÜ (edaspidi BAD)

Bilansiline väärtus

010

010

Sularaha ja nõuded keskpankadele

BAD artikkel 4 Varad(1)

 

020

Sularaha

Rakendusmääruse (EL) 680/2014 V lisa 2.1 osa (edaspidi V lisa)

 

030

Sularaha nõuded keskpankadele

BAD artikli 13 lõige 2; V lisa 2.2 osa

 

091

Kauplemisel kasutatavad finantsvarad

V lisa 1. osa punkt 15

 

092

Tuletisinstrumendid

Määruse (EL) nr 575/2013 (edaspidi CRR) II lisa; V lisa 1. osa punkt 15

 

093

Omakapitaliinstrumendid

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punktid 4-5

 

094

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

095

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

171

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

Direktiivi 78/660/EMÜ (edaspidi 4. direktiiv) artikli 42a lõiked 1, 4

 

172

Omakapitaliinstrumendid

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punktid 4-5

 

173

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

174

Laenud ja ettemaksed

4. direktiivi artikli 42a lõiked 1, 4b; V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

175

Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

4. direktiivi artikli 42a lõige 1; artikli 42c lõige 2

 

176

Omakapitaliinstrumendid

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punktid 4-5

 

177

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

178

Laenud ja ettemaksed

4. direktiivi artikli 42a lõiked 1, 4b; V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

231

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud võlainstrumendid, mida ei kasutata kauplemisel

BAD artikkel 37 lõige 1, artikli 42a lõike 4 punkt b; V lisa 1. osa punkt 16

 

232

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

233

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

234

Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

BAD artiklid 35 -37; V lisa 1. osa punkt 17

 

235

Omakapitaliinstrumendid

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punktid 4-5

 

236

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

237

Laenud ja ettemaksed

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

240

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus

4. direktiivi artikli 42a lõige 1 ja lõike 5 punkt a; artikli 42c lõige 1 punkt a, IAS 39.9, V lisa 1. osa punkt 19

 

260

Investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse

BAD artikkel 4, varad (7-8); 4. direktiivi artikkel 17, V lisa osa 2.4

 

270

Materiaalsed varad

BAD artikkel 4, varad (10)

 

280

Materiaalsed põhivarad

 

 

290

Kinnisvarainvesteeringud

 

 

300

Immateriaalsed varad

BAD artikkel 4, varad (9); CRR artikli 4 punkt 115

 

310

Firmaväärtus

BAD artikkel 4, varad (9); CRR artikli 4 punkt 113

 

320

Muu immateriaalne vara

BAD artikkel 4, varad (9)

 

330

Tulumaksu varad

 

 

340

Tasumisele kuuluva tulumaksu vara

 

 

350

Edasilükkunud tulumaksu varad

4. direktiiv artikkel 43(1) (11); CRR artikli 4 punkt 106

 

360

Muud varad

V lisa 2. osa punkt 5

 

380

VARAD KOKKU

BAD artikkel 4, varad

 

1.2   Kohustused

 

Viited riigi heale raamatupidamistavale tulenevad BADist

Bilansiline väärtus

010

061

Kauplemisel kasutatavad finantsvarad

4. direktiivi artikli 42a lõige 3

 

062

Tuletisinstrumendid

CRR II lisa; V lisa 1. osa punkt 15

 

063

Lühikesed positsioonid

 

 

064

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

065

Emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 1.osa punkt 31

 

066

Muud finantskohustused

V lisa 1. osa punktid 32-34

 

141

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud finantskohustused, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

4. direktiivi artikli 42a lõige 3

 

142

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

143

Emiteeritud võlaväärtpaberid

V lisa 1.osa punkt 31

 

144

Muud finantskohustused

V lisa 1. osa punktid 32-34

 

150

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamisarvestus

4. direktiivi artikli 42a lõige 1 ja lõike 5 punkt a; artikli 42c lõige 1 punkt a, V lisa 1. osa punkt 23

 

170

Eraldised

BAD artikkel 4, kohustused (6)

 

171

Üldine pangandusreserv [juhul kui esitatakse koos kohustustega]

BAD artikkel 38 lõige 1; CRR artikli 4 punkt 1.112; V lisa 2. osa punkt 12

 

180

Pensionid ja muud töösuhtejärgsete kindlaksmääratud hüvitistega seotud kohustused

V lisa 2.osa punkt 7

 

190

Muud pikaajalised hüvitised töötajatele

V lisa 2.osa punkt 8

 

200

Restruktureerimine

 

 

210

Pooleliolevad kohtuasjad ja maksuvaidlused

 

 

220

Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid

BAD artiklid 24-25, 33 lõige 1

 

230

Muud eraldised

 

 

240

Tulumaksu kohustused

 

 

250

Tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused

 

 

260

Edasilükkunud tulumaksu kohustused

4. direktiiv artikkel 43(1) (11); CRR artikli 4 punkt 1.108

 

280

Muud kohustused

V lisa 2.osa punkt 10

 

300

KOHUSTUSED KOKKU

 

 

1.3   Omakapital

 

Viited riigi heale raamatupidamistavale tulenevad BADist

Bilansiline väärtus

010

010

Kapital

BAD artikkel 4, kohustused (9), BAD artikkel 22

 

020

Sissemakstud kapital

BAD artikkel 4, kohustused (9)

 

030

Sissemaksmisele kuuluv, kuid sissemaksmata kapital

BAD artikkel 4, kohustused (9)

 

040

Ülekurss

BAD artikkel 4, kohustused (10); CRR artikli 4 punkt 1.124

 

050

Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid, v.a kapital

V lisa 2. osa punktid 15-16

 

060

Liitfinantsinstrumentide omakapitali komponent

4. direktiivi artikli 42a lõige 5a; V lisa 1. osa punkt 15

 

070

Muud emiteeritud omakapitaliinstrumendid

V lisa 2.osa punkt 16

 

080

Muu omakapital

V lisa 2.osa punkt 17

 

190

Jaotamata kasum

BAD artikkel 4, kohustused (13); CRR artikli 4 punkt 1.123

 

200

Ümberhindluse reservid

BAD artikkel 4, kohustused (12)

 

201

Materiaalsed varad

4. direktiivi artikli 33 lõike 1 punkt c

 

202

Omakapitaliinstrumendid

4. direktiivi artikli 33 lõike 1 punkt c

 

203

Võlaväärtpaberid

4. direktiivi artikli 33 lõike 1 punkt c

 

204

Muud

4. direktiivi artikli 33 lõike 1 punkt c

 

205

Õiglase väärtuse reservid

4. direktiivi artikli 42a lõige 1

 

206

Välismaistesse äriüksustesse tehtud netoinvesteeringute riskimaandus

4. direktiivi artikli 42a lõige 1; artikli 42c lõike 1 punkt b

 

207

Riskimaanduse tuletisinstrumendid – rahavoogude riskimaandus

4. direktiiv artikli 42a lõige 1, artikli 42c lõike 1 punkt a; CRR artikkel 30a

 

208

Riskimaanduse tuletisinstrumendid – muu riskimaandus

4. direktiivi artikli 42a lõige 1; artikli 42c lõike 1 punkt b

 

209

Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid

4. direktiivi artikli 42a lõige 1; artikli 42c lõige 2

 

210

Muud reservid

BAD artikkel 4, kohustused (11- 33)

 

215

Üldine pangandusreserv [juhul kui esitatakse koos omakapitaliga]

BAD artikkel 38 lõige 1; CRR artikli 4 punkt 1.112; V lisa 1. osa punkt 38

 

220

Reservid või akumuleeritud kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest

4. direktiivi artikkel 59.4; V lisa 2. osa punkt 19

 

230

Muu

V lisa 2.osa punkt 19

 

235

Esimese konsolideerimise vahe

Direktiivi 83/349/EMÜ (edaspidi 7. direktiiv) artikli 19 lõike 1 punkt c

 

240

(-) Omaaktsiad

4. direktiiv. Artikkel 9 C (III)(7), D (III)(2); V lisa 2. osa punkt 20

 

250

Emaettevõtja omanikele omistatav kasum või kahjum

BAD artikkel 4, kohustused (14)

 

260

(-) Vahedividendid

CRR artikli 26 lõige 2b

 

270

Vähemusosalused [mittekontrollivad osalused]

7. direktiivi artikkel 21

 

280

Muu akumuleeritud koondkasum

CRR artikli 4 punkt 1.100

 

290

Muud kirjed

 

 

300

OMAKAPITAL KOKKU

 

 

310

OMAKAPITAL KOKKU JA KOHUSTUSED KOKKU

BAD artikkel 4, kohustused

 

2   Kasumiaruanne

 

Viited riigi heale raamatupidamistavale tulenevad BADist

Käesolev periood

010

010

Intressitulu

BAD artikli 27 lõige 1; püstskeemi punkt 1, V lisa 2. osa punkt 21

 

090

(Intressikulu)

BAD artikkel 27; püstskeemi punkt 2, V lisa 2. osa punkt 21

 

160

Dividenditulu

BAD artikkel 27; püstskeemi punkt 3, V lisa 2. osa punkt 28

 

200

Teenus- ja vahendustasude tulu

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 4

 

210

(Teenus- ja vahendustasude kulu)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 5

 

220

Netokasum või (-) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 6

 

285

Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) kahjum

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 6

 

295

Kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (-) kahjum

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 6

 

300

Riskimaandamise arvestuse netokasum või (-) kahjum

4. direktiivi artiklel 42a(1) ja 5a; artikli 42c lõike 1 punkt a

 

310

Vahetuskursi erinevused [kasum või (-) kahjum], neto

BAD artikkel 39

 

320

Netokasum või (-) kahjum, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute kajastamise lõpetamisest

BAD artikkel 27, püstskeemi punktid 13 ja 14

 

330

Netokasum või (-) kahjum, mis tuleneb finantsvara kajastamise lõpetamisest

 

 

340

Muud tegevuskulud

BAD artikkel 27; püstskeemi punkt 7, V lisa 2. osa punktid 141-143

 

350

(Muud tegevuskulud)

BAD artikkel 27; püstskeemi punkt 10, V lisa 2. osa punktid 141-143

 

355

NETO TEGEVUSKULUD KOKKU

 

 

360

(Halduskulud)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 8

 

370

(Personalikulud)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkti 8 alapunkt a

 

380

(Muud halduskulud)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkti 8 alapunkt b

 

390

(Kulum)

 

 

400

(Materiaalsed põhivarad)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

410

(Kinnisvarainvesteeringud)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

415

(Firmaväärtus)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

420

(Muu immateriaalne vara)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

430

(Eraldised või (-) eraldiste tühistamine)

 

 

440

(Võetud siduvad kohustused ja antud garantiid)

BAD artikkel 27, püstskeemi punktid 11 ja 12

 

450

(Muud eraldised)

 

 

455

(Üldise pangandusreservi suurenemised või (-) vähenemised, neto)

BAD artikli 38 lõige 22

 

460

(Selliste finantsvarade väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande)

BAD artiklid 35 -37

 

510

(Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

BAD artikkel 27, püstskeemi punktid 13 ja 14

 

520

(Mittefinantsvara väärtuse langus või (-) väärtuse languse tühistamine)

 

 

530

(Materiaalsed põhivarad)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

540

(Kinnisvarainvesteeringud)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

550

(Firmaväärtus)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

560

(Muu immateriaalne vara)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 9

 

570

(Muu)

 

 

580

Kasumis või kahjumis kajastatav negatiivne firmaväärtus

7. direktiivi artikkel 31

 

590

Osa kasumist või (-) kahjumist, mis tuleneb tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringutest

BAD artikkel 27, püstskeemi punktid 13 ja 14

 

610

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM ENNE TULUMAKSU

 

 

620

(Jätkuvate tegevuste kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 15

 

630

JÄTKUVATE TEGEVUSTE KASUM VÕI (-) KAHJUM PÄRAST TULUMAKSU

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 16

 

632

Erakorraline kasum või (-) kahjum pärast tulumaksu

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 21

 

633

Erakorraline kasum või (-) kahjum enne tulumaksu

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 19

 

634

(Erakorralise kasumi või kahjumiga seotud tulumaksu kulu või (-) tulu)

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 20

 

670

AASTA KASUM VÕI KAHJUM

BAD artikkel 27, püstskeemi punkt 23

 

680

Vähemusosalusele omistatav [mittekontrollivad osalused]

 

 

690

Emaettevõtja omanikele omistatav

 

 

5.   Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa

 

 

Viited riigi heale raamatupidamistavale tulenevad BADist

Keskpangad

Valitsemissektor

Krediidiasutused

Muud finantsettevõtjad

Mittefinantsettevõtjad

Kodumajapidamised

V lisa 1. osa punkt 35(a)

V lisa 1 osa punkt 35(b)

V lisa 1. osa punkt 35(c)

V lisa 1. osa punkt 35(d)

V lisa 1. osa punkt 35(e)

V lisa 1. osa punkt 35(f)

010

020

030

040

050

060

Toote alusel

010

Nõudmisel väljamakstavad [nõudmiseni] ja lühikese etteteatamisega väljamakstavad [arvelduskonto]

V lisa 2. osa punkt 41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Krediitkaardi võlg

V lisa 2. osa punkt 41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Kaubandusest saadavad laekumised

V lisa 2. osa punkt 41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Kapitalirent

V lisa 2. osa punkt 41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Pöördrepolaenud

V lisa 2. osa punkt 41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Muud tähtajalised laenud

V lisa 2. osa punkt 41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Ettemaksed, mis ei ole laenud

V lisa 2. osa punkt 41(g)

 

 

 

 

 

 

080

LAENUD JA ETTEMAKSED

V lisa 1. osa punktid 24, 27

 

 

 

 

 

 

Tagatise alusel

090

millest: hüpoteeklaenud [kinnisvaraga tagatud laenud]

V lisa 2. osa punkt 41(h)

 

 

 

 

 

 

100

millest: muud tagatisega laenud

V lisa 2. osa punkt 41(i)

 

 

 

 

 

 

Otstarbe alusel

110

millest: tarbimislaen

V lisa 2. osa punkt 41(j)

 

 

 

 

 

 

120

millest: eluasemelaen

V lisa 2. osa punkt 41(k)

 

 

 

 

 

 

Allutatuse alusel

130

millest: projekti rahastamise laenud

V lisa 2. osa punkt 41(l)

 

 

 

 

 

 

8.   Finantskohustuste jaotus

8.1   Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektori kaupa

 

Viited riigi heale raamatupidamistavale tulenevad BADist

 

Bilansiline väärtus

Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused

Lõpptähtajal lepingujärgselt tasumisele kuuluv summa

Kauplemine

Soetusmaksumusepõhisel meetodil

Riskimaandamise arvestus

4. direktiivi artikli 42a lõige 3; V lisa 1.osa punkt 15

4. direktiivi artikli 42a lõige 3

4. direktiivi artiklel 42a(1) ja 5a; artikli 42c lõike 1 punkt a

CRRi artikli 30 punkt b, artikli 424 lõike 1 punkti d alapunkt i

Määruse (EÜ) nr 25/2009 artikkel 7 lõige 2

034

035

037

040

050

010

Tuletisinstrumendid

CRR II lisa

ISA 39.9 kohaldamissuunise (Application Guidance, AG) 15(a)

 

 

 

 

 

020

Lühikesed positsioonid

 

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

030

Omakapitaliinstrumendid

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punktid 4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Võlaväärtpaberid

V lisa 1. osa punktid 24, 26

V lisa 1. osa punktid 24, 26

 

 

 

 

 

050

Hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9, V lisa 1. osa punkt 30

 

 

 

 

 

060

Keskpangad

V lisa 1. osa punkt 35(a)

V lisa 1. osa punkt 35(a)

 

 

 

 

 

070

Arvelduskontod/ üleööhoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.1

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.1

 

 

 

 

 

080

Kokkulepitud tähtajaga hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 2.9.2

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.2

 

 

 

 

 

090

Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 1. osa punkt 51

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.3, V lisa 2. osa punkt 51

 

 

 

 

 

100

Repolepingud

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.4

Määruse (EÜ) nr 25/2009 2. lisa 2. osa punkt 9.4